• Nie Znaleziono Wyników

Nagroda Naukowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nagroda Naukowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Janusz Jasiński

Nagroda Naukowa im. Wojciecha

Kętrzyńskiego

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 291-292

2000

(2)

Grzegorz Jasiński

Nagroda Naukowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego

6 marca 2000 roku w siedzibie Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie odbyło się wręczenie trzeciej edyqi Nagrody Naukowej im. Wojciecha Kętrzyń­ skiego. Nagroda przyznawana jest co dwa lata młodym naukowcom, którzy nie ukończyli 35. roku życia, za prace z zakresu szeroko pojętej humanistyki dotyczące regionu warmińsko-mazurskiego. Tegoroczne nagrody ufundowane zostały przez organizatora konkursu Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Do konkursu zostało zakwalifikowanych 14 prac. Pierwszą nagrodę otrzymał dr Grzegorz Biahiński z Giżycka, pracownik Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, za Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich. Rozprawy te poświęcone zostały stosunkom plemion pruskich z Polską piastowską oraz zagadnieniom słabo poznanego i do dzisiaj dość zagadkowego plemienia Galindów. Na uwagę zasługuje studium dotyczące miejsca śmierci św. Brunona, podważające przyjętą dość bezkrytycznie koncepcję umiejscowienia jej na brzegach jeziora Niegocin. Według opinii wewnętrznego recenzenta „praca bez wątpienia wejdzie do grupy podstawowych w zakresie dziejów tak Prusów, jak stosunku do nich Polski Piastowskiej”.

Drugą nagrodę otrzymał dr Janusz Trupinda z Elbląga za monografię

Ideologia krucjatowa w Kronice Piotra Dusburga, napisaną pod kierunkiem prof.

Jana Powierskiego. Za godne podkreślenia uznano w niej odkrywcze spojrzenie autora na analizowany materiał źródłowy i dużą erudyqç interpretacyjną.

Jury postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody trzecie. Otrzymali je mgr Magdalena Sacha z Olsztyna za pracę magisterską napisaną na Uniwer­ sytecie Gdańskim pod kierunkiem prof. Jerzego Sampa Topos Mazur jako raju

utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich i mgr Mateusz Bogucki

z Warszawy za pracę magisterską Wczesnośredniowieczny skarb ozdób srebrnych

ze wsi Brodzikowo, stanowisko I, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie,

napisaną na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Andrzeja Buko. Autorkę nagrodzono za dużą wiedzę, jaką wykazała opracowując temat, natomiast mgr. Boguckiego za zastosowanie nowych metod interpretacyjnych przy charakterystyce depozytów pruskich. Uznano ją za „dzieło bardzo dojrzałe i jedną z najwartościowszych prac poświęconych w ostatnich latach kulturze i osadnictwu Galindów”.

Oprócz nagród głównych przyznano także trzy wyróżnienia, które otrzymali autorzy prac magisterskich: mgr Aleksandra Żórawska z Warszawy za Cmen­

Koraunkaty

(3)

tarzyska płaskie grupy zachodniomazurskiej kultury kurhanów zachodniobałtyc- kich — pracę napisaną na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof.

Wojciecha Nowakowskiego, uznano za pionierską na ten temat w historiografii polskiej, mgr M ałgorzata Kaczmarska z Olsztyna za Parafialne cmentarze

w powiecie olsztyńskim oraz Jolanta Kuliś z Ogródka za Gustaw Gizewiusz. Życie i dzieło (1800— 1848). Dwie ostatnie prace powstały w Instytucie Historii

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie pod kierunkiem prof. Janusza Jasińskiego. W przypadku pierwszej podkreślono fakt zinwentaryzowania na własny koszt 19 cmentarzy i przez porównanie z dokumentacją tych cmentarzy sporządzoną w 1965 roku zwrócenie uwagi na zakres ich dewastacji. Zauważono, iż praca mgr Małgorzaty Kaczmarskiej może odegrać ważną rolę w procesie identyfikowania się nowego społeczeństwa polskiego z historycznym dziedzict­ wem ziemi warmińskiej. Zaś uzasadniając przyznanie nagrody mgr Jolancie Kuliś wyeksponowano syntetyczne opracowanie postaci Gizewiusza i rzetelne wykorzystanie literatury oraz dojrzałość konstrukcji pracy zasługującej na publikaqç.

Nagrody laureatom wręczyli marszałek województwa warmińsko-mazur­ skiego Andrzej Ryński, prezes Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego prof, dr hab. Andrzej Hopfer i dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego prof, dr hab. Stanisław Achremczyk. 292 K ronika naukowa

Cytaty

Powiązane dokumenty

Polityka w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, stanowiących 90% terytorium Unii Europejskiej i zamieszkiwanych przez znaczny odsetek ludności, jest jednym z priorytetów

• niektórzy różnicują potrzeby gospodarki w czasach wzrostu i kryzysu; zgodnie z tym podejściem, gdy wzrasta bezrobocie, zmniejsza się potrzeba imigracyjnej siły robo-

Th e process of “creative transition” underway at present in corporate subsidiaries stems from crucial organizational changes and new competencies which lead to the valorization of

Los autores del libro reseñado se convirtieron en pioneros de la glo- balización comprendida, no como desarrollo “dependiente”, imitación de los modelos de organización

ZASTOSOWANIE TEORII PROGOWEJ MALISZA DO PROGNOZOWANIA PRZEMIAN PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ W ŚWIETLE CYKLU ŻYCIA OBSZARU TURYSTYCZNEGO (TALC) BUTTLERA ORAZ ETAPÓW ROZWOJU

Na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy można przyjąć, że ogólnym celem wykorzystywania strategii relacyjnych jako podstawowego instrumentu zarządzania jest

Finalmente, la transfi guración del último relato responde a la descreación del prime- ro: en realidad, la descreación conlleva una especie de transfi guración del ser humano,

Inaczej mówiąc, w zjawisku symulacji podm iot jest świadom tego, że przedm iot jego woli różni się od m ałżeństwa ukazywanego przez Kościół, w przypadku zaś