• Nie Znaleziono Wyników

View of Jerusalem in the Traditions of Muslim Culture

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Jerusalem in the Traditions of Muslim Culture"

Copied!
17
0
0

Pełen tekst

(1) 

(2) 

(3) . DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rkult.2015.6.3-4. &"

(4) + * " $ #. J 

(5) *&J ).

(6) &  g" J J4.05 612 -@0=2, 0613 1,D. ?2C, E:34, 24, @0.?0 .0<0@,@74:310=4805 D5;5@<N675043;4-3065R12@001.59 @=24< D1@525 756:3< 10= 7 '@0=2< 05125 .-0@5 847 @14,12?0 4E5R1?5 8E5 5 "?5. ?2C5 1,2@55 @ "25> , 0-30 1@: @18505E-30: 84@,A145 1,D. 7@C3; 84125E,3; .0<009 5676 10= 5 5 20 75@6 -@0:2,0 64.01?06 84,> .<56:3724@953;70<D=7:3<84125E-30:875@6-@0:> 2,0 )75 5 7401056 125@0:3< 56-@0=214 0613 7.5 Q,7C@ @ J> 4.009 "8<.:756:3 5 0512 7 @13;7 4 C, .0@6 7124A 10= 65-06:3: 4E2: 8E= 5 "?5. 5 2. 306 5. 072,346 @ @,05> 53;?8E,D54,.0?0Anastasis8?,@56:36 CD;,12159JA2@045.> 4125@00243;.0<06,3;1,D.0@1?5465.=65?:J4.05 7<,@5@257,3604E5R1?06967612,61250613E:34:> 3, 24, @0.?0 ?.2, 5. 4 7<06 ?546 01.5 65? 12520: 0 71?> 5E:.0<0=?2C5512=86:387@C3;884703;?061@=7407 35E<-@0525078@5740.74?-B7?R353451C@9 . . * &"

(7) + * "$570?2 527,*05.< .20.0<00@12,230 .2> 45@12@5 5 ,7405. +0.4/00 M 571 7 ?187360N .9 *<5 =340?C@ 56> 75?5VT> D.0M50.N751O<50.93 )D9 xyz|{ }~€z ^251.029 Yerušalayim 251?9 Jeruszalajim_ <9 ‚ƒ„ †‡ˆ‰Š‹ ^251.029 Hierousal mIerousal m_0‚ƒ„ ‡Œ‰†‹ˆ^251.029HierosolymaIerosolyma_E539HierusalemHierosolyma59Ž‘’“”^251.029

(8) rušal m251?9Uruszalim_9.

(9) SS. &"

(10) + * " $.  J . J-.0 1864B 4 ;012,34< 8?2 @07405 4E50 0 725.0 7 J4.0, 45 A,305 5;25 GV>SH9 '@0=2 0512 865@0E 10= @53450 $?5 65? 1,D. 56:3, @,540B 30:<E-B D65@005 !A< 834:@14, 7 755 5 1?R34,@14, 5 5;30 ?2C, @> 7E<4E5C@612125208?0@,1E5,844!<5735E6 .74?-309'@0:2,05A,7@1?54125E54D45844

(11) ,215@V8;9 5 8 12E00 8@12505 !5 3;D, @ 9 4D7@5 @ 0512 4@5 Aelia Capitolina5 34-B 31545 )57055 G .01 )57051 V> WH 0 J@0145 5802.0R1?0<9 5 4<C4 '@0:2,, 01434 8> 1:<0 )57055 0 6< 512=83, 2015 $015 GW>SH9 345153; 3;4-3065R1?03;4<C4'@0:2,84125E814349J.05 812525 GS>SH84@.0EQ,757D7@50-@0:2,05.125234072< 0 714E 5 @ W 9

(12) 74614 GVI>IH <E10E 3;4-3065R12@ /03> 65.:.0<0:31512@594<C4'@0:2,84125E181214D,84,> 805E 832@0 J415U9 SU 9 J4.0= 47D,E 81?0 ?C. ;1@ GI>SWH9 0512 74,1?5E 3154 )5?.014 GS>SUH ?2C, 8?5E$1C@0@?34,E7J4.0,@S9 4E5047D,.0J4.0=@SV9J6852053;5"/0144<> 740E 10= 8775B 0512 2,.? 15 $4,@C73, 0,3;9 512=8, ??5.0/ 5GSU>SUUH84,D,E7J4.0,65?K.D4,@@,124=> 80,3; 8E525,3; 145253; 657:3, 5 . 4 67, 45.7@0 1EA:3,L9 07, "/014 4D534,E 55 0 D752 55D1?0 ;7, 54 @0.DE:7, 084,8056:3 @ 034, 7D4 4D6,3; $1C@ 05E 8@0740B A2K;,7518121405LS95?30?5802.5360 5675?458@0ED4> 8034R12@ 45C@ 0512 65? 0 6< 014?5R3 @ 4505 45 dizj, 34,.0 8752? 8<EC@, 7 0@03C@ 014?56:3,3; 5 253; 4E> 5R1?03;.?1?@360A,74003;4-30650453;@5.0712=871@03; . 5252;01200J4.0,4D9J $)&>b9Przewodnik po Ziemi witej.

(13) E95014!756@0349 5145@5N/03,5,75@0345K3520LIISM 5 "

(14) 9 Jerozolima. Miasto trzech religii.

(15) E9 !5D55 7@1?59 5145@5N  M 5D0.5 " "2501E5@" 9Jerozolima. NMiejsca wite. 5145@5N708/02M"0 "! 

(16) +9 Jerozolima. Biografia.

(17) E9 5306 210@034 0 E57,1E5@ JA@1?09 5145@5N,75@032@5<9 "9"! 

(18) +9Jerozolima19U84,8019 U ?0859D925?A"9"! 

(19) +9Jerozolima19S9 

(20) 5A19VW9 S 

(21) 5A19WW>WI9.

(22) J 

(23) *&J )

(24) &  g" J. SV. 0613 ?.2 54 @.-B @,4505 0 2,.? 45 3451C@ 55 5. C@> 0A454:7C@7,51200 56657C@GSS>VH9 J5? 84?546: 8CF0614 12 .52 FC7E5 4E5R1?0 852053;5 45> 8@5740E?5.0/57 D'@0=2<9 7,5714E58557.02@=4E> 5R1?:"/01445810E 5557.02@=@ D05.27C@0E 0@,147E 5 4@:249

(25) 5 05E 43N K 7,D, 10= 87.0E @@:24 ?-30E5 2 D,ED, 6A 1253, 7.5 30D0 0 0 05ED,- 57 0 @0=36 @E574, 65? A 8 66 -030 4E50 7D5.0D, 30 < C@0:3N h 5 10= @ 0 7.0EiL V9 5.0/ 8810E 520512 852053;= D, 8> ?545E 84,D,2? *5@0759 27, 54 4@0740.0 4<C4 '@0:2, ?2C D,E @,1,801?0 -0309 7, 5 4585<:E 4D534,B 0613 '@0=2 '@0=2,3; A,7@1?0 /025 55D 5.> ;D5 45, 65? 5D0 8?545E 84125E,85@787D04D7@.0;705R1?03;9 5.0/4D534,E2A ?50R @=<0., 46@56 -@0:2,0 4@5, 844 5DC@ al-ara GK"?5E5LH9544AE045084:2:E061358E70706D,10= 87.0B 0 @ 2 181CD 45834:2?@5B 7 7.02@, @ 0613 <740 @84,14E-3041250@4010,342al-AqsW9 5@0,5;GSS>SWH?2C,@?C234125080@14,?5.0/47,5> 1200 56657C@2@54,14,E 5@0@87CA,7J4.0,905E@27, 8@0740B A J4.05 612 K400: 4<57405 0 452@,3;@12505 @1:7, 70L 54 A K84124R 80=74, 7@05 -30550 2< > 3426127A145!<0A1425-@0525LI9J5??5.0/8@0=?14,E18.557= 4<C45 '@0:2,< 0 4D7@5E 25 3429 5.061?0 .D 65? 2@074: 0?2CFC7E5003?0D01?8 ?./4@07456:3J4.0=4D534,E A K@ @, 1E5@, 0613 <740 0<7,- @410E5 10= @18505E5 -@0:> 2,05@8D.0A@13;70<4D7@5.0"553034@D34,7 7.02@,9 40-.0 < 4 812,3; 71? 54 7A,3; D.? 5 1434:2?53; @0A,9D056:10=25<.0@05D7,?265?C@0:A80> -30B?E.740L9  V. 9" "9" 9Jerozolima19S9 "9"! 

(26) +9Jerozolima19WI>I9 I 

(27) 5A19I9 K8@0-30D01?85 ?./5L4125E,8D.0?@5@NDo Ziemi witej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi witej IV-VIII w. ,DC@12=8@8@574050853@50$02@514> ?0@0349 $47@5 ?19 5? "25@0,1?09 5?C@N ,75@032@  19V>9 ,2@5,2?124567610=519UI9D92A"9"! 

(28) +9Jerozolima19IU9 W.

(29) SW. &"

(30) + * " $. . $  " . ",D. J4.0, 612 4E5R> 1?5 8E5 5 "?5. Gqubbat al-araH9 J12 5 67,: D7@.: 01.5 ?2C5 842@5E5 7 514,3; 3451C@ 451570> 34 @ 80@2, 12509 125E5 @40105 ?0.?55-30 .52 8 -030 5@0,5; 45 3451C@ 566574?0< ?5.0/5 D75.>5.0?5GSW>VH0?R> 345 5 84E0 SI 0 SI 9 *> ?E5757525612455740=?07A60> 1?,8360 /753,66 @80-0 ?/03> ?0 45676:36 10= @ @@=246 5@09 1?,8365 612 ,<05.5 5. @] @0? 400 @ 06 00= /7525 D7 5.>5.0?5 5 5DD51,74> ?0<?5.0/55.>5b5GW>WH9 8E5 5 "?5. 0 612 2,8@, 342 4E5R1?09 5740@05 @07451@6:71?5E:5252,34:8836:4-7?@5:5325., ?.8016:3,"?5E=9"834,@558.50-0?:255@47.506D,E D7@032@0142?53;4-3065R1?5@12,.D0452,61?02,8@7.525.00 ",00 0 $5.12,,U9 57 66 ?12?36: 34@5.0 D0452,613, 01,,613, 53;0> 2?309 '7035 8E, 5 "?5. 612 85@0 072,345 4 -703: ?8E, D54,.0?0 D$5R1?0<0@,10?E9$4@,A1456:675?4534> 0 1@, 848,3;9 C@0A 8E:340 7@C3; D7@.0 4<C45 '@0:> 2,< 8E, 5 "?5. 54 342 Al-Aqs, 84,805 ?1252,R1?: !54,.0?= D ?2C5 1?E575E5 10= 4 27, 57 D ;,1215 54 D54,.0?08E:346 427:8.53234, ?.50S9 A5 25?A . 7@, 8E, 5 "?5. 0 8@ 405, 7?5 @ ?10 5.3?0 15R1?0 545834:2?7<068E@,]]@0?9D9J9 $)&>b9Przewodnik po Ziemi. witej 19 W 0 WS9 .125365N ;2281NTTD0.73209/0.19@781193TTTW8X>615.c 7c/c2;c3?cD@c968<^712=89I9_9 "9"! 

(31) +9Jerozolima19IV9 !7@.2D,E,4565?martyria9D903;57

(32)

(33) ) ".< ! 50., J "> * 9 Sztuka i architektura islamu 650-1250.

(34) E9 J.525 4E@1?5 P5 @03?5 5254,5$53;05?95145@5N,75@032@ ?5703?0*05.<V19V9 U J9 $)&>b9Przewodnik po Ziemi witej 19W9 J53;0 9Koran i chrzecijanie.

(35) E90?55.-9 0.3NJ7-B19S9 S 

(36) 5A19SW>SI9522524D9)52 & 9The Similarity in Planning the Dome of the Rock and the Church of Ascension in Jerusalem9K 5./2;*8522/ 20> Y0201/J75LS N IW19U>UI9.

(37) J 

(38) *&J )

(39) &  g" J. SI. 45.FB 87D0R12@ 7 ?-30E5 0D@12:8005 45676:3< 10= 5 C4 .0@6 @4010< 87D0 65? 8E5 5 "?5. 5 8.50 ?25<9 D5 15?2505 E:34, 2A 257,365 8?54,@505 730-0=26 128,9 7 8?0 56657C@ 8?54,@5 -.57 128, 5;25 ?2C, 4125@0E 5 4<C4 '@0:2,, @ 3;@0.0 <7, @12=8@5E 7 0D59 $4,805 2 257,36= 3;4-3065 ?2C4, 7 @0? 8?54,@5.0 @ D54,.03 0D> @12:80055 C4.0@67301?128,J415V9 7E< FC7E 5DD51,74?03; @<03; 56657 D7 5.>5.0? 05E 450534,0BJ4.0=<EC@,061380.<4,?@,7.54E> 5C@ 450512 ??0W9 /536 2 0 1: 8@ 612 675? A.0@ AJ4.05125E5D,10=@:??:<7,D, 5665740@?C238?R> 340 D7@, 8E, 5 "?5. 0 74,1?5.0 @E5-30@6 ??0 4 :? 03; ,@5.5 D7 ..5;DD5,5GSU>SIHI90=?14-B.2C@45676:> 3,3; 10= 5 4<C4 '@0:2,, @1?546 5346 A @ 15?250 05E 8?545B 4@,30=12@ 01.5 57 7@5 84125E,0 .0<050 > 2012,34,09 $2@07456: 2 45C@ 0613 @ ?2C, 4E5R1?0 15?2504125E@401065?080@14@;0120001.5> 25.01?,836@,?5@@341,80-0?/03?09 5 0613 D7@, @,D5 @4<C4 5 ?2C, ?07,- @410E5 10= '@0:2,05 A,7@1?59 8E5 8?,@5 1?5E= 5 ?2C6 C<E 125B 75@, E254 /05,9 J51?005 45676:35 10= 87 1?5E: 54 CA @,AED005 1?5. <E, 125@0B ?12?36 1EA:3 7 78@574505 ?@0 54 @7, 84, 1?E5750 /059 257,360 A,7@1?06 0613 2 @0:45 4<D 755 0 @, ?500 4524,6:3, 828 4 2 !<5 V. Z03 ++&9 Ascension céleste9 N Dictionnaire du Coran9 "1 .5 70320 7 > ;557 .0 0>4409$501ND2 5/2V19IS93430 8E,5"?5..D 65? 2@074: 00 @ .> ?15 45676 10= 7301? 128, J415 84010, @ -70@034 4 -30E5 0D@12:8005 5 C4 .0@6 <740 84125E 7301? 7<06 128,9 D9 *> ,1$ 9 The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem. .9 N The City of Jerusalem. 5D07<N5D07< 0P102,$11V19VS9 W 

(40) 5?2@0740E5DD51,74?0;012,?&5YD0?9WVU9

(41) 450@,75610=85@787D5 <7,A 25?0 2@0740 D,ED, ;46: 4 8?2 @07405 5?0 01.59 $0.<4,?5 7 ??0 61267,4<EC@,/0.5C@01.59522524D9J9 $)&>b9Przewodnik po Ziemi witej 19WS549

(42)

(43) ) ""009Sztuka i architektura islamu199 I "9"! 

(44) +9Jerozolima19IV9 1?.8001?5.,651?00612@0734,2@C?2C,C@0E50@,80.<4, 4 !75X @ 9 0?2C4, 84,8143456: A 2@C 2 1EA,E 7 78@574505 ?@0 4 4@04:2/05,3; 7 651?009 J-.045 10=2=;0824=45 1E14: @27, A5 84,814345B A1?5E5D,E50613<7404567@5E10=E254/05,@-@0:2,0)759D9J9 $)&> b9Przewodnik po Ziemi witej 19WW905675?4124,<56:3,3;7@7C@?2C 84@.0ED,5674534:.?5.04536=84,D,2?'@0=2<'@0=2,3;54E25459.

(45) V. &"

(46) + * " $. 8=8?0 -@0525 0 @6-30 7 8740< -@05259 0. 4 2,3; 257,360 4125E 84010,3; 844 3;4-3065 7 8D.01?06 !54,.0?0 D $5R> 1?0<58CF064125E846=2,3;C@0A8444E5C@9 *<0 45?0 ?546:3, 3. D7@, 8E, 5 "?5. 1: 342, 01?,83683;74:343451C@ D75.>5.0?595676:10=@@=> 24D7@.004125E,0143455?5753;2@4:3450?=7E<-30 U 9 ": 2 2?12, ?5034 ?2C C@0: ..5; 65? J7,, !< 012@C3, -@05259 <E5145 10= A K0 5 D<5 65? 2,.?  Q,6:3, 1206:3,`L G"5 NH ?2C, K0 4740E 0 0 4125E 474,L G"5 NH9 45610=30:<E-BD65@005!A<84?545:8?N D5> ;5@0 150.@0 455?@0 J5?D@0 0 8?.0 D K, 0 D0, A576 CA03, 0=74, 00 0 87756, 10= J 35E?@030 ^muslimn_L G"5NSH95;25847125@0510=65?512=83=8?C@1252125> 25.,3; ?2C< DE<1E5@0: !C< 0 J< 50E@09 04:3, 45- 8> @00 10= 7.0B 45 0< 0 8475@05B < 847@00 8?6 G"5 NSH9 J12 2A 2?12 847125@056:3, 4E5R1?0 6=30 812530 5,0 0J41554D=7:3,45843403;4-3065R1?0<7<52

(47) C63,0D1> ?-30;,1215U9

(48) ?12,205E,@1?54,@5B5@E5-30@400!<5 @8C@504884700.0<0509 .7 10=<0`084?53456<503@2@66.0<0000C@!<034< 0< 65? 2,.? 85@7=` 16514 J41 1, 500 612 2,.? 81E5R3 !<5M 0J< "E@ ?2C 4EA,E 500M 0 *3; 83;74:3, 7 0<9 0430 @0=3 @ !<5 0 J< 81E5R3C@ 0 0 C@30N K

(49) 4,`L 584125R30`

(50) D=740 .806 7.5 @51` !C< ..5; 2 2,.? 67 !C<` 612 54D,2 @,01E, D, 0B1,5`G"5U NVH. . J9 9Koran i chrzecijanie 19SS>SV9 

(51) ?12,@6=4,?55D1?005<0.1?01:712=85The Arabic Islamic Inscriptions On The Dome Of The Rock In Jerusalem, 72 AH / 692 CE. ;228NTT@@@901.503>5@5119<T )012,T1.5T1308201T*

(52) 9;2. ^712=8 U9S9_9 5@05 6 C@0A J9 9 Koran i chrzecijanie 19V>W9  5 612 3,2@5, @7E< 2E53405 JC4/5 ! " N Koran9 5145@5N $ IWS9*?1.253602?1255D1?0<A,2@,7505 D7..5;& " + 9The Meaning of the Holy Qur’an9!.21P0..*N 55$D.035201W9 U 5@,A14-B5;2557J41@1?5462A/5?2A@01?,83653;J41612@,> 00,2,.?342,54,@01?,836034@5265;2520512@,12=8674010=B54, @@14,12?03;3423;01?,83653;9D9J9 9Koran i chrzecijanie 19VI9 5?1)

(53)

(54) "

(55) $2* "9Islam. Historia, sztuka, architektura9

(56) E9J514*5> 3?0 ,12,5"3;07295145@5N!3;519SU9 .

(57) J 

(58) *&J )

(59) &  g" J. V. 01?,83653;01.5612?545,65?.0<0585@740@5@3453;!> <5 5 65? 84,34,= CA03 0=74, 0,0 .0<050 @1?546 10= 45@0-B G"5 NIH9 5.A, 2A 45@5A,B A 5801, 0 @18056: D48-70 Q,7C@ D,B A 7.52< A J4.0= @ 252,3; 345153; 45014?0@5.0 847 @14,12?0 3;4-30650 S9 CA .2, 7?53,6 5 450> ?53;87?-.56:20/01.5570,05750@181CD4<7,425> 7,36: 4E5R1?:9 0 5 25 847125@0R 0122 A,@,3; 2,8@,3; 7.5 0,3; ?.29 ,12=86: 520512 2,@, -.0 0 <2,34 5 8> -C7 03; 865@056: 10= ?.62, ?, 0 8534 D=7:3 ?C.@1?00 1,D.50 @E573C@ 8?5,3; 844 01.59 ",D.046: 2/5 4@,> 30=1?03; 4E5R1?03; @E573C@ 57 0,0 5750 V 7 ?2C,3; 5.> A5E 847 @14,12?0 31512@ D0452,61?0 54 81?0 080 "51507C@9 D7 5.>5.0? 0 6< 1, 54 512=835 5.>5.07 GV>VH 4D7@5.0 25?A al-Aqs GK342 *5.?0 .D 5675.14,LH 86=2, 65? 342 08> 05., 844534, 7 80:2?@,3; 7.02@9 7 12, 453;706 @40> 100.?012577.0:7.584,3;74:3,3;80.<4,C@578E7> 05 $7@C6: !5=9 342 2 @ 8430@0R12@0 7 8E, 5 "?5. @0.?20 .<5E 4014340 5 1?2? 24=10R 400 0 D,E 7D7@,> @5,9D35?12?36583;7404943451C@/52,074?0<?5.0> /5 .054>5;0G>SH9$7D035E4<C4'@0:2,D,E@0.> ?2075@050475D05@30:<7E<06;0120001.59 30:< @0?C@ 4E50 8?,.0 4<C4 '@0:2, CA,0 D> 7@.50 4@0:45,0 4 75@,0 257,3650 10=<56:3,0 3451C@ D0D.06,3; 0 675012,34,3;9 12?36 5@0:46: 7 E2545 D5;55 0 7 -@0:2,0 "5.59 0. .2C@ 5 2 45340 1,D.0349 8E5 4> 055 65? 1,D. 0D5 @,5A5 @0=F 4 !<0W9 .0125 345145 ?8E, @1?546 5 71?5E-B 0 01?R34-B 0D5I9 * 56 7 0 -@0:2,0 .D <7C@ "5.5 5@0:46: -.0, 0 74@5 01434 5 450> ?53; 54 D<52 7?5369 450?0 4125E, @,?5 844 1,,61?03; 3;4-306504125E,8524<704257,36:4E5R1?:52,@53; -.0,3;45C@5.012,34,3;65?012,.04@5,3;9 S. J9 9Koran i chrzecijanie19W9 9

(60)

(61) ) ""009Sztuka i architektura islamu19I9 W "9"! 

(62) +9Jerozolima19IV9 I 9" "9" 9Jerozolima19W9 J9 $)&>b9Przewodnik po Ziemi witej 19WS9 V.

(63) V. &"

(64) + * " $. "?5E554<C4'@0:2,,52A4534013;52.<03497:345 257,36: A,7@1?: C@0A 4E50 ?-.5.0 2= "?5E= 65? -7? G8=> 8?H -@0525 12@4: 5 834:2? 4 ?2C6 8@125E 512=80 -@0529 "2:7 !C< @C30E 7 0D5 8 12@40 400 0 5 2, 0613 5 10= 2A 7?5B ?03 -@05259 27,84,6740 16514 7D=740 10= 52@,3;> @1250 0 ":7 125234, 84, E26 !50 7 12, @13;706 3 @7E<0?2C,3;02825360458@0575 5N 84,1E3;610=2<*05?07,@4@0@4,@56:3,4D.01?0<06135^maknin qar b-in_`

(65) < *05 ?07, 0 585@7= 1E,14: ?4,? 2 D=740 *40R 52@,3;@12505G"5NU>UH9. K!.01?0 0613L ?2C, @1805 8@,A14, 2?12 45345 "?5E= 45676:3:10=54<C4'@0:2,,@J4.00 U9 4,?45-45345 <E1 2:D, 5 ?2C6 53;50E 15/0. G5/5EH <E10 ?03 -@0525 54 52@,3;@12500":7125234, 9 8E5 5 "?5. 45676 10= 5 8.52/0 @414:36 10=  8@,A6 840 8.53 -@0:2,<9 3;740 10= 5 0: 8844 10 30:<C@ 13;7C@9 57 ?5A7, @6-30 45676: 10= 5?57, 4@5 @5<50 8> 3;74:3 4 ?1 7 ] 7 ] @0?9 ",D.046: @5<0 ?2C D=7: 45@014@34510":7125234<95676145.0D=7:?E575.74> ?0135557<0685@75S9 * 8E,5"?5.8@574:342,@6-3051,D.046:3342,12> , -@05259 $CE35 D55 612 4@55 !5: 56 @13;705 !5: . 257,360 675012,346 075 25 865@05 10= @ Midrash Tanchuma, Kedoshim N KJ5? 8=8?125@0-7?305E5.74?0<25?400545.56128=8?0-@052599945676:3,10= @-7?-@0525MJ4.05612@-7?40045.5-@0:2,05@-7?J4.0,-@0=2 0613@-7?-@0:2,0 ?5@-7?06135-@0=2<5"?5E5+752847-@0=2, 061380@5A4068@125E-@052L9 C@02,Talmud 25?252b. YomaUD9 J9 $)&>b9Przewodnik po Ziemi witej 19IM9

(66)

(67) ) ""009Sztuka i architektura islamu19M"9"! 

(68) +9Jerozolima199 U Tafs r al-allayn 7 ", N U9 254 2 4125E 184:74, 844 •5.–. 57>*— 5.>5˜–..0@UI907?R34,8446<3405•5.–.57>*—51>",™š—@9 > 2547 51:712=85The Tafsirs. ;228NTT@@@95.25/1093^712=89S9_952 2524D9+5\01*Z)9Jérusalem9NDictionnaire du Coran19UV9 Tafsir ibn Kathir 7", N U>U9$3;74:3,4]@0??2547 5Tafsir ibn Kathir G>VH 612 712=8, 5 Quran Tafsir Ibn Kathir9 ;228NTT@@@9Y25/1093 ^7> 12=8NU9S9_9 S 9 "  "9 " 9 Jerozolima 19 M J9 $)&>b9 Przewodnik po Ziemi. witej 19WW9.

(69) J 

(70) *&J )

(71) &  g" J. V. 0E5 15/0.5 ?2C, @7E< @04R 4E5R1?03; <E10 ?03 -@05257F@0=?02:D,8E70@5!5:al-Aqs5453;705!5: 3;50E5 5D0.59 '7? 342 @,8E05 1?5E5 2A15055 4 @4<C> 4 05 5 ?2C, @7E< 257,360 D0D.066 D5;5 05E 4EA,B @/041@6<1,5455?5G74M H9 $71?5E:4567610=<25A,@5565?342905E558@125B<7, 5;2 @410E 10= 12:7 7 0D59 7E< @04R 4E5R1?03; 87 <2: 45676 10= K"2705 *14L GBir al-arwH 4 ?2C6 87D A5 1E,14B <E1, 45E,3; 01456:3 10= 4 14 561?03; 4?9 D? @6-3057<2,12015R1?0.0?@0544@E14D7,5;25V9 5 8.52/0 D? 8E, 5 "?5. 120 @18056:35 10= 5 V ?.> 53; 8E5 5R33;5 675 4 56@34-0614,3; 4E5R1?03; D7@.0 D75.>5.0?558.53-@0:2,,9567610=57?E570@32 18.557,9 A.0@ A 05E5 5 @1?54,@5B -7? -@0525 54 <E5 8E0B /?36= 1?5D35W9 <75 45- 5@0:46 7 "5.5 0 45@014> <844R1/02E5R33;59"?E5756:3,847@E573:84,10=<=24,5.0 10= E5R33;59 84,857? ?4,@84,10=12@5 !C< ?55E @0,3; 74> 0 805I9

(72) 2A 5 D,B 45@0145 @5<5 185@07.0@-30 @ 34510 ":7125234<9 @0?520-@0:2,,D,E,C@0AD7@.5@0:46:3 7 36 87CA, 5;25 ?2C 675? 4125E, 401434 @ 345153; ?4,A@3C@9 * 7401056 84125E, 83;74:3 4 834:2?C@ ] @0? 8E5 0D@12:8005 5;25 54 8E5 0252,9

(73) 5 125205 8E0E5/?36=D0D.02?0?50346545@0:4,@5E577.02@, 3;5> 0E5 5D0.5 0 5;25 4 8?50 5 4<C4 '@0:2,, @ 34510 36 87CA,U9 J5? 2@0740 J9 8;,>b 01200 7740.,3; ?12?360 5@0:46:3,3; 7 0D@12:8005 5;25 7@740 A 2 @,75400D,E<EC@,2,@@401005 8E,5"?5.U9  V. J9 $)&>b9Przewodnik po Ziemi witej 19WW9 )08245 A 8E5 5R33;5 125@0E5 7. 8E, 5 "?5. 805 10= 5 .<740 4] @0?9

(74) 5 ?38365 @,756 10= 5E 85@787D5 7.52< A D0 D7@. 45340 10=CA0:9D9J9 $)&>b9Przewodnik po Ziemi witej 19WW9 I J9 $)&>b9Przewodnik po Ziemi witej 19WW9 U 9" "9" 9Jerozolima19>U9 U J9 $)&>b9Przewodnik po Ziemi witej 19WW9 W.

(75) VU. &"

(76) + * " $. $*%Q )

(77) . 

(78) 57,365 01.51?5 @0:A 4<C4 '@0:2, 4 012,34, 7-@05734> 0$?54@5,3:87CA:0@0D@12:8005;25Galisr wal-mirHU.

(79) 0, 2 453456: 840100 5;25 @ 2@5> 4,12@0 53;50E5 5D0.5 5 @043;@3 4@5, !5Y 4 K342 -@0=2<L @ ?3 7 K342 *5.?0<L @ J4.00 5 512=80 @12:80070D010725305A72!<59 35 87CA 05E5 0613 S 010=3, 847 hidr U 34,.0 0<536: 80@14,3; 4E5C@ 7 J510D 8CF06146 7,,9 78@0575 2 @514, ?5.754 ?@0 S 0 84,8575 5 ?1 ?07, J4.05 4567@5E5 10= 87 85@50 81?09 5 0 84?546 5 @0. 0/536052523687CA,5;2595@0:4670680@14, @12",V4@56al-Isr34,.0K3587CALN ;@5E5

(80) ?2C,840C1E^asr_UU"@6<1E<=3:4342-@0=2<7 342 *5.?0< ^min al-masidi al-armi il al-masidi al-aq_ ?2C< 2340 8DE<1E5@0.0-, 5D, 8?545B 0?2C 514 45?09 585@7= 612"E,14:3,074:3,`G"5V NH. 8@,A14, 2?-30 K342 -@0=2,L Gal-masid al-armH 612 07> 2,/0?@5,844257,36=4E5R1?:U65?15?250 5D,@?3 5K342*5.?0LGal-masid al-aqsH6123424D7@5,506> 13 75@6 -@0:2,0 64.01?06 ?-.56 @ hadisachUS 65? bayt al-. . U $E,8013687CA,5;254567610=@80@146D0<5/005;254@5> 6Sirat Rasul Allah,853@56844D1;5Y5G49VSVH9D306125455@7,360 D )01;55 G49 WW .D WH 54 @ Historii Proroków i Królów 5.>

(81) 5D50< GWI>IH9 *40ED)01;55612712=8@2E53405<0.1?0NThe life of Muhammad. The translation of Isq’s S rat Rasl Allh with introduction and notes by A. Guillaume9X/7 0P102, $11U93587CA0@0D@12:8005;251:8015519W>WV9 U Tafsir ibn Kathir 7",V N 9 UU 7 2< 3451@0?5 83;7< 34@52< 252 @,@740 10= 20 isr K35 87CAL9451@0?80@14<252sar 4534,K87CA@5B3:L9 U 

(82) 5?@5A589Tafsir ibn Kathir 7",V N S9 US Hadisy 34,.08@0575055;302@4:Sunn 34,.0257,36=$?59J1214-B 87125@@,3;4D0C@GAl-Kutub al-sittaH14:3,3;00503;52C@Na al-Bur G49 WVH a Muslim G1.0 0D 5.>›5œœ–œ 49 WVH Sunan an-Nasi G49 IH Sunan Ab DawdG49WWWHmi at-Tirmi G49WIH0Sunan ibn MahG49WWVH9Hadisy1:712=8 .0 @ @160 55D1?06 0 5<0.1?06 5 Sunnah.com. ;228NTT15;93 ^712=8 U9S9_9 00614,52,?.7-0?07hadisów1:875@54<7041,12 ">" @,> 853@5, 844 1.0 "2721 1130520 2; 0P102, / "2; 5.0/059 D9 Center for Muslim-Jewish Engagement. ;228NTT@@@91397T<T36T.0<01>2X21T;5702;T^7> 12=8U9S9_9.

(83) J 

(84) *&J )

(85) &  g" J. V. maqdis GK-@0:2,05LHUV9 )012,? 5.>

(86) 5D50 GWI>IH 84?546 A ?5.0/. 5 453,2@5E 2 @12 ?5034, <7, @?5345E 7 J4.0, D, 84,6:B8775010=05125UW9

(87) 57,365 4E5R1?5 45@525 @ hadisach, 4@0=E5 ;0120= 36 87CA,$?5UI94@0:4?4J4.0:8@057505284?546:A5> ;2 @ bayt al-maqdis GK-@0:2,05LH @ J4.00 84@7034,E 75@, 8? @ 7.02@0 65? imam. Hadisy @18056: 000 D5;55 6A145 0 J4159 0 83, 865@056: 10= @ 7<06 34=-30 87CA, ?2C: 7D,E5;241?5E,45676:3610=@-7?'@0:2,0710700D019

(88) 5182?5E50EC@5475@,3;8?C@N 755J55;43030.5J415 JC4/51,5J5?D53;5G701H 56A1450 D5;55914,13,0 45@5.0@5;3012520<8?59?R3@,258087CA,2> !<55;224,5E80=B7.02@544515703485@7,@05,01.5 G"5 NWU>WSH9 $ 8@30 7 ??0 5;2 05E 8015B '@0:2,0= 64.01?:D,82@0740B434,@012-B1@687CA,7J4.0,9. 340 0 1: 4<70 5 252 3;55?2 36 87CA, 5;259 0=?14-B?252C@4E5R1?03;406:71E@065?/04,34> 7-@057340 @54 4 305E 0 714: ?2C< $? 745E @ 1250 -@057-30 5 0 @ -09 0 @074: @ 36 87CA, 73;@ 7> UV. D989Sahih al-BukhariWW9"5V N 0@18057<0634=-30368> 7CA,34,.0@0D@12:800$?59*06<:5@0:4,@5B02?12, 525?065? "5 N >W0"5V N S94@0:4?42,0?2C4,1:74:AK342*5.?0L045345 J4.0,5.0D01?: 5D=45676:3:10=@10C7,0D09D9+9*Z)9Jérusalem 19 UVM Z9 ++&9 Ascension céleste 19 I9 $4, 25?06 02825360 @0D@12:800 7?> 5ED,10=D48-704401?06 5D,4800=30J4.0,9

(89) 5?:@16=847125@056: 0?2C hadisy 89 Sahih al-Bukhari UUUIM WVM IISW 0 45- E:34: D5 258, 3687CA,89Sahih MuslimI9 UW The Night Journey of Sura 17. ;228NTT@@@91.0;893T0<;2J,9;2 ^712=8 U9S9_9 UI Hadisy C@0:3 36 87CA, 0 @0D@12:800 5;25 4D5E D 52;0 @1@0 ?254 7 ", V N 9 EC@ 2?12, 2 Sahih al-Bukhari UUUIM WVM IISWMSahih MuslimI9hadisy48E056:2801,9 Sahih MuslimI9 Sahih al-BukhariWS9'@0:2,0564.01?5001205E5453451C@5;250 > 5 84@5.5 5 5@2 84,814345B A 5;2 @07405E 4014340 7<06 '@0:2,09 5@0:4672<@,75405"5V N V>W9  D7..5;& " + 9The Meaning of the Holy Qur’an@8@57407",V549 SW9 $1?0 ;012,? 0 ?252 5 .>

(90) 5D50 G49 IH 8@0575 10= 45 30.1, 3;55?287CA,5;259 <26120=74,0,018430@412,1E3;534,9 $40100 7 J4.0, @ -0 0 @,@E5ED, 25? 126 5?360 234059 5 2 252 4D9 Z9 ++&9 Ascension céleste 19 IWM Tafsir ibn Kathir 7 ", V N 0 V N S9 D9 2A Sahih al-BukhariWWMWVVS9.

(91) VS. &"

(92) + * " $. -@057340 .D 1 ?2C, 5;2 734,25E 65? @046=9 045.A0 7 02825360 2< @,75405 54 /5?2 A '@0:2,05 64.01?5 0 012> 05E5 @ 345153; 5;25 257,365 36 87CA, ?546 @5A: .= 65?:J4.0505E5@<E1468440<.0<00. 3587CA?546 < 65? 12520< 0 56@5A0614< 81E5R35 !A< 34,.0 45@05 25?0 15=74065?084?546:?503401?,836 8E,5"?5.9$7> ?-.5 10= 67-B 0160 @14,12?03; 8?C@ G"5 NWH 8.<56:36 5 <E140 @05, @ 67,< !<5 G"5 SNSM NH9 $5@740@-B 0160 884703;81E5R3C@82@07455;2G"5VNVM"5NH65? K8034=B 8?C@L G"5 NUH9 "82?50 5;25 4 00 4@E514345 42,0?2C4,24,5.07!<5$01534,.046A140J41G"5 UNH @,75205 61434 D57406 30:<E-B 832@59 ,8575E D, 0165 5;25 65? 12520< 0 56@0=?14< 8?5 !<5 4125E5 82@0> 7450455@32740640075@,3;8?C@U9  ! 

(93) 57,365 4E5R1?5 84?546 A @ 34510 36 87CA, 7J> 4.0,0@0D@12:80055;224,5E7!<58.3075@05> 0580=30D@0:4?@,3;7.02@@30:<7059341585?2,?54E> 5R1?5 D05E5 J4.0= 65? ?0? 4@5,qibla @ ?2C, 4@535.0 10= @00 @ 34510 3740,3; 7.02@9 SU 9 675? S 010=3, 8 @,7540 hidry 34,.0 .52 7 2 8@E505 5;25 5 8> ?5 GS 9H 714E 7 405 @ 01.50 5 3 @8E,:E 85@787D0 80@14,?/.0?20=74,4E55058.050A,7@1?00014?5> 6:3,0@?.0353;7,,9$4@,30=1?067.54E5C@D02@04@6> 1?50 ??5R1?00 87 !57 @ SU 9 5;2 454:740E @,<50 A,7@1?0< 8.005 !5™ r5,Y– 4 7,,9 2,@ 05E D,B @<05125@008.0A,7@1?03;75;25?2C734,2565? 4E550 24@9 12,2360 7,R1?06 34,.0 80@14< 4E5R1?0< 7?28.02,34<<.6:3<121?0@@6@18C.30@> 7,09 7 2< 2 5;2 4534:E 2A 1@5B 0?2C .2, A,7@1?0 65?0 865@0E, 10= @ 01.509 2@5.0E 10= 4@,3456 80=30 > . 0..05 9 The Life of Mahomet. .9 9 7N "02; .7 57 9 WS 19 I> M J; )"

(94) 9 Muhammad and the Religion of Islam: Al-Mi’raj: The Alleged Ascent to Heaven.;228NTT51@0<>01.59<T 0.3;012T.T79;2.^712=89S9_9 U Tafsir ibn Kathir7",V N 9.

(95) J 

(96) *&J )

(97) &  g" J. VV. 7.02@ 450512 243; 3;55?2,12,34,3; 7.5 675049 125E 2A 40> 0, ?0? 7.02@, 4 bayt al-maqdis @ J4.00 5 5D= @ ?> 3 9

(98) 57,365@512=86:3,181CD80162@,7540N $4?545E D 5N $73451 <7, 0?2C4, ^/05@5.0_ @ rD5 7.02@= 8> 5: ^far_ 8@0 34E@0? 84,147E 7 03; 0 4?EN K125206 3, 4125E, D65@0 @12, 5 @ ?2C,3; 4125E 8.3 $?@0 D, 1?0@5E 2@545 5D=G@?3H@0=3C@0A0@,8@00-302510=4@C30BL92 181CD 453;@6:3 1@ 8125@, 4@C30.0 10= @ 12= 5D,9 34-06 4@5> 35 10= 5 "45 G",05 J4.05H G!C< 8@07405EHN 1?:7?.@0? D,- @,> 3;740E 4@5356 2@54 ? -@0=2 342@0 ^al-masid al-arm_` <740> ?.@0?D,-30D,.04@5356302@54?0G"5 NHS9.

(99) 55<E54055?0?7.02@,4125E5850=205@67,456> 12514,3; 342C@7,,4@5, K3427@C3;Y0D.0LGmasid alqiblataynH<7402@,754005E06139*075@5342205E 7@00144@5mihrab@1?546:3?0?7.02@,934510125206 @5360675?mihrab @1?546:3,?0?J4.0,4125E10=2,9 "5NU>@,65-052,@,26405,95;2D,E?,2,?@5, 48@7405,?0?D05<@345107.02@,412,A,7@> 1?06 18E34-30 7,, ?2C4, @,5A5.0 57-B 4 5360 80@14< 18> 1D7.0510= 4E5C@ V95;278@07405E A K7!<55> .A, 13;C7 0 53;C7L 2 4534, A !C< A @,D05B ?0? > 7.02@,7.51@,3;@0,3;7@.0@7E<1@6@.09@,?0?45- 61245?0@,CA056:3,7.5@6@18C.2,N 2 181CD , 34,0.0-, @51 57 45676:3, 10= 8-7? 5D,-30 D,.0 -@057?50 7.5 .740 0 5D, $1E503 D,E -@057?0 7.5 @519 , 125@0> .0-,?0?^al-qibla_?2C<2,10=24,5E-2,.?825D,-,<.0@0> 740B ?2 812=86 45 $1E5R3 5 ?2 7@535 10= 5 80=253;9 2 612 7.5 @14,12?03;@0.?58CD5.3407.52,3;?2C,3;88@5740E!C<7<:812:9 !C< 0<7, 0 45<D0 @5146 @05,9 585@7= !C< 612 7.5 .740 7D2.0@, .02-30@,`G"5 NUH. 512=8@12,87?-.56:CA03=65?5012060=74,4E550 0 2,0 ?2C4, 0 D0: 03; ?0?9 2?12 @1?546 A 20 K?0> ?L GqiblaH 5.A, 40B 0 2,.? 71E@0 @ 110 ?0? D5< @ 34510 7.02@, 5. 25?A ?0? D5< @ 53450 . . Sahih al-BukhariI9 Sahih al-BukhariSS9 V Tafsir ibn Kathir7", N UU9 S.

(100) VW. &"

(101) + * " $. 0181D0 A,3059 7, 10=<0 GA,740 0 3;4-30650H D5.0 0: 7<= 0?,.085@7=65?54125E5D65@05844$55458-7032@5;> 259K 5A7,565?0-?0???2C10=4@535LG"5NUWH9> 4E50 @ 7CA00 7 03; 8@00 0B @E51, ?0? ?2C, 7> 8@057503;1434<C.8@E5024,57!<5N 1?:7?.@0?D,-@,3;740E4@53562@54?-@0=2342@0`<740?.> @0? D,-30 D,.0 4@535630 2@54 ? 0 5AD, .740 0 0.0 A57< 7@7 8430@? @5 8C34 2,3; 18-C7 03; ?2C4, 1: 0185@07.0@09 0 DC630 10= 03; .34 DC630 10= 0 5D, C<E @,8E0B @ 35E-30 6 7D740612@@4<.=7@519!,BA4567403010=57748126`G"5 NH. 4E50 1: 57 45676:3, 10= 8-7? 2 4534, 56.8> 14, ?2C, @54 4 1@, $?0 5 10= 125B -@05732@ 7.5 35E6 .74?-309 ,5A5 10= 2 @ 71?5E, 85@0 185@07.0@-30 0 181D0 A,305G89"5NVWHW9

(102) 57,365 4E5R1?5 0 456 675? A 5 @,DC J4.0, 65? 80@146 qibli @8E,=E5 257,365 A,7@1?5 .D 3;=B 84,87D505 10= A,> 7 0 84,30:<0=305 03; 7 01.59 $7?-.5 10= A @,DC ?0? @> 7.02@006<4055@,0?5E,481E14R12@5?545@.0!<5I9 D5 ?0?0 7.02@, J4.05 0 5D5 @0:45E, 01.5 4 812530: D5;559

(103) 57,365D0D.065072,/0?@5E5<C=0544<C4'@0:> 2,, @ J4.00 <740 D5;5 05E 4EA,B @ /04 1@< 1,5 455?597E<257,360?5034645-/5?2205E0613@?307> 2,34,E 0 455?5 5. 12514< 1,5 D5;55 150.5 834=2< 4 0> @.03, )5<5S9 @0=36 @7E< 257,360 4E5R1?06 C@0A 5D5 4125E5 7D7@55 844 D5;55 0 6< 1,5 150.59 @0. 061353; 5 4545345 C@0A A 01.5 612 ?2,536: 522,346 .0<00 D5;55 ?2C, A,E 450 61434 8@125E 67504 0 3;4-30> 65R12@N W. Tafsir ibn Kathir7", N U>U9 Tafsir ibn Kathir7", N U9 S 282536525@,0?54",V N >98@,A14,2?-305740,455?51:D> @01434 780 @ @130 8 8CD0 D5;55 ?2C5 72,34,E5 K3;E835 @18505E> ,-.<LG"5V N H2A1505<4150.90613/05@505D,E50J4.05 .34 05 @ 8D.0A ??0 <740 4E50 1?E5756: /05= @ 34510 <EC@6 80.<4,?0 4@56haddem. 5.A,2A45@5A,BA@?30875.15?250 5D,4567610= @4<C45@5;84,8056:3@54@0D0D.06:059D9 9& " + 9The Meaning of the Holy Qur’an 2,UIS>US9 I.

(104) J 

(105) *&J )

(106) &  g" J. VI. 0C@0:NK!:7F30@,45@35067504.D3;4-30655054567403010= 57748126L9$@074NK35.0`7F3045.0<0: D5;5585@740@0 @04:3<;50/598430A0D,E4.034D,D5E@3;@5.3C@`LG"5 NH.

(107) 0 an f A,2, @ 8@,A14, 2?-30 45345 .740 ?2C4, @ 847> 4E5R1?0?108056:310=534,126524@,45@5.0204 5 @4C @05, D5;559 J5? @,0?5 4 5 0 D,.0 0 @,45@350 67504.D3;4-3065R12@5D65? 54545345@0,0613

(108) 5 0@5<.054125E,41E58 D5;50G"5NSH9453452A01.57> @E610=7805 D5;5@<87D065?00.0<02012,34 5.6734-0D05@E51,?0??2C,612CA,77@C3;84125E,3; @,45R9J4.0545-D,E50613?2C05E87?-.0B@18C.,?4R @14,12?03; 243; .0<00 5. 2A ?545B 85@740@: 0812: 7<= D65@0: 844!<5458-7032@5;25001.57.535E6.74?-309 *.5 4E5C@ J4.05 612 2430 -@0=2, 0613 8 ?3 07,09 1252340 0 4125E5 D55 844 01.5 65? ?0? @ 345> 10 7.02@, 7.52< A ?5A75 .0<05 8@05 453;@5B @E5-30@ 1D0 33;, 006 675? J4.05 612 0613 ?2C E:34, 01.5 4 84> 125E,0.0<0502012,34,09'@0=20512@1?546847@14,12> ?0 5 30:<E-B 01206:3: 0=74, @34-0614,0 257,3650 .0<06,0 083?00 5 01.5 3 @ ?1?@360 87?-.5 67-B D65@005 10= !<5 @ ;01200 .74?-30 3;3:3< @8@5740B @14,12?0 57, 5 812:7<=@07:3:?09

(109) 57,3654E5R1?5846=E575@@0> 405A,7@1?004E5R1?0?2C@5A5E,J4.0=45-7?-@05> 259006675?7.501.50512'@0=2125E10=1,D.@,A14-30 01.55784125E,0.0<0509J1212520258@401?067> 7434E@0?57!<556:3,<78@5740B7705125234<9 *.5 ?54505 2,3; 85@7 01.5 4D7@5E D<52: 1,D.0?= 4@0:45: 405129 5;2 ?2C, 4 ;012,34< 8?2 @07405 0<7, 0 7> 25E7J4.0,7?5E2687CA,@181CD012,34,9

(110) 182?5E10= 4 75@,0 8?50 0 @12:80E 7 0D5 D, 182?5B 10= 4 15, !<09

(111) @,754005E82@0740B6<016=65?12520071?5E,8?9 .5J4.0,@257,36001.54125E5C@0A87?-.5@181CD /04,34,8844D7@.8@125E6A@80@14,?1001.5967> 612,87?-.56:;012,348@0:45001.5488470025> 7,3650 .0<06,0 5 4 7<06 ?546: CA03 0 @1?546: 5 @,75405 13;52.<0340125234182?50.74?-304!<0?2C7?510= @'@0=2,0-305?R33451C@9.

(112) W. &"

(113) + * " $. !!  + !* ) & " + N

(114) ; 50< / 2; )., rb59 !.21P0.. *N 55 $D.035201 W9 "

(115)  5NJ4.0590512243;.0<009

(116) E9!5D557@1?595145@5N 9 2/1.0>J@01;<5<29;228NTT@@@91397T<T36T.0<01>2X21T;5702;T^7> 12=8U9S9_9 *Z) +5\01N J[15.9 N *032050 7 59 "1 .5 70320 7 ;557 .0 0>4409$501ND2 5/2V19UV>UW9 * 00 '@0=269 5612514 801, 80.<4,? 7 00 '@0=26 > @9 ,DC @12=8 @8@57405 0 853@50 $02 @514?0@0349 $47@5 ?19 5? "25@0,1?09 5> ?C@N,75@032@ 

(117)

(118) ) " 03;57 ! .< J "> * 50.,N "42?5 0 53;02?25 01.5 S>9

(119) E9J.525 4E@1?5P5@03?5 5254,5$53;05?95145@5N,> 75@032@ ?5703?0*05.<V9 ++&Z03N 13103[.129N*032050759"1.5703207;557 .0 0>4409$501ND2 5/2V19I>II9 )"

(120) J;N;557572;.0<0/1.5N .>0b56N

(121) ; ..<7 1322)5> P9;228NTT51@0<>01.59<T 0.3;012T.T79;2.^712=89S9_9 J53;0N 503;4-306509

(122) E90?55.-9 0.3NJ7-B9.  ./7N

(123) ; 0/ / ;5579

(124) ;

(125) 51.520 / 1˜–Yb1 "—52 51™. ..–; @02; 0273205721D, 9 0..59X/7 0P102,$11U9 )

(126)

(127) "

(128) 5?1 * " $2N 1.59 )01205 142?5 53;02?259

(129) E9 J514 *53?0 ,12,5"3;07295145@5N!3;59 5.5,5 )9

(130) ; "00.502, 0 $.50< 2; * / 2; 3? 57 2; ;3; / 1310 0 J15.9NK 5./2;*8522/ 20Y0201/J75LS N IW19U>UI9 59

(131) E9JC4/!0.5@1?095145@5N$IWS9 0..05N

(132) ; 0//5;29.99 7N"02;.7579WS9 $)&>b JN $4@70? 8 00 '@0=269

(133) E9 5014 !756@0349 5> 145@5N/03,5,75@0345K3520LIIS9 $ *,1N

(134) ;;3;1/2;157 0<7/J15.9.9 N 

(135) ;02,/J> 15.95D07<N5D07< 0P102,$11V9 "5;0;5.>!?;509N"593;228NTT15;93^712=8U9S9_9 "5;0;1.09N"593;228NTT15;93^712=8U9S9_9 "! 

(136) + "0N J4.059 !0<5/059

(137) E9 5306 210@034 0 E57,1E5@ J> A@1?095145@5N,75@032@5<9 "  5D0.5" "2501E5@NJ4.059N06135-@0=295145@5N708/029

(138) 5/105.>J5.5.5,9N

(139) ;

(140) 5/1019;228NTT@@@95.25/1093^712=89S9_9

(141) 5/100D 52;09;228NTT@@@9Y25/1093^712=8U9S9_9

(142) ; 5D03 1.503 1308201 

(143) ; * /

(144) ; 3? J15. V ) T SI 9 ;228NTT@@@901.503>5@5119<T)012,T1.5T1308201T*

(145) 9;2.^712=8U9S9_9

(146) ;0<;2J,/"5V9;228NTT@@@91.0;893T0<;2J,9;2^712=8U9S9_9  .

(147) J 

(148) *&J )

(149) &  g" J. W. J 

(150) *&J ).

(151) &  g" J "214340 *.5 4E5C@ J4.05 612 2430 -@0=2, 0613 8 ?3 0 7,09 '@0=2 0512 @1?546 5 30:<E-B 01206:3: 0=74, @34-0614,0 .0<050 0 87?-.5 67-B D65@005 10= !<5 @ ;01200 .74?-309 $7D0 65? 7.5 A,7C@ 0 3;4-3065 C@0A 7.5 4E5C@J4.0545345-7?-@052598C@504884700.0<050675? J4.05 125E5 10= 1,D. @,A14-30 01.5 65? 71?5E6 .0<00 ?2C5 78@5740 .74?-B7705125234<9 .25 4E5R1?5 4D7@5E5 D<52: 1,D.0?= 4@0:45: 4 J4.0:9 5;2 ?2C,4;012,34<8?2@074050<7,0725E7'@0=2<051257?5E2687CA, @ 181CD 012,34,9

(152) 182?5E 10= 4 75@,0 8?50 0 @12:80E 7 0D5 D, 182?5B 10= 415,!<09

(153) @,754005E82@0740B6<016=65?12520071?5E,8?9 .= J4.0, @ ?.24 01.5 ?546: 4E5R1?5 53;02?259 $7?-.5 5 ;012> ,348@0:45001.54884700257,3650.0<06,0@1?5465@,7540513;52> .<034 0 125234 182?50 .74?-30 4 !<0 ?2C 7?5 10= @ '@0=2, 0-30 5 ?R33451C@9 Streci Krzysztof Modras OP  6áRZD NOXF]RZH 01.5 J4.05 ?8E5 5 "?5. 5;2 35 87CA 0 @0D@12:> 800Y0D.59  J " 

(154) )

(155) *

(156) " + " 

(157) "5, + 1.01 J15. 01 2; 2;07 ;.012 102 5/2 335 57 7059

(158) ; )., 02, 5?12;32002,2;52X0121D2@2;.0<01578;510412;02,/2;P.520 / 7 0 ;5 ;012,9 J12 .0? / 2; J@1 57 2; ;012051 5.1 / 2; 1.01 J> 15.012;32/2;@.79857@02;2;8P01.0<01;@PJ15.;51 D351,D./2;18002,/1.55158/32.0<02;52@0...57;502,22; 512*5,9 

(159) ;1.03.27P.87503;1,D.0151130527@02;J15.9;557@; ;012035.., P 53;7 2;)., 02,5338.01;7 2;01 6, 0 5 ,12035. @5,9 ) ; 2 @02; / 88;21 57 51377 2 ;5P 2 2 7 ;01./9

(160) ; <5. / 2;01 P2 @5123/0;010110512;.512578/3288;29 

(161) ;1.053;02321;@12;./J15.01.5033.2928;510412;;012> 035.3320/1.5@02;8P01.0<01257020102802122;13;52.<035.P2157 2;/05.20</;502,@02; 7@;03;@0..D02;).,02,522;7/

(162) 09 Summarised by Krzysztof Modras OP .H\ZRUGV1.5J15.*/2;3?;5572;0<;2J,57 1310 Y0D.59. .

(163)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ustanowienie swoistej analogii między teologicznie (wtórnie także politycznie) motywowaną rewoltą obrazobur- czą, jaka się dokonała w kręgu bizantyjskiej ortodoksji w VIII

Dla potwierdzenia swego zdania Robortello przywołuje obszern ˛ a wypowiedz´ Cycerona z Oratora (XX 66), w której Arpinata przedstawia nie tylko przedmiot historiografii, czyli

Turystyka o charakterze religijnym niesie za sob ˛ a takz˙e okres´lone korzys´ci gospodarcze. Egzemplifikowac´ to moz˙na na przykładzie pielgrzymek na Jasn ˛ a Góre˛.

W dalszej części tej katechezy biskup Jerozolimy jeszcze raz powołuje się na List do Rzymian, przytaczając te same co wyżej stwierdzenia: „Apostoł Paweł mówi w liście

48 W tym czasie pojawiały się już syntezy i wypowiedzi przeciwko heretykom, zwłaszcza ogła- szane przez lokalne synody, których treść Cyryl Jerozolimski bez wątpienia mógł

s.24; Starowieyski, Pielgrzymki do Ziemi Świętej, s. Starowieyski, Pielgrzymki do Ziemi Świętej, s. 24; Starowieyski, Pielgrzymki do Ziemi Świętej, s. 151; Wipszycka,

We wszystkich tych utworach znajdują się obszerne opisy wizji, szcze- gólnie w Męczeństwie Perpetui i Felicyty, ale także i w innych Męczeństwach, natomiast w Męczeństwie

Źródłem wiadomości o życiu zakonów były zapewne wieści rozgłasza- ne przez uczestników krucjat i pielgrzymek do Ziemi Świętej, bytność w zakon- nych placówkach rozsianych