• Nie Znaleziono Wyników

"Henryka Sienkiewicza parabola o Messeńczykach", Julian Krzyżanowski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Henryka Sienkiewicza parabola o Messeńczykach", Julian Krzyżanowski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Hanna Filipkowska

"Henryka Sienkiewicza parabola o

Messeńczykach", Julian

Krzyżanowski [w:] "Europejskie

związki literatury polskiej",

Warszawa 1969 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 13/37, 147

1970

(2)

/ I I / KREJČÍ K a rel: B o lsze w ik Adam Asnyk bohaterem p o w ieś­ c i . W: E u ro p ejsk ie zw ią zk i l i t e r a t u r y p o l s k i e j . Fiffl. War­ szawa 1969 s . 309- З 20. *

Wydaną w 1868 r . se n sa c y jn ą p ow ieść n iem ieck ą s i r Johna R e t c l i f f e * a /pseudonim J .O .F . G oedsche’a i L .S c h n e id e r a / p t . " B ia r r it z . H i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e r Roman i n V ier Baden" p rzy­ pomina a u to r z dwu względów: 1 . Jednym z bohaterów r o z d z ia łu

" Ł azien k i" j e s t Adam Asnyk, wymieniony z im ie n ia i n azw isk a, jak o r e w o lu c j o n is t a scharakteryzow any w ciem nych b arw ach ./P o­ z o s t a j e t o prawdopodobnie w związku z ukryciem s i ę w rok póź­ n i e j d e b iu tu ją c e g o p o ety pod trudno czyteln ym kryptonim em /. 2 . S ta r a le g en d a o m a f ii czy o r g a n iz a c j i d ą żą cej do opanowa­ n ia lu d z k o ś c i u zy sk u je w .p o w ie ści w e r s j ę , k tó r a s t a ł a s i ę p ó ź n ie j jednym z podstawowych mitów propagandy h it le r o w s k ie j : d ą ż e n ie do opanowania św ia ta z o s t a j e tu p rzy p isa n e Żydom.

H.F.

/ I I / KRZYŻANOWSKI J u lia n : Henryka S ie n k ie w ic z a p arab ola o M esseńczykach. W; E u ro p ejsk ie z w ią zk i l i t e r a t u r y p o ls k ie j . PWN. Warszawa 1969 s . 321-329*

Rozprawa zaw iera op a rty na a u t o g r a f ie t e k s t p a r a b o li "Z

dawnych d z ie jó w " . Ponadto p o d a je sp r o sto w a n ie b łęd n y ch mnie­ mań co do d a ty i o k o lic z n o ś c i p ow stan ia utw oru. Na p od staw ie

z e s t a w ie n ia d a t druku p o s z c z e g ó ln y c h fragmentów oraz wiadomo­ ś c i czerp a n y ch z k o r e sp o n d e n c ji au tora - "Z dawpych dziejów " z o s t a j e z a lic z o n e do rzędu p a ra b o l n a p isan ych w la t a c h I 9OO- 19 1 3 i a przyjmowana dotąd d ata ic h p o w sta n ia /1 9 1 5 / c o f n ię t a do r . 1909. Prawdopodobnym źródłem wątku p a r a b o li b y ł "Opis Gre­ c j i " P a u s a n ia s a .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Recenzje powinny być poprzedzone dokładnym opisem bibliograficznym recenzowanego dzieła, który winien zawierać wszystkie elementy: imię i na- zwisko autora, pełny

Podsumowując, omawiane fragmenty rękopiśmiennych kart pochodzą z homiliarza spisanego w cysterskim skryptorium, najpewniej w ostatniej ćwierci Xii wieku. są one pozostałością

Ostatnim, choć chronologicznie najwcześniejszym z czterech dzieł w badanym klocku jest pochodzący również z Kolonii, wydany w 1686 roku przez Balthasara von Egmondta druk:

Jeremias Hentschel 17 urodził się w 1662 roku w lesznie, w rodzinie mistrza garncarskiego Georga, który odnowił prawa miejskie 16 sierpnia 1661 roku 18. z tego

Na podstawie inwentarzy proweniencji, prowadzonych i uzupełnia- nych przez pracowników Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przy- jaciół Nauk 31 , kwerendy w księgach

Wycisk plakiety z popiersiem zygmunta ii augusta – zwierciadło dolnej okła- dziny oprawy kolońskiego druku z 1568 roku.. Źródło: archiwum archidiecezjalne w

Kolory odpowiadają tytułom czaso- pism i zestawów czasopism dostępnych w PLOS (PLOS ONE – kolor zielony, PLOS Medicine, PLOS Pathogens, PLOS Neglected Tropical Diseases –

Mowa tam mianowicie (i tu Kotuła się powtarza) o komunikacji bibliologicznej, któ- ra realizuje się teraz także przez sieć i – podobno (!?) – nie jest w tej wersji