A Report on the Activity of the Foundation of the Centre for the Research and Documentation of the Struggles for Independence in 2013

Download (0)

Full text

(1)

Sprawozdanie z działalności

f

undacJi

c

enTrum

d

okumenTacJi

c

zynu

n

iepodległościowego w roku 2013

Adam Roliński

Przygotowane zgodnie z układem określonym w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 8 V 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529).

Ad 1

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, Biblioteka Jagiellońska Data rejestracji: 16.06.1998. Nr rej.: 5457

Data wpisu do KRS: 5.10.2001. Nr wpisu: 0000042901 Regon: 351472359

Prezes Zarządu: Tomasz Gąsowski Członek Zarządu: Adam Roliński Członek Zarządu: Stanisław Markowski Członek Zarządu: Andrzej Stawiarski

Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z siedzibą w Bibliotece Jagiellońskiej zarejestrowana została 16 czerwca 1998 r.

Jej statutowym celem jest: „gromadzenie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie materiałów historycznych dokumentujących zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku oraz prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej” (§ 7 statutu).

Ad 2

Programy ogólne: Program 1

Pozyskiwanie druków, archiwaliów i dokumentów

W roku sprawozdawczym Fundacja pozyskała 93 przybytki (w znacznej większości dary) – akcesje komputerowe 2373-2466, obejmujące kilka tysięcy jednostek – obecnie przebiega in-wentaryzacja pozyskanych zbiorów.

Spośród nowych nabytków szczególną uwagę zwracają:

• wydawnictwa drugiego obiegu przekazane przez Piotra Czubę, Tomasza Gugałę (kolejna część biblioteki Wydawnictwa Myśli Nieinternowanych), Macieja Macha (m.in. 90 kaset

Sprawozdania

S O W I N I E C 2014, nr 44, s. 160-162

(2)

SOWINIEC nr 44 Sprawozdanie z działalności Fundacji…

161

kolportowanych w drugim obiegu), Krystynę Ryczaj-Marchewczyk, Agnieszkę Schoen, Stanisława Węca i Romana Włodka;

• wydawnictwa drugiego obiegu po prof. Marii Bobrownickiej, Kornelu Filipowiczu i Jacku Kajtochu;

• materiały dotyczące czeskiego samizdatu przekazane przez Romana Laube z Pragi; • publikacje dotyczące Kresów Wschodnich przekazane przez Ryszarda Hubisza i Lucynę

Kulińską;

• dalszy ciąg Archiwum Tarnopolskiego przekazywanego przez Czesława Blicharskiego (nr 48-50);

• archiwum Duszpasterstwa Hutników w parafii na os. Szklane Domy w Krakowie-Nowej Hucie (opracowanie i wykonanie digitalizacji – depozyt w FCDCN).

Program 2

Opracowywanie pozyskanych nabytków

W roku 2013 kontynuowano opracowanie wydawnictw drugiego obiegu (druki zwarte i cią-głe oraz znaczki poczty „Solidarności”), opracowywano wstępnie (akcesyjnie) bieżące nabytki oraz kontynuowano opracowanie rozpoczętych wcześniej materiałów.

Program 3

Udostępnianie zbiorów

W roku 2013 czytelnię FCDCN odwiedziło 176 czytelników, którym udostępniono 983 woluminy rękopisów i wszystkich kategorii druków.

Przeprowadzono także kilkadziesiąt kwerend tematycznych. Wydawnictwa:

B. „Sowiniec”. Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego:

Program 4(157)

„Sowiniec” Nr 42-43 – 2013 (czerwiec/grudzień) – numery zawierające m.in. artykuły dotyczące stanu technicznego i badań geodezyjnych kopca J. Piłsudskiego na Sowińcu oraz 150. rocznicy Powstania Styczniowego.

Inne programy: Program 5(108)

Rozbudowa serwisu internetowego: www.sowiniec.com.pl

Dalsza rozbudowa portalu Fundacji: www.sowiniec.com.pl. Kontynuowano prace nad przygotowaniem indeksów: tytułowego i osobowego obejmujących całość zbiorów katalogowa-nych w portalu.

Program 6(143)

Opracowanie i digitalizacja Archiwum Tarnopolskiego Rodziny Blicharskich

W roku 2013 kontynuowano opracowanie kresowego archiwum przekazanego przez Czesława Blicharskiego.

Program 7(156)

Głosy „Solidarności” (3) i ich prezentacja w internecie

Trzeci etap prac związanych z digitalizacją najważniejszych nagrań ze zgromadzonej w ostatnich latach obszernej kolekcji nagrań z lat 1977-1989 dotyczących działalności opozycji

(3)

162

Adam Roliński SOWINIEC nr 44 antykomunistycznej, głównie „solidarnościowej”. Digitalizacji poddano 120 kaset magnetofono-wych – opisy nagrań zob. www.sowiniec.com.pl (Polska Solidarna / Archiwum fonograficzne) oraz udostępniono na stronie www.sowiniec.com.pl 120 fragmentów nagrań fonograficznych serii wydawniczych drugiego obiegu oraz kilkadziesiąt innych fragmentów (wydarzeń i pieśni). Program 8(129)

Bibliografia zawartości czasopism drugiego obiegu

W roku 2013 wykonano korekty indeksów osobowego i przedmiotowego projektu realizo-wanego wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej od 2009 roku.

Program 9(158)

Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych przedsiębiorstw tworzących w latach 1980-1981 Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”

W ramach programu realizowanego we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej wy-konano:

• ustalono 27 tytułów czasopism zakładowych wydawanych w okresie IX 1980 – XII 1981 w zakładach przemysłowych połączonych w Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”;

• sporządzono bibliografię (stopień szczegółowości opisu trzeciego stopnia z rozbudowaną strefą uwag) dostępną pod adresem: www.drugiobieg.info (zakładka: Prasa Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”);

• opracowano i wypełniono 27 ankiet dotyczących czasopism Sieci;

• nagrano 21 relacji/wywiadów z członkami redakcji poszczególnych czasopism lub działa-czami Sieci (do których zdołano dotrzeć);

• zdigitalizowano 3998 stron czasopism Sieci. Program 10(150)

Muzeum „Solidarności”.

Internetowa baza dokumentów opozycji antykomunistycznej w PRL z lat 1976-1989, ze szczególnym uwzględnieniem NSZZ „Solidarność” (www.solidar.pl)

Drugi rok realizacji projektu finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

W ramach realizowanego projektu opracowywano i katalogowano wydawnictwa drugiego obiegu i wydawnictwa emigracyjne związane z NSZZ „Solidarność”:

• katalogowanie druków zwartych i ciągłych drugiego obiegu;

• katalogowanie druków emigracyjnych dotyczących NSZZ „Solidarność”; • katalogowanie zagranicznych wycinków prasowych dot. NSZZ „Solidarność”; • katalogowanie znaczków niezależnej poczty („Solidarności” i in.);

• digitalizacji poddano 130 kaset i taśm magnetofonowych (600 okładek kaset magnetofono-wych), 5300 okładek druków zwartych drugiego obiegu oraz 1500 znaczków niezależnej poczty.

Figure

Updating...

References

Related subjects :