• Nie Znaleziono Wyników

Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

NR 852 EKONOMICZNE PROBLEMY USàUG NR 117 2015

KRZYSZTOF KUBIAK Politechnika PoznaĔska1 ALEKSANDRA SKAWIēSKA CITY NAV Sp. z o.o.

PRZEDSIĊBIORSTWA HIGH-TECH W KREOWANIU NOWYCH ROZWIąZAĔ APLIKACJI MOBILNYCH

Streszczenie

We wspóáczesnych czasach umiejĊtnoĞü kreowania nowych rozwiązaĔ staje siĊ kluczową determinantą powodzenia gospodarczego. Szczególną rolĊ w tym procesie odgrywa przemysá wysokich technologii, zwany równieĪ high-tech. W artykule podjĊto próbĊ analizy przypadku aplikacji mobilnej, której wáaĞcicielem jest firma naleĪąca do sektora wysokich technologii – sektora ICT. Aplikacja o nazwie Jakdojade.pl to wyszu-kiwarka poáączeĔ komunikacji miejskiej uáatwiająca podróĪowanie po mieĞcie. Sáowa kluczowe: sektor ICT, aplikacja mobilna, komunikacja.

Wprowadzenie

PrzedsiĊbiorstwa high-tech samodzielnie wytwarzają oraz intensywnie wyko-rzystują wáasną niepowtarzalną wiedzĊ w róĪnych obszarach, a sektor ICT jest sty-mulatorem rozwoju gospodarczego, dostarczając na rynek innowacyjne technologie informatyczno-komunikacyjne. A postĊp technologiczny staá siĊ katalizatorem roz-woju technologii mobilnych.

Technologie mobilne dynamicznie siĊ rozwijają i zaczynają odgrywaü istotną rolĊ w Īyciu codziennym spoáeczeĔstwa (àysik, Kutera 2013, s. 33). WspóáczeĞni uĪytkownicy sieci oczekują przede wszystkim dziaáaĔ zapewniających interakcjĊ

1

(2)

oraz dostĊpnoĞü informacji, zarówno w wersji stacjonarnej, jak równieĪ mobilnej. Konsumpcja Internetu w popularnych obszarach zainteresowaĔ przekracza czĊsto-tliwoĞü korzystania z innych mediów. RównieĪ dziĊki geolokalizacji Internet do-stĊpny jest za pomocą mobilnych narzĊdzi w wielu miejscach i pozwala na persona-lizacjĊ przekazu (BadziĔska, Kubiak 2013, s. 75).

Celem artykuáu jest analiza wybranej aplikacji mobilnej, której dostarczycielem jest firma sektora ICT. Aplikacja ta sáuĪy do planowania podróĪy i wyszukiwania poáączeĔ komunikacji miejskiej.

1. PrzedsiĊbiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązaĔ

Do sektora high-tech moĪna szczególnie zaliczyü przemysá informatyczny i komunikacyjny ICT, przemysá farmaceutyczny, lotniczy, optyczny, biotechnolo-giĊ, nanotechnologiĊ.

W analizach dotyczących wysokiej technologii stosowane są dwa podejĞcia – wedáug dziedzin oraz wyrobów. Wedáug pierwszej klasyfikacji do sektora wysokich technologii naleĪą te przedsiĊbiorstwa, w których nakáady na badania i rozwój sta-nowią ponad 4% wartoĞci sprzedaĪy. W efekcie jej zastosowania moĪe nastąpiü przeszacowanie intensywnoĞci technologicznej w jednych sektorach oraz niedosza-cowanie w innych. Natomiast klasyfikacja wedáug wyrobów obejmuje dziewiĊü grup wyrobów wysokiej technologii (Nauka i Technika, GUS): sprzĊt lotniczy, komputery i maszyny biurowe, elektronika i telekomunikacja, Ğrodki farmaceutycz-ne, aparatura naukowo-badawcza, maszyny elektryczfarmaceutycz-ne, maszyny nieelektryczfarmaceutycz-ne, chemikalia, uzbrojenie.

W Polsce najwiĊksze firmy high-tech to przede wszystkim zagraniczne korpo-racje Ğwiatowe. U czĊĞci w nich prace w obszarze B+R czynione są w krajach ma-cierzystych, a w Polsce ma miejsce jedynie produkcja. Do powyĪszych klasyfikacji warto zatem dodaü kolejne kryterium przedsiĊbiorstw high-tech, a jest nim samo-dzielne wytwarzanie i intensywne wykorzystywanie wáasnej niepowtarzalnej wie-dzy w obszarze technicznym, technologicznym i organizacyjnym (Kubiak 2011, s. 31).

Przemysá wysokiej techniki jest dostarczycielem nowych generacji wyrobów i nowych technologii produkcji. Szczególną rolĊ w tym procesie odgrywa sektor ICT, który dostarcza na rynek innowacyjne technologie informatyczno- -komunikacyjne. Rynek przedsiĊbiorstw zajmujących siĊ tworzeniem oprogramo-wania jest trudno definiowalny. Obejmuje zarówno przedsiĊbiorstwa realizujące zlecenia informatyczne innych firm, jak i produkujące oprogramowanie dla róĪnych rynków. RównieĪ stopieĔ innowacyjnoĞci na rynku oprogramowania moĪe byü róĪny. CzĊĞü przedsiĊbiorstw koncentruje siĊ na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązaĔ informatycznych, są jednak takĪe i takie, które zajmują siĊ wyáącznie

(3)

powtarzalnymi wdroĪeniami gotowych systemów informatycznych. Podziaá bran-Īowy na sprzĊt, oprogramowanie i usáugi ulega zatarciu, gdyĪ wielu producentów nowoczesnego sprzĊtu tworzy oprogramowanie, producenci oprogramowania wchodzą na rynek sprzĊtu i usáug, a usáugodawcy oferują równieĪ programy i sprzĊt pod wáasną marką (Jemielniak 2008, s. 8).

W związku ze zwiĊkszonym zapotrzebowaniem oraz iloĞcią przepáywających informacji zmianom ulegają rozwiązania ICT. Szczególną rolĊ w tym kontekĞcie odgrywa technologia mobilna.

2. Zastosowanie aplikacji mobilnych

Technologia mobilna kojarzona jest gáównie z wykorzystaniem smartfonów oraz tabletów. MobilnoĞü oznacza przenoĞnoĞü, poruszanie siĊ, natomiast w odnie-sieniu do sprzĊtu komputerowego to moĪliwoĞü uĪytkowania urządzenia podczas przemieszczania siĊ w przestrzeni geograficznej. MobilnoĞü urządzenia jest od-wrotnie proporcjonalna do jego wagi i rozmiarów (Paweáoszek-Korek 2008, s. 101).

Jak wynika z raportu Generation Mobile 2014, coraz wiĊcej Polaków wykorzy-stuje urządzenia mobilne w trakcie wykonywania codziennych czynnoĞci. Najpopu-larniejszym systemem mobilnym jest Android – 72 procent badanych z niego ko-rzysta (http://2014.generationmobile.pl/raport).

Na urządzeniach mobilnych dziaáają róĪnego typu oprogramowania zwane aplikacjami. MoĪna je podzieliü na samodzielne, klienckie oraz internetowe. Apli-kacje samodzielne nie wymagają dostĊpu do Internetu. Ze wzglĊdu na sáabe zopty-malizowanie są duĪym obciąĪeniem dla pamiĊci i procesora. Przykáadem takiej aplikacji jest program do obsáugi aparatu. Dla wykorzystania aplikacji klienckich konieczne jest poáączenie z Internetem. DziĊki temu oszczĊdzają pamiĊü we-wnĊtrzną telefonu, lecz zwiĊkszają równieĪ transfer danych. Natomiast aplikacje internetowe to strony z nadbudowaną wersją interfejsu, dostĊpne są przez przeglą-darkĊ (interaktywnie.com).

Wedáug raportu Generation Mobile 2014 wzrasta równieĪ liczba wykorzysty-wanych aplikacji. Osoby, które zainstalowaáy poniĪej 9 aplikacji, w 50% przypad-ków korzystają regularnie z 1–2 aplikacji, w 36 % przypadprzypad-ków z 3–5 aplikacji, a w 14 % z 6–9 aplikacji (http://2014.generationmobile.pl/raport).

W Ğwiecie mobilnym najwaĪniejsze jest zaspokajanie potrzeby informacji – tu i teraz. Intensywnie rozwija siĊ usáuga geolokalizacji, targetowania przekazu i optymalizacji treĞci pod kątem potrzeb danego uĪytkownika. Aplikacje powstają tam, gdzie jest to uzasadnione potrzebą konsumenta – niosą dla niego wartoĞü uĪy-teczną lub rozrywkową (Raport Aplikacje mobilne, s. 14). DziĊki geolokalizacji Internet dostĊpny jest za pomocą mobilnych narzĊdzi w wielu miejscach i pozwala na dokáadną personalizacjĊ przekazu (BadziĔska 2012, s. 19). Przykáadem

(4)

uĪytecz-nej i popularuĪytecz-nej aplikacji wĞród uĪytkowników smartfonów jest aplikacja Jakdoja-de.pl.

3. Przykáad aplikacji mobilnej Jakdojade.pl

Aplikacja mobilna o nazwie Jakdojade.pl ma swój rodowód akademicki. W ramach pracy inĪynierskiej na Politechnice PoznaĔskiej powstaáa aplikacja sáu-Īąca do planowania podróĪy, gdzie punkt startowy byá lokalizowany przy pomocy GPS, a punkt docelowy uĪytkownik wpisywaá rĊcznie. Rozwiązanie miaáo pomóc przede wszystkim studentom w przemieszczaniu siĊ po mieĞcie. Z uwagi na fakt, Īe w roku 2006 na rynku byáo zbyt maáo telefonów wyposaĪonych w GPS, pomysá nie miaá racji bytu. Pozytywne przyjĊcie produktu przez Ğrodowisko akademickie sprawiáo, Īe dwóch twórców postanowiáo zaangaĪowaü siĊ w projekt i stworzyü planer internetowy. Gáównym celem wyszukiwarki byáo to, Īeby program wybieraá optymalną trasĊ z punktu A do B, wykorzystując Ğrodki miejskiego transportu pu-blicznego. Prace trwaáy jeszcze przed oficjalnym rozpoczĊciem dziaáalnoĞci firmy. W pracĊ nad projektem zaangaĪowali siĊ równieĪ pracownicy Politechniki PoznaĔ-skiej oraz osoby związane zawodowo z tematyką transportu miejskiego i systemami nawigacji.

Po oficjalnym uruchomieniu serwisu pod nazwą Jakdojade.pl nawiązano wspóápracĊ z Miejskim PrzedsiĊbiorstwem Komunikacyjnym. W wyniku rozwoju do serwisu dodawane byáy nowe miasta. Z czasem portal zyskaá miano ogólnopol-skiego standardu.

Rys. 1. Logo Jakdojade.pl

ħródáo: www.city-nav.com, stan z dn. 4.01.2015.

Na początku dziaáalnoĞci spóáki City-Nav udaáo siĊ pozyskaü i pozytywnie roz-liczyü dofinansowanie unijne w ramach programu 8.1 (01.04.2009–31.07.2010). Od początku 2010 roku firma osiągnĊáa zyski, pozwalające na dynamiczny rozwój bez koniecznoĞci kolejnej tury finansowania projektu. W 2011 roku powstaáa aplikacja jakdojade, szczególnie wykorzystywana na telefonach komórkowych wyposaĪo-nych w system Android. NastĊpnie zrealizowano analogiczne wersje dedykowane systemom iOS i Windows Phone. DziĊki znanej marce i jakoĞci oferowanych pro-duktów Jakdojade.pl szybko staáo siĊ jedną z najbardziej popularnych aplikacji

(5)

mobilnych w Polsce. Produkt zostaá pobrany áącznie na okoáo 1,5 mln urządzeĔ. Aplikacja ta dziaáa w 20 najwiĊkszych polskich miastach.

Aplikacja Jakdojade.pl to wyszukiwarka poáączeĔ komunikacji miejskiej, uáatwiająca podróĪowanie po mieĞcie. Serwis znajduje optymalne poáączenia komunikacyjne, uwzglĊdniając przesiadki, zmiany w rozkáadach, czasy przejĞü pieszo i inne parametry.

Rys. 2. Pole wyszukiwania Jakdojade.pl ħródáo: www.jakdojade.pl, stan z dn. 4.01.2015.

Jakdojade.pl uwzglĊdnia równieĪ nowe podejĞcie do planowania, polegające na peánej swobodzie wskazania punktu startowego i docelowego. MoĪliwe jest zarów-no pokazanie punktu na mapie, podanie dokáadnego adresu, skrzyĪowania, jak i wpisanie tylko charakterystycznej nazwy – np. szkoáy, kina, restauracji czy teatru. DziĊki temu kaĪdy, kto zamierza skorzystaü z komunikacji publicznej, moĪe zapla-nowaü podróĪ z punktu A do punktu B, otrzymując informacje, z jakiej linii skorzy-staü, na jakim przystanku wsiąĞü, gdzie siĊ przesiąĞü, z dokáadnym czasem począt-ku i zakoĔczenia podróĪy.

System uwzglĊdnia czas dojĞcia do przystanków, co istotnie poprawia moĪli-woĞci wyznaczenia optymalnej trasy. NajwaĪniejszą zaletą systemu jest wyszuki-wanie optymalnych tras i poáączeĔ komunikacyjnych z uwzglĊdnieniem wszystkich wprowadzanych na bieĪąco zmian w kursowaniu taboru miejskich przewoĨników. Usáuga uáatwia poruszanie siĊ po mieĞcie wszystkim przyjezdnym, ale takĪe miesz-kaĔcom. Serwis prezentuje najlepsze poáączenia, informując uĪytkownika o godzi-nie rozpoczĊcia i zakoĔczenia podróĪy, bez kogodzi-niecznoĞci sprawdzania rozkáadów jazdy. Aby wyszukaü poáączenie, naleĪy podaü jedynie skąd, dokąd (i kiedy) chce siĊ dojechaü. Dodatkowo moĪna wybraü z kilku preferencji dotyczących szybkoĞci dojazdu czy dojĞcia pieszo. Zapisanie punktów typu: dom, szkoáa, praca z poda-niem dokáadnych adresów umoĪliwia szybkie planowanie podróĪy bez konieczno-Ğci kaĪdorazowego definiowania dokáadnego punktu startowego i docelowego (www.city-nav.com, stan na 4.01.2015).

(6)

Rys. 3. Aplikacje na systemy mobilne: Android, iOS, WindowsPhone

ħródáo: play.google.com, appstore.com, windowsphone.com, stan z dn. 4.01.2015. Serwis Jakdojade.pl nie jest oprogramowaniem instalowanym przez poszcze-gólnych przewoĨników (jak programy do zarządzania komunikacją zbiorową). Zarówno przechowywanie rozkáadów, jak i wyszukiwanie poáączeĔ odbywa siĊ na serwerach i bazach danych firmy CITY-NAV sp. z o.o. UĪytkownicy mają do nich dostĊp poprzez serwis internetowy, wersjĊ mobilną, oraz aplikacjĊ natywną, z której moĪna korzystaü za pomocą telefonów komórkowych. Ta ostatnia jest dostĊpna przez Google Play, App Store oraz Windows Phone (www.city-nav.com, stan z dn. 4.01.2015).

Aplikacja jest responsywna2, co eliminuje problemy z dostosowywaniem siĊ do róĪnych rozdzielczoĞci ekranów urządzeĔ mobilnych. Jakdojade.pl w wersji mobil-nej, oprócz oprawy graficznej i czytelnego ukáadu treĞci, posiada piĊü dostĊpnych wersji jĊzykowych (polska, angielska, japoĔska, francuska i niemiecka). Na razie dostĊpne są dwie z nich, ale trwają prace nad uruchomieniem kolejnych wersji jĊ-zykowych.

Aplikacja przedstawia aktualne rozkáady jazdy i pomaga w opracowaniu trasy dojazdu komunikacją miejską w 20 miastach Polski (www.jakdojade.pl, stan na 4.01.2015). NowoĞcią w ramach usáugi jest nawigacja w trakcie podróĪy.

2

Responsywna – strona internetowa lub program samoczynnie dostosowujący siĊ do rozdzielczoĞci ekranu, na którym jest wyĞwietlana/y.

(7)

Podsumowanie

Rynek urządzeĔ i aplikacji mobilnych rozwija siĊ bardzo dynamicznie, roĞnie sprzedaĪ telefonów wyposaĪonych w system operacyjny z moĪliwoĞcią instalacji dodatkowych aplikacji. Urządzenia te staáy siĊ uniwersalnymi, wielofunkcyjnymi podrĊcznymi komputerami z dostĊpem do Internetu (Jaszkiewicz 2012, s. 9). Wir-tualne Ğrodowisko staáo siĊ zupeánie nową przestrzenią, w której pojawiáa siĊ moĪ-liwoĞü prowadzenia interaktywnej komunikacji oraz oferowania nowych produktów lub usáug (Czaplewski 2007, s. 4). Internet stanowi siáĊ napĊdową wspóáczesnej gospodarki, stwarzającą szanse i moĪliwoĞci jej rozwoju (Drab-Kurowska 2013, s. 302). DostĊpnoĞü smartfonów i tabletów pozwala na oferowanie uĪytkownikom usáug mobilnych, w tym usáug opartych na lokalizacji. Dziaáa tu sprzĊĪenie zwrot-ne, w którym dostĊpnoĞü urządzeĔ stymuluje rozwój usáug mobilnych, a zapotrze-bowanie na te usáugi zwiĊksza zapotrzezapotrze-bowanie na urządzenia.

Literatura

1. BadziĔska E. (2012), Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w spoáeczeĔ-stwie informacyjnym, w: J. Buko (red.), Gospodarka elektroniczna. Wyzwania roz-wojowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usáug nr 87, Szczecin.

2. BadziĔska E., Kubiak K. (2013), Wirtualne narzĊdzia tworzenia i dyfuzji wiedzy, w: J. Buko (red.), Europejska przestrzeĔ komunikacji elektronicznej, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego nr 762, Ekonomiczne Problemy Usáug nr 104, Szczecin.

3. Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usáug ubezpieczeĔ gospodarczych, PTE OW w Szczecinie, Szczecin.

4. Drab-Kurowska A. (2013), The role of social media in economy, w: Europejska przestrzeĔ komunikacji elektronicznej, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-ciĔskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usáug nr 105, Szczecin.

5. Jaszkiewicz A. (2012), Perspektywy rozwoju urządzeĔ mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS, w: M. GoliĔski, M. SzafraĔski (red.), Zintegrowany system wspomagania dostĊpu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, wyd. Politechniki PoznaĔskiej, PoznaĔ.

6. Jemielniak D. (2008), Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiĊbiorstwach wiedzy na przykáadzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

7. Kubiak K. (2011), Transfer wiedzy w koncernach high-tech, w: M.K. Wyrwicka (red.), Sieci gospodarcze Wielkopolski – scenariusze transformacji wiedzy wspiera-jące innowacyjną gospodarkĊ, Wydawnictwo Politechniki PoznaĔskiej, PoznaĔ.

(8)

8. àysik à., Kutera R. (2013), Technologie mobilne jako determinanta rozwoju inno-wacyjnego spoáeczeĔstwa informacyjnego, w: Europejska przestrzeĔ komunikacji elektronicznej, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego nr 762, Eko-nomiczne Problemy Usáug nr 104, Szczecin.

9. Paweáoszek-Korek I. (2008), Systemy rozszerzonej rzeczywistoĞci w pracy mobil-nej, w: L. Kieátyka (red.), Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania in-formacją i wiedzą, Difin, Warszawa.

10. Raport Aplikacje mobilne, Wydawnictwo inteaktywne.com. 11. Nauka i Technika, GUS 2007.

12. www.2014.generationmobile.pl/raport. 13. www.city-nav.com.

HIGH-TECH ENTERPRISES IN CREATING NEW SOLUTIONS FOR MOBILE APPLICATION

Summary

Nowadays, the ability to create new solutions is a key determinant of economic success. A special role in this process is played by the high-tech industry. This article attempts to analyze the case of a mobile application, which is owned by a company from the high-tech sector – ICT sector. Application called “Jakdojade.pl” is a search engine for public transport connections, which facilitates traveling around the city. Keywords: ICT sector, mobile application, communication.

Cytaty

Powiązane dokumenty

PROCEDURA UDZIELENIA POMOCY BAGATELNEJ Warunkiem przyznania pomocy de

Za życia ks. złożył wizytę w Turynie biskup Rio de Janeiro, Lacerda. Przybył z prośbą do ks. Bosko, aby przysłał mu salezjanów do pracy z młodzieżą. Jego diecezja

If we look at this from the perspective of the path space formulation [VG97], which describes all possible paths in a scene up to a maximum path length of L, an ideal path

public static void main(String[] argv) {… } public double

public class FirstAndroidAppActivity extends Activity { /** Called when the activity is first created.. Dodanie przycisku i

• getRootView(): Znajduje główny kontener całego activity ustawiony

• android:layout_alignTop: Określa, że widget powinien być wyrównany swoją górną krawędzią z górną krawędzią widgetu, na który wskazuje znacznik.

Aplikacje mogą wspomagać istniejące systemy medyczne lub zajmujące się identyfikacją ognisk choroby organizacje w sposób dwukierunkowy, poprzez informowanie o stanie