• Nie Znaleziono Wyników

Arktyka i mapa etap tejonowy, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Arktyka i mapa etap tejonowy, test PDF / Memorizer"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Arktyka i mapa etap tejonowy

Pierwsze działy

1/ Punkt C leży [ ] na przełęczy [ ] na szczycie [ ] w dolinie [ ] w kotlinie

2/ Dopisz nazwy mórz do liter

A . . .

B . . .

C . . .

D . . .

E . . .

3/ Mapa Zagłębia Ruhry jest przedstawiona za pomocą dwóch metod, wybierz je z podanych obok

[ ] sygnaturowa [ ] zasięgów [ ] izolinii [ ] kartogramu [ ] kartodiagramu

4/ Jaki typ klimatu umiarkowanego przedstawia ten wykres

[ ] kontynentalny [ ] morski [ ] przejściowy [ ] żaden z powyższych

5/ Punkt D względem punktu C jest położony w kierunku

[ ] południowo - wschodnim [ ] wschodnim

(2)

Arktyka i mapa etap tejonowy

https://www.memorizer.pl/nauka/10022/arktyka-i-mapa-etap-tejonowy/

[ ] północno-wschodnim [ ] północnym

6/ Przyporządkuj liczby z wyspami

6 4 Svalbard 2 Ziemia Północna 5 Nowa Ziemia Wyspa Wiktorii Wy Nowosyberyjskie 1 3 Ziemia Ellesmera

7/ Dopisz obok zdania P - prawda lub F -fałsz

Europejską Arktykę oblewa ciepły prąd morski . . .

W Oceanie Arktycznym krąży prąd morski zimny . . .

Lofoty w Norwegii leżą na północ od koład podbiegunowego . . .

Svalbard to inaczej Spitsbergen . . .

8/ Zamieszczone zdjęcie pokazuje jedyny czynny wulkan w Arktyce Bereenberg, na wyspie

[ ] Jan Mayen [ ] Axel Heiberg [ ] Niedźwiedziej [ ] Wrangla

9/ Największe miasto poza kołem podbiegunowym to

[ ] Murmańsk [ ] Rovaniemi [ ] Narwik [ ] Kiruna

10/ Najniższe notowane temperatury w Arktyce są

[ ] W kontynentalnej częsci Syberii [ ] Na Grenlandii

[ ] Na Alasce

(3)

Arktyka i mapa etap tejonowy

https://www.memorizer.pl/nauka/10022/arktyka-i-mapa-etap-tejonowy/

[ ] Na Spitsbergenie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozpoczęła się właściwie dopiero w nu­ merze trzecim „Nowin” ostrzeżeniem: „Partia »Wyzwolenie«, która w naszym okręgu wyborczym niewiele ma do gadania,

The primary tide generator maintains a differential between a pumped inflow of saltwater to the model ocean and a gravity outflow of salt- water from the m6del

Jak mogliśmy się przekonać w trakcie kontaktów bezpośrednich lub korespondencyj­ nych z przedstawicielami zagranicznych humanistycznych ośrodków naukowych,

PROCEEDINGS OF THE ETHICOMP* 2020 18th International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT Logroño, La Rioja, Spain June 15 – July 6 online.. Title Paradigm Shifts in

Można więc zastanowić się, dlaczego Tchorżewski domaga się pod­ jęcia wobec „Gazety Lubelskiej” aż tak drastycznych środków, skoro w uzasadnieniu podaje

W oparciu o te dane można stwierdzić, iż zbiory, jakie znalazły się w posiadaniu tego uczone­ go, a dotyczące czasopism, świadczą o ich szerokiej tematyce,

Kolejny argum ent na rzecz upadku drobnej własności, podnoszony przez przywódcę „krusińszczyków”, to konkurencja zboża am erykańskie­ go. Wysoka technika

Kolejna odprawiona panna była „i posłuszna i około mnie chętnie robiła, a jednak całość jej osoby nie zadowalniała mnie — sama nie wiedziała czego chce,

[r]

volgens het normaalsparmingscriterium getekend zijn. Binnen deze grenzen is het materiaal elastisch, bulten de grenzen gebroken. In de driedimensionale sparmiogsrulmte vormen

[r]

„d

Verder is het weinig bevredigend de relatieve afmetingen van een en- kele laag (waarmee we ons veel zullen bezighouden) uit te drukken in de groot- heden c ' / a en z ' , die in

A zatem nie tylko tradycyjna rywalizacja sprawiała, że wydawnictwo K w iatkow skiego tak ochoczo włączało się w organizowane przez konsulaty akcje przeciwko

N ie wiedzą o tym, że każdy, najbardziej nawet ustosunkowany, reporter będzie czepiał się pociągu, stał na deszczu, marzł, żeby zobaczyć, o której godzinie

lizacji nakładów oraz przeznaczanie ich znacznej części do kolportażu gratis (w przypadku „Rycerza” sięgało do zapewne 40%). W ojtczaka ten stały gest wobec ubogich

Exposure of the seawater-adapted culture to a single batch cycle of hyperosmotic incubation and hypo-osmotic shock led to an increase in trehalose release upon hypo-osmotic shock

This ordering suggests a simple linear relation of support between research and design: precautionary normative technology developed for safeguarding specific

He measured the amplitudes of heave and pitch, the phase lag between heaving and pitching, coefficients of the equations of motion, and finally the forcing func- tions of the models

Ruderanlage g nur zu erreichen, wenn das drehkreis-- äußere Ruder und die beiden Düsen nach Mitte Schiff gelegt sind und der thehkreisinnere Propeller umge- steuert wii-d; die Lage

Na jego podstawie Rada Unii Europejskiej (dalej: Rada) wraz z Parlam entem Europejskim uchwa­ lać mogą przepisy mające na celu zbliżanie tych ustaw, rozporządzeń i

For instance, given an applied oscillation with an amplitude γ = 0.08 (8% of the height of the domain), an accuracy of 10% can be obtained in both the displacement and the

Zgodnie z nimi, szelf kontynentalny państwa nadbrzeżnego obejmuje dno morskie i podziemie obszarów podmorskich, rozciągające się poza jego morzem terytorialnym na całej