• Nie Znaleziono Wyników

"Oświecenie a romantyzm - wstęp", Jean Fabre, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Oświecenie a romantyzm - wstęp", Jean Fabre, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 2 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zbigniew Goliński

"Oświecenie a romantyzm - wstęp",

Jean Fabre, "Pamiętnik Literacki", R.

61 (1970), z. 2 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 13/39, 129

(2)

/I/ FLORCZAK Zofia: Kopczyński o metaforze. "Pamiętnik Literacki” R. LII: 1970 z. 2 s. 231-239*

Praca przedstawia poglądy Kopczyńskiego na metaforę,przy­ wołując szersze tło tradycji europejskiej, w której na plan pierwszy wybijają się wywiedzione z Arystotelesa klasycys- tyczne sądy o metaforze jako zjawisku formalno-językowym o­ raz twierdzenia G.Vica i J.G.Herdera na temat mowy metafo­ rycznej jako koniecznej formy ekspresji człowieka. Autorka zwraca uwagę na problematykę interpretacji różnic i podo­ bieństw między metaforą i mitem. Poddaje analizie różnice i

zbieżności poglądów Kopczyńskiego z traktatem ”Du Marsais” i podkreśla negatywny stosunek Kopczyńskiego do przenośni ocenianej jako środek językowy służący zaciemnianiu prawdy. Zdaniem polskiego gramatyka, metaforę można stosować tylko o tyle, o ile nie przekracza się ideału jasności i jednozna­ czności wypowiedzi.

BP/39 Т.К.

/1/ FABRE Jean: Oświecenie a romantyzm - wstęp. Przeł. E.Rzadkowska. "Pamiętnik Literacki” , R.LXI: 1970, z. 2 s. 335-344.)

Przekład wstępu do książki autora pt. "Lumières et ro­ mantisme. Énergie et nostalgie. De Rousseau a Mickiewicz” /Paris 19b3/» podejmującego krytykę dawniejszych prób od­ powiedzi na pytanie o istotę wieku Oświecenia, przedstawia­ nego zwłaszcza jako schyłek klasycyzmu bądź prąd preroman- tyczny; autor proponuje interpretację Oświecenia jako okre­ su manifestującego jedność łączącą "rozum" i "uczucie” , co stanowi o jego pełni.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Powinna to być osoba o wykształceniu bibliotekarskim, znająca przede wszystkim charakterystyczne dla biblioteki problemy (natomiast na dru­ gim miejscu posiadająca

5) To prawda, że w czasie pisania artykułu katalog kompu­ terowy Biblioteki Głównej katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego nie był jeszcze dostępny. Jednak od

SEKCJA GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW KIEROWNIK mgr Katarzyna

Pochwaliła się również, że pra- cowniczka Biblioteki pani Iwona Danielczok wygrała tegoroczny konkurs na plakat promujący Tydzień Bibliotek i jej dzieło jest wizytówką jego

SEKCJA GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW KIEROWNIK mgr Katarzyna

Włączając się w prace zespołu, może przyjąć inną rolę i wtedy też przestaje być Outside- rem.. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy jest niekompetentna

teki jest dostępny dla czytelnika poprzez moduł w sieci Internet – OPAC, który umożliwia dostęp online do zbiorów biblioteki ze strony domowej BUŚ 4.. System Prolib oparty jest

Kiedy po raz pierwszy startował w Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku (1968 rok), nie miał jeszcze siedemnastu lat, jednak- że już wtedy wróżono mu błyskotliwą karierę, co