Utworzenie Muzeum Botanicznego i Pracowni Historii botaniki im. Jadwigi Dyakowskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Download (0)

Full text

(1)
(2)

158 Kronika

p o lekarzach (dr R o m a n Meissner) o r a z poszukiwania nowych form działania (dr Rita M a j k o w s k a ) . Na zakończenie prof, d r Irena Stasiewicz-Jasiukowa uwypukliła rolę prof, dra J. Róziewicza w popularyzacji problematyki archiwalnej.

Alicja Kulećka

( W a r s z a w a )

UTWORZENIE MUZEUM BOTANICZNEGO I PRACOWNI HISTORII BOTANIKI IM. JADWIGI DYAKOWSKIEJ W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W KRAKOWIE

W dniu 3 0 maja 1994 na posiedzeniu R a d y Instytutu Botaniki UJ u t w o r z o n a została w obrębie Ogrodu B o t a n i c z n e g o nowa placówka - M u z e u m i Pracownia Historii Botaniki im. Jadwigi D y a k o w s k i e j . P o d j ę c i e decyzji o kreowaniu M u z e u m jest j e d y n i e o f i c j a l n y m zatwierdzeniem j e g o istnienia, p o n i e w a ż m u z e a l n e eksponaty b o t a n i c z n e g r o m a d z o n e są tutaj od końca XVIII w., a stała wystawa dostępna dla publiczności f u n k c j o n u j e od 1983 r.

M u z e u m mieści się w Ogrodzie Botanicznym, na parterze starego gmachu dawnego Obserwatorium Astronomicznego (Collegium Śniadeckiego). Obejmuje trzy sale eks-pozycyjne (o powierzchni ok. 100 m2), magazyn (ok. 80 m2) oraz pracownię naukową. Personel składa się z trzech osób, dwóch pracowników naukowych (dr Piotr Köhler, dr hab. Alicja Zemanek) oraz asystenta technicznego (mgr inż. Beata Sikora-Majewska). W minionym jedenastoleciu Muzeum prowadziło działalność naukową i dokumenta-cyjną, przyczyniało się też do popularyzacji historii polskiej botaniki.

W y s t a w ę , z a w i e r a j ą c ą d o k u m e n t y związane z d z i e j a m i k r a k o w s k i e g o Ogrodu o r a z eksponaty roślinne z pozaeuropejskich w y p r a w krakowskich botaników, zwie-dziło w latach 1 9 8 3 - 1 9 9 3 ok. 15 tys. osób, w t y m kilkaset gości zagranicznych z całego świata. J e d n y m z e l e m e n t ó w działalności d y d a k t y c z n e j M u z e u m jest p r o w a -dzenie przez dr hab. Alicję Z e m a n e k wykładu m o n o g r a f i c z n e g o z historii botaniki, dla s t u d e n t ó w biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W obrębie M u z e u m , o b o k d a w n e g o działu b o t a n i c z n e g o istnieje, założony w 1983 r. dział archiwalny, g r o m a d z ą c y materiały d o d z i e j ó w botaniki polskiej, głów-nie k r a k o w s k i e j . Posiada aktualgłów-nie 5 4 7 teczek a r c h i w a l n y c h - dotyczących osób i instytucji, 3 0 0 0 fotografii, 7 0 pudełek n e g a t y w ó w , kilkadziesiąt taśm z nagraniami z a j ę ć b o t a n i c z n y c h p r o w a d z o n y c h w UJ i zebrań K r a k o w s k i e g o Oddziału P T B . W u b i e g ł y m roku powstał dział taśm v i d e o . Do u n i k a t o w y c h w skali ś w i a t o w e j należy z g r o m a d z o n y n i e d a w n o zbiór d a w n y c h p o m o c y dydaktycznych, u ż y w a n y c h w X I X w . i na początku naszego stulecia w Instytucie Botaniki UJ.

Działalność b a d a w c z a placówki koncentruje się w o k ó ł p r o b l e m ó w historii botaniki, g ł ó w n i e polskiej. W m i n i o n y m jedenastoleciu powstało tutaj ponad 100 p u b likacji d o t y c z ą c y c h różnych a s p e k t ó w d z i e j ó w nauki o roślinach. Pracownicy M u -z e u m w s p ó ł p r a c u j ą od wielu lat -z Instytutem Historii Nauki, Oświaty i Techniki P A N w W a r s z a w i e o r a z z K o m i t e t e m Historii Nauki i Techniki P A N , uczestniczą też w k o n f e r e n c j a c h k r a j o w y c h i zagranicznych. W 1983 r. w d u ż e j sali m u z e a l n e j o d b y ł o się zebranie założycielskie Sekcji Historii Botaniki Polskiego T o w a r z y s t w a

(3)

Kronika

159

Botanicznego. Program badawczy Muzeum jest w dużej mierze tożsamy z

progra-mem Sekcji Historii Botaniki PTB.

Należy podkreślić, że Uniwersytet Jagielloński, należący do najstarszych w

świecie ośrodków rozwoju botaniki, posiada bardzo dawne tradycje badań nad

historią tej dyscypliny. Na przełomie XIX i XX w. działał tu Józef Rostafiński

(1850-1928) - najwybitniejszy z polskich historyków botaniki, później

Włady-sław Szafer (1886-1970) - paleobotanik, fitogeograf, zapalony badacz

przeszło-ści nauki. Pod koniec lat sześćdziesiątych Szafer rozpoczął starania o utworzenie

Zakładu Historii Botaniki w obrębie Instytutu Botaniki PAN. Niestety, jego

śmierć przerwała te starania. Wielką pasję do badań nad historią botaniki przejęła

uczennica Szafera - Pani Profesor Jadwiga Dyakowska (1905-1992) -

paleobo-tanik i popularyzator biologii, o szerokiej wiedzy humanistycznej. Prowadzona

przez nią blisko pół wieku Biblioteka Instytutu Botaniki UJ i PAN posiada

obe-cnie największy księgozbiór botaniczny w Polsce, z dużą kolekcją starodruków

i prac historiograficznych. Jednym z zadań, jakie wyznaczyła sobie Pani Profesor

była przejęta od Władysława Szafera idea utworzenia w Uniwersytecie

Jagiel-lońskim placówki badawczej nad dziejami nauki o roślinach. Niestety, nie było

Jej dane dożyć realizacji tych planów. Przez wiele lat wspierała jednak wszystkie

inicjatywy zmierzające do rozwoju działalności badawczej i dokumentacyjnej,

sprawowała też funkcję pierwszej przewodniczącej Sekcji Historii Botaniki PTB.

Nadanie tej placówce imienia Jadwigi Dyakowskiej jest wyrazem upamiętnienie

Jej długoletniej działalności.

Alicja Zemanek

(Kraków)

DZIESIĘĆ LAT SEKCJI HISTORII BOTANIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA BOTANICZNEGO

W dniu 23 IV 1993 upłynęło dziesięć lat od chwili powołania Sekcji Historii

Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Utworzenie Sekcji, z inicjatywy dra

Zbigniewa Mirka (Kraków), było wyrazem potrzeby integracji botaników,

zaintere-sowanych dziejami nauki o roślinach, przemianami teoretycznymi w obrębie tej

dys-cypliny, losami ludzi, którzy tworzyli ją w przeszłości. Sekcje historyczne istnieją

od dawna w obrębie innych towarzystw, np. Polskiego Towarzystwa

Matematycz-nego, Polskiego Towarzystwa ChemiczMatematycz-nego, czy szczególnie rozbudowane sekcje

Historii Medycyny i Farmacji w obrębie towarzystw nauk medycznych.

Zebranie organizacyjno-programowe Sekcji Historii Botaniki PTB odbyło się w

dniu 25 X 1983, w Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w

Krakowie. Wybrano wówczas Zarząd Sekcji oraz uchwalono regulamin, określający

jej naważniejsze cele, tzn. prowadzenie i inspirowanie działalności

naukowo-badaw-czej, popularyzacyjnej i konserwatorskiej na polu historii botaniki, organizowanie

posiedzeń, sympozjum i konferencji specjalistycznych oraz interdyscyplinarnych, a

także utrzymywanie kontaktów i współpracy z innymi towarzystwami krajowymi i

zagranicznymi o podobnym profilu.

Figure

Updating...

References

Related subjects :