• Nie Znaleziono Wyników

Verslag betreffende de stabiliteitsberekening van de KW 36

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Verslag betreffende de stabiliteitsberekening van de KW 36"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Laboratorium voor Scheepsbouwkunde, Nieuwe Laan 7 6 , D e l f t , RAPPORT - 3 4 V e r s l a f f b e t r e f f e n d e de . t . M 1 ^ L i . i n e n t e k e n i n f f . ^ v o o r d , a U M U t . l t a b . r . . . n l n « O o o o d i ^ . iiJ„o„t.K.„i^ van de K I 3 6 .aa „lat a a n . „ i , .

v a a r d l ^ d aa„ da hand v a n da li,nant...„i„, v a n h e t o o . a p r o n k e U J . e o n t w e r p . Deae t e k e n i n g .ae ^ n ^ n t h o u t e n h u i d . De X i j n e n v a n de „ , 6 op h u i t e n ^ n t a p a n t a n . . r d e n , . r ^ . ^ „ a l d . h u i d d i . t e v e n i n ^ „ d e r i n g t e h r e n g e n . De voornaa„.t. g e g e -vena v a n deze t e k e n i n g z i j n , L e n g t e op de c . w . l . 2 1 . 2 0 m. G r o o t s t e b r e e d t e op b u i t e n k a n t a p a n t e n . H o l t e op h a l v e l e n g t e C e w . l . 2 e 9 1 me Diepgang vóór t o t b o v e n k t k i e l op u i t e i n d e c . W e l . 1 . 7 1 D i e p g a n g a c h t e r « M „ „ 2e58 ra. ^»or . o g e l l j . . a . . i j . i „ ^ , ,,^„^„ ^^^^^ «een v e r a n t v o o r d i n g . o r d e n genomen. 2 . Bon j e a n k r ommen. A." d . hand v « , de l i j n e n t a . a n i n g . e r d e n de B o n J e a . ^ o ™ e n g e o o n e t r u -e -e r d ( z i -e f i g. l ) . 5 * U i t w e r k i n g h e l l i n f f p r n a f . M J de h e l l i n g p r o a f i a h e t v r i j h o o r d van h e t a o h i p op v e r a o h i U e n d e P i n t e n opgemeten. De h i e r m e e o o r r e a p o n d e r e n d e diapg«>ge„ h l l j . e n . ^ v " ^ - 7 8 » en - 2 e 5 5 m.

(2)

D« s t u u r l a s t i s dus 0 . 7 7 m»

Voor deze t r i m l i g g i n g werd aan de hand yan de Bonjeankrommen de l i g -g i n -g van h e t drukkin-gspunt i n l e n -g t e en een kromme van w a t e r v e r p l a a t ¬ s i n g berekend ( z i e f i g. 2 ) .

U i t h e t oppervlak van deze l a a t s t e kromme v o l g t de l i g g i n g van h e t drukkingspunt i n hoogte. Voor de l a s t l i j n t i j d e n s de h e l l i n g p r o e f * e r d m b e p a a l d . De r e s u l t a t e n z i j n a l s v o l g t i W a t e r v e r p l a a t s i n g op b u i t e n k a n t spanten t i j d e n s h e l l i n g p r o e f 1 2 1 . 5 m^. Idem, i n c l . h u i d en a a n h a n g s e l s 1 2 2 . 5 . Deplacement ( s . g . water - 1 ) 1 2 2 . 5 t . P a c h t e r h a l v e l e n g t e c . w . l . 0 . 2 5 « • ^ 1 . 4 0 5 m. 1 . 9 0 0 m. 3 . 3 0 5 m.

T i j d e n s de h e l l i n g p r o e f werd een gewicht v a n I. 5 t . v e r p l a a t s t over een a f s t a n d v a n 5 , 4 8 m. De h i e r d o o r optredende h e l l i n g s h o e k was

5 ° 1 7ï ï i t dese c i j f e r s v o l g t MG - 0 . 7 2 5 m, dus GK « MK - MG »

5 . 5 0 5 - 0 . 7 2 5 - 2 . 5 8 m.

GK moet g e c o r r i g e e r d worden v o o r de midscheeps g e p l a a t s t e h e l l i n g -proef gewichten en voor de 6 personen, d i e t i j d e n s de proef t e v e e l aan boord waren. We vinden dan: deplacement - 1 2 0 . 5 t . en

GK - 2 . 5 6 m.

4 . C r i t i e k e b e l a d i n g s t o e s t a n d .

De t o e s t a n d "Aankomst Haven" werd a l s de meest c r i t i e k e t . a . v . de s t a b i l i t e i t beschouwd. I n o v e r l e g met de S c h e e p v a a r t - I n s p e c t i e werd de volgende b e l a d i n g s t o e s t a n d bekeken»

o l i e b u n k e r — l e e g , a l s b i j h e l l i n g p r o e f . dagtank — v o l , « i» «

(3)

drinkwatertankB — g e r u i d , a l s b i j h e l l i n g p r o e f .

proviand — geen, " v i s r u i m — geheel gevuld met 5 0 t . v i s en

4 5 van 4 t . = 1.8 t . i j s . De w a t e r v e r p l a a t s i n g en de l i g g i n g v a n h e t g e w i c h t s z w a a r t e p u n t w e r d e n a l s v o l g t berekend» onderdeel g e w i c h t i n t . Q t o t boven-k a n t k i e l moment 0 a c h t e r 2/2 c w l . moment onderdeel g e w i c h t i n t . Q t o t boven-k a n t k i e l moment 0 a c h t e r 2/2 c w l . +

s c h i p b i j h e l l i n g -p r o e f 1 2 0 . 5 2 . 5 6 5 0 9 . 0 0 . 2 5 2 7 . 8 5 6 . 9 v i s en i j s 5 1 . 8 2 . 0 0 6 5 . 6 1.16 5 6 . 9 n e t t e n 1. 0 5 . 1 0 5 . 1 4 . 0 0 4 . 0 l i j n e n 0. 6 5 . 7 0 2 . 2 1 . 5 0 0 . 8 gereedschap 0 . 2 2 . 0 0 0 . 4 5 . 5 0 0 . 7 t o t a a l 1 5 4. 1 5 7 8 . 5 2 9 . 5 4 0 . 9 H i e i M i t vinden we» w a t e r v e r p l a a t s i n g op b u i t e n k a n t spanten 1 5 5 . 0 m^. GK 2 . 4 5 ni. G v 6 6 r 1 / 2 L^^^ 0 . 0 7 5 m. D a a r b i j hoort v o l g e n s de Bonjeankrommen: diepgang a c h t e r t o t bovenkant k i e l : 2 . 6 4 m,

diepgang v66r t o t bovenkant kiel» 2 . 5 4 m.

s t u u r l a s t 0 . 5 0 m,

5 . S t a b i l i t e i t s b e r e k e n i n g .

Voor de bovenomschreven b e l a d i n g s t o e s t a n d werd een s t a b i l i t e i t s b e r e -k e n i n g gemaa-kt volgens de methode van F e l l o w s .

G e b r u i k t werd een T c h e b j t c h e f f - s p a n t e n r a a a met 7 r e r d e e l s p a n t e n voor

0 . 5 0 m. s t u u r l a s t . Z o a l s g e b r u i k e l i j k werden u i t s t e k e n d e d e l e n van boeg en hek n i e t meegerekend; de drtcrondte werd verwaiarloosd.

(4)

Dt d i k t * yan h e t houten dek werd wel i n r e k e n i n g g e b r a c h t . I n f i g . 5 z i j n de dwarskrommen getekend. Deze geyen de a f s t a n d NU.sin 9 a l s f u n c t i e y s n de w a t e r v e r p l a a t s i n g . Vermeerderen we NU.sin 9 met GU.sin 9 dan vinden we de arm van s t a t i s c h e s t a b i l i -t e i -t NG.sin 9 ( z i e f i g . 4 ) .

Punt »U" l i g t i n d i t g e v a l i n h e t v l a k van de l a s t l i j n b i j de t o e -s t a n d "Aankom-st Haven" ( T ^ 2 . 6 4 m.; 2 . 3 4 m.).

Op d e z e l f d e w i j z e a l s b i j de h e l l i n g p r o e f beschreven berekenden we voor de t o e s t a n d "Aankomst Haven" MK. WS vonden:

MP - 1 . 6 5 a .

PK - 1 . 5 9 a .

HK - 5 . 2 2 m.

Verder i s GK - 2 . 4 5 a .

MG - 0 . 7 7 a .

De kromme van s t a t i s c h e armen voor de beschouwde b e l a d i n g s t o e s t a n d t e n s l o t t e i s getekend i n f i g. 5 .

D e l f t , 5 J a n u a r i 1 9 5 5 .

(5)
(6)
(7)
(8)

/

(9)

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

These dates are to be found in the two never before edited Greek ostraca of the Bodleian Lib- rary (Ostr. The edict is issued by the tetrarchs and initiates the Diocletian

A literature and practice review served to distill strategies and principles for circular oriented innovation from product, business model and ecosystem perspectives.. This

Upon an analysis of a complaint of the king of Nubia made to the Khalif al-Mamun (or to his brother al-Mutasim), quoted by Masudi and Makrïzï about the sale of some parcels of land

But if we note that (1.) the man for whom the two Tebtynis receipts were issued is Ploution of Kerkesoucha, a village in the division of Herakleides and (2.) that Aurelius

Istniejące źródła — przede wszystkim w zasobach Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, w części Ordens Folianten oraz częściowo Ordensbriefarchiv

W najcięższym dla seminarium okresie kulturkam pfu rozpoczął naukę młody W alenty Barczewski. trafił do Braniew a16. K.] słuchał w Brunsberdze filozofii i teologii,

Właśnie w Los Angeles znajdowało się także pierwsze premierowe (first ‑run) kino założone i kierowane przez Afroamerykanów, skupiające się w swoim repertuarze na