• Nie Znaleziono Wyników

Wyszogród, pow. Płock

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wyszogród, pow. Płock"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Bogusław Gierlach

Wyszogród, pow. Płock

Informator Archeologiczny : badania 5, 233-234

(2)

233

V b ie ż ą c y * roku przebadano na arze 1660 d alsze trzy warstwy, w których odkryto drewniane konstrukoje domów, drogi orna znaczną

lloó d zabytków ruohosych;

V waretwlo VI n atrafio n o na fragment drogi szerokości około 186 om, żbudowanej z legarów , dranie 1 faezyny. Droga b ie g ła na oel północno-wechód, poładnlowo-zachód.' Na ty * poziomie w ystąpiły r e sz tk i pleolonek po zabudowania oh 1 kojoaoh j Warstwa oznaozona jako VII dos­ ta rc z y ła również śladów k o n stru k cji po domostwach, przeważnie pleolon - kowych; O dsłonięto tu * ; i n . wywróooną śc ian ę pleolonkową o wymlamoh 160 z 180 omj W n iż sz e j warstwie w y stąp ił fragment domu o knnstruk- o j l ramowej; wohodzl on jednak oząśclowo w p r o f il północny 1 zachod­ n i wykopu, nie potrafim y więc dokładnie o k re ślló jeg o wymiarów. Dom p o sia d a ł od strony weohodnlej przybudówkę o t e j samej kons tr u k c jl,' Znaleziono ta drewnianą kleó zaw in iającą g l in ę ;

W poszozególnyoh warstwach w ystąpiło dużo ałamków naogyś g l l - nianyeh 1 k o ści zwierzęcych.* z Innych zabytków należy odnotować tyg­ le do wytopu m etali kolorowych, żu żle , p ao lo ik l 1 w isio rk i szklane

1 bursztynowe, grzebienie rogowe, szy d ła kościane 1 rogowe, liczn e skrawki skóry 1 fragmenty obuwia skórzanego, p r z e p lo t y żelazne 1

drewniane; Znaleziony w warstwie V III fragment monety pozwala dato­ wać j ą na drugą połowę U wlekn?

Opróoz e k sp lo ra o jl na arze 1660, rozpoozęto od słan ian ie współ- ozesn ej warstwy gruzu na przylegającym od strony południowo-zachod­ n ie j arze 1 7 0 *;

Badania archeologiczne będą kontynuowane; WBOCIAW-Ealęże Wielkie p a trz okree h a lsz ta c k i

WISZ0GH&D, pcw; Płock Mazowiecki Ośrodek Badad Naukowych Badania prowadził dr Bogusław G ierlach ,

finansow ał komitet Obchodów 1000-leola Wyszogrodu. Badania wznowione po 7 - le t - n le j przerw ie. Gród 1 osada wczesnośred­ niowieczna 1 średniow ieczna; Cmentarzys­ ko średniowieczne 1 nowożytne;

Na niewielkim gródka położonym na zaohód od m iasta odsłon ięto ślady prawdopodobnie ośrodka kultowego, na który składa s i ę wyraśny krąg kamienny oraz bruk ; Nh bruka le ż a ł s z k ie le t ludzki w układzie nieregularnym ; Czaszka n osi wyraśno ślady uszkodzenia tępym n

(3)

arzą-234

dzlom? S z k ie le t należy łączyć bądź z okresom lik w id a c ji ośrodka bądź, oo j e s t mniej prawdopodobne, z o fia rą ^

wydaj n atrafion o na 4lady zabadowy grśdka z wieka XIV? Mary ta do oąynlonla prawdopodobni* z grddklon lab dworom w śjta ?

w

wloką XVIII obiekty to zootały czoźolowo znlszozone przoz rowy 1 wkopy?Rśw d a ta ją monety?

Na to ro m * ooady, p rz y le g a ją c e j do grśd ka, na oamoj okarplo W isły, n atrafion o na dwa plooo garn carskie z zachowanym wsadom? Je ­ doń z ploodw wykonany z glin y o około 1,5 m środnicy zaw ierał naczy­ n ia z wloką XVI. Dragi o środnicy 2 m wykonany oząśclowo z oegły p a l- ośwkl zaw ierał naogynla z przełomu XIII/XIV wloką?

W rojo n lo mosta przez Wisłą odsłon ięto część cmentar^rska la d - n ośol żydowskiej? Zmarli pochowani b y li w obddowle z drowna 1 m ieli wyposażenie w p o stao l skorapok na oczach 1 kłćdek? Cmentarzysko to zn iszczy ło osadą z wlokśw X I-X IIJ

Cytaty

Powiązane dokumenty

Baza Polskiej Bibliografii Lekarskiej to podstawowe źródło naukowej informacji medycznej rejestrujące polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny szeroko

W przypadku publikacji w czasopismach limit taki wynika ze sporych kosztów publikacji tabel czy rysunków; ważne jest także spełnianie wymogu ograniczonej długości

Akta Stanów Prus Królewskich zawierają szereg dokumentów świad- czących, że podczas sejmu koronacyjnego - choć nie na sejmie - król podjął wiele decyzji w sprawach

Jeżeli zaś trzymać się\ ściśle koncepcji podziału gospodarki na trzy sektory,należy usłu­ gi traktować Jako całość składającą się zarówno z usług material­ nych, Jak

Concerning the service producer's wish for homogeneity, it is safe to say that both service producers and goods producers have an interest in satisfying the

To illustrate how Chinese filmmakers approach Shakespeare, this study focuses on the two Hamlets released in 2006—Feng Xiaogang’s Banquet and Hu Xuehua’s Prince of the Himalayas

Zarów no u Schopenhauera, jak i u H ardy’ego wolność jest pojęciem intelligibilnym, należy do sfery noum enalnej, w świecie empirycznym się nic przejawia.

These are: (1) The presence in most martial arts of an original philosophy, especially one demanding a code of ethics: (2) A close, almost “genetic” relationships between martial