• Nie Znaleziono Wyników

Widok Słowo wstępne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Słowo wstępne"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

R O C Z N IK I N A U K S PO Ł E C Z N Y C H T om III — 1975

SŁO W O W STĘPNE PRYM ASA POLSKI

Z aproszony do n apisania „słow a w stęp n eg o " do zeszy tu „R oczników Nauk S połecznych", k tó ry jest p o św ięco n y p ra c y n a u k o w e j p ro fe so ra C zesław a Strzeszew skiego — p ra g n ę dać w y ra z sw em u zadow oleniu, że R ed ak cja po d jęła tak słuszną i o czek iw an ą in icjaty w ę.

Profesor C zesław Strzeszew ski bow iem je s t n a jb a rd zie j go dn ym i za­ służonym k on ty n u ato rem kato lick o sp o łeczn ej p ra c y nau k o w ej, k tó re j zdrow e fu n dam en ty bud o w ał sy ste m aty c zn ie k siądz A n to ni Szym ański, d ługoletni rek to r K atolickiego U n iw e rsy te tu L ubelskiego. O d chw ili gdy k siąd z A ntoni Szym ański w y d ał sw o je Zagadnienia sp o łeczne, dało się odczuć, że k ato lick a n a u k a społeczna w Polsce w chodzi na dro g ę system aty zacji. D otychczas bow iem m usiała ona w alczyć o m iejsce w zespole n au k teologicznych i m oraln y ch , głó w nie m etodą polem iki p u ­ blicystycznej. Trzeba było przek o n y w ać, że je d n a k istn ie je o d ręb n a k a ­ tolicka n au k a społeczna, ja k to m usiał czynić Pius XI w e n c y k lice O ua-

dragesim o anno. P u b licy styk a m oże p o p u lary zo w ać poszczególne tez y

kato lick iej m yśli społecznej, d o sta rc za jąc m a te ria łu socjologicznego. A le to nie w ystarcza.

Ksiądz A ntoni Szym ański w niósł na pole sw oich b ad a ń sp o łecz­ nych g ru n to w n e p rzy go tow an ie filo zoficzno-antropologiczne w y n ie sio ­ ne ze szk o ły M erciero w sk iej w Louvain. Tym m ateriałem p o słu ży ł się, gdy pisał w e W ło cław ku p ierw sze w y d a n ie sw oich Zagadnień sp o łe c z­

nych. W y czu w ało się, że są to „ p re lim in a ria " m etodologiczne, że za

nimi pójdzie sy stem aty k a m y ślen ia k atolickospołecznogo. I ta k było. W p racę te j szkoły w pisał się p ro feso r C zesław S trzeszew sk i od p o ­ czątku sw ych studiów w dziedzinie k ato lick o sp o łeczn ej. Był n a jw ie r­ niejszym k o n ty n u ato rem p rac k sięd za re k to ra Szym ańskiego. W id ać to z jego publik acji m niejszych lub w iększych, zw łaszcza od chw ili, g d y został zaproszony przez A u g u sta K a rd y n a ła H londa do R ady Społecz­ nej przy Prym asie Polski i do Unii M ięd zy n aro d o w ej S tudiów Społecz­ n ych w M alines (Belgia).

(2)

O d tą d przez w iele lat w idzim y p ro feso ra S trzeszew skiego, jak cier­ pliw ie, sp o k o jn ie i sy ste m aty c zn ie zaprow ad za ład m etodologiczny na ro zległym po lu k a to lic k ie j n au k i społeczn ej i dziedzin z nią zw iąza­ nych.

W łaściw ie na tym p o leg a g łów n a zasłu g a n au k o w a i w ychow aw cza p ro feso ra S trzeszew skiego.

O b y znalazł w śró d licznego g ro n a sw oich uczniów god ny ch tej p ra c y k o n ty n u ato ró w .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sam Ludwiczak utwierdzał się coraz bardziej w przekonaniu, że uniwersytet ludowy stanie się jedną z najważniejszych form pracy Towarzystwa Czytelni Ludowych w okre- sie powojennym,

Jako ostatnia w tej części wystąpiła Christin Sager (Uniwersytet w Hildesheim), która omówiła odkry- cie dzieciństwa jako problemu badawczego, pokazując proces ujawniania

Wśród problematyki referatów historyczno-oświatowych wygłoszonych na Powszechnych Zjazdach Historyków Polskich wyróżnić można trzy podstawowe bloki tematyczne, które

Czytając książkę wyczuwa się osobisty stosunek autorki do opisywanych przez nią zdarzeń, a także poszczególnych postaci historycznych.. Wyrazem tego - w sensie

Szkołę naukową stworzoną przez Profesora można przedstawić jako dobrze zorganizowany system działań określonego zespołu indywidualności nauko- wych, który

Zastanawiające, że Zahorska w ogóle nie nawiązuje w swych rozwa- żaniach na temat relacji film – literatura do fenomenu powieści filmowej i ani razu nie powołuje się w

Celem polityki miejskiej w  zakresie rewitalizacji jest wypracowanie i wdrażanie skutecznych mechanizmów koordynowania i integro- wania zadań i działań różnych

[…] wobec tych Szwabów brak tolerancji był powszechny, z jednej strony we wszyst- kim byli lepsi, bardziej staranni, rzecz jasna też skromniejsi, popatrzcie na ich gospo-