• Nie Znaleziono Wyników

View of The Philosophy of the 17th Century and Its History: Introduction

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of The Philosophy of the 17th Century and Its History: Introduction"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ROCZNIKI FILOZOFICZNE Tom LXIII, numer 1 – 2015

FILOZOFIA XVII WIEKU I JEJ HISTORIA

– WPROWADZENIE

Artykuy prezentowane w niniejszym numerze „Roczników Filozoficz-nych” stanowi drug cz referatów wygoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Filozofia XVII wieku – jej róda i kontynuacje”, zorganizowanej przez Katedr Historii Filozofii Nowoytnej i Wspóczesnej KUL oraz Kolegium Midzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humani-styczno-Spoecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawa II w dniach 17-18 czerwca 2014 r. Konferencja lubelska wpisuje si w coroczne spotkania polskich badaczy myli filozoficznej XVII wieku, organizowane uprzednio przez Uniwersytet w Biaymstoku (2005), Uniwersytet Wrocaw-ski (2006), Katolicki Uniwersytet LubelWrocaw-ski Jana Pawa II (2007), Uniwersy-tet Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008), UniwersyUniwersy-tet Marii Curie-Sko-dowskiej (2009, 2013), Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu (2010, 2012) oraz Uniwersytet Gda ski (2011).

Tematem konferencji byy gówne problemy filozofii XVII wieku – po-czynajc od bada metafizycznych, poprzez zagadnienia z zakresu logiki, teorii poznania i jzyka, a ko czc na kwestiach dotyczcych etyki, teorii prawa i pa stwa. Z kolei naczelnym celem konferencji – podobnie jak w la-tach poprzednich – bya prezentacja aktualnie prowadzonych bada nad wczesn filozofi nowoytn w polskich orodkach naukowych. Na program konferencji zoyy si sesje naukowe uporzdkowane wedug gównych problemów podejmowanych w omawianym okresie (metafizyka, epistemo-logia, logika, antropologia filozoficzna, filozofia religii, filozofia Boga, etyka, filozofia spoeczna, filozofia przyrody).

We wprowadzeniu do pierwszego cyklu artykuów z tej serii („Roczniki Filozoficzne” 62 (2014), nr 4) pisaem, e tym, co charakteryzuje aktualne prace z zakresu historii filozofii, jest stopniowe odchodzenie od koncepcji

(2)

WPROWADZENIE

10

czystego opisu, dominujcego w pierwszych dekadach XX wieku. Uwaga badaczy zmierza raczej w kierunku studium interpretacji. Sdzi si, e praca historyczna – oprócz tego, e zakada rzeteln znajomo róde oraz ta historycznego, czyli caego kompleksu uwarunkowa , w które uwikana bya omawiana doktryna – musi by jednoczenie prac filozoficzn, która z jed-nej strony nie traci z oczu wspólnot problemowych i zwizków teoretycz-nych, z drugiej za potrafi ustosunkowa si do zaproponowanych rozwiza podanych przez danego filozofa, oceni ich warto pod ktem spójnoci, konkluzywnoci i prawdziwoci.

W niniejszym wprowadzeniu chciabym pozosta w krgu zagadnie historiograficznych i zwróci uwag na klika faktów, które maj istotny wpyw na ksztat i kierunek prowadzonych obecnie bada nad wczesn filo-zofi nowoytn.

Coraz czciej formuowany jest pogld, e naley wycofa si z uprosz-czonych opinii o wczesnej filozofii nowoytnej, jakie wci bywaj prezen-towane w podrcznikach na temat tej epoki, tzn. z patrzenia na wczesn myl nowoytn przede wszystkim poprzez pryzmat zagadnie epistemo-logicznych. Znaczca cz prac wspóczesnych historyków powicona jest wanie wykazaniu, e pomimo wanej roli, jak odegray kwestie epi-stemologiczne w formowaniu si filozofii XVII i pierwszej poowy XVIII wieku, bardziej poprawny jest pogld, wedug którego wczesna myl nowoytna bya szeroko zakrojonym i wielotematycznym projektem filo-zoficznym, obejmujcym swoim zasigiem wszystkie dziedziny refleksji filozoficznej – nie tylko zagadnienia epistemologiczne, lecz take zagadnie-nia metafizyczne, antropologiczne, etyczne, spoeczne oraz estetyczne. W rezultacie znajdujemy tu zasadniczy powód, dlaczego wielu historyków staje obecnie w opozycji do ujmowania wczesnej filozofii nowoytnej jako areny sporu dwóch zwalczajcych si obozów: kontynentalnego racjona-lizmu, obejmujcego systemy Kartezjusza, B. Spinozy i G.W. Leibniza, oraz brytyjskiego empiryzmu, obejmujcego systemy J. Locke’a, G. Berke-leya i D. Hume’a. Sdzi si, e takie spojrzenie na dzieje filozofii wieku XVII i pierwszej poowy wieku XVIII jest nie tylko jednostronne, ale take w jakim zakresie mylce. Sugeruje na przykad, e kontynentalni racjo-nalici, którzy akceptowali teori idei wrodzonych – idei istniejcych w umyle przed wszelkim dowiadczeniem – nie byli wiadomi znaczenia danych empirycznych czy eksperymentu. Tymczasem, jak trafnie pokaza m.in. Daniel Garber, Kartezjusz by daleki od postawy gabinetowego

(3)

uczo-WPROWADZENIE 11 nego, cenicego wycznie spekulacj i nieogldajcego si na materia pochodzcy z dowiadczenia1.

Z tym czy si inna kwestia, mianowicie cisy i wzajemny zwizek mi-dzy filozofi, naukami przyrodniczymi i teologi. Zdecydowanie mocniej ni w poprzednich dekadach podkrela si, e filozofia nowoytna powstaa z poczenia bardzo wielu rozmaitych przyczyn. Istotny wpyw na jej uksztatowanie si miay z jednej strony fundamentalne przemiany w obsza-rze nauk przyrodniczych, osignicia w matematyce oraz nowe ustalenia metodologiczne, z drugiej za nowe prdy w teologii oraz powszechne nie-zadowolenie ze scholastycznej formy chrzecija stwa zwizanej z myl Arystotelesa. W zwizku z tym postuluje si, by w skad prezentacji pogl-dów niemal kadego filozofa, zwaszcza filozofa wieku XVII, wczy du-sze prezentacje powicone naukom przyrodniczym i nowym prdom w teo-logii. Sdzi si, e tylko w ten sposób projekt poznania swoistoci filozofii nowoytnej i jej kutrowego znaczenia moe znale rzeczywiste usprawiedli-wienie. Ponadto zwraca si uwag, e gównych idei wczesnej filozofii nowoytnej nie da si odtworzy wycznie poprzez analiz wypowiedzi znaj-dujcych si w gównych dzieach poszczególnych mylicieli. Zrozumienie ideowej tosamoci poszczególnych doktryn filozoficznych epoki nowoytnej musi by oparte na znajomoci caoksztatu ówczesnej twórczoci, z uwzgld-nieniem prowadzonych korespondencji i polemik, poniewa to wanie w tego rodzaju tekstach zawieraj si bardzo wane informacje, bez których odnale-zienie waciwego sensu rozwoju myli nowoytnej jest niemoliwe.

Wreszcie silna jest tendencja do poszerzania listy kluczowych filozofów ery nowoytnej. Jak podkrela D. Rutherford, redaktor naczelny opubliko-wanego przed kilkoma laty The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy, coraz mocniejszy jest postulat, by oprócz Kartezjusza, Spinozy, Leibniza, Locke’a, Berkeleya czy Hume’a uwzgldnia w rozwoju myli nowoytnej rol takich mylicieli, jak: Michel de Montaigne, Francisco Sua-rez, Hugo Grotius, Francis Bacon, Pierre Gassendi, Thomas Hobbes, Henry More, Ralph Cudworth, Anne Conway, Antoine Arnauld, Nicolas Male-branche, Blaise Pascal, Pierre Bayle, Samuel Pufendorf, Francis Hutcheson, Thomas Reid, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau czy Christian Wolff2.

1

D. GARBER, Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science, Cambridge: Cambridge University Press 2001.

2

D. RUTHERFORD, Introduction, [w:] The Cambridge Companion to Early Modern

(4)

WPROWADZENIE

12

Prezentowane niej teksty s dobrym przykadem zmian, jakie mona za-obserwowa w badaniach nad wczesn filozofi nowoytn. Jestem gboko przekonany, e niniejszy zbiór artykuów stanowi wane uzupenienie pol-skiego pimiennictwa filozoficznego na temat dziejów wczesnej filozofii nowoytnej i suy bdzie wszystkim tym, którzy interesuj si szeroko rozumian filozofi oraz jej dziejami, nie tylko w warstwie historycznej, lecz take systematycznej.

Dr hab. Przemysaw Gut Organizator konferencji oraz Redaktor tej czci woluminu RF*

*

Niniejszy zbiór tekstów wraz z „Wprowadzeniem” zosta przygotowany w ramach grantu ba-dawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki – nr umowy: UMO-2012/07/B/HS1/ 01959.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Potwierdza się przeto, że wypowiedź realistyczna jest zasadniczo nazywa­ niem (imionami własnymi lub pospolitymi); nazwy te funkcjonują, ogólnie rzecz biorąc, jako

Po drugie – zgodnie z postulatami neoliberałów – wprowadzenia adekwatnych do bieżącej kondycji finansowej państwa mechani- zmów pomocy socjalnej, charakteryzujących

jako: „nadmierne kupowanie, magię kupowania, takie bezmyślne po prostu kupowanie, coś niezbędnego, bardzo pustego, taka zapchaj-dziura, w przeciwieństwie do przerabiania

Точная  разработка  нормативных  аспектов  права  требовала 

It is highly possible that Ibsen read Lie’s article or similar statements in another articles he found in Norwegian newspapers of the period. We must agree that

mai 1919 om de iure anerkjennelse av den polske staten äpner en ny periode i historien av kontakter mellom Polen og Nor­ ge.'4 Den norske regjeringens note

Po³¹czenie wolnego rynku z solidarnoœci¹ spo³eczn¹ i pomocniczoœci¹ pañstwa, czyli spo³eczna gospodarka rynkowa, nie by³oby mo¿liwe bez pewnych insty- tucji, z

Od sierpnia 1974 roku terytorium wyspy pozo- staje de facto podzielone pomiêdzy dwie spo³ecznoœci: Greków cypryj- skich, zajmuj¹cych po³udniow¹ czêœæ Cypru, oraz

¯ona Billa Clintona – Hilary robi karierê jako pani senator i nie- dawno opublikowa³a swoj¹ biografiê, natomiast obecna Pierwsza Dama Bia³ego Domu – Laura Bush pokazuje siê

Szedł wprzód Król do stołu, potem Panowie senatorowie Królową Jej Mość przyprowadzili do stołu, tamże siedzieli w Majestacie, po prawej ręce siedział ksiądz kardy-

W bliskości wyżej wpisanej wozowni, czyli drwal- ki, znajduje się spichlerz na podmurowaniu z drzewa rżniętego, na węgieł, słomą kryty, drzwi na zawiasach i

Die Konsolidierung dieser Alltäg- lichkeit als die defiziente Form von Alltagsleben ist ein Charakteristikum spätkapi- talistischer Gesellschaften, was der Unterstützung durch

Źródłem sławy Odyseusza dla Micińskiego staje się jednak jego „potęga rozumu”, i to stanowczo rozumiana nie jako dobór odpowiednich środków do sytuacji, ale

Innowacyjne uczenie się opisywane jest przez następujące kategorie: rozumienie, konstru- owanie znaczeń, uczenie się uczestniczące i partycypacyjne, uczenie się w

Wszakz˙e uznanie w s´wietle konwencji z Montevideo nie jest warunkiem pan´stwowos´ci (teoria deklaratywna) 21 , jednak bez uznania ze strony innych pan´stw lub przy

Praca objaśnia nam także gruntownie przyczyny słabszego wyposażenia wojska polskiego w nowoczesne rodzaje uzbrojenia, w tym broń pancerną (s. Szczególnie interesująca jest

[r]

Dlatego w dalszej cze˛s´ci, z uwagi na zakładan ˛a relacje˛ pomie˛dzy art. spółdz., której istnienie nalez˙y wykazac´, przedmiotem analizy be˛d ˛a przypadki, w których

Czytaj ˛ ac analize˛ prowadzon ˛ a przez Rolnika, łatwo dojs´c´ do wniosku, z˙e duchowien´stwo, jak i wojsko stanowiło cze˛s´c´ stanu szlacheckiego, zatem trudno jest tu

However, the utilized fabrication technique, which confers a remarkable control on the sensing film geometry, makes a simplifying schematization possible, so as to reason- ably

Paweł Polak opracował część poświęconą badaniom skoncentrowanym wokół zagad- nień ewolucyjnych oraz wokół recepcji teorii względności. Dorota Sieńko opraco- wała

To sum up, our restrictive definition of philosophy, emphasizing the importance of epistemic claims, leads toward a broadened conception of the history of philosophy,

Existentialist thought, while essentially not rejecting the traditional hierarchy of values, significantly altered their ontological status because it annihilated history as their