• Nie Znaleziono Wyników

Present Simple – ćwiczenia dla początkujących

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Present Simple – ćwiczenia dla początkujących"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Czas Present Simple ćwiczenia dla początkujących.

I.Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika w czasie Present Simple.

1. I ………. (like) sport.

2. My brother ………. (like) sport, too.

3. Tom ………. (watch) films every day.

4. Our neighbours ………. (go) to the theatre on Sundays.

5. Peter and Jill ………. (do) homework in the evenings.

6. Stella ………. (visit) her grandparents every week.

II. Utwórz pytania w czasie Present Simple. Wpisz ​do​ albo ​does​.

1. ………. you like sport?

2. ………. your sister go to the cinema every Friday?

3. ………. they swim in the pool?

4. ………. your cat sleep on your bed?

5. ………. your friends eat pizza after school?

II. Uzupełnij zdania formami przeczącymi.

N.p. I like sport, but I ​don’t like​ films.

1. He watches films every day, but he ……….. talk shows.

2. We visit our aunt on Mondays, but we ……….. our

neighbours.

(2)

4. My friends run in the park, but they ……….. on the beach.

5. He plays football, but he ……….. basketball.

6. Tom and I collect stamps, but we ……….. coins.

II. Udziel krótkich odpowiedzi twierdzących i przeczących na pytania:

1. Do your parents like pizza?

Yes, ………..

No, .………..

2. Does he go to school?

………..

………..

3. Does Mary read books?

………..

………..

4. Do your dogs run in the garden?

………..

(3)

Odpowiedzi:

I. 1-like, 2-likes, 3-watches, 4-go, 5-do, 6-visits II. 1-do, 2-does, 3-do, 4-does, 5-do

III. 1-doesn’t watch, 2-don’t visit, 3-doesn’t buy, 4-don’t run, 5-doesn’t play,

6-don’t collect

IV. 1-they do / they don’t, 2-Yes, he does / No, he doesn’t, 3-Yes, she does / No, she doesn’t, 4-yes, they do / No, they don’t

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uzupełnij zdania czasownikami w czasie Past Simple lub Past Continuous.. (phone)

Uzupełnij zdania czasownikiem „to be” w czasie Past Simple.. Where your younger sister and her boyfriend

Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników uzyj czasu Past Perfect. Do zeszytu wpisz tylko to co wstawisz w luki. 164.. Napisz pełne zdania w zeszycie w czasie Past

2.W zeszycie uzupełnij zdania właściwą formą czasownika z nawiasu, czyli w każdym zdaniu trzeba dodać odmieniony czasownik „to be”, a czasownik z nawiasu zamienić na

11 proszę uzupełnić zdania właściwą formą czasownika z nawiasu w drugim trybie warunkowym. W ćwiczeniach

4, przypomnij sobie zastosowanie czasownika to be w czasie Past simple w zdaniach oznajmujących i przeczących.. Zad.4 – w zeszycie uzupełnij zdania czasownikami: was, wasn’t,

11.W zeszycie wybierz właściwą formą, czyli albo sam czasownik w czasie present simple, albo konstrukcję z will.

Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continuous, Future Simple lub konstrukcją ‘to be going to'.. to the