Rząd macierzy

Download (0)

Full text

(1)

Algebra

Rz ˛

ad Macierzy

Aleksander Denisiuk

denisjuk@pjwstk.edu.pl

Polsko-Japo ´nska Wy˙zsza Szkoła Technik Komputerowych zamiejscowy o´srodek dydaktyczny w Gda ´nsku

ul. Brzegi 55 80-045 Gda ´nsk

(2)

Rz ˛

ad Macierzy

Najnowsza wersja tego dokumentu dost ˛epna jest pod adresem

(3)

Macierze a układy równa ´n liniowych

Niech dana b ˛edzie macierz

A =      a11 a12 . . . a1m a21 a22 . . . a2m . . . . an1 an2 . . . anm      .

W przestrzeni Rn rozwa˙zmy otoczk˛e liniow ˛a V układu

kolumn macierzy A: V = hA(1), A(2), . . . , A(n)i = *      a11 a21 .. .      ,      a12 a22 .. .      , . . . ,      a1m a2m .. .      + .

(4)

Macierze a układy równa ´n liniowych —II

Niech dany b ˛edzie wektor b Rn. Pytanie: czy wektor b

nale˙zy do otoczki liniowej układu A(1), A(2), . . . , A(n) ?

Czy istniej ˛a współczynniki x1, . . . , xm R, takie ˙ze

x1       a11 a21 .. . an1       + x2       a12 a22 .. . an2       + · · · + xm       a1m a2m .. . anm       =       b1 b2 .. . bn       ? •          a11x1 + a12x2 + · · · + a1mxm = b1, a21x1 + a22x2 + · · · + a2mxm = b2, . . . . an1x1 + an2x2 + · · · + anmxm = bn.

(5)

Oznaczenia dla sumowania

x1 + x2 + · · · + xn = Pn i=1 xi = Pn i=1 xi • Pn i=1 (λxi) = λ n P i=1 xi • Pn i=1 (xi + yi) = n P i=1 xi + n P i=1 yi • Pm j=1 n P i=1 aij = m P j=1  n P i=1 aij  = n P i=1 m P j=1 aij ! = n P i,j aij

(6)

Definicja rz ˛edu macierzy

Definicja 1. Rz ˛edem maciery A nazywamy liczb ˛e

rank A = rank nA(1), A(2), . . . , A(n) o = dimhA(1), A(2), . . . , A(n)i

Twierdzenie 2. rank A nie zmienia si ˛e po elementarnych przekształceniach macierzy A. Dowód. m X i=1 αiA(i) = 0 ⇐⇒ m X i=1 αiA′(i) = 0

(7)

Rz ˛

ad macierzy według wierszy

Definicja 3. Rz ˛edem maciery A według wierszy nazywamy liczb ˛e

rankw A = rankA(1), A(2), . . . , A(m) = dimhA(1), A(2), . . . , A(m)i

Twierdzenie 4. rankw A nie zmienia si ˛e po elementarnych przekształceniach macierzy A.

(8)

Rz ˛

ad macierzy a układ równa ´n liniowych

Twierdzenie 6. Ilo´s´c głównych niewiadomych układu Ax = b nie zale˙zy od sposobu sprowadzenia macierzy do postaci schodkowej i zgadza si ˛e z rank A Dowód.                a11 . . . a1k . . . a1l . . . a1s . . . a1m 0 . . . a2k . . . a2l . . . a2s . . . a2m 0 . . . 0 . . . a3l . . . a3s . . . a3m . . . . 0 . . . 0 . . . 0 . . . ars . . . arm 0 . . . 0 . . . 0 . . . 0 . . . 0 . . . . 0 . . . 0 . . . 0 . . . 0 . . . 0               

(9)

Twierdzenie Kroneckera-Capellego

Twierdzenie 7 (Kronecker-Capelli). Układ Ax = b ma rozwi ˛azanie ⇐⇒

Figure

Updating...

References

Related subjects :