• Nie Znaleziono Wyników

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie."

Copied!
8
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Uniwersytet Marii

Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Biuletyn Polonistyczny 23/1-2 (75-76), 158-164

(2)

(III indywidualna'' i dr Z . Siatkow ski 4111 indyw idualna). N agrodę nau­ kową zespołową 1 stopnia otrzyma! zespól w sk ład zie: prol'. d r M. K a­ r a ś , mgr M. M adejowa, dr T. Bubak, dr A. Z ajd a, dr M. Kawka, mgr W. Śliw iński.

Z okazji Dnia K arty N auczyciela rektor UJ przyznał nagrody za p racę dydaktyczno-wychowawczą wyróżniającym się nauczycielom akade­ mickim. Nagrody te otrzym ali: p ro f. prof. S . G rze szc zu k , H. M ar­ kiew icz. docenci: d r hab. d r hab. B . Dunaj, S . Jaw orsk i. J. Ko­ w alik. W. Woźnowski; dr dr Z. C y gal-K rupa, J. Kajtoch, E . O rze ­ chow ski, W. W ałecki. A. Z ajd a: mgr mgr S . Bortnow ski, H. C zubała, M. Frodym a. 11. Kurek. J. Labocha, A. Nowakowski, K. O żóg, K . Ru­ dek.

N agrody Rektora UJ za udział w pracach naukowo-badawczych, p rzy ­ znawane z okazji 1 M aja, otrzym ali: docenci: d r hab. dr hab. J. Błoń­ sk i, S . Jaw orsk i, J. Kowalik, M. Podraza-K w iatkow ska; dr d r J. Ja- r z ę b s k i, W. W ałecki; mgr mgr J. A ntas, Z . B au e r, W. C ockiew icz, M. Frodym a, S . Hałabuda, M. Indyk, G. M atuszek, J. P ilch , A. Ropa, K. Rudek. M. S ta la , K. Woźniakowski ; oraz za koordynację grup te ­ matycznych w problemie węzłowym 11.1 : p ro f, d r Z. Kurzowa i doc. dr hab, B . Dunaj.

Ponadto dwaj adiunkci IFP UJ. dr dr J. Bubak i E . O rzechow ski, otrzym ali nagrody Rektora UJ za pracę polityczno-społeczną.

Spraw ozdanie zob. BP z. 4/1979 (74) s . 8-10.

M gr G ab riela M atuszek

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ W LUBLINIE

I n s ty tu t Filologii Polskiej '1978/ 1979'

(3)

osobowym, jedynie w Zakładzie Realizmu i Młodej P olski podjął p ra c ą na etacie naukowo-badawczym dr Stefan Kruk.

Badania naukowe literaturoznaw ców Instytutu w dużym stopniu w iąza­ ły się z r e a liz a c ją planów badań węzłowych i m iędzyresortow ych. W r a ­ mach tematu węzłowego PAN "K ultura p o lsk a, je j dzieje i re c e p c ja " opracowywano n astępu jące tematy: Słownik języka folkloru - Zakład Ję ­ zyka P o lsk ieg o , pod kierunkiem doc. d ra hab. J. Bartm ińskiego (p rzy w spółpracy Zakładu T eo rii L ite ra tu ry ); Dokumenty życia literack iego Lubelszczyzny 1905-1918 - Zakład Realizmu i Młodej P o lsk i; Środow i­ sko literack ie na przełom ie XVIII i XIX w. - Zakład H istorii L ite ratu ­ ry P o lsk ie j; - W spółczesne p isarstw o ludowe - Zakład H istorii L ite ratu ­

ry P o lsk ie j; P o ezja lat drugiej wojny i okupacji - Zakład L iteratu ry Współ­ c z e sn e j; E kspresjonizm w literatu rze Młodej P olski - temat nowo p o d ję ­ ty p rzez Zakład Realizmu i Młodej P o lsk i, pod kierunkiem doc. dr hab. E . Łoch.

W zak resie tematu m iędzyresortow ego "Przem iany struktur sp o łecz­ n o-gospodarczych i świadom ości społecznej w P o lsc e " zespół pod kieru n ­ kiem d ra S . Nieznanowskiego prow adzi w Zakładzie L iteratu ry S ta ro p o l­

skiej badania nad tematem "Ż ycie literack ie na ziemiach wschodnich R ze ­ czypospolitej do połowy XVIII w ." .

P ra c a dydaktyczna w Instytucie zaowocowała m niejszą niż zwykle liczb ą dyplomów m ag istersk ich , co wiąże się z kończeniem studiów p rz e z mniej liczne roczniki studentów. Przedstaw iono 70 literaturoznaw czych p rac m ag istersk ich , w tym 39 na studiach dziennych, 31 na zaocznych. R ozszerzono z a ję c ia dydaktyczne w Letniej Szkole Kultury i Języka P o lskiego dla Cudzoziemców i na nowo otwartym kierunku biblioteko znaw­ czym o raz rozpoczęto p racę Studium Podyplomowego.

W ok resie sprawozdawczym otwarte zostały dwa przewody doktorskie o ra z zakończono pięć (trzy tytuły uzyskali n asi literaturoznaw cy: B . Jad- cza k , K. Stępnik, N. K orniłłow icz, dwa - doktoranci spoza u czelni: M . G arbaczow a, J. F erd ) .

W ramach wymiany m iędzyuczelnianej pięciu pracowników odbyło s ta ­ że w innych uczelniach (czte ry osoby w UW, jedna - w UAM w Poznaniu)

(4)

160

-W celu naw iązania bliższych kontaktów naukowych z placówkami z a ­ granicznymi doc. dr hab. J. Swięch przebyw ał z kilkudniową wizytą w

L e c c e , doc. dr hab. E . Łoch - w D ebreczynie, doc. d r hab. J. B art- miński - w Ja ssa c h .

W roku sprawozdawczym zorganizowano n astępu jące kon feren cje: Idee niepodległościow e w literatu rze p olsk iej XIX i XX wieku - 27-2S XI 1978 'Z akład Realizmu i Młodej P o lsk i, d oc. dr hab. E . L o c h ;.

P o jęcie deryw acji w lingw istyce - 15-16 I 1979 (Z akład Języka P o l­ skiego, doc. dr hab. J. B artm iń sk i).

Rozwój literatu ry na Lubelszczyźnie w 35-leciu P o lsk i Ludowej - 28 V 1979 (Zakład L iteratu ry W spółczesnej, doc. d r hab. J. Swięch) "W 60-lecie niepodległej P o lsk i" (w spółorgan izacja s e s ji L u b elsk ie­ go Tow arzystw a Naukowego) - 8 referatów z Instytutu (o rg an iza­ to r p ro f. d r M. G rzęd zielsk a) .

Pracow nicy Instytutu b rali poza tym udział w licznych se sja c h i konferencjach w k ra ju , organizowanych przez inne ośrodk i uniw ersyte­ ckie i PA N -ow skie. Współpracowano także z Z L P , Polskim Radiem, Wydawnictwem Lubelskim , "P olonicum ", IKNiBO, Kuratorium OiW, Mu­ zeum Lubelskim , Stow arzyszeniem Twórców Ludowych, Lubelskim To­ warzystwem Naukowym, Towarzystwem im. A. M ickiew icza, T ow arzy­ stwem P rzy jac ió ł Z am ościa.

Prof. d r T. Skubalanka i doc. dr hab. J. Bartm iński u czestn iczyli jako re fere n ci w YTII K ongresie Slaw istów w Z agrzeb iu (w rzesień 1978), a na Międzynarodowym Z jeździe Semiotyków w B udapeszcie przebyw ał d oc. d r hab. J. Bartm iński.

Studenckie Koło Polonistów (d ziałające niezależnie od K oła Języ ­ koznawców) czynnie uczestniczyło w se sja c h organizowanych p rz e z in­ ne ośrodki (UAM i U J ) . N ależy p od k reślić bardzo ożywioną p ra cę ś r o ­ dowiskową prowadzoną p rz e z Sek cję Film oznawczą i Historyków Sztuki, k tó ra przygotow ała niezwykle in tere su jącą s e s ję w N ałęczow ie.

W roku sprawozdawczym N agrody M inistra NSW iT 111 stopnia otrzy­ mały doc. d r hab. A. Aleksandrow icz i d r E . R zew uska. W p leb iscy

(5)

-161

cie ZG S Z S P i "S z ta n d a ru Młodych" dyplom i medal im. G rze g o rza P i­ ram ow icza przyznano drowi S . Nieznanowskiemu. P ro f. d r T . Skuba- lanka otrzym ała medal "Z a zasłu gi dla województwa lu b elsk iego ".

Dr E lżb ieta Rzewuska

x X X

Idee niepodległościow e w lite ratu rze p olsk iej XIX i XX wieku

W dniach 27 i 28 listop ad a 1978 r . odbyła się ogólnopolska konfe­ re n c ją naukowa na tem at: "Idee niepodległościow e w lite ratu rze p o lsk iej XIX i XX w ieku".

Konferencję zorganizow ali pracow nicy Zakładu Realizmu i Młodej P o lsk i IFP UM CS w Lublinie pod protektoratem J.M . R ektora, p ro f, d ra hab. W iesława Sk rzyd ły. Obok lubelskiego, w zięli w niej udział przedstaw iciele innych środow isk polonistycznych w P o lsc e , badacze li-

*

teratu ry z K rakow a, Ś lą s k a , Poznania. Wygłoszono 12 referatów zw ią­ zanych z n astęp u jącą problem atyką:

p oezja I wojny światowej (rodzimy mit powstańca): M. G rzę d zie lsk a i K. Stępnik; nurt kobiecy w poezji I wojny światowej: A. Romanowski; tematyka p o l­ ska w poezji rosyjskiej I wojny światowe j: ]. Orłowski; walka o niepodległość s ło ­

wa w poezji C.K. Norwida: L Sławińska; z poezji patriotycznej Adama Asnyka: Z. M ocarska; walka o niepodległą wyobraźnię w międzywojennej poezji Juliana T u­ wima: 1. Opacki; maska Konrada i Króla-Ducha: W. Wójcik; sarm ackie znaki św ia ­ domości niepodległościow e j : T . P ie rsia k i E , M ontusiew icz; problem p s y ­ chiki narodu w św iadom ości polskich m odernistów : E . Łoch; z dziejów p ieśni o żołnierzu tu łaczu : J. Bartm iński; oszukani p rzez h istorię - o prozie T adeusza Konw ickiego: A. N a sa lsk a ; folklorystyczne pieśni ba- k a la rsk ie : J. Adamowski.

W dysku sji podkreślono znaczenie badań folklorystycznych w kon­ tek ście polskich spraw narodow ych; ro lę nurtu sarm ackiego i jego lite ­ rackich r e a liz a c ji; ro lę świadom ości narodow ej, romantycznej w mo­

(6)

dernizm ie; koncepcje dysku sji z romantyzmem w lite ratu rze p o lsk iej po II wojnie światow ej.

M ateriały konferencji znajdują się w druku.

Doc. dr hab. Eugenia Łoch

x x x

O rganizatoram i s e s ji pośw ięconej "T w ó rczo ści lite rac k ie j w Lu bli­ nie w o k re sie trzy d ziesto p ięcio lecia P R L " (28 V 1979 r . ) b y li: Z a­ klad L ite ratu ry W spółczesnej Instytutu Filo logii P o lsk ie j TJMCS, Woje­ wódzka B iblioteka Publiczna im. H. Ł o p aciń sk iego, Z arząd Okręgu S to ­ w arzy sze n ia B ibliotek arzy Polskich w Lublinie i Oddział L u belski Z w iąz­ ku Literatów P o lskich .

Na s e s ji wygłoszono n astępu jące re fe ra ty : "Lublin lite rac k i w o k re ­ sie PKWN" - J. św ięch ; "O p rozie lu b elsk iej" - A. N a s a ls k a ; "P o e z ja w Lublinie 1944~1965" - W. M ich alski; "L u b elszczy zn a - region poetów

(1 9 6 6 1 9 7 9 )" B . W róblewski; "P isa rstw o ludowe L u belszczyzn y" -A. A leksandrow icz; "Ż ycie literack ie Lublina w o k resie 3 5 -le c ia " - J. Z ięb a.

Obrady otworzył re fe ra t J. Św ięcha. R eferent zw rócił uwagę na ste- reotypow ość dotychczasowych ujęć tematu, po czym, ukazując rodzące się na terenie Lublina życie kulturalne P R L , omówił - oprócz uznanych pozycji M. Jastru n a, J. Putramenta i A. Ważyka - w ystąpienia i publi­ k acje debiutantów. R eferat w ykazał, że wysoka w tym o k resie tem pera­ tu ra życia kulturalnego Lublina nie zaw sze łączy ła się z wysokim pozio­ mem propozy cji artystycznych: tylko niew ielka grupa spośród debiutują­ cych w ów czas p isa rz y p ozo stała w literatu rze na stałe (m .in . J. H art­ w ig, A. Kam ieńska i Z. M ik u lsk i). Trudno jednak p rzecen ić znaczenie tego o k resu dla kształtu powojennej lite ratu ry p o lsk ie j, przede w szystkim ze względu na atm osferę twórczych poszukiwań i dokonującą się wówczas odbudowę instytucji życia kulturalnego.

Omawiając prozę lubelską od czasów PKWN do lat 70-ych, A. Na-- 162

(7)

-sa lsk a stw ie rd ziła, że problem y, o jakich traktuje tw órczość p ro z a to r­ ska autorów lubelskich w tym o k re sie , podzielić można na trzy grupy: tematyka lat wojny i okupacji, tematyka historyczna oraz problemy awansu kulturowego i gospodarczego prow incji. Gdyby jednak nie o g r a ­ n iczać się do o p i s u tekstów , lecz podjąć próbę ich w a r t o ś c i o w a ­ n i a , poziom tej tw órczości - w porównaniu z prozą pow stającą po wojnie poza Lublinem - ocenić trzeba n isko. Pozytywny wyjątek stano­ wią niektóre utwory Henryka P ają k a (tematyka wojenna) i Bogdana Ma- d a ja (tem atyka obyczajow a) .

N ajciekaw sze zjaw iska artystyczne poezji lubelskiej lat 19ЛЛ-1965 ujawniły s ię , zdaniem W. M ich alskiego, na początku i na końcu tego p rzed ziału c z a su . Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje tw órczość

M arii Jó ze fa ck ie j, Zbigniewa Strzałkow skiego i Bohdana Z adury. Inte­ r e s u ją c e , lecz nie spełnione, zapowiedzi w iązały się z d ziałaln o ścią grupy lite ra c k ie j PROM (początek lat sze śćd zie siąty ch ) . R eferent omó­ wił także tw órczość liczn ej grupy poetów, którzy w Lublinie debiutowa­ li, ale później opuścili to m iasto.

B . Wróblewski ukazał tw órczość poetów lubelskich debiutujących w p r a sie po roku 1966 na tle ogólnego obrazu poezji p o lsk iej lat s ie ­ dem dziesiątych. W skazał na kilkanaście indywidualności tw órczych, ukształtow anych w drugiej połowie lat siedem dziesiątych (w śród nich: Waldemar M ich alski, T adeusz Kwiatkowski, Zbigniew W. F ro n czek . Dominik C>polski, Je rzy M isiec , Paweł Gembal, K rzy szto f PaczuskO . T w órczość tej grupy autorów wolna je st od sła b o śc i, jakim u lega tzw. młoda p o ezja pow stająca w innych ośrodkach.

A. Aleksandrow icz rozpo częła re fe ra t określeniem statu su twórcy ludowego, proponując ro zstrzy g n ię cia wielu kontrow ersji związanych dotychczas z tą kw estią. W dalszym ciągu omówiła p isa rstw o p o s z c z e ­ gólnych twórców ludowych zam ieszkałych na terenie Lubelszczyzny, zw racając uwagę na znaczenie w artości ujaw niających się w tradycyjnie rolniczym regionie lubelskim dla cało ści polsk iej kultury ludowej.

J. Z ięb a, ch arakteryzując życie literack ie Lublina w 35 -leciu po­ wojennym. w skazał na cztery ok resy ožj'w ienia: o k res PKWN, lata 1955-1956, początek lat sze śćd zie siąty ch i druga połowa lat siedem

(8)

-1<Ъ4

-siąty ch . Szczególne nadzieje w iązać można z obecnym ożywieniem, któ­ re intensyw nością i trw ało ścią p rzew y ższa poprzednie.

Ożywiona d y sk u sja, ja k a w yw iązała się na temat zgłoszonych r e fe ­ ratów , św iadczyła o zainteresow aniu tematem s e s ji .

M gr Bogusław W róblewski

x X X

S e k c ja H istorii Sztuki Koła Naukowego Polonistów U M C S, wspólnie z Kołami Naukowymi Historyków Sztuki Uniw ersytetu Jagiellońskiego i Uniw ersytetu W arszaw skiego, kontynuując cykl spotkań "Lublin i Lubel­ szczy zn a w badaniach historyków sztu k i", zorganizow ała II Ogólnopolską S e s ję Naukową Studenckich Kół Naukowych Historyków Sztuk i, pośw ię­ coną tematowi: "Śro d o w isk a artystyczn e N ałęczow a i P u ław ".

S e s ja odbyła się w dniach 28-30 X 1978 r . w P ałacu M ałachowskich w N ałęczow ie. P o d czas s e s ji wygłoszonych zostało 18 referatów i komu­ nikatów naukowych, m .in . : J. P arfia n o w ic z: "śro d o w isk a artystyczne Puław , Nałęczow a i K azim ierza w XVII i XVIII w ieku"; J . S o łty s: "śro d o w isk o kulturalne N ałęczow a w XIX w ieku"; D. Skłodow ska: "M u­ zea lite rac k ie w N ałęczow ie"; K . M ajew ski, R . W araksa: "W ille * S a ­ motni a 4 i >C ienista< na tle d zia łaln o ści Ł u cji z Giedroyciów Rauten - strauchow ej w P u ław ach"; G . O dój, A. Sam odulska: "P ie rw sz e muzeum w P o lsce - Izab ella C z a r to r y s k a "; S . Butryn: "N ałęczów w życiu i tw ór­ c z o śc i Ż e ro m sk ie g o ".

Zamykając cykl ogólnopolskich spotkań "Lublin i L ubelszczyzna w ba­ daniach historyków sztuki" S e k c ja Historyków Sztuki UM CS postanow iła zorganizow ać następną s e s ję na tem at: "Zam ki, dworjr i pałace na Lu- b e lsz c z y ź n ie ".

Cytaty

Powiązane dokumenty

Powstał wówczas po- dział na dwa typy artystycznych kolektywów: zespoły pieśni i tańca z repertuarem ogólnopolskim (wzorem stał się Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i

13%, mogło to być jednak tylko chwilowe zmniejszenie, gdyż naogół cynkownictwo nasze w związku z wyczerpywaniem się bogatszych kopalń będzie musiało coraz

b) zakwalifikowanie uczestników do poszczególnych form wsparcia oraz ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej. Za przygotowanie i przeprowadzenie

Wreszcie pojawia się też kwestia mobilizacji, czy- li wzmacniania sprawstwa ludzi, bo zwykle jako działania zbiorowe mają one społecznie sprawczą moc.. Nie chodzi tylko o

Celem opracowania jest rozpoznanie kapitału wsi charakteryzujących się stałym regresem zaludnienia oraz określenie możliwych kierunków przemian.. Potencjał poszczególnych

The values of the pressure coefficient Ka in the active limit state were the basis for estimating the effect of increasing the load capacity and calculating the shear

Człowiek traci kontakt z przyrodą, coraz bardziej się od niej oddala (już nawet nie mówi się – przyroda, mówi się – ekologia).. Kontakt z przyrodą mają albo

Przeanalizowano pod kątem posiadania oficjalnych profili na wymienionych wcześniej serwisach społecznościowych 185 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego:

Działalność Prof .Stefana Buczkowskiego na polu nowo wyodrębnionej dyscypliny prawa obrotu uspołecznionego objęła - poza zorganizowaniem Katedry Prawa Cywilnego Obrotu

Działalność naukowa Instytutu Filologii Angielskiej UMCS jest bogata i różnorodna. W roku bieżącym wraz z ośrodkiem poznańskim i Polską Akademią Nauk Instytut jest

się już wielkim mechanizmem, że studiuje tak wielka grupa młodzieży, że zatrudnionych jest około 2.500 pracowników, najczęściej jesteśmy źle, bądź mało zorientowani

deklaruję udział w projekcie „Zintegrowany UMCS”, w zadaniu 5 Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału Prawa i Administracji realizowanym w ramach Europejskiego

Możemy zauważyć odniesienie do znanego dzieła malarza (pojawienie się obrazu) w epizodzie. Rysunek 7 jest przykładem, jak pojawia się odniesienie do dzieła Normana

1) niezwłoczne przekazanie Wykonawcy placu budowy tj. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 11.12.2020r. Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania

Studenci, jako „inne” czynniki wpływające na wybór studiów w Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej (2,3%) wskazywali – wcześniejsze studiowanie w UMCS, znajomi

Cz.1 Programy teatru jeziuckiego&#34;, Oprac. W.Korotaj, J.Szwedowska,

Jan

Publikacja powstała przy wsparciu finansowym przyznanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, projekt nr 11H 12 0250 81, umowa nr 0061/NPRH2/H11/81/2012, projekt

Mimo powyższych zastrzeżeń autor zdecydował się jednak na podjęcie próby zebrania poczynionych obserwacji, skonfrontowania ich z dostępnymi wynikami badań dotyczących

Biorąc powyz- sze pod uw agę można sądzić, iż działalność społeczna stanow i dla nich głów nie formę kom pensacji i urozm aicenia codziennego życia... Tych

Konopie pierwotnie występowały w wilgotnych zaroślach, olszynach czy brzegach lasów łęgowych. Szybko jednak okazało się, że hodowla tych roślin nie wymaga

Do wniosku należy załączyć dokument finansowy (faktura) potwierdzający poniesiony wydatek. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić Stażyście/stce ubezpieczenie NNW oraz OC

 zna założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego i języka polskiego jako przedmiotu nauczania w szkole ponadpodstawowej;.  zna cele, treści, konteksty,