• Nie Znaleziono Wyników

Raport z badania. Oferta kulturalna Łodzi. Edycja I (2011)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Raport z badania. Oferta kulturalna Łodzi. Edycja I (2011)"

Copied!
60
0
0

Pełen tekst

(1)

RAPORT Z BADANIA

Oferta kulturalna

Łodzi

I edycja (2011)

redakcja:

Jakub Zasina

Mariusz E. Sokołowicz

Marcin Feltynowski

(2)
(3)

RAPORT Z BADANIA

Oferta kulturalna

Łodzi

I edycja (2011)

redakcja:

Jakub Zasina

Mariusz E. Sokołowicz

Marcin Feltynowski

Łódź 2012

(4)

Recenzenci:

dr hab. Aleksandra Nowakowska red. Jacek Grudzień

Redakcja: Jakub Zasina Mariusz E. Sokołowicz Marcin Feltynowski Konsultacje: Rafał Kowalczyk Krzysztof Kowalewicz Justyna Makowska Korekta: Beata Niepiekło Skład: Jakub Zasina Fotografie:

Archiwum Urzędu Miasta Łodzi,

Michał Ludwiczak (skład zespołu badawczego).

© Copyright by Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM 2012.

© For this edition Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

Egzemplarz dostępny do bezpłatnego pobrania ze stron internetowych: www.spatium.uni.lodz.pl

www.region.uni.lodz.pl

(5)

Spis treści

Wstęp

6

Charakterystyka respondentów

8

Częstotliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych

12

Wydarzenia kulturalne w Łodzi

16

Część I

16

Część II

19

Łódzkie miejsca kultury

25

Część I

25

Część II

29

Muzea 29 Galerie sztuki 32 Teatry 34 Ośrodki kultury 36 Klubokawiarnie 38 Kluby muzyczne 42 Inne miejsca 44

Głos łodzian

46

Zmiany organizacyjne 47 Zmiany jakościowe 48 Zmiany infrastrukturalne 50 Inne uwagi 51

Podsumowanie

52

Słowniczek

53

Spis wykresów, tabel i diagramów

54

(6)

Wstęp

Miasta zyskują coraz bardziej istotną rolę we współczesnej cywilizacji. Przyglądając się dynamicznym procesom urbanizacji, dochodzimy do wniosku, że to właśnie w miastach i aglomeracjach miejskich skupia się współczesne życie gospodarcze i społeczne świata. Organizmy te coraz częściej stają przed obliczem międzynarodowej gry konkurencyjnej, w której na znaczeniu zyskują czynniki pozamaterialne. Zalicza się do nich kulturę. Przeświadczenie o jej istotnej roli w rozwoju jednostek terytorialnych staje się powszechne, czego wyrazem są liczne opracowania naukowe na ten temat1.

Na polskim gruncie przejawem tego zainteresowania jest m.in. prowadzona od 2010 roku kampania społeczna pt. „Kultura się liczy!”.

Zainteresowaniu kulturą i jej oddziaływaniem na gospodarkę lokalną trudno się dziwić. W czasach, gdy miasta rywalizują między sobą o najważniejszy z kapitałów - ludzki - ich gospodarze starają się zachęcić zarówno ludzi, jak i przedsiębiorstwa, do osadzenia się w nich na stałe. Czynniki finansowe stają się niewystarczające, a na indywidualne decyzje wpływa „niezwykłość miasta" i jego wizerunek, bazujące w znacznej mierze na ofercie kulturalnej.

Ujmując to zagadnienie w kategoriach marketingu terytorialnego, można stwierdzić, że miasto jest swoistym megaproduktem, w którego skład wchodzi między innymi szeroko pojmowany produkt kulturalny. Przyjmując to stwierdzenie za słuszne, realizatorzy badania jako ofertę kulturalną rozumieją nie tylko wydarzenia kulturalne, ale również miejsca, w których się one odbywają. Składają się więc na nią różnorodne przedsięwzięcia, organizowane przez wiele podmiotów, w licznych miejscach i dla zróżnicowanych grup odbiorców.

Łódź od kilku lat stara się wykreować swój wizerunek jako miasta żyjącego kulturą. Niedawne starania o przyznanie Łodzi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016 unaoczniły nie tylko wielość środowisk kulturalnych i podejmowanych przez nie inicjatyw, ale przede wszystkim energiczne zaangażowanie społeczne na rzecz miasta. Obecnie Łódź przygotowuje się do komunikowania swego wizerunku jako „centrum przemysłów kreatywnych”, które czerpie ze swej tożsamości i inspiruje do działania.

Na początku 2011 roku Agnieszka Nowak, Wiceprezydent Miasta Łodzi, zwróciła się do Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM z propozycją przeprowadzenia badania naukowego, które miało za zadanie dostarczyć informacji o stanie łódzkiej oferty kulturalnej, a także o zainteresowaniu nią przez mieszkańców miasta.

W badaniu ankietowym uczestniczyli użytkownicy przestrzeni publicznych oraz quasi-publicznych2 miasta: ulicy Piotrkowskiej oraz czterech galerii handlowych

zlokalizowanych zarówno w centrum Łodzi, jak i poza nim.

1 Por. Scott A. J.,The Cultural Economy of Cities, Sage, Londyn 2000; Storm E., Converting Pork into Porcelain.

Cultural Institutions and Downtown Development, “Urban Affairs Review” 38 (1): 3–21, 2002.

2 Określenie quasi-publiczne w odniesieniu do wielkopowierzchniowych przestrzeni handlowych wynika z faktu ich faktycznej publicznej dostępności. Przedrostek „quasi” umieszczono z uwagi na ich stan własności (są to przestrzenie prywatne). Coraz częściej akcentuje się bowiem, że „publiczność” przestrzeni nie leży obecnie w jej formalnej charakterystyce, dotyczącej np. kwestii własności czy sposobu ukształtowania. O „publiczności” przestrzeni decyduje przede wszystkim„(...) możliwość kontaktów społecznych pomiędzy różnymi zbiorowościami, w tym związanymi z różnymi stylami życia,

kręgami kulturowymi itp.” (Hołub A., 2002, Współczesna przestrzeń publiczna. Terapia patologii czy rozwój nowych terenów – poszukiwanie przesłanek projektowych, [w]: Kochanowski M. (red.) Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk; cyt. za: Lorens, P.

(7)

Realizatorzy projektu badawczego zdają sobie sprawę, że zaprezentowany w niniejszym raporcie materiał może być przedmiotem dalszych analiz, mając jednocześnie nadzieję, że takowe będą prowadzone. Chcieliby ponadto złożyć podziękowanie Urzędowi Miasta Łodzi za zaproszenie do współpracy i zadeklarować gotowość do jej kontynuacji.

Jakub Zasina

Przewodniczący SKN SPATIUM

Mariusz E. Sokołowicz Opiekun SKN SPATIUM

(8)

Charakterystyka respondentów

Badanie, mające na celu identyfikację i ocenę łódzkiej oferty kulturalnej, zostało przeprowadzone z wykorzystaniem techniki osobistego wywiadu kwestionariuszowego, realizowanego w pięciu miejscach w Łodzi, podzielonych na trzy grupy: ulica Piotrkowska, galerie handlowe znajdujące się w centrum (Galeria Łódzka i Manufaktura) oraz galerie handlowe spoza niego (Port Łódź i Tulipan). Grupa ankietowanych liczyła 490 osób.

Największą grupę stanowiły osoby, które odpowiadały na zadane pytania w galeriach handlowych zlokalizowanych w centrum. Było to ponad 41% badanej grupy. Kolejną co do wielkości grupą byli respondenci z galerii handlowych spoza centrum (35%). Najmniejsza grupa wypełniała kwestionariusz na ulicy Piotrkowskiej (25%) (Wykres 1). Dobór miejsc przeprowadzania ankiet był celowy. Chcąc uzyskać możliwie obiektywną ocenę oferty kulturalnej miasta, członkowie zespołu badawczego postanowili gromadzić materiał empiryczny w miejscach gwarantujących obecność przedstawicieli różnych grup społecznych o odmiennych cechach, preferencjach i potrzebach. Z tego też powodu ankiety nie były przeprowadzane w miejscach ściśle związanych z kulturą.

Z punktu widzenia pochodzenia, mieszkańcy Łodzi stanowili blisko 80% ankietowanych, pozostałe osoby deklarowały miejsca zamieszkania poza Łodzią. Natomiast jeżeli chodzi o podział na dzielnice miasta, z jakich pochodzili biorący udział w ankiecie, to najwięcej respondentów mieszkało na Widzewie (ponad 30%), najmniej zaś na Polesiu (11%). Liczba ankietowanych z pozostałych dzielnic, czyli Bałut, Górnej i Śródmieścia, kształtowała się na podobnym poziomie tj. odpowiednio 20%, 18%, 20% (Wykres 2).

Struktura respondentów według miejsca zamieszkania wskazuje na wyraźną dominację osób mieszkających w Łodzi oraz niemalże brak osób zamieszkujących województwa inne niż łódzkie. W badaniu udział wzięło sześć osób spoza województwa łódzkiego: dwie z nich mieszkały na terenie województwa śląskiego, a po jednej w mazowieckim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Tak dobrana struktura osób biorących udział w badaniu odzwierciedla pierwotne

ulica Piotrkowska

galerie handlowe w centrum miasta galerie handlowe poza centrum miasta

35%

41%

24%

Wykres 1. Miejsca przeprowadzania ankiety.

(9)

zamierzenie badawcze, zgodnie z którym dominującą grupą docelową analiz mieli być odbiorcy oferty kulturalnej pochodzący z Łodzi i jej najbliższych okolic.

Struktura wieku ankietowanych odzwierciedlić miała strukturę wiekową populacji Łodzi. Tym samym, największą grupę stanowiły osoby w wieku powyżej 60 roku życia (25%), które wraz z osobami w przedziale wiekowym 51-60 lat stanowiły aż 43% ankietowanych. Równomiernie odsetek respondentów rozkładał się w trzech klasach wiekowych 25-30, 31-40 i 41-50, odpowiednio 12%, 14% i 14%. Najmniej licznymi grupami były osoby najmłodsze - w wieku 20-24 lata (10%) i 16-19 lat (7%) (Wykres 3).

Bałuty Górna Śródmieście Polesie Widzew

31%

11%

20%

18%

20%

Wykres 2. Struktura respondentów według dzielnic Łodzi.

Źródło: SKN SPATIUM, na podstawie badań ankietowych.

16-19 20-24 25-30 31-40 41-50 51-60 powyżej 60

25%

18%

14%

14%

12%

10%

7%

Wykres 3. Struktura wiekowa respondentów.

(10)

Dla bardziej przejrzystego podziału stworzono trzy kategorie wiekowe3, gdzie

podstawowym kryterium była aktywność zawodowa ankietowanych. Prawie 67% badanych to grupa wiekowa z największą aktywnością zawodową, tj. w wieku 25-60 lat. Z kolei najmniejszą część - 17% stanowiły osoby przed największą aktywnością zawodową (w wieku 16-24 lata) (Wykres 4). W badaniu ankietowym przeważała grupa kobiet, których odsetek wyniósł 54%. Struktura ta odzwierciedla ogólny podział mieszkańców Łodzi ze względu na płeć, w którym odsetek kobiet wynosił w 2010 roku 54,6%4.

osoby w wieku przed największą aktywnością zawodową (16-24) osoby w wieku największej aktywności zawodowej (25-60)

osoby w wieku po największej aktywności zawodowej (powyżej 60)

25%

58%

17%

Wykres 4. Struktura ankietowanych według poziomu aktywności zawodowej, determinowanej wiekiem.

Źródło: SKN SPATIUM, na podstawie badań ankietowych.

3 W badaniu ankietowym występowało siedem następujących grup wiekowych 16-19, 20-24, 25-30, 31-40, 41-50, 51-60 i powyżej 60. Po zebraniu danych pierwotnych dla czytelności analiz stworzono wtórny podział:

osoby w wieku przed największą aktywnością zawodową (16-24), osoby w wieku największej aktywności zawodowej (25-60) oraz osoby w wieku po zakończeniu największej aktywności zawodowej.

(11)

Do dalszych analiz za zasadne uznano wyszczególnienie grup ze względu na aktywność respondentów (Wykres 5). Dominującymi w tym przypadku były osoby deklarujące się jako zatrudnieni (47%). Prawie 25% badanych to emeryci bądź renciści. Na trzecim miejscu znajdowała się grupa studentów, natomiast każda z pozostałych odpowiedzi: uczeń, przedsiębiorca, bezrobotny, uzyskała poniżej 10% wskazań. Struktura ta powielała się w każdym z miejsc przeprowadzenia ankiety.

uczeń student przedsiębiorca zatrudniony bezrobotny emeryt/rencista

23%

4%

47%

9%

11%

6%

Wykres 5. Struktura respondentów według deklarowanego typu aktywności.

(12)

Częstotliwość udziału

w wydarzeniach kulturalnych

Istotnym elementem analizy była częstotliwość uczestnictwa w odbywających się w Łodzi wydarzeniach kulturalnych. Jej wyniki dostarczają cennych informacji na temat aktywności w sferze kulturalnej osób w różnych grupach wiekowych, o różnych dochodach, miejscu zamieszkania i strukturze zawodowej, co w konsekwencji służyć może poprawie istniejącej oferty poprzez lepsze dopasowanie jej do specyfiki różnych grup docelowych. Najwięcej ankietowanych osób wskazało, że w ciągu roku uczestniczy w 1-4 wydarzeniach kulturalnych (51% odpowiedzi), czyli przeciętnie raz na kwartał. Uczestnictwo w 5-12 wydarzeniach rocznie deklarowało 16% uczestników badania, natomiast 7% pozostawało odbiorcami oferty kulturalnej co najmniej 13 razy w roku (a więc teoretycznie przynajmniej raz w miesiącu). Niepokojącym faktem jest to, że około 26% respondentów nie deklarowało udziału w żadnych wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Łodzi (Wykres 6).

Prawie w każdej grupie wiekowej najczęściej zaznaczaną odpowiedzią był wariant wskazujący uczestnictwo w 1-4 wydarzeniach rocznie (Tabela 1). Wyjątkiem od tej reguły była grupa wiekowa powyżej 60 roku życia, gdzie najwięcej osób zadeklarowało brak uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Dodatkowo grupa ta często wskazywała udział w małej liczbie wydarzeń kulturalnych (1-4 wydarzenia). Spowodowane to może być między innymi brakiem odpowiedniej oferty kulturalnej dla osób w tej grupie wiekowej, lecz także niskim poziomem jej mobilności czy brakiem środków finansowych na uczestnictwo w kulturze.

W grupie wiekowej 16-19 lat udzielono takiej samej odpowiedzi w odniesieniu do uczestnictwa w 1-4 oraz w 5-12 wydarzeniach kulturalnych. Natomiast 20-24-latkowie najczęściej uczestniczą rocznie w maksymalnie 12 wydarzeniach, będąc tym samym grupą,

nie biorę udziału 1-4 wydarzenia 5-12 wydarzeń 13 wydarzeń i więcej

7%

16%

51%

26%

Wykres 6. Częstotliwość uczestnictwa respondentów w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Łodzi w ciągu roku.

(13)

którą cechuje stosunkowo duża na tle ogółu skłonność do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Łodzi.

wiek f częstotliwość 16-19 20-24 25-30 31-40 41-50 51-60 powyżej 60 nie biorę udziału 21% 15% 11% 22% 23% 29% 41% 1-4 wydarzenia 36,5% 66% 61% 56% 56% 52% 38% 5-12 wydarzeń 36,5% 17% 14% 15% 15% 10% 15% 13 wydarzeń i więcej 6% 2% 14% 7% 6% 9% 6%

Duże uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych deklaruje również grupa 25-30-latków. W tej grupie tylko 11% ankietowanych nie uczestniczyło w żadnym wydarzeniu, a wskaźnik ten jest najniższy wśród wszystkich grup. Poza tym grupa ta cechuje się wysokim stopniem aktywności w uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych.

Ogólnie rzecz biorąc, brak udziału czy niski stopień uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w Łodzi wykazuje przede wszystkim grupa osób powyżej 60. roku życia. Czynnikiem sprawczym takiej sytuacji może być brak środków finansowych, słaba promocja wydarzeń kierowana do tej grupy odbiorców czy nieadekwatność oferty kulturalnej do jej potrzeb. Stopień uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w Łodzi w pozostałych grupach jest dość zróżnicowany pod względem częstotliwości, ale w odniesieniu do porównań poszczególnych grup wiekowych, nie dostrzega się w tym względzie istotnych różnic.

Kolejny obszar analizy pozwala na badanie zależności pomiędzy liczbą wydarzeń, w których uczestniczą ankietowani a deklarowanym przez nich miesięcznym dochodem (Tabela 2). Grupy o najniższych dochodach cechuje najniższa deklarowana częstotliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych. Wskazuje na to między innymi mały udział w więcej niż 12 wydarzeniach kulturalnych. Analogicznie, większym aktywnym uczestnictwem w wydarzeniach cechują się grupy o wyższych dochodach. Respondenci o dochodach 310-600 zł najczęściej partycypują w 1-4 wydarzeniach (57,14%), a najrzadziej w 13 i więcej wydarzeniach (2,86%).

Największą aktywnością w wydarzeniach kulturalnych wykazali się respondenci o miesięcznym dochodzie powyżej 2000 zł. Ponad 80% ankietowanych w tej grupie dochodowej uczestniczyło w wydarzeniach kulturalnych. Analiza ta prowadzi do oczywistego wniosku, że jedną z barier zaangażowania społeczności w życie kulturalne miasta wciąż pozostaje poziom jej zamożności. Wniosek ten stwarza pole do zaproponowania pewnych rozwiązań, np. jak większa promocja wydarzeń

Tabela 1. Struktura uczestnictwa

w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Łodzi według wieku.

(14)

kulturalnych, które nie wiążą się z odpłatnością ze strony widzów lub takich, które będą oparte na systemie dotacji dla odbiorców oferty kulturalnej (będących uzupełnieniem systemu dotowania animatorów kultury), np. bonów na kulturę.

dochód f częstotliwość do 300 zł 310-600 zł 601-1000 zł 1001-2000 zł powyżej 2000 zł nie biorę udziału 26% 31% 37% 27% 17% 1-4 wydarzenia 38% 57% 49% 53% 53% 5-12 wydarzeń 30% 9% 5% 14% 21% 13 wydarzeń i więcej 6% 3% 9% 6% 9%

Przyglądając się deklaracjom dotyczącym uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, podjęto również próbę analizy jego zróżnicowania z punktu widzenia miejsca pochodzenia respondentów. W takim ujęciu zauważono jednakże, że miejscowość zamieszkania nie jest czynnikiem, który zróżnicowałby odpowiedzi respondentów w tej kwestii (Wykres 7).

Tabela 2. Struktura uczestnictwa

w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Łodzi według grup dochodowych.

Źródło: SKN SPATIUM, na podstawie badań ankietowych.

z Łodzi spoza Łodzi

13 wydarzeń i więcej

5-12 wydarzeń

1-4 wydarzenia

nie biorę udziału 27%

54% 15% 4% 25% 50% 16% 8%

Wykres 7. Struktura uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Łodzi według miejsca pochodzenia respondenta.

(15)

Kolejnym przekrojem analizy jest struktura zawodowa respondentów według rodzaju ich aktywności (Tabela 3). Grupa uczniów w odróżnieniu od pozostałych grup najczęściej partycypowała w 5-12 wydarzeniach. Uczniowie prawie tak samo chętnie uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych w liczbie 1-4.

Najwyższą aktywnością w uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Łodzi wykazała się grupa studentów. Prawie 91% z nich zadeklarowało, że uczestniczy w takich wydarzeniach. Wśród tej grupy najczęstszą odpowiedzią było wskazanie na 1-4 wydarzenia rocznie.

W przypadku przedsiębiorców najwięcej odpowiedzi zyskał wariant 5-12 wydarzeń, który stanowił 34,88% ogółu odpowiedzi w tej grupie. Bardzo mała liczba osób zadeklarowała uczestnictwo w przynajmniej 13 wydarzeniach.

Liczba emerytów i rencistów w mieście jest duża, jednakże ich aktywność w sferze kultury wypada słabo w porównaniu z innymi grupami, co stanowić może podstawę dla zintensyfikowania działań promujących wydarzenia kulturalne, dedykowanych tej właśnie grupie docelowej.

Najrzadszym uczestnictwem w życiu kulturalnym Łodzi charakteryzuje się grupa bezrobotnych: 65% z nich w ogóle nie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych, a pozostała część uczestniczy w bardzo małym stopniu.

zawód

f

częstotliwość uczeń student

przedsię-biorca zatrudniony bezrobotny

emeryt / rencista nie biorę udziału 24% 10% 23% 19% 65% 43% 1-4 wydarzenia 31% 60% 33% 60% 35% 42% 5-12 wydarzeń 41% 15% 35% 14% 0% 10% 13 wydarzeń i więcej 4% 15% 9% 7% 0% 5%

Tabela 3. Struktura uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Łodzi według grup zawodowych respondentów.

(16)

Wydarzenia kulturalne w Łodzi

Część I

Badanych poproszono o wskazanie trzech najbardziej kojarzących się im z Łodzią wydarzeń kulturalnych. Musieli przy tym udzielić odpowiedzi otwartych, co pozwalało na identyfikację wydarzeń kulturalnych bez niepotrzebnego sugerowania jakichkolwiek odpowiedzi.

Najczęściej wymienianym przez badanych wydarzeniem był Festiwal Łódź Czterech Kultur (47%) oraz Święto Łodzi (37%). Dużym odsetkiem udzielanych odpowiedzi wyróżniał się także nieodbywający się już w Łodzi Camerimage (25%). Dostrzega się przy tym znaczną dominację trzech pierwszych wskazań nad pozostałymi, wśród których względną rozpoznawalnością cechowały się także takie wydarzenia jak Łódź Design Festival, Łódzkie Spotkania Baletowe, Noc Muzeów, Festiwal Muzyczny im. Artura Rubinsteina czy Fotofestiwal. Dużą popularnością cieszyło się również stosunkowo młode wydarzenie z obszaru mody, jakim jest Fashion Week (Wykres 8).

Przedmiotem badania była także weryfikacja tego, w jakim stopniu znajomość wydarzeń kulturalnych warunkowana jest wiekiem respondentów, ich zawodem lub zajęciem czy też deklarowaną częstotliwością uczestnictwa w odbywających się w Łodzi wydarzeniach.

Z punktu widzenia wieku respondentów, wszystkie przedziały wiekowe wykazywały podobną tendencję wskazań. Jednakże dostrzec można pewne drobne różnice w ich liczbie w zależności od badanej grupy respondentów (Wykres 9).

Większość przedziałów wiekowych zdominował Festiwal Łódź Czterech Kultur, jedynie w przypadku osób powyżej 60 roku życia najwięcej głosów otrzymało Święto

Łódź Czterech Kultur Święto Łodzi Camerimage Łódź Design Fashion Week Juwenalia Łódzkie Spotkania Baletowe Noc Muzeów Rubinstein Piano Fotofestiwal koncerty inne 62% 6% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 25% 37% 47%

Wykres 8. Najbardziej popularne wydarzenia kulturalne w Łodzi.

(17)

Łodzi. W przedziale wiekowym 20-24 zaobserwować można znaczącą przewagę Festiwalu Łódź Czterech Kultur nad innymi wskazaniami wśród respondentów (połowa wszystkich odpowiedzi). Podobną liczbę wskazań opiniodawców uzyskało Święto Łodzi i Camerimage, różnica między tymi dwoma wydarzeniami jest niewielka. Warto zwrócić także uwagę na Festiwal Rubinsteina, który w każdym przedziale wiekowym był wymieniany w pierwszej piątce. We wszystkich przedziałach, z wyjątkiem osób między 31 a 40 rokiem życia, zajmował on piątą pozycję.

W kolejnej części przeprowadzonej analizy podjęto próbę wykazania, czy to, czym respondent się zajmuje, wpływa na rozpoznawalność wydarzeń kulturalnych. Opiniodawcy musieli wskazać swoją grupę zatrudnienia lub to, czym aktualnie się zajmują, co pozwoliło na głębszą analizę uzyskanych danych.

powyżej 60 51-60 41-50 31-40 25-30 20-24 16-19 6% 6% 14% 23% 27% 25% 24% 3% 3% 5% 1% 1% 3% 8% 3% 2% 2% 6% 1% 1% 5% 18% 31% 24% 13% 24% 24% 17% 3% 4% 14% 20% 7% 7% 5% Camerimage Łódź Czterech Kultur Rubinstein Piano Fashion Week Święto Łodzi

Wykres 9. Znajomość wybranych łódzkich wydarzeń kulturalnych według struktury wieku respondentów.

(18)

Podobnie jak w przypadku grup wiekowych, także aktywność zawodowa respondentów różnicuje rozpoznawalność wydarzeń kulturalnych w sposób nieznaczny, choć pojawiają się w tej mierze pewne wyjątki. Przykładowo, na uwagę zasługuje brak wskazań Festiwalu Rubinsteina w grupie osób bezrobotnych. Co więcej, w grupie tej zauważyć można zdecydowaną dominację Święta Łodzi nad innymi odpowiedziami (ponad połowa wskazań). Wśród grupy uczniów najczęściej wymieniane były Święto Łodzi i Camerimage. Fashion Week i Festiwal Rubinsteina uzyskały tę samą liczbę głosów. Osoby bezrobotne oraz emeryci i renciści najczęściej wymieniali Święto Łodzi. W pozostałych grupach najczęściej udzielaną odpowiedzią był Festiwal Łódź Czterech Kultur.

Kolejnym przekrojem analizy popularności wydarzeń kulturalnych była deklarowana struktura częstotliwości udziału w nich. Wyniki pomagają uzyskać odpowiedź na pytanie, czy istnieje zależność pomiędzy częstotliwością udziału w wydarzeniach kulturalnych w ciągu roku a wskazanym przez respondenta wydarzeniem. Ta część przeprowadzonej analizy wskazuje, że częstotliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych nie wpływa istotnie na zróżnicowanie ich znajomości. Wśród opiniodawców, którzy deklarują brak udziału w jakichkolwiek wydarzeniach lub uczestniczą w maksymalnie 4 wydarzeniach w roku, najbardziej popularne było Święto Łodzi, czyli wydarzenie cechujące się brakiem odpłatności za uczestnictwo w nim oraz „popularną” w treści formą dotarcia do odbiorcy. Respondenci uczestniczący w co najmniej 5 wydarzeniach na pierwszym miejscu usytuowali Festiwal Łódź Czterech Kultur, wskazywany jednocześnie jako najbardziej rozpoznawalne wydarzenie kulturalne w niemal każdej z grup.

(19)

Część II

Oprócz wskazywania spontanicznych i niesugerowanych skojarzeń związanych z imprezami, ankietowani zostali również poproszeni o wyrażenie zdania na temat wydarzeń kulturalnych w Łodzi zaproponowanych wprost w kwestionariuszu. Respondenci wskazywali wydarzenia, o których słyszeli oraz te,

w których brali udział. W przypadku uczestnictwa w wydarzeniu mogli je ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, a 5 najwyższą.

W ankiecie wymieniono 24 wydarzenia kulturalne organizowane w Łodzi, które uporządkowane zostały w kolejności ich występowania w rocznym kalendarzu imprez. Ankietowani mogli wymienić dodatkowo do trzech wydarzeń, których nie uwzględniono w kwestionariuszu, a o których ich zdaniem nie można zapominać. Do analizy oferty kulturalnej Łodzi wykorzystano następujące wskaźniki:

•wskaźnik rozpoznawalności wydarzeń, obrazujący jaki odsetek badanych jedynie słyszał

o danym wydarzeniu;

•wskaźnik uczestnictwa w wydarzeniach, który przedstawia ile procent ankietowanych

wskazało, że brało udział w danym wydarzeniu;

•średnia arytmetyczna ocen wydarzeń kulturalnych; •mediana ocen wydarzeń kulturalnych.

Na podstawie wyników badań wnioskować można o tym, które z wydarzeń nie są odpowiednio promowane, gdyż ich wskaźniki rozpoznawalności czy uczestnictwa są niskie. Analizując wyniki dotyczące ocen poszczególnych wydarzeń, wyciągać można wnioski na temat jakości oferty kulturalnej Łodzi.

Najwięcej respondentów, bo ponad połowa biorących udział w badaniu, zna Festiwal Łódź Czterech Kultur (58,17%) oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Artura Rubinsteina – Rubinstein Piano Festival (57,54%). Są to najbardziej rozpoznawalne wydarzenia organizowane na terenie Łodzi (Wykres 10). Interesujący wydaje się szczególnie drugi z otrzymanych wyników, jeśli porówna się go z niską notą uzyskaną przez Festiwal w spontanicznych odpowiedziach respondentów z wcześniejszego pytania (por. Wykres 8). Możliwe, że badani bardziej znali i kojarzyli z Łodzią samą postać Artura Rubinsteina, co kazało im domniemywać o konieczności istnienia w mieście imprezy kulturalnej jego imienia. Wniosek ten skłania do wskazania, iż warto stawiać na wydarzenia odwołujące

się do tożsamości Łodzi, ponieważ zwiększa to szanse na ich silną rozpoznawalność.

Dość dobrze znanymi wydarzeniami są Festiwal Muzyki Filmowej oraz Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Imprezy te zna około 40% badanych osób. Jednym z najlepiej znanych wydarzeń jest stosunkowo młody Łódź Design Festival. Wskazało go 37,15% badanych.

Należy wymienić także wydarzenia, które są mało znane wśród ankietowanych. Można tu zaliczyć te festiwale, o których słyszało mniej niż 10% badanych. Do tych wydarzeń zaliczamy: Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit, Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu, a także Międzynarodowy Festiwal Sztuki Outline Colour Festival.

Kolejnym elementem analizy jest uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Największa liczba osób brała udział w Festiwalu Łódź Czterech Kultur (29,94%). Jest to jedyny festiwal, w przypadku którego w parze z wysoką rozpoznawalnością idzie też wysoki wskaźnik uczestnictwa. Kolejne festiwale nie cieszyły się już tak dużym

(20)

zaintereso-Łódź Czterech Kultur Rubinstein Piano Muzyki Filmowej Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych Łódź Design Kultury Chrześcijańskiej Triennale Tkaniny Fotofestiwal Letnia Akademia Jazzu Łódź Biennale Komiksu i Gier TrotuArt Explorers Viva Flamenco Cinergia Targowa Street Film Jazz Melomani Tansman Kongres Iluzjonistów Mediatravel Puls Literatury Outline Colour Człowiek w zagrożeniu Soundedit 1% 1% 2% 1% 3% 2% 3% 2% 5% 3% 5% 5% 5% 4% 6% 4% 10% 8% 8% 12% 9% 7% 14% 30% 9% 10% 10% 10% 11% 14% 15% 15% 17% 20% 21% 21% 22% 23% 24% 27% 29% 30% 32% 37% 40% 43% 58% 58%

Wykres 10. Wskaźniki rozpoznawalności i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w Łodzi.

Źródło: SKN SPATIUM, na podstawie badań ankietowych.

wskaźnik rozpoznawalności wskaźnik uczestnictwa

(21)

waniem. Na miejscu drugim znalazł się Rubinstein Piano Festival (13,80%), a na trzecim Łódź Design Festival (11,68%).

Natomiast najmniej osób brało udział w następujących wydarzeniach: Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit, Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu, Festiwal Puls Literatury, Festiwal Magiczna Łódź Kongres Iluzjonistów oraz Międzynarodowy Festiwal Sztuki Outline Colour Festival. Brało w nich udział mniej niż 2% respondentów.

Część ankietowanych skorzystała z możliwości dodania do listy wskazanych wydarzeń własnych propozycji. Wspomniano o kilkudziesięciu wydarzeniach, a wśród nich najczęściej wymieniane były Święto Łodzi (20 razy) oraz Noc Muzeów (13). W przypadku tych wydarzeń więcej osób uczestniczyło w danym wydarzeniu niż tylko o nim słyszało. Dziesięciu ankietowanych do listy wydarzeń dopisało Festiwal Camerimage. Mimo iż festiwal ten od 2010 roku odbywa się w Bydgoszczy, w dalszym ciągu jest on bardzo często kojarzony z Łodzią.

Warto dodać, iż dodawanie przez badane osoby poniższych propozycji potwierdziło wskazania dotyczące spontanicznej rozpoznawalności wydarzeń kulturalnych, wśród których obok „proponowanego” w ankiecie Festiwalu Łódź Czterech Kultur, wskazywano przede wszystkim Święto Łodzi oraz Camerimage (por. Wykres 8 i 10).

Osoby, które wskazały, że uczestniczyły w jakimś wydarzeniu kulturalnym, mogły je także ocenić. Generalnie uczestnicy wydarzeń oceniają je dość wysoko (Wykres 11). Najwyższe noty otrzymały: Międzynarodowe Triennale Tkaniny (średnia arytmetyczna ocen wyniosła 4,41), Międzynarodowy Festiwal Fotografii Fotofestiwal (4,36) oraz Festiwal Cywilizacji i Sztuki Mediów Mediatravel (4,33).

Jedynie 8 spośród 24 wymienionych w ankiecie wydarzeń kulturalnych otrzymało średnią ocenę poniżej 4. Najsłabiej w rankingu wypadły: Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit (ze średnią oceną 3,50), Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu (3,40) i Międzynarodowy Festiwal Kultury Hiszpańskojęzycznej Viva Flamenco (3,24).

Dwa festiwale cieszące się w Łodzi największą popularnością (zarówno wśród osób słyszących o wydarzeniu, jak i biorących w nim udział), czyli Festiwal Łódź Czterech Kultur i Rubinstein Piano Festival uzyskały średnie oceny odpowiednio 4,10 oraz 4,24. Wydarzenia, które są mało popularne, na ogół były też słabiej oceniane przez uczestników. Wyjątkami są tu: Festiwal Mediatravel, Outline Colour Festival oraz Festiwal Magiczna Łódź Kongres Iluzjonistów.

Bardzo wysoko oceniono wymieniane dodatkowo wydarzenie – Noc Muzeów, która ostatnimi czasy cieszy się dużą popularnością. Wszyscy badani, którzy deklarowali swój udział w tym wydarzeniu ocenili je na 5. Dużo gorzej wypadło natomiast Święto Łodzi, dla którego średnia ocen wyniosła 3,84.

Pod względem mediany ocen wyniki dla poszczególnych wydarzeń są mało zróżnicowane. Większość spośród 24 festiwali osiągnęło wartość środkową wynoszącą 4. Jedynie Fotofestiwal oraz Międzynarodowe Triennale Tkaniny mogą poszczycić się medianą wynoszącą 5. Najniższa wartość mediany wyniosła 3 dla festiwalu Viva Flamenco.

(22)

Łódź Czterech Kultur Rubinstein Piano Muzyki Filmowej Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych Łódź Design Kultury Chrześcijańskiej Triennale Tkaniny Fotofestiwal Letnia Akademia Jazzu Łódź Biennale Komiksu i Gier TrotuArt Explorers Viva Flamenco Cinergia Targowa Street Film Jazz Melomani Tansman Kongres Iluzjonistow Mediatravel Puls Literatury Outline Colour Człowiek w zagrożeniu Soundedit 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3,50 3,40 4,25 3,60 4,33 4,11 4,00 3,60 3,77 3,92 3,24 4,25 4,29 3,83 4,09 4,18 4,36 4,41 4,08 4,11 4,08 4,03 4,24 4,10

Wykres 11. Średnia arytmetyczna oraz mediana ocen wydarzeń kulturalnych w Łodzi.

Źródło: SKN SPATIUM, na podstawie badań ankietowych.

średnia arytmetyczna mediana

(23)

Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia dopasowania oferty kulturalnej Łodzi do oczekiwań jej odbiorców jest rozpoznawanie wydarzeń oraz uczestnictwo w nich przez poszczególne grupy wiekowe i zawodowe. Z analizy tej wynika, które grupy wykazują się najmniejszą bądź największą znajomością wydarzeń oraz które z nich stanowią grono uczestników danego wydarzenia kulturalnego. Z wyników badań można wyciągać wnioski na temat intensyfikowania działań promocyjnych wydarzeń dla określonych grup odbiorców.

Porównując wskazania respondentów deklarujących, że słyszeli oni o danym wydarzeniu z ich wiekiem, można stwierdzić, że większą rozpoznawalnością wydarzeń mogą pochwalić się osoby młodsze. Przykładowo o Międzynarodowym Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit słyszało zaledwie 1,63% osób w wieku powyżej 60 lat, podczas gdy jest on rozpoznawany przez 21,68% osób w wieku największej aktywności zawodowej tj. 25–60 lat oraz blisko 10% osób poniżej 25 roku życia. Osoby w wieku powyżej 60 lat częściej niż inne grupy wiekowe słyszały jedynie o Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej. Kolejne pokolenia lepiej znają więc miejskie wydarzenia, co może dobrze rokować partycypacji w łódzkiej kulturze w przyszłości.

Odpowiedzi różnią się także pomiędzy różnymi grupami zawodowymi – uczniami, studentami, przedsiębiorcami, zatrudnionymi, bezrobotnymi oraz emerytami bądź rencistami. Największą wiedzę na temat tego, jakie wydarzenia kulturalne odbywają się w Łodzi posiadają studenci, a najmniejszą respondenci należący do grupy bezrobotnych. O festiwalu Łódź Czterech Kultur słyszało blisko 75% studentów biorących udział w badaniu, podczas gdy w całej grupie badawczej było to około 58% ankietowanych.

Przynależność do określonej grupy wiekowej i zawodowej determinuje również odpowiedzi o udziale w wydarzeniach kulturalnych. Wśród wymienionych w ankiecie wydarzeń największa liczba osób w każdej grupie wiekowej brała udział w Festiwalu Łódź Czterech Kultur. Największym zainteresowaniem cieszył się on w grupie osób w wieku największej aktywności zawodowej (od 25 do 60 lat) – uczestnictwo zadeklarowało 31,47% ogółu badanych w tym wieku. Przedstawicieli tej grupy częściej niż inni uczestniczyli też w Łódź Design Festival oraz w Fotofestiwalu.

W przypadku wielu wydarzeń występują pewne różnice pod względem uczestnictwa między grupami w wieku przed oraz po największej aktywności zawodowej (Wykres 12). Osoby w wieku powyżej 60 lat zdecydowanie częściej od młodszych widzów biorą udział w wydarzeniach takich jak: Rubinstein Piano Festival, Festiwal Kultury Chrześcijańskiej oraz Międzynarodowe Triennale Tkaniny. Różnice między obiema grupami wynoszą około 10 punktów procentowych.

Odwrotna sytuacja ma miejsce w odniesieniu m.in. do Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier oraz Targowa Film Street Festival, w których to udział biorą zwłaszcza osoby w wieku przed największą aktywnością zawodową, czyli 16–24 lata. W wymienionych wydarzeniach uczestniczy niespełna 1% ankietowanych w wieku powyżej 60 lat.

Z odpowiedzi respondentów wynika, że najczęściej w wydarzeniach kulturalnych biorą udział przedsiębiorcy, studenci oraz osoby zatrudnione, a w najmniejszym stopniu bezrobotni. Warto zauważyć, że grupa przedsiębiorców zdecydowanie częściej od innych grup uczestniczy w Explorers Festival (16,67% ogółu badanych przedsiębiorców), podczas gdy w przypadku studentów i zatrudnionych wskaźnik ten wynosi ok. 5%, a pozostałe grupy badanych w zasadzie nie uczestniczą w tym wydarzeniu.

(24)

Studenci są obok grupy zatrudnionych jedynymi uczestnikami Forum Kina Europejskiego Cinergia. W tym wydarzeniu bierze udział ponad 7% badanych studentów i 4% zatrudnionych. Studenci zdecydowanie częściej od innych grup zawodowych wybierają następujące festiwale: Viva Flamenco, Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu, Outline Colour Festival oraz Festiwal Puls Literatury.

Uczniowie w większym stopniu niż inne grupy badanych zainteresowani są wydarzeniami takimi jak: Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, Targowa Film Street Festival, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej TrotuArt oraz Letnia Akademia Jazzu.

Łódź Czterech Kultur Rubinstein Piano Łódź Design Kultury Chrześcijańskiej Triennale Tkaniny Fotofestiwal

Letnia Akademia Jazzu

Komiksu i Gier

TrotuArt

Cinergia

Targowa Street Film

1% 0% 2% 1% 0% 6% 11% 15% 3% 19% 28% 5% 3% 4% 4% 5% 12% 8% 7% 15% 13% 31% 9% 5% 9% 9% 5% 7% 1% 2% 11% 6% 20%

w wieku przed największą aktywnością zawodową w wieku największej aktywności zawodowej w wieku po największej aktywności zawodowej

Wykres 12. Różnice w uczestnictwie w wybranych wydarzeniach pod względem przynależności do grupy wiekowej.

(25)

Łódzkie miejsca kultury

Część I

Kolejnym elementem badania były wskazywane przez ankietowanych miejsca kultury, uznawane za najbardziej atrakcyjne i popularne. Dokonano przy tym szczegółowej analizy tego zagadnienia z punktu widzenia struktury wiekowej, zawodowej oraz struktury częstotliwości uczestnictwa w wydarzeniach osób wskazujących dane miejsce.

Celem takiej analizy jest odpowiedź na pytanie, które miejsca w mieście są najlepiej rozpoznawalne, uczęszczane i z którymi mieszkańcy się utożsamiają. Ankietowani w badaniu mieli możliwość udzielenia trzech niesugerowanych odpowiedzi, wskazując potencjalne miejsca, które najbardziej kojarzyły im się z kulturą.

W ogólnej charakterystyce najczęściej wskazywanych miejsc można wyróżnić „wielką czwórkę,” czyli najbardziej kojarzący się z kulturą Teatr Wielki, następnie ulicę Piotrkowską, Manufakturę i Filharmonię Łódzką (Wykres 13). Są to miejsca charakterystyczne, uznawane przez łodzian za najpopularniejsze na mapie miasta, będące w opinii ankietowanych gwarantem dobrego poziomu wydarzeń oraz mające już odpowiednio silną markę.

Teatr Wielki ulica Piotrkowska Manufaktura Filharmonia Łódzka Teatr Jaracza Pałac Poznańskiego Atlas Arena Łódzki Dom Kultury Biała Fabryka Teatr Powszechny Muzeum Sztuki - MS2 Łódź Art Center plac Dąbrowskiego Muzeum Sztuki - MS Teatr Nowy plac Wolności Księży Młyn Teatr Muzyczny Muzeum Kinametografii teatry kina inne brak odpowiedzi 3% 12% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 10% 14% 15% 17%

Wykres 13. Najbardziej popularne miejsca kultury w Łodzi.

(26)

Należy zauważyć, że struktura wiekowa respondentów w pewnym stopniu różnicowała znajomość miejsc kultury w mieście (Wykres 14). Przykładowo, osoby dojrzałe i starsze wybierały miejsca związane z kulturą uznawaną za „tradycyjną” lub „wysoką” (np. Teatr Wielki), podczas gdy młodsi respondenci częściej wskazywali jako miejsca wydarzeń kulturalnych przestrzenie publiczne lub quasi-publiczne (np. ulica Piotrkowska). We wszystkich przedziałach wiekowych zaobserwować można ten sam trend, w którym najpopularniejsze są: Teatr Wielki, Filharmonia Łódzka, ulica Piotrkowska i Manufaktura. Są one najczęściej wymienianymi miejscami, stanowiąc potwierdzenie tezy o „wielkiej czwórce”. Istnieją jednak od tego trendu odstępstwa, a mianowicie w przedziale wiekowym 25-30 dość silne zróżnicowanie się zaciera i tuż za Filharmonią Łódzką pojawiają się Teatr Jaracza i Pałac Poznańskiego. Warto też zwrócić uwagę na dominująca pozycję Filharmonii w przedziale 41–50 oraz spadek popularności Teatru Wielkiego w grupie 20-24 oraz 25–30. W tych dwóch ostatnich przedziałach swoją obecność akcentuje ulica Piotrkowska, co ulega zmianie w grupach 31-40 oraz 51-60 na rzecz Manufaktury.

(27)

Z punktu widzenia struktury zawodowej podjęto analizę, czy to, czym dana osoba aktualnie się zajmuje, ma istotny wpływ na wybór miejsca związanego z kulturą w Łodzi. Respondenci podzieleni zostali na grupy deklarowanego zajęcia, co dało konkretne odpowiedzi na pytanie dotyczące preferencji kulturalnych.

Łódzkie miejsca kultury w strukturze odpowiedzi według zajęcia respondentów -zachowują tę samą tendencję popularności jak w ogólnej charakterystyce (Wykres 15). Na uwagę jednak zasługuje brak wskazań Filharmonii Łódzkiej jako miejsca kultury wśród bezrobotnych oraz dominacja w tej grupie popularności Manufaktury i w dalszej kolejności ulicy Piotrkowskiej. Może wskazywać to na większą popularność przestrzeni publicznych, czyli „darmowych” miejsc kultury wśród tej grupy, na niekorzyść np. teatrów. Podobny podział można zaobserwować wśród uczniów, gdzie na pierwszym miejscu znalazła się Manufaktura, potem ulica Piotrkowska i dopiero w następnej kolejności Teatr Wielki, choć tutaj silniej zaznaczają swoją obecność miejsca tzw. kultury wyższej, a mianowicie Filharmonia Łódzka i Teatr Jaracza. Ten ostatni jest też zauważalnie bardziej popularny wśród ludzi młodych i przedsiębiorców niż ludzi starszych – emerytów i rencistów.

Kolejnym przekrojem analizy znajomości miejsc kultury w Łodzi była deklarowana struktura częstotliwości udziału w wydarzeniach kulturalnych. Pozwala to odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje zależność pomiędzy częstotliwością udziału w wydarzeniach kulturalnych w ciągu roku a tym, które miejsce zostało wskazane przez badanych w ankiecie. powyżej 60 51-60 41-50 31-40 25-30 20-24 16-19 6% 7% 7% 10% 16% 13% 12% 8% 7% 10% 14% 9% 18% 8% 6% 8% 15% 14% 12% 14% 13% 13% 7% 11% 21% 19% 18% 21%

Wykres 14. Rozpoznawalność „wielkiej czwórki” według struktury wiekowej.

Źródło: SKN SPATIUM, na podstawie badań ankietowych.

Teatr Wielki ulica Piotrkowska Manufaktura Filharmonia

(28)

W tym kontekście potwierdza się obserwacja odnosząca się do ogółu badanej populacji, wskazująca na cztery dominanty łódzkiej kultury. Zachowana jest bowiem kolejność: Teatr Wielki, ulica Piotrkowska, Manufaktura i Filharmonia Łódzka, co potwierdza fakt o jasno określonych preferencjach kulturalnych łodzian bez względu na częstotliwość uczestnictwa w wydarzeniach (Wykres 16). Odstępstwo od tej kolejności jest zauważalne u osób uczestniczących w wydarzeniach co najmniej 13 razy i ujawnia się w tym, że w grupie największych koneserów wydarzeń kulturalnych kultura „łatwa” traci na rzecz wzrostu kultury „wysokiej” (Filharmonia Łódzka jest wskazywana częściej niż Manufaktura). uczeń student przedsiębiorca zatrudniony bezrobotny emeryt / rencista 10% 0% 12% 14% 12% 5% 11% 26% 11% 14% 13% 18% 13% 17% 14% 14% 17% 16% 20% 9% 18% 15% 12% 12%

Wykres 15. Rozpoznawalność „wielkiej czwórki” według struktury zawodowej.

Źródło: SKN SPATIUM, na podstawie badań ankietowych.

Teatr Wielki ulica Piotrkowska Manufaktura Filharmonia 13 wydarzeń i więcej 5-12 wydarzeń 1-4 wydarzenia

nie biorę udziału

10% 11% 13% 10% 13% 14% 13% 8% 16% 15% 11% 13% 15% 18% 16% 14%

Wykres 16. Rozpoznawalność „wielkiej czwórki” według struktury częstotliwości udziału

w wydarzeniach kulturalnych.

Źródło: SKN SPATIUM, na podstawie badań ankietowych.

Teatr Wielki ulica Piotrkowska Manufaktura Filharmonia

(29)

Część II

Oprócz wskazywania pierwszych, spontanicznych skojarzeń związanych z łódzkimi miejscami kultury, ankietowani zostali również poproszeni o wskazanie miejsc w oparciu o następujące kategorie: muzea,

galerie, teatry, ośrodki kultury, klubokawiarnie, kluby muzyczne, inne miejsca związane z kulturą.

Pytanie to miało charakter otwarty, dzięki czemu respondenci nie mieli możliwości sugerowania się gotową paletą przykładów. Poza wskazaniem miejsca, w pytaniu należało również udzielić odpowiedzi, czy bywa się w nim oraz - jeśli odpowiedź była pozytywna - ocenić to miejsce według skali od 1 do 5. Do analizy odpowiedzi posłużono się następującymi wskaźnikami:

•wskaźnik rozpoznawalności miejsc, obrazujący jaki odsetek badanych jedynie słyszał

o danym miejscu;

•wskaźnik uczestnictwa miejsc, który przedstawia ile procent ankietowanych wskazało,

że bywa w danym miejscu;

•średnia arytmetyczna ocen miejsc; •mediana ocen miejsc5.

Opracowanie powyższych wskaźników ułatwia porównywanie danych z wcześniej przedstawionymi informacjami o wydarzeniach kulturalnych. Na wykresach można jednak zauważyć, że część miejsc charakteryzuje się wskaźnikiem

rozpoznawalności lub uczestnictwa bardzo zbliżonym do poziomu 0%.

Oznacza to, że miejsca te zostały wskazane przez respondentów, jednak liczebność ta nie była duża - w przeliczeniu na uczestników badania słyszało o nich / bywało tam mniej niż 0,5% osób.

Muzea

Muzeum to instytucja powołana w celu gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi wartość historyczną bądź artystyczną. W Łodzi funkcjonuje wiele tego typu instytucji, z których ankietowani wskazali 22 znajdujące się na terenie miasta. Wśród 402 osób, które podały przynajmniej jeden przykład, niemal co druga z nich (45,52%) wskazywała Centralne Muzeum Włókiennictwa (nazywane również Białą Fabryką). Duża rozpoznawalność obiektu świadczy o jego niewątpliwym znaczeniu w ofercie kulturalnej miasta. Inne najczęściej pojawiające się wskazania to Muzeum Miasta Łodzi (mające swoją siedzibę w pałacu Izraela Poznańskiego), Muzeum Sztuki - MS, Muzeum Sztuki - MS2, Muzeum Kinematografii oraz Muzeum Archeologiczne

i Etnograficzne (Wykres 17).

Najsłabszą rozpoznawalnością (wskazanie przez pojedyncze osoby) wśród łódzkich muzeów cechowały się natomiast: Muzeum Lotnictwa, Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, Muzeum Papieru i Druku, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Martwić może niewielki odsetek osób (2,99%), które za przykład muzeum podawały Stację Radegast. Może świadczyć to o niewystarczającej promocji tego miejsca, które jest niezwykle silnie powiązane ze współczesną historią miasta.

5 Mediana (wartość środkowa, wartość przeciętna), to wartość liczbowa ciągu liczb, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji.

(30)

W czołówce najczęściej odwiedzanych plasują się te placówki, które charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem rozpoznawalności: Centralne Muzeum Włókiennictwa oraz Muzeum Miasta Łodzi. Wyniki dostarczają jednak ciekawej obserwacji, gdyż instytucją cieszącą się w Łodzi najwyższym poziomem rozpoznawalności i uczestnictwa okazało się Muzeum Sztuki (łącznie odpowiednio 44% i 28%)6. Żaden z respondentów

nie odwiedził natomiast Muzeum Papieru i Druku, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Wynik ten powiązany jest z niską rozpoznawalnością obiektów,

Centralne Muzeum Włókiennictwa Muzeum Miasta Łodzi Muzeum Sztuki Muzeum Sztuki - MS2 Muzeum Kinematografii Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne Muzeum Fabryki Muzeum Kanału "Dętka" Muzeum Sztuki - Pałac Herbsta Muzeum Tradycji Niepodległościowych SE-MA-FOR Muzeum Farmacji Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Radogoszcz Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Stacja Radegast Muzeum Komunikacji Miejskiej Muzeum Książki Artystycznej Muzeum Przyrodnicze Muzeum Geologiczne Muzeum Sportu i Turystyki Muzeum Papieru i Druku Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej

Muzeum Lotnictwa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 9% 12% 13% 13% 16% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 7% 17% 19% 19% 21% 33% 37% wskaźnik rozpoznawalności wskaźnik uczestnictwa

Wykres 17. Wskaźniki rozpoznawalności i uczestnictwa muzeów w Łodzi.

Źródło: SKN SPATIUM, na podstawie badań ankietowych.

6 Po zsumowaniu wartości dla trzech oddziałów Muzeum Sztuki, tj. MS1 (przy ul. Więckowskiego 36),

(31)

jednak ankietowani, którzy jako przykład podali Muzeum Lotnictwa i Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej deklarowali, że byli ich gośćmi.

Respondenci najwyżej ocenili Muzeum Sztuki - Pałac Herbsta (4,71). Następne w kolejności najwyżej ocenianych były Muzeum Sztuki - MS2 (4,52) i Muzeum Sztuki - MS

(4,31). Najgorzej oceniono Muzeum Tradycji Niepodległościowych (3,85), Muzeum Przyrodnicze (3,66) i Stację Radegast (3,0). Duża rozpoznawalność oraz liczba osób odwiedzających muzeum nie jest zatem ściśle powiązana ze średnią oceną, jaką dane muzeum otrzymało (por. Wykres 17 i 18).

Centralne Muzeum Włókiennictwa Muzeum Miasta Łodzi Muzeum Sztuki Muzeum Sztuki - MS2 Muzeum Kinematografii Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne Muzeum Fabryki Muzeum Kanału "Dętka" Muzeum Sztuki - Pałac Herbsta Muzeum Tradycji Niepodległościowych SE-MA-FOR Muzeum Farmacji Muzeum Tradycji Niepodległościowych (Radogoszcz) Stacja Radegast

Muzeum Komunikacji Miejskiej 4

3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4,00 3,50 4,00 4,00 4,11 3,85 4,71 3,92 4,00 4,04 4,13 4,52 4,31 4,05 4,27

Wykres 18. Średnia arytmetyczna oraz mediana ocen muzeów w Łodzi.

Źródło: SKN SPATIUM, na podstawie badań ankietowych.

średnia arytmetyczna mediana

(32)

Galerie sztuki

W przypadku galerii sztuki jako przykład podano 26 obiektów działających na terenie Łodzi. Spośród 378 odpowiedzi ankietowani najczęściej wskazywali Miejską Galerię Sztuki (21 wskazań), Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne (14 wskazań) i Galerię Manhattan (11 wskazań). Niewielkie różnice między liczbą wskazań poszczególnych galerii oznaczają, że w mieście brak tego typu miejsca silnie wyróżniającego się

na tle innych.

Warto zwrócić uwagę na duże dysproporcje między rozpoznawalnością a uczestnictwem w wydarzeniach łódzkich galerii. Oznacza to, że pomimo tego, że respondent zdaje sobie sprawę z istnienia miejsca, niekoniecznie jest jego gościem. Przykładami galerii, o których ankietowani słyszeli, a mimo to nie skorzystali z ich oferty są Galeria Art, Galeria Adi Art oraz galerie wskazane przez pojedyncze osoby: Galeria Chimera, Galeria Dick Art, Galeria Farbiarnia Sztuki, Galeria Kredens (Wykres 19).

Miejska Galeria Sztuki Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne Galeria Manhattan Galeria Arkana Galeria Bałucka Galeria Willa Atlas Sztuki Ośrodek Propagandy Sztuki Galeria Wschodnia Galeria 87 Galeria Art Galeria Rynek Sztuki Galeria Adi Art Galeria Sztuki Współczesnej Parter Galeria Ars Nova Carte Blanche Galeria Chimera Galeria Dick Art Galeria Farbiarnia Sztuki Galeria Kredens Galeria ŁSSE Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków Galeria Ojców Dominikanów Galeria Stróżówka Galeria Sztuka na Sztuki

Galeria Vinci 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 4% wskaźnik rozpoznawalności

wskaźnik uczestnictwa Wykres 19. Wskaźniki rozpoznawalności i uczestnictwa galerii sztuki w Łodzi.

(33)

Oceny miejsc mogli podjąć się jedynie ci respondenci, którzy je odwiedzili. Na pierwszym miejscu z wynikiem 4,67 uplasował się Atlas Sztuki. Niższe wyniki uzyskały Galeria Manhattan (4,28), Galeria Wschodnia (4,33), Galeria Willa (4,25). Jako najmniej interesujące respondenci podali Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, oceniając je na 3,2.

Miejska Galeria Sztuki

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

Galeria Manhattan

Galeria Arkana

Galeria Bałucka

Galeria Willa

Atlas Sztuki

Ośrodek Propagandy Sztuki

Galeria Wschodnia 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4,33 4,20 4,67 4,25 4,00 3,25 4,38 3,20 4,20 średnia arytmetyczna mediana

Wykres 20. Średnia arytmetyczna oraz mediana ocen galerii sztuki w Łodzi.

(34)

Teatry

Uczestnicy badania mogli pochwalić się świadomością na temat istnienia 12 teatrów znajdujących się na terenie Łodzi. Aż 76% respondentów wskazało Teatr Wielki. Drugie miejsce przypadło Teatrowi Jaracza, którego rozpoznawalność była niższa o 20 punktów procentowych. Kolejnym teatrem podawanym przez ankietowanych był Teatr Powszechny, który wskazało 37% osób objętych badaniem. Niewiele mniej (6 punktów procentowych) otrzymał Teatr Nowy. Są to największe teatry funkcjonujące w naszym mieście, które mają silną markę i mocno inwestują w swoją promocję. Dodatkowo powszechnie funkcjonujące nazwy sprawiają, że wielu ludzi zakłada, że w każdym dużym mieście funkcjonuje teatr „Wielki” czy „Powszechny”.

Teatr Wielki Teatr Jaracza Teatr Powszechny Teatr Nowy Teatr Muzyczny Teatr Pinokio Teatr Arlekin Teatr V6 Teatr Studyjny Teatr Logos Teatr Mały Teatr Picollo 0% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 12% 23% 23% 41% 44% 0% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 19% 31% 37% 56% 76% wskaźnik rozpoznawalności wskaźnik uczestnictwa

Wykres 21. Wskaźniki rozpoznawalności i uczestnictwa teatrów w Łodzi.

(35)

Na drugim końcu listy wskazań uplasowały się teatry: Logos, Studyjny, Piccolo i Mały. Wskazało je jedynie maksymalnie 1% respondentów. Są to znacznie mniejsze obiekty, o węższym repertuarze, których spektakle skierowane są do węższej grupy odbiorców.

Respondenci wskazane przez siebie łódzkie teatry ocenili wysoko. Najwyższe noty otrzymał Teatr Studyjny, otrzymując ogólną ocenę 5,0. Aż 10 spośród 12 teatrów otrzymało ocenę co najmniej 4,0. Teatr Wielki, jako jeden z najczęściej wskazywanych, otrzymał również wysoką ocenę (4,35). Zdaniem respondentów najmniej atrakcyjny jest Teatr Logos z łączną oceną 3,0 i Teatr Pinokio oceniony na 2,33.

Teatr Wielki Teatr Jaracza Teatr Powszechny Teatr Nowy Teatr Muzyczny Teatr Pinokio Teatr Arlekin Teatr V6 Teatr Studyjny Teatr Logos Teatr Mały 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4,00 3,00 5,00 4,20 4,33 2,33 4,08 3,98 4,18 4,24 4,35 średnia arytmetyczna mediana

Wykres 22. Średnia arytmetyczna oraz mediana ocen teatrów w Łodzi.

(36)

Ośrodki kultury

Podczas badania respondenci pochwalili się także znajomością 19 ośrodków kultury, przy czym aż 50% ankietowanych wskazało Łódzki Dom Kultury. Niestety pozostałe wyniki nie napawają optymizmem. Ośrodki kultury plasujące się na drugim miejscu wskazało już nie więcej niż 4% respondentów. Należą do nich Bałucki Ośrodek Kultury RONDO, Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA, Centrum Kultury Młodych oraz Poleski Ośrodek Sztuki. Pozostałe obiekty otrzymały jeszcze niższą liczbę wskazań.

Łódzki Dom Kultury Bałucki Ośrodek Kultury RONDO Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA Centrum Kultury Młodych Poleski Ośrodek Sztuki Widzewskie Domy Kultury Pałac Młodzieży Dom Kultury Relax Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 Dom Kultury 502 Dom Kultury Ariadna Klub Nauczyciela Młodzieżowy Dom Kultury Górna Praktyczna Pani Śródmiejskie Forum Kultury Ośrodek Kultury Karolew Ośrodek Kultury Energetyk 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 2% 2% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 3% 3% 3% 3% 50% wskaźnik rozpoznawalności wskaźnik uczestnictwa

Wykres 23. Wskaźniki rozpoznawalności i uczestnictwa ośrodków kultury w Łodzi.

(37)

Respondenci, nie zdając sobie sprawy z istnienia takowych ośrodków kultury, nie mieli możliwości skorzystać z oferty, jaką dysponują. Jedynie 44% osób, które słyszały o Łódzkim Domu Kultury, kiedykolwiek uczestniczyło w wydarzeniu organizowanym w tym obiekcie. Chociaż inne ośrodki miały ten wskaźnik wyższy, warto zwrócić uwagę na to, że liczba wskazań pozostałych ośrodków kultury była znacznie niższa.

Spośród 14 ośrodków, które podległy ocenie, 11 otrzymało ocenę na poziomie 4,0. Wynik ten świadczy o pozytywnym obrazie ich działalności. Było jednak aż 6 nieocenionych ośrodków, co oznacza, że nikt z ankietowanych nie był gościem żadnego z nich, co pozwala wnioskować o słabej promocji organizowanych na terenie obiektu wydarzeń bądź nieatrakcyjności oferty, która nie przyciąga zainteresowanych z żadnej z grup wiekowych. Źle dobrana oferta bądź niedostateczna reklama sprawia, że dane obiekty są niekonkurencyjne i nie realizują założeń funkcjonowania ośrodka kultury.

Łódzki Dom Kultury

Bałucki Ośrodek Kultury RONDO

Bałucki Ośrodek Kultury LUTNIA

Centrum Kultury Młodych

Poleski Ośrodek Sztuki

Widzewskie Domy Kultury

Pałac Młodzieży

Dom Kultury Relax 4

5 5 5 3 4 4 5 3,67 4,50 4,67 4,50 2,83 4,00 4,17 4,79 średnia arytmetyczna mediana

Wykres 24. Średnia arytmetyczna oraz mediana ocen ośrodków kultury w Łodzi.

(38)

Klubokawiarnie

W przeprowadzonym badaniu ankietowani zostali poproszeni o wskazanie klubokawiarni, które znają i w których bywają. Po analizie udzielonych odpowiedzi można podzielić je na „typowe” klubokawiarnie, puby oraz restauracje. I tak 35 spośród 57 wskazanych miejsc to klubokawiarnie, 6 to puby, 16 pozycji zajmują restauracje. Rozpoznawalność klubokawiarni jest porównywalna z wyjątkiem jednej. Stanowi go znacząca dominanta w postaci klubokawiarni „Owoce i Warzywa”, ponieważ blisko co dziesiąta osoba wskazała właśnie ten lokal (Wykres 25).

Owoce i Warzywa Dekadencja Cafe Wolność Coffee Heaven Ms Cafe Hortex Dybalski Przechowalnia Niebieskie Migdały Cafe Verte Cafe Foto 102 Cafe w Biegu Cafe Boston Affogato Ciągoty i Tęsknoty Cafe Monaco U Milscha Anastazja Sahara Cafe Wiedeńska Art Caffe Syrena Paparazzi Siódme niebo Cafe Radio Cafe Belcanto Cafe Retro Kryzysowa Kawiarnia Sztuki Chatka Ech Max Ice Cafe pod Atlasami Cafe Passio Honoratka 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 8% wskaźnik rozpoznawalności wskaźnik uczestnictwa

Wykres 25. Wskaźniki rozpoznawalności i uczestnictwa klubokawiarni w Łodzi.

(39)

Respondenci wysoko ocenili poszczególne lokale, a wynik ten może być spowodowany ich charakterem. Posiadają one ściśle określony asortyment, który skierowany jest do konkretnej grupy odbiorców. Niektóre z lokali nie otrzymały żadnej oceny, ponieważ żaden z respondentów nie był ich klientem (Wykres 26).

Owoce i Warzywa Dekadencja Cafe Wolność Coffee Heaven Ms Cafe Hortex Dybalski Przechowalnia Niebieskie Migdały Cafe Verte Cafe Foto 102 Cafe w Biegu Cafe Boston 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4,67 3,50 4,25 3,50 4,43 4,25 4,30 4,11 4,77 2,83 4,00 4,14 4,07 średnia arytmetyczna mediana

Wykres 26. Średnia arytmetyczna oraz mediana ocen klubokawiarni w Łodzi.

(40)

Pomimo tego, że w pytaniu ankietowani zostali poproszeni o wskazanie klubokawiarni, wiele osób podało tutaj za przykład puby i restauracje (Wykres 27). Najczęściej wśród pubów wskazywano Irish Pub i Bibliotekę. Osoby, które jako przykład miejsca spotkań kulturalnych podawały puby, oceniały je dość ostrożnie. I tak: Dublin Pub został oceniony na 5,0, Biblioteka otrzymała notę 4,11, natomiast TheStylacja oraz Keja po 4,0. Irish Pub został oceniony na 3,92. Spośród 16 restauracji wskazanych przez respondentów przykuwa uwagę znaczna dominacja Piwnicy Plastyków wraz z Zapieckiem. Wśród restauracji można zauważyć duże powiązanie między rozpoznawalnością lokalu a wizytami w nim.

Irish Pub Biblioteka Piwnica Plastyków Zapiecek Keja Bierhalle Quatro Anna Da Antonio Kebab House DeSki Orfeusz Zaraz Wracam Zieliński i syn Quo Vadis McDonald’s Greeński Manekin Sofa TheStylacja Dublin Pub Dwie Dłonie 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 4% wskaźnik rozpoznawalności wskaźnik uczestnictwa

Wykres 27. Wskaźniki rozpoznawalności i uczestnictwa restauracji i pubów w Łodzi.

(41)
(42)

Kluby muzyczne

Ankietowani wskazali na terenie miasta 48 klubów muzycznych. Na liście łódzkich lokali muzycznych niewątpliwymi liderami są Dekompresja (14% ankietowanych wskazało właśnie ten lokal), Lizard King (13%) i Łódź Kaliska (12%) (Wykres 28). Sukces tych miejsc może wynikać z szerokiego spektrum atrakcji oferowanych klientom. Można w nich posłuchać różnych rodzajów muzyki zarówno na żywo, jak i serwowanej bezpośrednio przez DJ-a. Dekompresja Lizard King Łódź Kaliska Siódemki Wytwórnia Czekolada Jazzga Pewex Riff Raff Futurysta Cafe Bagdad Bedroom Elektrownia Stereo Krogs Ambasada Fanaberia Underground Kokoo Stara Szwalnia Gossip Heaven Fever Cabaret Vanilla Luka Szafa Narraganset Medyk Tacco Kontrast Lokomotywa Fufu Ganimedes Improwizacja Iron House Balbina Akademia Incognito Lordis 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 6% 8% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 5% 5% 6% 6% 6% 11% 12% 13% 14% wskaźnik rozpoznawalności wskaźnik uczestnictwa

Wykres 28. Wskaźniki rozpoznawalności i uczestnictwa klubów muzycznych w Łodzi.

(43)

Jeśli chodzi o ocenę tych miejsc, to najwyżej uplasował się klub Gossip, zdobywając ocenę 4,57. Najgorzej postrzegane były kluby Heaven oraz Elektrownia, które otrzymały ocenę poniżej 3,5 (Wykres 29).

Dekompresja Lizard King Łódź Kaliska Siódemki Wytwórnia Czekolada Jazzga Pewex Riff Raff Futurysta Cafe Bagdad Bedroom Elektrownia Stereo Krogs Ambasada Fanaberia Underground Kokoo Stara Szwalnia Gossip Heaven Fever Cabaret Vanilla Luka 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,00 4,33 4,00 4,00 3,33 4,57 4,20 4,14 4,00 4,00 4,00 4,25 3,40 4,40 4,00 4,18 3,83 4,18 3,84 3,69 3,89 4,18 4,34 4,14 4,06 średnia arytmetyczna mediana

Wykres 29. Średnia arytmetyczna oraz mediana ocen klubów muzycznych w Łodzi.

(44)

Inne miejsca

Respondenci mieli możliwość podania własnych propozycji innych miejsc związanych z kulturą, których nie da się sklasyfikować według przedstawionego w ankiecie klucza. W ten sposób powstała lista 29 miejsc, które zdaniem ankietowanych są powiązane z kulturą.

Największa liczba ankietowanych jako przykłady takich miejsc wskazała galerie handlowe (Wykres 30). Jest to wynikiem dużej liczby wydarzeń kulturalnych takich jak jubileusze poszczególnych galerii, które organizują wówczas na swoim terenie koncerty. Filharmonia uplasowała się na pozycji drugiej. Łódzkie kina zdaniem respondentów to trzecie

galerie handlowe Filharmonia Łódzka kina przestrzenie publiczne: place, pasaże Atlas Arena Łódź Art Center ośrodki czytelnictwa: księgarnie, biblioteki parki przestrzenie sportowe Ogród Botaniczny Ogród Zoologiczny kościół pw. św. Mateusza Miejski Punkt Kultury PREXER-UŁ murek przy placu Komuny Paryskiej EC1 Księży Młyn Stawy Jana Experymentarium kręgielnia Grakula klub garnizonowy Stare Miasto Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich Łódzkie Centrum Społeczne Giełda samochodowa Aqua Park Akademia Muzyczna 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 1% 2% 3% 5% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 5% 9% 11% wskaźnik rozpoznawalności

wskaźnik uczestnictwa Wykres 30. Wskaźniki rozpoznawalności

i uczestnictwa innych miejsc w Łodzi.

(45)

najlepiej oceniane miejsca spotkań. Warto zwrócić uwagę na dużą liczbę wskazań przestrzeni publicznych jako miejsc związanych z kulturą. To właśnie na ich obszarze organizowane są oddolne inicjatywy, takie jak występy indywidualnych grajków, gry miejskie, oraz większe przedsięwzięcia typu Jarmark Wojewódzki czy Święto Łodzi.

Ankietowani wysoko oceniali tę grupę (Wykres 31). Aż 11 pozycji otrzymało notę 5,0. Ciekawym miejscem wskazanym przez respondentów jest słynny murek, mieszczący się przy placu Komuny Paryskiej i stanowiący nieoficjalne miejsce spotkań podczas wieczornych wypadów łodzian do lokali usytuowanych przy ulicy Piotrkowskiej.

galerie handlowe

Filharmonia Łódzka

kina

przestrzenie publiczne: place, pasaże

Atlas Arena

Łódź Art Center

ośrodki czytelnictwa: księgarnie, biblioteki

parki przestrzenie sportowe Ogród Botaniczny Ogród Zoologiczny 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5,00 4,67 5,00 4,25 4,56 4,40 4,62 3,54 4,22 4,32 4,39 średnia artymetyczna mediana

Wykres 31. Średnia arytmetyczna oraz mediana ocen innych miejsc w Łodzi.

(46)

Głos łodzian

Ostatnie pytanie w ankiecie miało charakter otwarty i dotyczyło zmian, jakie według ankietowanych należałoby przeprowadzić w odniesieniu do oferty kulturalnej Łodzi. Swoją opinię przedstawiło 286 spośród 490 ankietowanych, co stanowi 58,4% próby badawczej.

Zdecydowanie częściej swoje uwagi wyrażali mieszkańcy Łodzi (82,9% odpowiedzi), natomiast osoby pochodzące spoza Łodzi, mniej zorientowane w tematyce oferty kulturalnej miasta, przedstawiły 17,1% ogółu propozycji. Pewne różnice można zauważyć w odniesieniu do płci respondentów, mianowicie kobiety udzieliły 53,8% odpowiedzi, a mężczyźni 46,2%. Stosunek do zmian w ofercie kulturalnej zależy również od wieku. Grupą najbardziej skłonną do ich przeprowadzenia są osoby w wieku przed największą aktywnością zawodową (16-24 lata). Swoje propozycje przedstawiło 63% ankietowanych należących do tej grupy wiekowej. Rzadziej swoje zdanie wyrażały osoby w wieku po największej aktywności zawodowej (powyżej 60 lat) – w tym przypadku odsetek wyniósł 51,2%.

Należy odnotować, że wśród odpowiedzi na pytanie, co można zmienić w ofercie kulturalnej Łodzi pojawiały się też takie, które de facto nie zawierają propozycji zmian (Wykres 32). Osoby zadowolone z obecnej oferty kulturalnej i niewidzące potrzeby żadnych zmian udzieliły 12,2% ogółu odpowiedzi. Część odpowiedzi (4,5%) wyrażała brak zainteresowania tematem, a ich autorami były głównie osoby starsze. Faktycznie na pytanie odpowiedziało 238 respondentów (83,2% ogółu odpowiedzi), udzielając łącznie 441 wskazówek na temat tego, co powinno zostać zmienione w ofercie kulturalnej Łodzi.

83%

5%

12%

osoby zadowolone ze stanu obecnego, nieprzedstawiające sugestii osoby niezainteresowane pytaniem, nieprzedstawiające sugestii osoby przedstawiające sugestie

Wykres 32. Stosunek respondentów do zmian w ofercie kulturalnej Łodzi.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Henryk Gorzechowski – syn w dniu 12 maja 1940 roku został wywieziony do obozu Griazowca.. Po układzie Sikorski-Majski wydostał się ze Związku Sowieckie- go

Tak więc określenia naczelnego „te­ m atu ” poezji Sępa okazują się zarówno słuszne, jak niew ystarczające; owszem, jest w Rytmach śmierć, jest

Więzy łączące ludność z obrzeży pogranicznych z zajętym i przez za­ borców mieszkańcami centralnych ziem polskich utrzym yw ane były głównie dzięki

170 Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 120 Izabela Miszczak 171 Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 121 Katarzyna Kaźmierczak 172 Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 122

Zajęcia z zakresu geoinformatyki na studiach drugiego stopnia na kierunku geografia zreorganizowano w taki sposób, aby niektóre moduły tworzone dla potrzeb kierunku

ZŁOTY MEDAL INNOWACJE 2011 za HARN - uniwersalnego pilota z medycznymi modułami diagnostycznymi - dla Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki,

Publikacja, która dotarła do rąk czytelników w kilka miesięcy po jego śmierci, jawi się więc jako swoisty testament, głos zza grobu.. Bosko: „ulic i skrzyżowań”

170 Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 120 Izabela Miszczak 171 Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 121 Katarzyna Kaźmierczak 172 Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 122