• Nie Znaleziono Wyników

Porfiryny, wanad ,i nikiel w polskich ropach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Porfiryny, wanad ,i nikiel w polskich ropach"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)

~

i

Tabela Id

ZAWARTOS(:I POPIOLU METALI I .PORFIBYN W ODNIESIENIU DO FOBMACn GEOLOGICZNEJ ,

Formacja geologiczna [Ropa

na!<towa

ZawaT~6 ropy naftowej ro.g rw l'OO.() 'g V/Ni

POPIO-I

lu nadu wa-

I

n lkl u

I

porfl-ryny

-2 3 - 4 - 1 - 6 - - - 6 - '1

Perm gorny - .ceclislztyn.

601 Ryi)a!ti I

I

20

I

1,0'10

I

0,110

I

-

I

9,8'11 Jura 39 PertynJa I

j"

-

::t::t=1

-

1,786 40

iFalt!tYnta,lY

.

,

'''

'''

-

2,603 '62 IDllbrowa T~

-

1,110 IU"eda dol!na 29 Grabo'VJlIlilca p. 80 0,130 1,900 0,038 0,066 13 Hium'Il:isk:a 80 0,140 1,200 0,064 0,113 18 Graby 220 0,130 0,700 slady 0,188 27 Grabawniea bp. 60 0,0'10 0,900 0,032 0,0'14 38 WQg'lOwka 180 1,270 1,260 0,304 1,005 Kireda g6rrna 0,064 2 KTytg Zie1O'll& 130 0,160 2,400 0,225 16 'Biecz 120 0,060 0,700 0,216 0,080 1'1 R~ennik' Ma~i 10 0,016 0,050

-

0,313 21 -swiercbawa 410 0,3'10 1,100 0,236 0,333 42

~~\:~

...

- " ' " 620 3'1;

JI..M9

"

0,379 1,092 54

"--

24

"

iY;s

6 0,190

-

4,143 61 GTobtla iH 69 0,160 0,160

-

1,069 44 Swy 150 0,800 1,670 0,637 0,608 66 ~U1dw1Jka 84 0,630 1,040 0,242 0,606 FOl.'ma-cja

mieszana

4 Tmze,po1e 340 1,260 . '1,800 1,430 0,161

)JJL,

l~A!QQ" ,P-,-617 0,48

id

~~,-

...

.

.

~,",."."".

~g

-

Ja&zczew 310 1,400 0,250 41 Fel1ner6wka 206 0,807 1,880 1,014 0,428 63 WQ.tryibw 46 0,297 0,190

-

1,671 20 &,kowa 130 0,378 0.660 0,816 0,890 12 l.odyna 11 0,320 2,400 0,680 0,133 61 Br:regi , 144 0,880 1,080

-

0,818 58 Stebnik 27 0,340 0,370 0,490 0,899 . . T1'zeciorZQd -

eocen

6 ,T{t'VI:r

Czama

260

l.lrniLlo..6Q,Q

<

P....uifi

0,064

~ ~6 iRoztO'iti ·· '--"'''''246' ,1-ij,340 8,400 0,628 0,041 9 ROwtne 90 0,620 6,000 0,364 0,087 10

LiPi'Dlki

130 1,240 0,370 0,921 3,333 25 Juzczew WIIl:Jkan 110 0,370' 4,900 0,081 0,076 26 ~ 220 0,370 6,200 0,290 0,072 31 iR6wne bp. 260 0,340 3,900 0,200 0,086 V 33 Kr05menko 1060 10,690 ,,2.380

-

4,440 36

'ltWom.oz" ,

250 0,600 6,800 0,312 0,086 37 ~ 380 3,834 8,660 0,793 1,046 43 ~tnzn()l 94 0,386 0,760 0,440 0,606 46 (KlI:imkawka 213 0,730 1,940 0,064 0,376 46 K!roScleriko t\!M&d 126 1,320 1,110 0,101 1,190

I~

Tr.zeSni~ 49 0,460 0,190 0,890 4,840 :r.-ft. 'L. 630 3,160 ,9l~~.Q, 0,107 0,609 62 KmyllanY; .,,--.,----

'

1113'

.

''

i,046

1,4'10 0,045 0,704 '1 Magldaolena 90 1,820 0,470 0,887 ~,846 8 Tylrawai 140 0,230 2,200 0,209 0,113 14 Wa6kowa 60 0,030 2,200 1,186 0,156 l1_[Ii.'n1l,t'E!k,, __ ,. ___ ~--~, ,,)30 .. _ ..

!MUW

13,300. ".1,017 0,066 ~ MTWkowa iP~ 100 0,180 ' 2,200 0,260 0,081 ~ MTul1ro.wa bp. 200 0,160 2,100 §lady 0.0'7'1 'l1rzecioOrz~ - oli.gocen 1 Mokra IP. 130 0,050 0,300

-

0,167 19 iIGll'CzaIIlY 60 0,030 0,100

-

0,185 22 Rajakie 140 0,260 2,600 0,089 0,099 23 Wie1.qpdle 90 0,610 3,020 0,166 0,1'10 30 Harklowa 290 0,460 6,100 0,7'75 0.076 32 WiEO.()ipOle p. 130 0,280 1,000 0,334 0,292 34

!MokJre

bp. 100 1,270 6,600 0,201 0,040

422

~ 35 Czama 70 0,1500 6,200 0,364 '0,081 49 Rud&wlk:ao 204 0,790 1,600 0,029 0,496 55 P{)ra.z

.

62 0,640 0,820 0,148 0,780 67 Bysb:e 46 0,330 0,266 0,298 1,247 69 Hank~ '12 0,845 0,610 0,816 1,384 60 Iwonicz N' 108 0,288 0,820 0,7'11 0,35'5 W lPI"zy,padlknl dwu !pIr6bek (·nr <18, 28) stwtierdzono

jedy1nie Blady tpOrifllryn nieoznaczaine S~aIIUl me-todll. DaIIle ;tej Jtabeli wy,kazuj~, ze ».w.a.rttoS6 pooflryn 'W beidlQlIlYlC'h lI'CllpalCn lW'8Iha

Si.Q

rw gralll.:icaclh od 0,029 do 1,413 mg rw 1000 g 1'~y. IPonlldt.o m<llbnaJ u.adwaty~, :be r'OIPY nutawe .wydOibyrw8llle IlJe zl'Ot :liorm8!Cj~ geoIJ.o.. gti.oznY'Ch mrodlSzych (·k:ireda, tr,zeciOlr~). !WyatalzuOll najWy29Ul UlWI8:TtoSC q:xn-tiryn. Natomliast

w

ropadl

wy.clOlby.WtlIlly1C:h ze d6Z Ifonnacji geo1Otgi.azmyeh

star-szy.ch (,cecbsztyn, -joura) .zaw~6 pOIrtiTyn maileje at!

do ~ego ~u. FaIkt ten moZe by6 wytauma-QZany ;pt"zemialIlamli, ~'I1!ldim ,uIlegly lPO'11filryny

w

mlar.:: UIHYIW'U dkJres6w geologiC2lIlYlC'h.

W Itab. JIIl l'llE\s.ta/W'ion:o 1I.'6wm!ii!2 wymk.i

omamen

w bad8lllych iI'~'8ch Z8iW8II'it-oeci ~, !W'8llUl·du, nil}clu

oraz ~ek

QJ8.WM·toSoi

wanadu

100

'Z81WI801'toSci niJkIlu

(V /Ni) !W paszczegOlm.ych prOblka.ch. ;WlskazuM one, ~ Z8IWMlt0i#i6 iP~DlIu rw bad8lllY'Ch TOIPSlc!h

jest

nlSlkoa i wa'ha ~ !W g4'8I1lo'Lcaoh

ilO-69O

m2 'W 11.000 g ;ropy, Z rwytj~iE!ll lPl'6ijki 33 oOzawar.tOOci pqpiokl 1000 mg

w

110001

g irQPy. I .

Ozn8lC7JElll!ia I7JIIIW'aIl'It.CIi metlllli :pazwa1ajll na stJwier-dzenli.e, ze lWaIIlaid lWy;s~e

w

ilol!Iciach O,Gl&-3,660 mg

w

l,(JOO ~ Il'OPy, natam1ast onddcie1. rwyoSitEn>lliie rw

MQIj-ciach ~cb 0,06-16,00 mg !W 1000 g t'OPy.

Jedy-niJe lPl'6hka ~ ,za,w,iera 'Wl~ ilaS6 wanadu - Ir~ 10,159 mg rw1000 g ropy. W~W\aIlie aredn!i.o 0,00Ii mg 'WaIlltIIIdu IW lOO!) g il'OIPY IWskazujoe na IlliSkIl zarwa,r-1io66 wan&du IW' kJrajowyoh u:.oIpach naf.towyeh, pny

. a!rolo tmykrotnie IWIiQklszej oitloaci

niJd.u,

~rednOO 2,834

mg w

1000

g Il"qpy.

Mam

IZ8iwa'I'ta§6 tych m-etaJi jest

korzysima

.ze

:wzg~dIu na kor-ozj(: lPowodowa,nll przez i-ch .oboonoo6 rw lIlil"Z,dzend.ach sto'SOIW8'nych do

poodu'k-cii

li EkiUOO~ pB'lirw. .

Maims. .zaulWaZy6 IPawien zwillzellt mw8lrlboSci

rwa-nadu

Ii. nl.kIll\l IZ rormacjll geologicznll l2itok. ZawaJrtqS~

'W'IIlIUJ:cht W 1'opaoch /WiZil'asta z wliaIdem foo:ma.cji

getll.o-~ej 2Ilorla rw pt'zeCliwie:il!Stwlie !d1O 1Z8JW1IIt',toSci

1Dl!kJ.I\l,

.k:t6ra maleje. iPodobnte ~ we;r.1;.o.Sai 9toe.uInku WNIi wykaZlUjll.!J.'IOiPY IWYdobywane ze dOt stanzych fomllllcti1 geoloogtcznych,

ni7JSze

lIlatoomi.aat wlI!1'ltoSci ma!j~ Il'QPY 1W)"dobY:W8llle ,z ~ furmacji geolLo-~. POOSicfto morbna IrOwniE!iZ stwietl'dl:zJi.6, tie

we

Wl'izyBtklioeh opI\ZY1P8idIk:acll SUl!na' .zawolllt't06Cli

wan8id.c,1

i /Ilikflu

dest

wiQki9za od mw8ll'lto§di:

lIXldkyn

rw ropaooh. Fakt tern P07JWaila. lPmY'PwszC21l'6, ze lPl'alWdbpodOOni'e

C7£I.6

~ :L lIlilklu !Wy.st«Mmje !W IPCBtacl dnnych zwi'llZk6w.

iL ITiERATUR'A

1. G re g 0 (J." 0 W' i

c z

Z. - oFotometry,czneo.znacz8Illie

lWanadU Ii :niikillll W

IPCl'ZO'Stalo§ciaoeh mdlneralnY'ch

~ l11~bowy1ch. Na!llta :1M'1, IIllI' ·2.

2. Glr.oennJ.:ngs S. - Qu·altl:1Miatlilve determ'ialatioo

<>f

the

lPoo:pb.yrine aaregalte !in the petro1!elUn.

Ansil. Cbem., USA 25, :195'3, I'h1' 6.

3. T·r e i Ib s A. - Cbl<Xl'lOfPhdil - ·uond Chamdin:gerivate iIn !biltumin3sen gestel.nen. IJiebi:g6 lA'I'lillail Cbem:ie.

Bd.

510.

1934. .

SUMMARY

Examinations of contents and of character of po.rphyrins -were made 'O'll 62 samples of domestic crude

oils

from

various deposits and various

geolo-gicail formations. In addition, deter:mmations were

, made of vanad'iwn and niCkel contents in the ashes of the crude oils examJned.

It

has

been ascertained that the contents of por-phyTl~, vanadl1l1lD and nickels, and the V/Ni relation depends. UjpOn the geologic formations of the deposits..

Cytaty

Powiązane dokumenty

On the squares there are introduced water pools or flat water surfaces of various shapes, co-creating the urban floor of the urban interior, water channels of various

Part of the studied section showing top PZ1 cyclothem deposits and bottom PZ2 cyclothem deposits at the level –650 m in the K³odawa Salt Mine, including bromine content data in salt

The rock samples analysed were taken from fragments of architectonic monu- ments and various deposits of building rocks of the W6jcza - Piflcz6w Bange.. Some

OpencMt exploitation of sulphur-bearing deposits raises Sople eilgineering...geologiw problems.. EstalbHshment cxf stability conditions of the substratum under w8.I\te

Research methods are described in brief,· and results uSed to explain both crystalliza- tion of minerals and origin of deposits are given.. Moreover, preparatorY

As part of the research, microscopic metallographic examinations, hardness measurements, macroscopic observations of the surface, surface roughness measurements

Examination of the character and strength of the correlation between the estab- lished strategy of working capital management and the corporate profitability of stock companies

Wojciech Adamczak TP!'TO'YPL[V'YXXVP^QL^P*'XLO... Table