• Nie Znaleziono Wyników

notatka klasa 7.docx

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "notatka klasa 7.docx"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Notatka kl.VII – Witam Was Wszystkich Drodzy Uczniowie!

Z geografii rozpoczynamy nowy dział „Rolnictwo i przemysł Polski” W związku z powyższym proszę o przepisanie notatki do zeszytu Temat: Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce (str.124 – 127)

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Planeta-Nowa-7-podrecznik_2/#p=39

1. Rolnictwo – to I i zarazem najstarszy dział gospodarki narodowej każdego kraju. Dostarcza surowców żywnościowych oraz surowców do przemysłu np. skóry, kości, tytoń, bawełna

2. Czynniki rozwoju polskiego przemysłu: a) przyrodnicze:

 Korzystny klimat (umiarkowany, ciepły, przejściowy) z wyjątkiem wysokich partii gór  Przewaga terenów nizinnych

 Dostateczna ilość wody niezbędna do uprawy (jednak nierównomierny jest rozkład opadów

atmosferycznych w ciągu roku, najmniejsze na Kujawach i w Wielkopolsce, w okresie wzrostu roślin zdarzają się susze, a podczas żniw obfite deszcze. Uprawę roli w Polsce utrudniają też częste zmiany pogody zwłaszcza wiosenne przymrozki).

 Rodzaj gleby (w Polsce dominują gleby średniej i słabej jakości – bielice, czy gleby brunatne – IV klasy bonitacyjnej. Najżyźniejsze: czarnoziemy, mady i rędziny, zajmują niewielkie obszary).

 Długość okresu wegetacyjnego (w Polsce waha się od 180 dni na Poj. Suwalskim i w górach, do ponad 220 dni na Nizinie Śląskiej i w Kotlinach Podkarpackich.

b) pozaprzyrodnicze:

 Wielkość i forma własności gospodarstw rolnych (większość gospodarstw ma powierzchnię mniejszą niż 5 ha i znajduje się gł. na pd. Polski. Dużych gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha jest niewiele. Dominują indywidualne gospodarstw rolne. )

 Polityka rolna państwa – nakłady kapitałowe oraz dotacje dla rolników z Unii Europejskiej  Udział osób pracujących w rolnictwie

 Stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin

 Stopień wykształcenia rolnika (w gospodarstwach, gdzie właściciele są dobrze wykształceni, osiąga się znacznie wyższe dochody.)

 Wiek zatrudnionych w rolnictwie

3. Wszystkie tereny wykorzystywane rolniczo to użytki rolne. Obejmują one grunty orne, czyli obszary

przeznaczone pod uprawy, łąki i pastwiska oraz sady. Użytki rolne stanowią niecałe 60% terytorium naszego kraju.

W wolnej chwili zobaczcie krótki filmik:

https://www.youtube.com › watch

(2)

Cytaty

Powiązane dokumenty

"zamczyskiem” jest znacznie p· aformowany, obniżony i prawie całkowicie zniszczony* Nie rokuje to dobrych rezultatów- dla przy­ szłych prac terenowych, a problem zamku w

M aksym iliana Pazdana zaw ie­ rającym życiorys Jubilata oraz życzenia (s.. Seweryn

Rozwój gospodarczy i obecny poziom życia ludzkości jest możliwy dzięki za- sobom środowiska przyrodniczego. Niekontrolowane tempo ich pozyskiwania i przetwarzania stało się

Wyraźny wzrost plonowania nasion przy wyŜszych opadach uwidocznił się w okresie od początku do końca kwitnienia, róŜnice pomiędzy wysokością opadów w wydzielonych

Wszelki sens racjonalności da się bowiem wyprowadzić właśnie z tej pierwotnej, istotowej struktury bazowej świata przeżywanego, jakim jest a priori Lebenswelt,

Do raportu kwalifikowana jest osoba, dla której spełnione są wszystkie poniższe warunki: a) osoby urodzone przed lub w dniu 31 grudnia danego roku (data urodzenia < DGN + 1); b)

Stosunek absorbancji przy tych długościach fali jest wskaźnikiem udziału poszczególnych kwasów humusowych wskazującym na stopień humifikacji borowiny.. Próby rozcieńczano

The onset of ATO increased social engagement in volunteering, which became one of the main channels of mobilization of society to defend integrity of the state [Pan’kowa et al.