• Nie Znaleziono Wyników

Wykład 4 - Praca Moc Energia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykład 4 - Praca Moc Energia"

Copied!
28
0
0

Pełen tekst

(1)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich

Praca, moc, energia

(2)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Energia

2

Energia jest to wielkość skalarna, charakteryzująca stan, w jakim

znajduje się jedno lub wiele ciał. Energia jest miarą różnych

rodzajów ruchu i miarą zdolności ciał do ruchu zarówno na

poziomie molekularnym jak i makroskopowym.

Każde ciało jest obdarzone energią, będącą miarą jego

ruchu. Dla scharakteryzowania różnych rodzajów ruchu i

różnych rodzajów oddziaływań między ciałami,

wprowadzamy różne rodzaje energii: mechaniczną,

wewnętrzną, elektromagnetyczną…

Wzajemne oddziaływanie między ciałami ( i elementami jednego

ciała) powoduje zmianę energii ciała, możemy więc opisywać to

oddziaływanie jako przekazywanie energii.

(3)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Energia kinetyczna

3

Energia kinetyczna E

k

jest związana ze stanem ruchu ciała. Każde

poruszające się ciało posiada energię kinetyczną.

2

2

1

mv

E

k

Ek – energia kinetyczna m – masa ciała v – prędkość ciała 2 2

1

1

J

kg

m

s

(4)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL

Kierunek Wyróżniony przez PKA 4

Siła działająca na poruszające się ciało wykonuje pracę na

tym ciele. Praca jest wielkością skalarną, liczbowo równą

iloczynowi składowej siły w kierunku ruchu przez przebytą

drogę.

Oznaczamy ją najczęściej literą W (z angielskiego Work - praca), rzadziej z łaciny L (Labor – praca)

)

,

(

cos

F

s

s

F

s

F

W

W - praca

F- siła działająca na ciało s – przesunięcie

(5)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL

Kierunek Wyróżniony przez PKA 5

s

F

W

UWAGA :

1. Siła musi być stała, to znaczy, w czasie ruchu ciała nie może ulegać zmianie ani jej wartość, ani jej kierunek.

2. Ciało musi zachowywać się jak cząstka – musi być sztywne tak, że jego wszystkie części poruszają się razem w jednym kierunku.

Znak pracy:

Praca wykonana rzez siłę jest dodatnia, gdy składowa wektorowa siły w kierunku przemieszczenia jest skierowana zgodnie z wektorem przemieszczenia. Jest zaś ujemna, gdy ta składowa jest skierowana przeciwnie do wektora przemieszczenia. Praca jest równa zeru, gdy siła nie ma składowej w kierunku przemieszczenia.

)

,

(

cos

F

s

s

F

W

(6)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Praca

6

Gdy na ciało działa więcej niż jedna siła, to całkowita praca

1. Jest sumą prac wykonanych przez poszczególne siły 2. Jest pracą wykonaną przez siłę wypadkową.

2 2 2 2

1

1

1

1

kg

m

s

s

m

kg

m

N

J

Jednostka pracy

(7)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL

Kierunek Wyróżniony przez PKA 7

s

F

W

s

Człowiek ciągnący sanki na drodze s siłą F Sanki i działające na nie siły: siła przyłożona F i siła tarcia Ff

cos

F

F

s

s

F

W

f

f Jeśli to i f s

F

F 

F

wyp

0

W

0

f s

F

F 

F

wyp

0

W

0

cos

Fs

(8)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Praca i energia kinetyczna

8

Praca jest to energia przekazana ciału lub od niego odebrana w wyniku

działania na ciało siłą. Gdy energia jest przekazana ciału, praca jest dodatnia, a gdy energia jest ciału odebrana, praca jest ujemna.

Praca jest równa zmianie energii.

W

E

E

E

k

k końo

k pocz

_ _ zmiana energii kinetycznej cząstki

=

całkowita praca wykonana nad cząstką

lub

energia kinetyczna po wykonaniu pracy

=

energia kinetyczna przed

wykonaniem pracy

+

całkowita praca wykonana nad cząstką

W

E

E

k _końo

k _ pocz

(9)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Praca wykonana przez siłę ciężkości

9

d

g

F

g

F

v

o

v

pocz k

E

_ końo k

E

_

Cząstka o masie m rzucana z prędkością początkową , zwalnia do prędkości doznając przemieszczenia . Wskaźnik energii kinetycznej pokazuje zmianę tej energii od Ek poczdo Ek końc

o v

v

d

mg

F

g

cos mgd Wg

mgd

mgd

mgdc

W

g

cos

180

(

1

)

Siła ciężkości

Praca wykonana przez siłę ciężkości

Gdy ciało się wznosi siła Fgjest skierowana przeciwnie do przemieszczenia

mgd

mgd

mgdc

W

g

cos

0

(

1

)

Gdy ciało spada kąt między kierunkami Fg i d wynosi 0

(10)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Praca wykonana przez siłę ciężkości

10

d

F

g

F

g zewn pocz k końo k k

E

E

W

W

E

_ _

d

F

g

F

Podnosimy ciało działając siłą zewnętrzną F. a) siła zewnętrzna wykonuje pracę dodatnią, b) siła zewnętrz wykonuje nad ciałem pracę ujemną.

a) b)

Gdy Ciało spoczywa przed i po jego

podniesieniu np.: gdy książkę podnosimy z podłogi na półkę:

0

_końo

k

E

E

k_ pocz

0

0

g zewn

W

W

g zewn

W

W

(11)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Siła sprężystości

11 a) b) c)

x

k

F

k - stała sprężystości (stałą siłowa) jest miarą sztywności sprężyny.

(12)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Praca wykonana przez siłę sprężystości

12

Siła sprężystości jest siłą zmienną; jej

wielkość i kierunek zależą od położenia x

swobodnego końca sprężyny.

końo pocz x x s

Fdx

W

2 2

2

1

2

1

końo pocz s

k x

k x

W

Praca wykonana przez siłę

sprężystości

Jeżeli xpocz=0, a xkońc= x, to równanie powyższe przybiera postać:

2

2

1

k x

W

s

(13)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Moc

13

Moc jest związana z działaniem siły. Jest to szybkość, z jaką siła wykonuje pracę nad ciałem. Jeśli siła wykonuje pracę W w przedziale czasu Δt, to moc średnia w tym przedziale czasu jest równa:

t

W

P

śr

Moc chwilowa jest to szybkość wykonywania pracy w danej

chwili:

dt

dW

P 

Jeśli siła F tworzy kąt α z

kierunkiem ruchu ciała, to moc

chwilowa wynosi:

P

Fv

F

v

cos

Jednostką mocy jest Wat

s

J

W

1

(14)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Energia potencjalna

14

Jest to energia związana z konfiguracją (ustawieniem) układu ciał działających na siebie siłami. Gdy zmienia się konfiguracja tych ciał zmienia się również energia potencjalna układu. Energia potencjalna jest związana z położeniem i oddziaływaniem, czyli jest energią

statyczną, nie związaną z ruchem.

Rodzaje energii potencjalnych: energia potencjalna ciężkości , energia potencjalna sprężystości (związana z oddziaływaniami sprężystymi) oraz energia

potencjalna elektrostatyczna(m.in. działająca na cząstki naładowane

(15)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Energia potencjalna ciężkości

15

Energię układu złożonego z Ziemi i znajdującej się w jej pobliżu cząstki nazywamy energią potencjalną ciężkości (grawitacyjną)

h g

m - masa ciała,

g – przyspieszenie ziemskie,

h – wysokość ponad poziom odniesienia na

którym energia jest równa zero.

h

g

m

(16)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Energia potencjalna sprężystości

16

Energia potencjalna sprężystości związana jest ze ściskaniem lub rozciąganiem ciała sprężystego.

k– stała sprężystości,

x – wielkości rozciągnięcia (czyli przesunięcia

końca sprężyny)

2

_

2

x

k

E

p

spręprężys

ci

(17)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Praca i energia potencjalna

17

Zmianę grawitacyjnej energii potencjalnej definiuje się - zarówno dla wznoszenia jak i dla spadku ciał – jako pracę wykonaną nad ciałem przez siłę cieżkości, wziętą z przeciwnym znakiem.

W

E

p

Zawsze w sytuacji gdy spełniony jest związek W1=-W2, energia kinetyczna zmienia się w energię potencjalną, to działającą siłę nazywamy zachowawczą. Siły ciężkości i siły sprężystości są siłami zachowawczymi.

(18)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Praca i energia potencjalna

18

Całkowita praca wykonana przez siłę zachowawczą nad cząstką poruszającą się po dowolnej drodze zamkniętej jest równa zeru

Praca wykonana przez siłę zachowawczą nad cząstką, przemieszczającą się między dwoma punktami nie zależy od drogi, po jakiej porusza się cząstka. 2 , 1 , ab ab

W

W

(19)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Zasada zachowania energii

mechanicznej

19

W układzie izolowanym, w którym zamiana energii pochodzi jedynie od sił zachowawczych, energia kinetyczna i energia potencjalna mogą się zmieniać, lecz ich suma , czyli energia mechaniczna nie może ulec zmianie.

0

k p mech

E

E

E

W

E

k

W

E

p

E

k

E

p

Wzrost jednego rodzaju energii jest równy ubytkowi drugiej

(20)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Praca wykonana nad układem przez siłę

zewnętrzną

20

Gdy na układ działa więcej niż jedna siła, zmiana energii układu jest równa całkowitej pracy wykonanej przez te wszystkie siły. Gdy nie występuje tarcie :

p k mech

E

E

E

W

term mech

E

E

W

Gdy pojawia się siła tarcia kinetycznego, zmienia się energia termiczna układu

d

f

E

term

k

Zmiana energii termicznej jest związana z wartością siły tarcia fk i wartością przemieszczenia d pod wpływem siły zewnętrznej

(21)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Zasada zachowania energii

całkowitej

21

Zmiana całkowitej energii E układu jest równa energii dostarczonej do układu lub od niego odebranej.

wewn term mech

E

E

E

E

W

Całkowita energia jest to suma energii mechanicznej układu, jego energii termicznej oraz wszystkich rodzajów jego energii wewnętrznej.

W układzie odizolowanym

0

wewn term

mech

E

E

E

(22)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Zasada zachowania pędu

22

Jeśli na układ cząstek nie działąją siły zewnętrzne lub ich wypadkowa jest równa zeru, to całkowity pęd P układu nie ulega zmianie

v

m

p

 

const

P 

Pędem cząstki jest wektor p zdefiniowany jako:

m - masa cząstki v – prędkość cząstki Układ izolowany i zamknięty:

końo

pocz

P

(23)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Co to jest zderzenie

23

Zderzenie zachodzi wtedy, gdy dwa lub

więcej ciał (partnerów zderzenia), działa na siebie stosunkowo dużymi siłami w stosunkowo krótkim czasie.

Mówiąc o zderzeniu, musimy być w stanie rozróżnić przedziały czasu przed zderzeniem,

(24)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Pęd i energia kinetyczna w

zderzeniach

24

Jeżeli całkowita energia układu złożonego ze zderzających się ciał nie zmienia się w wyniku zderzenia, to jest ona zachowana – jest taka sama przed i po zderzeniu. Zderzenie o takiej właściwości nazywamy zderzeniem

sprężystym.

Zderzenia, w których energia układu nie jest zachowana nazywamy

zderzeniami niesprężystymi. W takim przypadku część energii kinetycznej

zamienia się w jakąś inną postać energii – termiczną, akustyczną …

Jeśli zderzenia zachodzi w układzie zamkniętym i izolowanym, to pędy zderzających się ciał mogą się zmieniać, lecz całkowity pęd układu nie może ulec zmianie, niezależnie od tego, czy zderzenie jest sprężyste , czy niesprężyste.

(25)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Zderzenia sprężyste

25

Przy zderzeniu sprężystym energia kinetyczna każdego ze zderzających się ciał może się zmienić, lecz nie może ulec zmianie całkowita energia kinetyczna układu tych ciał.

Całkowita energia kinetyczna

(26)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Zderzenia sprężyste w jednym wymiarze

26 m1 pocis k m2 cel przed zderzeniem x pocz v1_ 0 _ 2 poczvv1_końokońo v2_  m1 m2 x po zderzeniu końo końo pocz

m

v

m

v

v

m

1 1_

1 1_

2 2_ zachowanie pędu 2 _ 2 2 2 _ 1 1 _ 2 1 1

2

1

2

1

2

1

końo końo pocz

m

v

m

v

v

m

zachowanie energii kinetycznej

końo końo pocz v m v v m1( 1_1_ )  2 2_ 2 _ 2 2 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1

1

(

v

pocz

v

końo

)(

v

pocz

v

końo

)

m

v

końo

m

pocz końo

v

m

m

m

m

v

1 2 1 2 1 _ 1

pocz końo

v

m

m

m

v

1 2 1 1 _ 2

2

(27)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Zderzenia sprężyste

27

1. Ciała o jednakowych masach m1 = m2

0

1końo

v

pocz końo

v

v

2

1

2. Tarcza o bardzo dużej masie m2 >> m1

pocz końo

v

v

1

1 pocz końo

v

m

m

v

1 2 1 2

2





3. Pocisk o bardzo dużej masie m1 >> m2

pocz końo

v

v

1

1

v

2końo

2

v

1pocz pocz końo v m m m m v 1 2 1 2 1 _ 1    pocz końo v m m m v 1 2 1 1 _ 2 2  

(28)

INZYNIERIAMATERIALOWAPL Kierunek Wyróżniony przez PKA

Zderzenia sprężyste w dwóch wymiarach

zachowanie pędu końo końo pocz pocz

p

p

p

p

1_

2_

1_

2_

zachowanie energii kinetycznej

końo k końo k pocz k pocz k

E

E

E

E

1_

2_

1_

2_ 2 _ 2 2 1 _ 1 1 _ 1

1

v

pocz

m

v

końo

cos

m

v

końo

cos

m

2 _ 2 2 1 _ 1 1

sin

sin

0

m

v

końo

m

v

końo

X: Y:

zachowanie energii kinetycznej

2 _ 2 2 2 _ 1 1 _ 2 1 1

2

1

2

1

2

1

końo końo pocz

m

v

m

v

v

m

Cytaty

Powiązane dokumenty

Gdy siła zachowawcza wykonuje pracę W nad jednym z ciał układu zachodzi zamiana energii

 Czas wiary jest podobny do czasu zasiewu; nie trzeba tracić ducha i nie wolno załamywać się – aż do końca. Bądź wytrwały do czasu, kiedy bę- dziesz mógł zebrać co

Decydują o tym przede wszystkim rozkłady temperatury pary (tablica 1 ) w mniejszym zaś współczynniki wnikania ciepła w układzie przepływowym turbiny.. Wyznaczone

Ruch ładunków elektrycznych jest wywoływany przez pole elek- tryczne, którego linie (linie pola) mają jeden z dwóch zwrotów. 2) Kierunek prądu elektrycznego jest to kierunek

The aim of ranking is to attribute particular barriers or improvements for physically disabled tourists at a selected attraction on the following scale: –1 point (indicated

Kosecka Anna technik żywienia i usług gastronomicznych 103. Krzos Anna technik żywienia i usług gastronomicznych

Zasady zachowania pędu pozwala na określenie ruchu ciał po zderzeniu niesprężystym w oparciu o znajomość ich ruchu przed zderzeniem jedynie w przypadku gdy w trakcie

V.2 Energia kinetyczna,

Aby móc wprowadzić pojęcie energii potencjalnej, pole sił musi mieć określoną własność - taką, że praca wykonana w tym polu nie może zależeć od drogi, wzdłuż

4. Na wiertarce elektrycznej jest informacja, że jej moc wynosi 800W. Koń przez 10 minut ciągnął wóz ze średnią szybkością 2 m/s, działając siłą 480 N. a) Oblicz, jaką

Zarządzanie zasobami i komunikacja społeczna Podypl. Teologia biblijna

➤ W układzie izolowanym, w którym zamiana energii pochodzi jedynie od sił zacho- wawczych energia kinetyczna i energia potencjalna mogą się zmieniać, lecz ich suma czyli

➤ Jeśli zderzenie zachodzi w układzie zamkniętym i izolowanym, to pędy zderzają- cych się ciał mogą się zmieniać, lecz całkowity pęd układu E P nie może ulec

➤ Przy zderzeniu sprężystym energia kinetyczna każdego ze zderzających się ciał może się zmienić, lecz nie może ulec zmianie całkowita energia kinetyczna układu tych

(W praktyce, można stosować często i w przypadkach gdy na układ zderzających się ciał działają siły zewnętrzne ze względu na wymienioną w punkcie 1. właściwość zderzeń.)

4. Oblicz średnią moc silnika samochodu o masie 1000 kg, który poruszając się ruchem jednostajnie zmiennym w ciągu czasu 10 s od początku ruchu zmienił prędkość od

Jeżeli zderzenie zachodzi w układzie zamkniętym i izolowanym, to pędy zderzających się ciał mogą się zmieniać, lecz całkowity pęd układu nie może ulec zmianie, niezależnie

Jeżeli na układ ciał nie działają siły zewnętrzne, to pęd tego układu nie zmienia się w czasie.. W czasie zderzenia dwóch ciał nie zmieniają się pędy

Zderzenie dwóch ciał nazywamy zderzeniem doskonale niesprężystym, gdy po zderzeniu oba ciała łączą się i poruszają się dalej jako całość.. Przykładem

Programy pisało się w językach programowania, drukowało się specjalne karty, które się zanosiło do czytnika, a po tygodniu dostawało się wydruk, na którym

Przypominam sobie z lat dziecinnych jeszcze owe stare kontuszowe postacie, jak w chwilach najhucz­ niejszej wesołości, nie mogąc już dla podeszłego wie­ ku

Trzy kolejne rozdziały: Badania procesu enzymatycznej hydrolizy celulozy i graficzne opracowanie wyników, Badania enzymatycznej degradacji materiałów celulozowych w

Вот пример, который иллюстрирует, что с точки зрения уголовной логики достоин презрения тот, кто имеет явный недостаток, кажется или является