• Nie Znaleziono Wyników

Wykorzystanie chlorofilu do oceny pobrania i strawności składników pokarmowych na pastwisku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykorzystanie chlorofilu do oceny pobrania i strawności składników pokarmowych na pastwisku"

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

A N N A L E S

1

U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N – P O L O N I A

VOL. LXI SECTIO E 2006

Instytut ywienia Zwierz t, Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Antoni Lipiec, Agnieszka Skałecka

Wykorzystanie chlorofilu do oceny pobrania i strawno ci

składników pokarmowych na pastwisku

The usage of chlorophyll for evaluation of dry matter intake and nutrients digestibility in a pasture

ABSTRACT. Two experiments involving 8 adult ewes were carried out. In experiment No. 1 the

sheep were fed exclusively on the pasture, whereas in the second experiment the green forage was supplied to sheep individually in feeding racks, to compare the roughage intake values to the results obtained using markers-based evaluation. In the studies, the double indicator method was applied, using the following markers: internal – chlorophyll and external – chromium oxide (Cr2O3). To evaluate potential changes of chlorophyll concentration in the samples, it was

estab-lished three times: directly after sample collection, in the sample chilled to 0–4 centigrade and in the frozen sample. The average amount of dry matter consumed by all the sheep, established by weighing did not differ significantly from the amount assessed on the basis of chlorophyll A. The differences between the dry matter consumption related to 1 kg of BW0,75 in the experiments No.

1 and No. 2 resulted from the experimental animals weight gain during the studies. The sensitivity of chlorophyll A as a marker helpful for nutrients digestibility trials was also satisfactory. It stems from directional changes of digestibility coefficients, related to changes in the chemical composi-tion of examined pasture roughage.

KEY WORDS: chlorophyll, pasture, sheep, dry matter intake, nutrients digestibility

(2)

METODY

Badania zlokalizowano w Zakładzie Do wiadczalnym Akademii Rolniczej w Uhrusku. Dokonano oceny składu botanicznego runi pastwiskowej. Celem

okre-lenia potencjalnych strat w zawarto ci chlorofilu w próbach zielonek przeprowa-dzono dwa testy (w trakcie trwania do wiadcze ), w których oceniano koncentra-cj chlorofilu A i B: bezpo rednio po pobraniu i w próbach przechowywanych w lodówce w temperaturze 0–4oC oraz w stanie zamro onym. Chlorofil w zielon-kach i kałach oznaczano spektrofotometrycznie, przy długo ci fali 645 nm dla chlorofilu A oraz 663 dla chlorofilu B.

Przeprowadzono dwa do wiadczenia na o miu dorosłych maciorkach – 4 szt. polskiej owcy nizinnej z 25 % dolewem krwi owcy romanowskiej (ponR) + 4 szt. berrichon de cher (Berr). W do wiadczeniu I owce korzystały wył cznie z pastwiska, natomiast w do wiadczeniu II zielonk podawano indywidualnie ad libitum w pa ni-kach celem zweryfikowania wyników uzyskanych w do wiadczeniach wska niko-wych. Ilo pobieranej zielonki w do wiadczeniu II okre lano równie wagowo, z dokładno ci do 10 g. Do oceny pobrania suchej masy oraz strawno ci składników pokarmowych w obu do wiadczeniach zastosowano metod podwójnego wska nika, wykorzystuj c jako markery: chlorofil – wewn trzny i tlenek chromowy (Cr2O3) – zewn trzny. Tlenek chromowy podawano per os, dwa razy w ci gu doby w opłat-kach aptekarskich, w ilo ci 4 g na dob . U rednione próbki zielonek pobierano z pastwiska trzy razy w trakcie trwania ka dego do wiadczenia. Próbki kału pobie-rano dwa razy w ci gu doby od ka dej owcy indywidualnie, bezpo rednio z jelita ko cowego. Zawarto chlorofilu w trakcie do wiadcze oznaczano w ci gu sze ciu godzin od momentu pobrania prób, natomiast skład chemiczny oraz zawarto tlenku chromowego badano w materiale podsuszonym. Analizy laboratoryjne składu che-micznego zielonek i kałów oraz pomiary st enia markerów wykonano w Instytucie

ywienia Zwierz t AR w Lublinie [Dz.U. 2004.271.2688].

WYNIKI

Zielonka pastwiskowa zawierała w runi 81,4 % traw z przewag ycicy wie-lokwiatowej; 0,3 % motylkowatych i 18,3 % ziół i chwastów. Zró nicowanie zawarto ci chlorofilu (tab. 1) w suchej masie zielonek wynikało z ró nych faz wegetacji ro lin u ytych do testów. W te cie pierwszym zielonka pobierana była w pocz tkowej fazie kwitnienia traw, a w te cie drugim po okresie kwitnienia. Miało to równie wpływ na zawarto składników pokarmowych w suchej ma-sie (tab. 2). Zielonk u yt w te cie drugim charakteryzowała wy sza zawarto suchej masy oraz włókna surowego, istotnie mniejsza była natomiast zawarto białka oraz zwi zków bezazotowych wyci gowych.

(3)

Tabela 1. Wpływ czasu i sposobu przechowywania zielonki na zawarto chlorofilu Table 1. The influence of time and manner of green forage storage on the chlorophyll content

Czas przechowywania próby zielonki Storage time of green sample

6 h 24 h 7 d 14 d 21d 28 d Frakcja chlorofilu (g/kg s.m.) Fraction of chlorophyll (g/kg of DM) Próba Sample A B A B A B A B A B A B 5,02 2,27 4,92 1,98 wie a Fresh ±0,4 ±0,2 ±0,6 ±0,1 4,84 1,76 4,86 1,67 4,42 1,20 4,58 1,21 4,58 1,16 Test 1 Mro ona Frozen ±0,9 ±0,8 ±0,9 ±0,7 ±1,4 ±1,1 ±1,1 ±0,7 ±1,4 ±0,8 2,35 0,42 2,26 0,31 wie a Fresh ±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,1 2,29 0,29 2,39 0,22 2,11 0,23 1,84 0,11 1,84 0,08 Test 2 Mro ona Frozen ±0,9 ±0,2 ±0,7 ±0,2 ±0,9 ±0,2 ±0,3 ±0,1 ±0,4 ±0,1

Tabela 2. Skład chemiczny suchej masy runi pastwiskowej Table 2. Chemical composition of pasture dry matter Do wiad-czenie Experiment Sucha Masa % Dry matter % Popiół Surowy % Crude ash % Białko Ogólne % Crude Protein % Tłuszcz Surowy % Ether Extract % Włókno Surowe % Crude Fibre % BAW % NFE % 1 23,48 ±2,81 9,91 ±0,29 15,36 ±0,91 3,11 ±0,39 18,86 ±1,67 52,76 ±0,45 2 29,57 ±0,40 11,59 ±2,05 11,98 ±1,21 3,33 ±0,19 29,08 ±1,19 44,03 ±2,12 NIR LSD 2,91 Ni ns 1,51 Ni ns 2,84 3,02

Wyniki testów wskazuj na to, e frakcja B chlorofilu jest mało stabilna i ulega zmniejszeniu podczas przechowywania prób. Jest zatem mało przydatna w bada-niach wska nikowych. Znacznie lepsza jest stabilno chlorofilu A, który ponadto ze wzgl du na wy sze st enie w suchej masie ro lin generuje ni szy bł d podczas oznacze (∆%=3–5). Z tych te wzgl dów chlorofil A jest bardziej wiarygodny jako wska nik w szacowaniu pobrania suchej masy zielonek przez owce. Celem unikni cia ewentualnych bł dów, wynikaj cych z niekontrolowanych strat chloro-filu podczas przechowywania prób, jego zawarto w zielonkach i kałach nale y oznacza w próbach wie ych, przechowywanych maksymalnie do 24 godzin, w nieprzepuszczaj cych wiatła pojemnikach i w temperaturze od 0 do 4 0C.

(4)

Wyniki pobrania suchej masy przez owce podano w tabeli 3. Poniewa na wielko pobrania suchej masy przez zwierz ta ma wpływ równie tempo prze-mian metabolicznych, wyniki podano tak e w przeliczeniu na 1 kg masy meta-bolicznej ciała owiec (MMC=MC0,75). Ilo pobieranej suchej masy w obu do-wiadczeniach była zbli ona i kształtowała si na poziomie podawanym w nor-mach ywienia owiec [Vérité i in. 1979; Schneeberger, Landis 1984]. Znamien-ny jest przy tym fakt, e owce berrichon pobierały w do wiadczeniu 1 istotnie wi cej zielonki ani eli owce ponoromanowskie. Podobna istotna zale no wy-st piła tak e w przeliczeniu pobrania na metaboliczn mas ciała. Tendencja taka miała miejsce tak e w do wiadczeniu 2, chocia ró nice nie były istotne. Wyniki te wiadcz z jednej strony o wysokiej czuło ci i przydatno ci zastoso-wanego wska nika (chlorofilu) w tego typu badaniach, z drugiej za o istotnych ró nicach w pobraniu suchej masy przez zwierz ta w obr bie gatunku. O wi k-szej erno ci owiec ras mi snych donosi si tak e w innych opracowaniach [Kłos, Rogalski 2001], jednak co nale y podkre li , fakt ten nie jest do tej pory uwzgl dniony w normach ywienia.

Tabela 3. Pobranie suchej masy Table 3. Dry matter intake

Kg/szt./dzie

Kg/head/day G/kg MMC/dzie G/kg BW0,75/day

Do wiadczenie Experiment Genotyp Genotype Rzeczywiste* True* Chlorofil Chlorophyll Rzeczywiste True* Chlorofil Chlorophyll Ponr 1,9 ±0,4 86 ±17 1 Berr 2,3 ±0,2 103 ±13 NIR LSD 0,2 15 Ponr 1,8 ±0,4 1,9 ±0,5 77 ±16 76 ±20 2 Berr 2,1 ±0,5 2,0 ±0,4 83 ±21 83 ±22 NIR LSD Ni ns Ni ns Ni ns Ni ns

* Na podstawie pomiarów wagowych * Based on the mass measures

O przydatno ci chlorofilu jako wska nika do bada nad pobraniem suchej ma-sy przez prze uwacze wiadcz szczególnie wyniki do wiadczenia 2. Uzyskane warto ci pobrania nie ró niły si zasadniczo od tych, które otrzymano drog po-miarów wagowych. Mniejsze pobranie suchej masy w do wiadczeniu 2 w przeli-czeniu na 1 kg MMC było wynikiem zwi kszonej masy ciała owiec, u których indywidualny przyrost w trakcie trwania bada wynosił od 3 do nawet 5 kg.

(5)

Tabela 4. Strawno składników pokarmowych Table 4. Nutrients digestibility Do wiadczenie Experiment Genotyp Genotype Białko Ogólne % Crude protein % Tłuszcz surowy % Ether Extract % Włókno surowe % Crude Fibre % BAW % NFE % Ponr ±10 53 ±9 38 ±8 47 ±6 62 1 Berr ±6 56 ±10 37 ±7 48 ±7 65 NIR LSD Ni ns Ni ns Ni ns Ni ns Ponr ±11 64 ±9 69 ±13 65 ±11 69 2 Berr ±6 63 ±6 67 ±11 63 ±8 68 NIR LSD Ni ns Ni ns Ni ns Ni ns NIR(D1:D2) LSD(Ex1:Ex2) Ni ns 11 12 Ni ns

Pewnym zaskoczeniem było porównywalne dobowe pobranie suchej masy zielonki koszonej w do wiadczeniu 2 i w do wiadczeniu 1 – pastwiskowym. Zakładano bowiem, e przy bezpo rednim ywieniu ad libitum zielonk koszon zwierz ta b d pobierały wi cej masy pokarmowej ani eli na pastwisku. Nie-w tpliNie-wie miała na to Nie-wpłyNie-w jako zielonki, która Nie-w do Nie-wiadczeniu 2 zaNie-wiera- zawiera-ła wi cej suchej masy i włókna surowego. Jej warto wypełnieniowa byzawiera-ła za-tem wi ksza i wymagała dłu szego czasu prze uwania. W efekcie czynniki te wpłyn ły na ni sze w przeliczeniu na 1 kg MMC pobranie suchej masy.

W odniesieniu do warto ci obliczonych metod wska nikow podkre li na-le y tak e dobr powtarzalno wyników cz stkowych. wiadcz o tym zbli o-ne co do warto ci współczynniki odchylenia standardowego z pomiarów wago-wych i bada wska nikowago-wych.

Wysoka powtarzalno wyników oraz czuło tej metody zdaj si wskazy-wa na to, e chlorofil w porównaniu z innymi znacznie dro szymi i bardziej skomplikowanymi pod wzgl dem analitycznym metodami [Mayes i in. 1986; Vulich, Hanrahan 1995; Reeves i in. 1996; Nowakowski i in. 2000] powinien znale szersze zastosowanie. W niektórych wcze niejszych pracach podnoszo-ny jest problem strat chlorofilu wskutek cz ciowego utleniania i rozkładu pod wpływem wiatła słonecznego [Schwartz, von Elbe 1983]. W badaniach tych wykorzystywano jednak najcz ciej chlorofil całkowity, co mogło mie wpływ na dokładno pomiarów.

(6)

Nie stwierdzono znacz cych z praktycznego punktu widzenia ró nic w strawno ci składników pokarmowych w zale no ci od genotypu owiec (tab. 4). Istotny statystycznie wpływ na strawno miała natomiast faza wegetacji skar-mianej zielonki. W do wiadczeniu 2 warto współczynników strawno ci była wy sza ani eli podczas do wiadczenia 1, jednak istotne statystycznie ró nice wykazano jedynie dla tłuszczu i włókna surowego. Prawdopodobnie i w tym przypadku był to wynik dłu szego przebywania masy pokarmowej w przed o-ł dkach oraz lepszego rozdrobnienia zielonki podczas prze uwania. Potwierdza-łoby to znany z ywienia prze uwaczy fakt [Wójcik i in. 1984], e bardzo młode zielonki – o nie do ko ca wykształconej strukturze składników strukturalnych (włókna surowego) – s gorzej trawione.

WNIOSKI

1. Zastosowanie metody podwójnego wska nika, z wykorzystaniem jako in-dykatora zewn trznego tlenku chromowego (Cr2O3) oraz chlorofilu A – jako indykatora wewn trznego pochodzenia naturalnego – pozwala na poprawne szacowanie pobrania przez owce masy pokarmowej.

2. Pomiary st enia tego wska nika w zielonkach i kałach powinny by wy-konane w ci gu 24 godzin od pobrania prób. Materiał do analiz powinien by przechowywany w temperaturze 0–4 0C bez dost pu wiatła.

3. Wielko pobrania przez owce masy pokarmowej oraz strawno składni-ków pokarmowych s warunkowane składem chemicznym (zawarto włókna surowego) porostu, oraz czynnikami osobniczymi zwi zanymi z genotypem owiec.

PI MIENNICTWO

Kłos J. M., Rogalski M. 2001. Ocena przydatno ci wybranych linii i ras jagni t do ywienia pa-stwiskowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 479, 149–154

Mayes R. W., Lamb C.S., Colgrove P. M. 1986. The use of dosed and herbage n-alkane as markers for the determination of herbage intake. J. Agric. Sci. 107, 161–170.

Nowakowski P., Aniołowski K., wikła A., Wolski K. 2000. Ocena pobierania runi pastwiskowej przez owce z zastosowaniem n-alkanów jako wska ników. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 339, 233–241.

Reeves M., Fulkerson W.J., Kellaway R.C., Dove H. 1996. A comparison of three techniques to determine the herbage intake of dairy cows grazing kikuyu (Pennisetum clandestinum) pas-ture. Aust. J. Exp. Agric. 36, 23–30.

Rozporz dzenie MRiRW dn. 2 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki post powania analitycznego w zakresie okre lania zawarto ci składników pokarmowych i dodatków paszowych w

(7)

materia-łach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych. Dz.U. 2004 nr 271 poz. 2688.

Schneeberger H., Landis J. 1984. Fütterungsnormen und Nährwerttabellen für Wiederkäuer. Landwirt. Lehrmittelzentrale, Zollikofen, Szwajcaria.

Schwartz S.J., von Elbe J.H. 1983. Kinetics of chlorophyll degradation to pyropheophytin in vegetables. J. Food Sci. 48, 1303–1306.

Vérité R., Journet M., Jarrige R. 1979. A new system for the protein feeding of ruminants: The PDI system. Livest. Prod. Sci. 6, 349.

Vulich S.A., Hanrahan J.P. 1995. Faecal sampling for the estimation of herbage intake using n-alkanes: evaluation of sample pooling and the use of rectal grab samples. J. Agric. Sci. 124, 79–86.

Wójcik S., Soroka T., Matras J., Tarkowski A., Wojtasik J. 1984. Ilo pasz dowolnie pobieranych przez prze uwacze w zale no ci od składu dawki. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 257, 15–25.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uwaga: wartości ln 2 nie wyliczamy, tylko brana jest

GOZDECKA Renata, JASI SKI Tomasz: Bibliografi a czasopisma „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L,

In this article I will demonstrate that the speech that Swedish climate activist Greta Thunberg gave at the 2019 United Nations Climate Action Summit employs presence to not

Największy przyrost azotu ogólnego w glebie pod wpływem obornika otrzymano na poletkach kontrolnych (0) oraz przy nawoŜeniu KN.. Przy takim nawoŜeniu plony były najniŜsze i

Celem pracy było stwierdzenie ewentualnego zafałszowania herbat czarnych, im- portowanych do Polski (wyładowywanych w Porcie Gdynia S.A.), pochodzących z różnych rejonów upraw oraz

Niezależnie od rodzaju podłoża, jak również ilości podłoża przeznaczonego dla jed- nej rośliny, sposób pobierania próbek do analiz chemicznych ma istotny wpływ na za- wartość

Biomasa analizowanych gatunków ziół i chwastów charakteryzowała się mniejszą zawartością azotu oraz większą magnezu w porównaniu z biomasą runi mieszanek

SGGW w Skierniewicach badano wpływ czterokrotnego (od 1992 r.) stosowania obornika na wybrane właściwości fizyczne i chemiczne gleby silnie zakwaszonej, ubogiej w

Oceniono wpływ 5% dodatku skrobi opornej chemicznie modyfikowanej (RS 4) w diecie na wybrane wskaźniki biochemiczne i lipidowe we krwi oraz w wątrobie szczurów rasy Wistar..

Obserwowano niewielkie różnice pomiędzy średnimi wartościami reakcji na fuzariozę kłosa i redukcji składników struktury plonu dla kolejnych pokoleń (R 1 –R 3 ) linii

Jed- nym z ważnych argumentów przemawiającym za Łukaszowym autorstwem tego dzieła, jest motyw „drogi”, który będąc podstawą struktury Ewangelii i Dziejów Apostolskich,

The authors present a patient with transverse and sigmoid sinus thrombosis in a case of posttraumatic petrous temporal bone fracture.. In this case, rapid treatment

„(...) zgodnie z myślą chrześcijańską bycie takim jak cała reszta nie stanowi powodu do rozpaczy, Chrystus głosił bowiem, że Bóg kocha wszystkich ludzi, wszystkie isto- ty,

Manual implant insertion providing con­ trol of resistance changes suggesting contact be­ tween the implant and the root, as well as proper implant angulation to the dental axes

Najczęstszą przyczyną chorób miazgi zębów stałych z niezakończonym rozwojem wierzchołka korzenia jest próchnica głęboka oraz urazy mecha− niczne zębów przednich..

Dokładne wyjaśnienie całej sprawy ucieczki ludności niemieckiej przed wkroczeniem wojsk radzieckich do poszczególnych miejscowości, w tym także do Gorzowa jest konieczne,

Plaga egipska to ‘coś dokuczliw ego, uciążliw ego, dręczącego’: N ie kryję go [ognia miłos'ci] też, w szak go pełne księgi Moje wys'wiadczą, jako mi był tęgi, Jako

Z atem albo trzeba ustalić, że pew nych środowisk i osób wcale się nie prezentuje, lub — obawiam się — trzeba bez protestów słuchać, jak Ryszard A ndrze­ jew ski, czyli

Mieszanka paszowa uzupełniająca, stanowiąca źródło białka w paszy dla młodych zwierząt. Skład surowcowy oraz wartość pokarmowa sprawiają, że Vitaprotein 50 Plus

• Czas przechodzenia treści pokarmowej przez żołądek jest zależny od ilości paszy zadanej na jeden opas. • Większe pobranie powoduje szybsze przechodzenie treści pokarmowej

d) polisa ubezpieczeniowa lub dołączone oświadczenie, że zostanie zawarta przed podpisaniem umowy, e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

Wybrane przez Organizatora nagrodzone i wyróżnione prace mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

b) motywacja i potencjał Partnerstwa dla realizacji edukacji kulturowej 11. Wybór Partnerstw zostanie dokonany do 16 maja 2016 r... „Dofinansowano ze środków Narodowego