• Nie Znaleziono Wyników

Teoria i praktyka wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Teoria i praktyka wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce"

Copied!
11
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Bogusława Ziółkowska*

TEORIA I PRAKTYKA WYKONYWANIA ZAWODU RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO W POLSCE

1. WPROWADZENIE

Zawód rzeczoznawcy majątkowego nie jest zawodem łatwym. Zasadą po-zostaje, Īe rzeczoznawca majątkowy, szacując wartoĞü nieruchomoĞci, nie moĪe ulegaü wpływom – opinia wydana przez rzeczoznawcĊ majątkowego powinna byü obiektywna. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyboru sposobu okreĞla-nia wartoĞci nieruchomoĞci, jak równieĪ sprawdza aktualnoĞü i kompletnoĞü otrzymanych dokumentów. Wycenia on nieruchomoĞü i prawa z nią związane zazwyczaj w kontekĞcie kupna – sprzedaĪy, zamiany, zamiaru zaciągniĊcia kre-dytu, darowizny, spadku, ubezpieczenia nieruchomoĞci.

Rzeczoznawca majątkowy wypełnia swoje powinnoĞci ze szczególną sta-rannoĞcią. DziĊki tej zasadzie rzeczoznawcy, w umiejĊtny sposób, budują prestiĪ zawodu, zobowiązując siĊ do naleĪytego i godnego zachowania podczas wszyst-kich czynnoĞci, wykazania siĊ duĪą dozą kultury osobistej w kontaktach z oto-czeniem, zrozumienia i wziĊcia pod uwagĊ wszystkich wyjaĞnieĔ składanych przez zainteresowane strony.

2. ZAWÓD RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO W ĝWIETLE UREGULOWAē PRAWNYCH

Kwestie związane z paĔstwowymi uprawnieniami wprowadzono doraĨnie do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne1. Aktu-alnie zawód rzeczoznawcy majątkowego uregulowany został na podstawie

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami2. Z

*

Dr, Politechnika CzĊstochowska.

1

E. M ą c z y Ĕ s k a, M. P r y s t u p a, K. R y g i e l, Ile jest warta nieruchomoĞü, Poltex, War-szawa 2007, s. 39.

2

R. C y m e r m a n, A. H o p f e r, Biblioteczka rzeczoznawcy majątkowego. Wycena

nieru-chomoĞci. Zasady i procedury, PFSRM, Warszawa 2005, s. 42.

(2)

sów wynika, Īe rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnoĞcią zawodową, która wykonywana jest na zasadach opisanych w tej właĞnie ustawie, a rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, która uzyskała prawo wykonywania zawodu na podstawie uregulowaĔ zawartych równieĪ w tejĪe ustawie3. Uzyskanie prawa do wykonywania zawodu wiąĪe siĊ z wpisem do Centralnego Rejestru Rzeczo-znawców prowadzonego przez właĞciwe ministerstwo do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury). Tytuł rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej, a kompetencje do wyceny nieruchomoĞci przysługują rzeczoznawcom majątkowym na zasadzie wyłącznoĞci4.

Z treĞci ustawy wynika, Īe zakres czynnoĞci wykonywanych przez rzeczo-znawców obejmuje okreĞlanie wartoĞci nieruchomoĞci, maszyn i urządzeĔ trwa-le związanych z nieruchomoĞcią, a takĪe sporządzanie opracowaĔ i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących w szczególnoĞci:

− rynku nieruchomoĞci oraz doradztwa w zakresie tego rynku, − efektywnoĞci inwestowania w nieruchomoĞci i ich rozwoju,

− skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, − oznaczenia przedmiotu odrĊbnej własnoĞci lokali,

− bankowo-hipotecznej wartoĞci nieruchomoĞci,

− okreĞlenia wartoĞci nieruchomoĞci na potrzeby indywidualnego inwe-stora,

− wyceny nieruchomoĞci zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepi-sów o rachunkowoĞci,

− wyceny nieruchomoĞci jako Ğrodków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowoĞci5.

Podczas wykonywania pracy, rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest kierowaü siĊ okreĞlonymi zasadami, ze szczególną starannoĞcią właĞciwą dla zawodowego charakteru tych czynnoĞci oraz z zasadami etyki zawodowej, kie-rując siĊ zasadą bezstronnoĞci w wycenie nieruchomoĞci6. Zgodnie z Kodeksem PostĊpowania Administracyjnego, kaĪda sytuacja budząca wątpliwoĞci co do

3

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami z póĨniejszymi zmiana-mi, DzU 2010, nr 102, poz. 651, z póĨn. zm.; Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomoĞciami, DzU z dnia 11.06.2011 r., nr 102 poz. 341 www.administrator24.info/artykul/

id2025,Ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami-tekst-ujednolicony (dostĊp 14.12.2011); Ustawa

z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoĞciami oraz niektórych innych ustaw, DzU z dnia 8.09.2011 r., nr 187 poz. 1110, www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2011,nr,187/

poz,1110.html (dostĊp 15.12.2011).

4

J. S z a c h u ł o w i c z, Gospodarka nieruchomoĞciami, Wydawnictwo prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2005, s.246.

5

W. B a r a n o w s k i, Encyklopedia wiedzy o nieruchomoĞciach, Europejski Instytut Nieru-chomoĞci, Warszawa–Kraków 2008, s. 46.

6

(3)

moĪliwoĞci niezachowania obiektywizmu, jest przesłanką, która zabrania rze-czoznawcy wykonania danego zlecenia, chyba Īe przepis szczególny stanowi inaczej7. Ustawowe zabezpieczenia słuĪyü mają zachowaniu moĪliwie najwiĊk-szego obiektywizmu czynnoĞci realizowanych przez rzeczoznawców. Istotne jest bowiem by rzeczoznawca odnosił siĊ bezstronnie do przedmiotu swoich opracowaĔ (najczĊĞciej nieruchomoĞci).

Rzeczoznawca majątkowy ma prawo wykonywaü zawód we własnym imieniu, działając jednoosobowo. Ma równieĪ prawo do utworzenia spółki, w ramach której moĪe działaü. Innym sposobem jest wykonywanie zawodu na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, bĊdąc za-trudniony u przedsiĊbiorcy, który prowadzi działalnoĞü w zawodzie rzeczo-znawcy majątkowego8. Z ustawy o gospodarce nieruchomoĞciami wynika, Īe przedsiĊbiorcy mogą prowadziü działalnoĞü w zakresie szacowania nieruchomo-Ğci, jeĪeli czynnoĞci z tego zakresu bĊdą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych9.

Uregulowania prawne zobowiązują dodatkowo rzeczoznawców do wyko-nywania swoich czynnoĞci zawodowych z zachowaniem zasady tajemnicy za-wodowej. Informacje uzyskane w toku wykonywania czynnoĞci zawodowych nie mogą zostaü udostĊpnione osobom trzecim, chyba Īe przepisy ustawy lub przepisy odrĊbnych ustaw stanowią inaczej10.

Ustawa o gospodarce nieruchomoĞciami narzuca obowiązek systematycz-nego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcĊ majątkowego. Ustawowe wymagania, stawiane wobec rzeczoznawców, wydają siĊ byü wyso-kie i surowe. NaleĪy załoĪyü, Īe intencją powstałych uregulowaĔ prawnych było powołanie grona ekspertów charakteryzujących siĊ wysokim profesjonalizmem oraz wszechstronną wiedzą z wielu dziedzin naukowych takich jak prawo, eko-nomia, budownictwo, geodezja, materiałoznawstwo i in. Połączenie tych wszystkich wymogów pozwala rzeczoznawcy w sposób rzetelny wypełniaü za-wodowe obowiązki, wnikliwie oceniaü stosunki majątkowe w róĪnych konfigu-racjach faktycznych i prawnych, zachowując przy tym uczciwoĞü i odpowie-dzialnoĞü zawodową11. Zintegrowanie wiedzy, z tak wielu dziedzin nauki, ciągły rozwój kaĪdej z tych nauk jest motywacją dla rzeczoznawcy majątkowego do ciągłego doskonalenia kwalifikacji i zgłĊbiania wiedzy fachowej.

7

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postĊpowania administracyjnego, DzU 2001,

nr 98, poz. 1071, ze zm.

8

J. S z a c h u ł o w i c z, op. cit., s. 242.

9

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r…, op. cit. 10

Rzeczoznawca majątkowy. www.ppexpert.boo.pl/rzeczoznawca_majatkowy.php (odczyt.

28.11.2011 r.).

11

(4)

Rozporządzenie mówiące o permanentnym podnoszeniu kwalifikacji nakła-da równieĪ koniecznoĞü udokumentowania tych działaĔ12. Uchylanie siĊ od do-skonalenia kwalifikacji zawodowych bądĨ od ich udokumentowania wiąĪe siĊ ze skierowaniem sprawy do Komisji OdpowiedzialnoĞci Zawodowej. Polska Fede-racja StowarzyszeĔ Rzeczoznawców Majątkowych prowadzi prace dotyczące systemu oceny doskonalenia kwalifikacji zawodowych i w tym celu opracowuje regulaminy, systemy punktacji, itp.13

Na zawód rzeczoznawcy majątkowego nałoĪono równieĪ obowiązek szcze-gólnej starannoĞci w wykonywaniu usług. StarannoĞü rzeczoznawców majątko-wych wiąĪe siĊ z umiejĊtnym budowaniem prestiĪu zawodowego, zobowiązuje do naleĪytego i godnego zachowania podczas wszystkich czynnoĞci, wykazania siĊ duĪą dozą kultury osobistej w kontaktach z otoczeniem, zrozumienia i wziĊ-cia pod uwagĊ wszystkich wyjaĞnieĔ składanych przez zainteresowane strony. StarannoĞü rzeczoznawcy zobowiązuje równieĪ do ciągłego Ğledzenia na bieĪąco rynku nieruchomoĞci, poniewaĪ jedną z jego cech jest skłonnoĞü do czĊstych wahaĔ. Mobilizuje to jednoczeĞnie do stałego wzbogacania wiedzy na poziomie teoretycznym i praktycznym, dziĊki czemu rzeczoznawca majątkowy moĪe uniknąü nastĊpstw nabytej rutyny14.

3. SYTUACJA ZAWODOWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W POLSCE – WYNIKI BADAē

Celem badania było rozpoznanie sytuacji zawodowej rzeczoznawców ma-jątkowych w Polsce pod wzglĊdem trudnoĞci zdobywania uprawnieĔ zawodo-wych, rodzaju realizowanych zadaĔ w ich praktyce zawodowej oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu. Ocenie poddano czynniki wpływające na wybór za-wodu rzeczoznawcy majątkowego takie, jak: proces szkoleniowy, system nada-wania uprawnieĔ zawodowych, zakres Ğwiadczonych usług, czĊstotliwoĞü wy-konywania poszczególnych usług.

W badaniu posłuĪono siĊ kwestionariuszem ankietowym, o wypełnienie którego zostali poproszeni wytypowani do badania rzeczoznawczy majątkowi. Kwestionariusz zawierał pytania otwarte, półotwarte i zamkniĊte dotyczące m. in.: okresu posiadania uprawnieĔ zawodowych, opinii na temat jakoĞci proce-su szkoleniowego, uregulowaĔ prawnych proceproce-su wyceny, róĪnorodnoĞci i czĊ-stotliwoĞci Ğwiadczonych usług, oceny poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy. Przeprowadzenie wywiadu ankietowego umoĪliwiło bliĪsze poznanie

12

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, poĞredników w obrocie

nieruchomo-Ğciami oraz zarządców nieruchomoĞci, DzU z dnia 6 sierpnia 2010 r., nr 140 poz. 945. 13

E. M ą c z y Ĕ s k a, M. P r y s t u p a, K. R y g i e l, op. cit., s. 227–228.

14

(5)

rzeczywiĞcie wykonywanej pracy przez ludzi zajmujących siĊ zawodowo rze-czoznawstwem majątkowym w Polsce.

W badaniu wziĊło udział 20 osób – rzeczoznawców majątkowych, wĞród których dominowali mĊĪczyĨni, gdyĪ stanowili 70% (14 osób) oraz 30% kobiety (6 rzeczoznawców majątkowych). Rzeczoznawcy majątkowi biorący udział w badaniu pochodzili z róĪnych regionów Polski a w szczególnoĞci: jeden rze-czoznawca z województwa pomorskiego, dwóch z województwa dolnoĞląskie-go, trzech rzeczoznawców z województwa zachodniopomorskiedolnoĞląskie-go, piĊciu z województwa mazowieckiego i najwiĊksza grupa rzeczoznawców (dziewiĊü osób) z regionu Ğląskiego. NajwiĊkszą grupĊ badanych rzeczoznawców mająt-kowych, 40% ogółu badanych, stanowiły osoby w przedziale wieku 30–35 lat (8 osób), natomiast najmniej rzeczoznawców majątkowych wyraziło chĊü udzia-łu w badaniu z grupy wiekowej 59–64 lata (2 osoby). Ponadto udział w badaniu wziĊły po trzy osoby z przedziału wieku 36–40 lat oraz 47–52 lata oraz cztery w wieku 53–58 lat. Grupa rzeczoznawców majątkowych, którzy wyrazili chĊü uczestniczenia w badaniu, była takĪe zróĪnicowana pod wzglĊdem czasokresu posiadania uprawnieĔ do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Struktura badanej grupy pod wzglĊdem okresu posiadania uprawnieĔ zawodo-wych została zaprezentowana na rys. 1.

0 1 2 3 4 iloĞü osób 4 2 2 1 4 3 2 1 1

3 lata 5 lat 6 lat 7 lat 8 lat 10 lat 12 lat 14 lat 16 lat

Rys. 1. Struktura czasokresu posiadania uprawnieĔ do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego badanej grupy osób

ħr ó d ł o: opracowanie własne na podstawie odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszach.

Na pytanie dotyczące czasu, jaki ankietowani musieli poĞwiĊciü na to, aby zdobyü niezbĊdne kwalifikacje i uzyskaü uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, 45% (9 osób) udzieliło odpowiedzi, Īe zajĊło im to

(6)

7 lat, 35% (6 osób) wskazało 6 lat, 15 % (3 osoby) poĞwiĊciły na to aĪ 8 lat, natomiast 5% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi, Īe uprawnienia zawodowe zdoby-ła w przeciągu piĊciu lat.

Udzielając odpowiedzi na kolejne pytanie zawarte w kwestionariuszu ankie-towym: „Czy uwaĪa Pan/Pani Īe proces szkoleniowy w odpowiedni sposób przygotowuje adeptów do zawodu?” respondenci, którzy udzielili odpowiedzi negatywnej, byli proszeni o argumentacjĊ swojego wyboru. AĪ 70% badanych (14 osób) wyraziło opiniĊ, Īe proces kształcenia jest właĞciwy i dobrze przygo-towuje przyszłych rzeczoznawców do wykonywania zawodu. Osoby niezadowo-lone z jakoĞci procesu szkolenia zawodowego, tak argumentowały swoje odpo-wiedzi: „podczas praktyk zbyt mało jest samodzielnej pracy; proces szkoleniowy jest zbyt kosztowny; podczas studiów naleĪałoby bardziej ukierunkowaü adep-tów na specjalizacje w okreĞlonej dziedzinie, np. doradztwo prawne, doradztwo inwestycyjne, wycena, itd.; proces szkoleniowy obciąĪony jest zbyt duĪa iloĞcią wiedzy teoretycznej w porównaniu do wiedzy praktycznej; praktyki są zbyt kosztowne”15.

Wszyscy badani rzeczoznawcy majątkowi udzielili odpowiedzi, Īe w obsza-rze prowadzonej działalnoĞci zawodowej, Ğwiadczą usługi w zakresie wyceny nieruchomoĞci. Siedemnastu rzeczoznawców w wachlarzu swoich usług oferuje równieĪ usługĊ doradztwa na rynku nieruchomoĞci. Ekspertyzy słuĪące kliento-wi w uzyskaniu kredytów proponuje piĊtnastu na dwudziestu rzeczoznawców, co stanowiło 75% badanej grupy. Czternastu rzeczoznawców (70%) prowadzi obsługĊ geodezyjną nieruchomoĞci, trzynastu rzeczoznawców (65%) zajmuje siĊ doradztwem prawnym. Udzielając odpowiedzi na pytanie „Która z usług wyko-nywana jest najczĊĞciej przez Pana/Panią” ankietowani mogli wskazaü tylko jedną usługĊ, która w ich praktyce zawodowej jest przez nich najczĊĞciej Ğwiad-czona. Struktura odpowiedzi na to pytanie uzyskanych od respondentów została zaprezentowana na rys. 2.

Trzynastu rzeczoznawców majątkowych (65%) zaznaczyło wycenĊ nieru-chomoĞci jako najczĊĞciej wykonywaną usługĊ w zakresie swojej działalnoĞci zawodowej. W grupie dwudziestu ankietowanych rzeczoznawców majątkowych, piĊciu (25%) udzieliło odpowiedzi, Īe najczĊĞciej podejmują siĊ doradztwa na runku nieruchomoĞci. Jeden z badanych rzeczoznawców specjalizuje siĊ w do-radztwie prawnym w zakresie rynku nieruchomoĞci. TakĪe jedna osoba z grupy ankietowanych zaznaczyła, jako usługĊ wiodącą w swojej działalnoĞci, pomoc w procesie uzyskiwania kredytów na nieruchomoĞci.

15

(7)

0 5 10 15 iloĞü osób 13 5 1 1 0 wycena nieruchomoĞci doradztwo na rynku nieruchomoĞci pomoc w uzyskaniu kredytów na nieruchomoĞci doradztwo prawne w zakresie rynku nieruchomoĞci obsługa geodezyjna nieruchomoĞci

Rys. 2. NajczĊĞciej wykonywana usługa przez badanych rzeczoznawców majątkowych ħr ó d ł o: jak do rys. 1.

Pytanie: „Czy uwaĪa Pan/Pani, Īe obecne uregulowania prawne dotyczące rzeczoznawstwa majątkowego sprawdzają siĊ i są adekwatne do potrzeb wyce-ny?” miało charakter półotwarty, gdyĪ w przypadku udzielenia odpowiedzi ne-gatywnej, respondenci zostali poproszeni o uargumentowanie swojego wyboru. 17 osób (85%) spoĞród badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej na to pyta-nie. W przypadku odpowiedzi negatywnych (3 osoby – 15%), jako argumentacjĊ wszyscy trzej respondenci podali, Īe uregulowania prawne zostały przygotowa-ne głównie pod kątem prywatyzacji zasobów Skarbu PaĔstwa, są przestarzale i nie w pełni realizują wymogi wyceny nieruchomoĞci w ramach współczesnego rynku nieruchomoĞci, który dynamicznie zmienia siĊ.

Kolejne pytanie, równieĪ półotwarte, dotyczyło ustawowego nakazu perma-nentnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i jego wpływu na rzeczywiste podwyĪszanie poziomu warsztatu przeprowadzania wyceny. Udzielenie nega-tywnej odpowiedzi obligowało respondenta do jej uzasadnienia. Uzasadnienie wyboru odpowiedzi negatywnej, we wszytych przypadkach, miało na celu pod-kreĞlenie faktu, Īe ustawa owszem, obliguje do podejmowania działaĔ w związ-ku z podnoszeniem kwalifikacji, jednak w wielu przypadkach jest to tylko usta-wowe wypełnienie obowiązku. Rzeczoznawcy sprawdzani są tylko na podstawie iloĞci punktów, które zbierają w ramach róĪnej działalnoĞci, natomiast nie jest oceniane rzeczywiste zgłĊbienie wiedzy i poszerzenie swoich horyzontów za-wodowych w zakresie wyceny nieruchomoĞci przez danego rzeczoznawcĊ ma-jątkowego.

Udzielając odpowiedzi na pytanie: „Kto najczĊĞciej korzysta z usług Ğwiad-czonych w ramach rzeczoznawstwa majątkowego?” respondent spoĞród

(8)

poda-nych piĊciu moĪliwoĞci miał wybraü tylko jedną, tĊ która okreĞla grupĊ, najczĊ-Ğciej korzystającą z usług danego rzeczoznawcy majątkowego. Najliczniejszą grupą korzystającą z usług rzeczoznawców majątkowych byli właĞciciele nieru-chomoĞci stanowiący 55% ogółu, na drugiej pozycji znaleĨli siĊ inwestorzy – 35% ogółu, na trzeciej pozycji zaĞ bankowcy i analitycy po 5%. Nikt z badanych nie zaznaczył ekonomistów, jako grupy, dla której Ğwiadczy usługi najczĊĞciej.

Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badaĔ, ponad połowa spoĞród ba-danych rzeczoznawców majątkowych odpowiedziała, Īe bierze czynny udział w róĪnych formach kształcenia przyszłych pokoleĔ rzeczoznawców majątko-wych. Na pytanie: „Czy udziela siĊ Pan/Pani w działalnoĞci pozazawodowej mającej na celu przygotowywanie i szkolenie adeptów do zawodu rzeczoznaw-stwa majątkowego?”, z opcją wskazania formy prowadzenia tejĪe działalnoĞci, 40%, czyli oĞmiu rzeczoznawców odpowiedziało, Īe jest organizatorem praktyk dla absolwentów studiów z zakresu gospodarki nieruchomoĞciami, trzech rze-czoznawców, czyli 15% ogółu badanych, odpowiedziało, Īe pracuje w uczelni wyĪszej.

Na pytanie o przynaleĪnoĞü badanych rzeczoznawców majątkowych do stowarzyszeĔ/zrzeszeĔ rzeczoznawców majątkowych, tylko dwóch z nich (co stanowiło 10% ogółu badanych) nie przynaleĪało do Īadnych tego typu organi-zacji, natomiast 90% wskazało przynajmniej jedną lub wiĊcej tego typu instytu-cji, do której przynaleĪy.

Struktura odpowiedzi na pytanie o zadowolenie z wykonywanej przez ba-danych rzeczoznawców pracy zawodowej, przedstawiona została na rys. 3.

0 2 4 6 8 10 12 iloĞü osób 7 10 3 0 0 bardzo

wysoki wysoki Ğredni niski bardzo niski

Rys. 3. Poziom zadowolenia rzeczoznawców majątkowych wynikający z wykonywanej pracy ħr ó d ł o: jak do rys. 1.

(9)

NajwiĊcej ankietowanych, bo aĪ dziesiĊciu zaznaczyło, Īe wykonywana praca zawodowa daje im wysoki poziom zadowolenia, natomiast siedmiu ankie-towanych osiąga bardzo wysoki poziom zadowolenia, tylko trzy osoby są Ğred-nio zadowolone z wykonywanej pracy. ĩadna z badanych osób nie okreĞliła poziomu zadowolenia z wykonywanej pracy jako niski albo bardzo niski.

4. PODSUMOWANIE

PrzynaleĪnoĞü do grupy zawodowej rzeczoznawców majątkowych wiąĪe siĊ ze spełnieniem szeregu obligatoryjnych wymogów ustalonych w aktach praw-nych, ustawach i rozporządzeniach. Ponadto, zdobycie interdyscyplinarnej wie-dzy i wykształcenia predysponującego do ubiegania siĊ o uprawnienia rzeczo-znawcy majątkowego wymaga poĞwiĊcenia wielu lat na naukĊ i praktykĊ wyko-nywania zawodu (badani rzeczoznawcy majątkowi wskazali, Īe jest to okres w przedziale od 5 do 8 lat). Nie jest to okres krótki lecz nie przekracza czasokre-su zdobywania uprawnieĔ w zakresie wykonywania innych wyspecjalizowanych zawodów np. lekarza specjalisty czy radcy prawnego. Ceny usług edukacyjnych w zakresie wyceny nieruchomoĞci, wydatki związane z odbywaniem praktyk zawodowych oraz opłaty za postĊpowanie kwalifikacyjne sprawiają, Īe proces zdobywania uprawnieĔ zawodowych z zakresu wyceny jest takĪe bardzo koszto-chłonny.

Dla przeprowadzenia oceny sytuacji zawodowej rzeczoznawców majątko-wych w Polsce, w zakresie zdobywania uprawnieĔ zawodomajątko-wych, rodzaju Ğwiad-czonych usług oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu zostały przeprowadzo-ne badania w formie wywiadu ankietowego. W badaniu wziĊło udział dwudzie-stu rzeczoznawców majątkowych z obszaru całej Polski, w szczególnoĞci z piĊ-ciu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, Ğlą-skiego i dolnoĞląĞlą-skiego. DziesiĊciu rzeczoznawców odmówiło współpracy tłu-macząc siĊ ogromem pracy, jaki mieli do wykonania w czasie prowadzenia ba-daĔ16.

W Polsce, zgodnie z danym rejestru Ministerstwa Infrastruktury, na koniec roku 2008 było 4 766 rzeczoznawców majątkowych, z czego 2 982 to mĊĪczyĨ-ni, a tylko 1 784 to kobiety stanowiąc około 37,4% wszystkich rzeczoznawców majątkowych w Polsce17. Przeprowadzone badanie odzwierciedliły tĊ sytuacjĊ, gdyĪ przewaĪającą czĊĞü ankietowanych (70% ogółu badanych) stanowili mĊĪ-czyĨni, przy losowym doborze próby badawczej. W strukturze wiekowej bada-nej grupy rzeczoznawców majątkowych najwiĊkszy udział stanowiły osoby

16 Badania były przeprowadzane w czerwcu 2010 r. i wielu rzeczoznawców majątkowych

było wówczas zaangaĪowanych w szacowanie strat popowodziowych.

17

(10)

w wieku od trzydziestu lat do trzydziestu piĊciu. JednoczeĞnie przeprowadzone badanie wskazuje na duĪą rozpiĊtoĞü wiekową rzeczoznawców majątkowych. Jest to sytuacja korzystna, poniewaĪ młodzi rzeczoznawcy mogą wesprzeü siĊ doĞwiadczeniem starszych kolegów, a starsi rzeczoznawcy korzystają ze ĞwieĪo-Ğci pomysłów i rozwiązaĔ swoich młodszych kolegów. Opracowania psycholo-giczne wskazują, Īe mieszanka młodoĞci i doĞwiadczenia daje najlepsze rezulta-ty i sprawia dynamiczny i prawidłowy rozwój danego przedsiĊwziĊcia bądĨ dziedziny.

W badaniu tylko szeĞü osób stwierdziło, Īe proces szkoleniowy wymaga pewnej korekty. Wielu respondentów wskazywało równieĪ, Īe proces uzyskiwa-nia uprawnieĔ jest nadmiernie kosztochłonny. Interesujący jest fakt, Īe rzeczo-znawcy, którzy mieli zastrzeĪenia wobec procesu szkoleniowego to głównie osoby, które uprawnienia zawodowe posiadają od niedługiego czasu, 3–5 lat, zatem osoby, które z procesem szkoleniowym są na bieĪąco, gdyĪ same jeszcze niedawno przez niego przechodziły. Jako korzystne zjawisko naleĪy odnotowaü fakt, Īe wielu spoĞród badanych rzeczoznawców majątkowych wyraziło zainte-resowanie pozazawodową działalnoĞcią mającą na celu pomoc w procesie szko-leniowym adeptów do zawodu. Wielu spoĞród badanych rzeczoznawców mająt-kowych zajmuje siĊ organizacją praktyk (45%), wĞród nich są i tacy, którzy uczestniczą w najwaĪniejszym etapie procesu szkoleniowego, jakim są studia.

Z przeprowadzonych badaĔ wynika, Īe wycena nieruchomoĞci jest podsta-wowym obszarem aktywnoĞci zawodowej rzeczoznawcy majątkowego, jednak moĪna dostrzec, Īe doradztwo na rynku nieruchomoĞci opierające siĊ na eksper-tyzie rzeczoznawcy coraz czĊĞciej stanowi waĪny obszar jego pracy. MoĪna zatem spodziewaü siĊ, Īe w przyszłoĞci wycena nieruchomoĞci w aktywnoĞci zawodowej rzeczoznawców majątkowych bĊdzie wypierana przez sporządzanie ekspertyz doradczych tworzonych pod kątem indywidualnych potrzeb zlecenio-dawców tych usług. Odpowiedzi udzielane w kwestionariuszu przez niektórych rzeczoznawców majątkowych delikatnie sugerowały potrzebĊ znowelizowanie uregulowaĔ prawnych w zakresie wyceny nieruchomoĞci. Uregulowania te, zdaniem badanych rzeczoznawców majątkowych, zostały stworzone na potrzeby prywatyzacji zasobów Skarbu PaĔstwa i czĊsto są niewystarczające w kontek-Ğcie potrzeb dzisiejszego rynku, na którym zachodzą dynamiczne zmiany i po-jawia siĊ wiele nowych sytuacji, których rozwiązaĔ nie dostarczają dotychcza-sowe uregulowania legislacyjne. JednoczeĞnie badani rzeczoznawcy majątkowi byli zgodni co do tego, Īe obecny stan rzeczoznawstwa majątkowego w Polsce opiera siĊ na solidnych podstawach i oczekują jedynie niewielkich poprawek, jakich wymagają wybrane, ich zdaniem, zagadnienia. O tym, Īe sytuacja w pol-skim rzeczoznawstwie majątkowym jest dobra, Ğwiadczyü mogą równieĪ odpo-wiedzi uzyskane od badanych rzeczoznawców na pytanie o poziom satysfakcji uzyskiwanej wskutek wykonywanej pracy zawodowej. PrzewaĪająca czĊĞü an-kietowanych udzieliła odpowiedzi wskazujące na bardzo wysoki bądĨ wysoki

(11)

poziom zadowolenia z pracy. Nikt z ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi charakteryzującej niski poziom zadowolenia z pracy bądĨ jego brak.

Dynamiczny rozwój rynku nieruchomoĞci powoduje, Īe wiedza osób go ob-sługujących staje siĊ coraz bardziej rozległa i powinna byü nieustannie wzboga-cana. Ustawodawca postanowił zatroszczyü siĊ i o tą kwestiĊ, nakładając na rzeczoznawców ustawowy nakaz permanentnego podnoszenia kwalifikacji za-wodowych. WiĊksza czĊĞü ankietowanych opowiedziała siĊ za słusznoĞcią tego wymogu ustawowego. Pojawiło siĊ jednak kilka odpowiedzi negatywnych, które zostały uargumentowane tym, Īe tak naprawdĊ ustawa nie jest w stanie spraw-dziü czy rzeczoznawca rzeczywiĞcie zgłĊbił swoją wiedzĊ czy tylko wypełnił obowiązek, w celu unikniĊcia groĪącej mu kary. NaleĪałoby zatem zastanowiü siĊ nad nowym sformułowaniem ustawy, bo jak widaü sama idea jest słuszna, tylko sposób jej weryfikacji nie do koĔca jest sprawny w opinii zdecydowanej mniejszoĞci badanych rzeczoznawców majątkowych. Zawód rzeczoznawcy wymaga od niego interdyscyplinarnej wiedzy, wiĊc permanentne zdobywanie i zgłĊbianie wiedzy jest koniecznoĞcią oraz wymogiem jaki stawia dzisiejszy klient, który inwestując pieniądze na rynku nieruchomoĞci liczy na zminimali-zowanie przez rzeczoznawcĊ ryzyka związanego z funkcjonowaniem na tym specyficznym i trudnym rynku.

Bogusława Ziółkowska

THEORY AND PRACTICE OF PROFESSIONAL VALUER IN POLAND

In this paper an evaluation of the professional situation of property assessors in Poland in the field of acquiring professional authorization, type of services rendered and satisfaction gained from the occupation performed has been carried out on the basis of surveys in the form of interviews. The factors influencing the choice of profession of a property assessor, such as the training process, the system of granting professional authorization, the scope of services rendered and the frequency of performing particular services have all been placed under review.

Key words: property assessor, services, the training process, the system of granting

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej może być wykonywany przez przedsiębiorcę po doko-

OROZ czy NROZ) na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej, może wy- dać postanowienie bądź o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu zakresu

Za nami setki godzin rozmów, wspólne posiłki, wspólne im- prezy (a przecież dla wszystkich będziemy już teraz zawsze poważnymi doktorami), wspólna nauka, wyjazdy, 7

77 ustawy o izbach lekarskich, sąd lekarski ma możliwość w sytuacjach wyjątkowych, a mianowicie, gdy zebra- ne dowody wskazują z dużym prawdo- podobieństwem, że lekarz, którego

Pawła Atroszko z Uniwersytetu Gdań- skiego za pracę Uzależnienie od pracy – wynik „słabej woli” czy potrze- by doskonałości; Paulinę Kowal, studentkę Uniwersytetu

Proponowane podejście do obliczania i projektowania fun- damentów palowych pociąga za sobą również zmianę podejścia do interpretacji wyników próbnych obciążeń pali.

Został wyróżniony Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (2007 r.), Medalem za Zasługi dla Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (1999 r.), Medalem 50

2) prześledzić i zrozumieć tok rozumowania rzeczoznawcy majątkowe- 3) stwierdzić, czy przedstawiona przez tego ostatniego opinia o war- go, tości nieruchomości oparta

W dokumentach „Prawo wykonywania zawodu lekarza” oraz „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w warstwie graficznej na stronie pierwszej umieszcza się: nazwę

K_W06 zna podstawowe zasady projektowania procesu kształcenia i wychowania w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych ucznia i jego bezpieczeństwa; rozumie

2) organ przyznający ograniczone prawo wykonywania zawodu;.. 3) adnotację o treści odpowiednio: „Ograniczone prawo wykonywania zawodu jest dokumentem uprawniającym do wykonywania

Zdjęto zabez­ pieczenia z lica obrazu i przystąpiono do w stęp­ nego oczyszczania powierzchni, usuwając prze_ malowania woskowe oraz oczyszczając partie wokół

Po zakończeniu drugiej wojny światowej, również i na Węgrzech w następstwie wielkich zniszczeń oraz wyłonienia się potrzeby zasto­ sowania nowoczesnych sposobów

Studium chem iczno-m ineralogiczne korozji zabytków z brązu i miedzi zajmuje się przyczynami i m echa­ nizmem korozji, powstającymi produktami, ich che­ micznym i

Regarding the surveillance present in a self-driving bus, respondents prefer to have no extra surveillance on-board the self-driving bus. This outcome contradicts the findings

Benchmarking simulated discharge from PCR, PCR → CMF, and PCR → CMF → LFP corroborates that including 2-D floodplain flow processes reduced the volume routed along the main

UBEZPIECZENIE OC PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1 Na mocy niniejszej klauzuli, Allianz obejmuje ochroną ubezpiecze-

Ponad 38% respondentów uznało, że ich aktualny stan zdrowia jest nieco gorszy niż przed rokiem, przy czym w grupie osób biorących udział w programie terapeutycznym było to

W rozporządzeniu z dnia 28 września 2011 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i

Przyczyną tą jest entelechia, dążenie do realizacji pełni możliwości danego bytu. Uwagi wcześniejsze wskazują, że istotą rzeczy jest jej przyczyna celowa,

Sgraffito- technika sgraffita ściennego polegała na nakładaniu kolejnych, kolorowych warstw tynku lub kolorowych glin i na zeskrobywaniu fragmentów warstw wierzchnich w czasie, kiedy

Ze wzgle˛du na ograniczony zakres mojego artykułu nie moge˛, niestety, zaj ˛ac´ sie˛ dokładn ˛a, tak wizualn ˛a, jak i literack ˛a „biografi ˛a” naszego bohatera; chciał-

16) dokumentacja AML – wszelkie informacje uzyskane lub sporządzone przez adwokata w wyniku stosowania środków lub przeprowadzenia innych czynności, o których mowa