• Nie Znaleziono Wyników

O funkcjach historii techniki w naukach społecznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "O funkcjach historii techniki w naukach społecznych"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

128 В. Leśnodorski

nowsze. Historia myśli naukowej, jak i historia instytucji nauce słu-żących, posiada nie małe znaczenie także dla badań i rozstrzygnięć współczesnych.

Wielostronnego poparcia oczekuje również, podobnie jak w innych krajach, rozwijająca się dopiero, ale zapowiadająca wiele ważkich usta-leń — historia techniki. Z a j m u j e ona miejsce osobne, którego nie

można — aczkolwiek związki są liczne — identyfikować z historią k u l t u r y materialnej.

Nowe drogi jednej i drugiej dyscyplinie zapewnia od lat prawie dwu-dziestu Zakład Historii Nauki i Techniki PAN. Do jego walorów należy nie częste w tym stopniu rozwinięcie współpracy i zapewnienie opieki i pomocy wszystkim inicjatywom i poczynaniom w tych dziedzinach w całym k r a j u .

Irena Pietrzak-Pawłowska

O FUNKCJACH HISTORII TECHNIKI W NAUKACH SPOŁECZNYCH

W rozważaniach o integracji nauki w perspektywie najbliższych dziesięcioleci wydaje się konieczne niwelowanie istniejących podziałów wiedzy w kategoriach określonych dyscyplin. Zapoczątkowano już for-mowanie wielodyscyplinarnych ośrodków badawczych. Wśród nich do-świadczenia osiągnięte w Zakładzie Historii Naulki i Techniki PAN zasługują na szczególną uwagę.

Rola badań nad historią nauki i techniki polega przede wszystkim na kooperacji przedstawicieli nauk' przyrodniczych, technicznych i hu-manistycznych, co oddziałuje na rozszerzenie pola obserwacji badanych zjawisk.

Przedmiot badań nad historią nauki i techniki obejmuje problemy integralnego rozwoju obydwóch dziedzin. Kierunki planowanych badań podporządkowane są koncepcji syntezy dziejów nauki w Polsce oraz — zarysu historii techniki w Polsce. Uwzględnia się następujące zakresy tematyczne:

1) problemy teoretyczne rozwoju nauk i i techniki w aspekcie ich ewolucji powszechnej ;

2) historia podstawowych 'koncepcji we wzajemnych relacjach nauk przyrodniczych, matematyczno-fizycznych, technicznych oraz humani-stycznych; ich wkład do kultury ogólnonarodowej;

3) historia wdrażania osiągnięć nauki i techniki, ich funkcje w roz-woju gospodarczo-społecznym naszego k r a j u oraz przyczyny opóźnie-nia w stosunku do krajów wyżej rozwiniętych;

4) kształtowanie się nowoczesnych systemów nauki i techniki, ich organizacji oraz innych przesłanek stymulujących postęp rewolucji naukowo-technicznej w warunkach Polski Ludowej;

5) problemy kształcenia kadr naukowych i technicznych w prze-szłości i współcześnie z perspektywą wzbogacania osiągnięć material-nych i kulturotwórczych.

(3)

Rola nauk o przeszłości 129

Problemy opanowania rozległego pola badań nad historią techniki oraz jej oddziaływanie na transformację środowiska geograficzno-przy-rodniczego i demograficznego skłaniają do współdziałania historyków gospodarki i techniki z ekonomistami, demografami, socjologami i przed-stawicielami innych nauk społecznych. Podjęto już wspólne studia nad udziałem ziem polskich w europejskiej rewolucji techniczno-przemy-słowej XIX w., nad rozwojem materialnej kultury technicznej, nad uczestnictwem społeczeństwa polskiego w nowoczesnej cywilizacji. Wy-mienione przykładowo zakresy tematyczne kojarzą się z węzłowymi problemami badawczymi nauk społecznych planu resortowego PAN. Ponadto — przez osiąganie generalnych rozwiązań na kolejnych eta-pach badań można je włączać do studiów porównawczych powszechno-dziejowych. Włączenie naszych problemów i osiągnięć badawczych w międzynarodowy obrót ułatwia ciągła współpraca z pokrewnymi zrzeszeniami zagranicznymi (w kontaktach dwustronnych) oraz dzia-łającymi pod auspicjami UNESCO. W dziedzinie badań nad historią techniki owocne okazały się dyskusje na kolokwiach ICOHTEC (Inter-national Cooperation in History of Technology Committee).

Programowanie dalszych wspólnych badań historyków techniki i humanistów może być wytyczane różnie. Bądź w sposób limitowany przez osiągnięcia aktualnie realizowanych zakresów tematycznych, bądź w sposób ukazujący perspektywy nowych wielostronnych stu-diów. Ta druga tendencja wydaje się bardziej płodna dla rozszerzenia pola obserwacji i dla uczestnictwa w międzynarodowych kontaktach na gruncie właściwej nam metodologii nauk społecznych.

Historycy polscy dysponują wielką szansą: kojarzenia walorów po-znawczych nauk przyrodniczych i technicznych ze społeczną funkcją nauk humanistycznych. Funkcją — odpowiadającą pozytywnym za-interesowaniom współczesnego pokolenia cywilizacji przemysłowej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W jaki sposób rodzice m ogą wypełnić swoją misję wychowania do życia kapłańskiego i zakonnego? Z nauczania Episkopatu wyłaniają się w tym wzglę- dzie różne

Doświadczenie inteligibilności bytu, czyli jego racjonalności, pozwala na zrozumienie tego, że byt jest nam dany jako nośnik prawdy, stąd człowiek posługując się

Wir halten eine Platte von sehr (unendlich) großer Breite b in die Strömung. Die Platte erfährt dann einen Druck p auf ihre Unterseite. Es war aber nicht möglich, die

powstaniu styczniowym", Zdzisław Grot, Poznań 1963 : [recenzja]. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr

Działacze polscy godzili się, iż w p ań stw ie pruskim znajom ość języka niem ieckiego je st p o trzebna, ale nigdy kosztem języka ojczystego.. H ubatsch

The results show that both longer-term fixed and short-term mobile consultancy pop-ups can be suitable for providing energy awareness and consultancy in target areas, and for

De afwatering van de aan de Eems granzen d e gebieden, welke voor een deel langs natuurlijke weg geschiedt en welke reeds heden niet zeer bevre- digend is, zal