• Nie Znaleziono Wyników

Pochodna funkcji w przedziale. Różniczkowalność funkcji. Pochodna funkcji wektorowej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pochodna funkcji w przedziale. Różniczkowalność funkcji. Pochodna funkcji wektorowej"

Copied!
4
34
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Pochodna funkcji w

przedziale.

Różniczkowalność funkcji.

Pochodna funkcji

wektorowej

Autorzy:

Tomasz Zabawa

2019

(2)

Pochodna funkcji w przedziale. Różniczkowalność funkcji. Pochodna funkcji wektorowej

Pochodna funkcji w przedziale. Różniczkowalność funkcji. Pochodna funkcji wektorowej

Autor: Tomasz Zabawa

Pojęcie pochodnej funkcji w punkcie możemy rozszerzyć na przedział i mówić o pochodnej funkcji w przedziale. Z pochodną funkcji wiąże się również pojęcie różniczkowalności funkcji.

DEFINICJA

Definicja 1: Pochodna funkcji w przedziale

Definicja 1: Pochodna funkcji w przedziale

Mówimy, że funkcja funkcja ma pochodną w przedziale otwartym ma pochodną w przedziale otwartym , gdzie , gdy funkcja ma pochodną w każdym punkcie tego przedziału.

Mówimy, że funkcja funkcja ma pochodną w przedziale domkniętym ma pochodną w przedziale domkniętym , gdzie , gdy funkcja ma pochodną w przedziale otwartym i pochodną prawostronną w i pochodną lewostronną w .

Mówimy, że funkcja funkcja ma pochodną w przedziale ma pochodną w przedziale , gdzie , gdy funkcja ma pochodną w przedziale otwartym i pochodną lewostronną w .

Mówimy, że funkcja funkcja ma pochodną w przedziale ma pochodną w przedziale , gdzie , gdy funkcja ma pochodną w przedziale otwartym i pochodną prawostronną w .

Definiuje się również następujące pojęcia:

DEFINICJA

Definicja 2: Funkcja pochodna

Definicja 2: Funkcja pochodna

Funkcję określoną w przedziale , której wartości są równe dla każdego , nazywamy funkcją pochodną funkcji funkcją pochodną funkcji w przedziale

w przedziale lub pochodną funkcji pochodną funkcji w przedziale w przedziale i oznaczamy ją przez lub .

DEFINICJA

Definicja 3: Funkcja różniczkowalna

Definicja 3: Funkcja różniczkowalna

Funkcję mającą pochodną (właściwą) w każdym punkcie przedziału nazywamy funkcją różniczkowalnąfunkcją różniczkowalną w tym przedziale. Przyglądnijmy się teraz klasie funkcji różniczkowalnych - sformułujemy dwa twierdzenia opisujące własności funkcji różniczkowalnych.

TWIERDZENIE

Twierdzenie 1: o ciągłości funkcji różniczkowalnej

Twierdzenie 1: o ciągłości funkcji różniczkowalnej

Jeżeli funkcja ma pochodną właściwą w punkcie , to jest ciągła w punkcie .

f

(a, b)

−∞ ≤ a < b ≤ ∞

f

f

[a, b]

−∞ < a < b < ∞

f

(a, b)

a

b

f

(a, b]

−∞ ≤ a < b < ∞

f

(a, b)

b

f

[a, b)

−∞ < a < b ≤ ∞

f

(a, b)

a

I

f

(x)

x ∈ I

f

I

f

I

f

df dx

x

0

x

0

(3)

UWAGA

Uwaga 1:

Uwaga 1:

Implikacja w przeciwnym kierunku nie jest prawdziwa, czyli nie każda funkcja ciągła musi być różniczkowalna. Świadczy o tym przykład funkcji ciągłej , która nie posiada pochodnej w . Zbiór funkcji różniczkowalnych jest zatem podzbiorem funkcji ciągłych i jest to podzbiór właściwy.

TWIERDZENIE

Twierdzenie 2:

Twierdzenie 2: o pochodnej funkcji elementarnej

o pochodnej funkcji elementarnej

Jeżeli pochodna funkcji elementarnej istnieje, to jest ona funkcją elementarną.

UWAGA

Uwaga 2:

Uwaga 2:

Funkcja elementarna to funkcja, którą można otrzymać z podstawowych funkcji elementarnych za pomocą skończonej liczby działań arytmetycznych oraz operacji składania i odwracania funkcji. Zatem funkcję elementarną możemy zapisać za pomocą jednego wzoru wykorzystując tylko podstawowe funkcje elementarne.

mówi, że pochodną takiej funkcji zawsze możemy zapisać jednym wzorem. Jest to istotna wiadomość i nie jest to własność oczywista - np. całka nieoznaczona (będąca operacją odwrotną do pochodnej) nie ma tej własności.

Zdefiniujmy również pochodną funkcji wektorowej.

DEFINICJA

Definicja 4: Pochodna funkcji wektorowej

Definicja 4: Pochodna funkcji wektorowej

Niech o przepisie będzie funkcją wektorową. Pochodną funkcji wektorowej

Pochodną funkcji wektorowej określamy wzorem

UWAGA

Uwaga 3:

Uwaga 3:

Analogicznie określamy pochodną funkcji wektorowej o przepisie :

f(x) = |x − 3|

x = 3

: [α, β] →

v⃗

R

2

v⃗

(t) = (x(t), y(t))

v⃗

(t) = ( (t), (t)).

v⃗

x

y

: [α, β] →

v⃗

R

3

v⃗

(t) = (x(t), y(t), z(t))

(t) = ( (t), (t), (t)).

v⃗

x

y

z

(4)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Akademii Górniczo-Hutniczej. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści publikacji pod warunkiem wskazania autorów i Akademii Górniczo-Hutniczej jako autorów oraz podania informacji o licencji tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Pełny tekst licencji dostępny na stronie

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/.

Data generacji dokumentu: 2019-04-15 06:12:26

Oryginalny dokument dostępny pod adresem: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/openagh-permalink.php? link=5e9f0d86b98c4c6616b216c1636121e5

Cytaty

Powiązane dokumenty

Butelkę szampana wygrał,projektuje trze­ ci zakład, krótko mówiąc przy desserze mło­ dzieniec przegrał pięć butelek szampana, co obiad jego podnosi z pięciu do

Praca pobudza do szczegółowych dyskusji nad kolejnymi aspektami, dotyczącymi przebiegu odkształcenia plastycznego w pośrednim zakresie temperatury oraz roli

Niech dana będzie macierz przekształcania liniowego f w

Intuicyjne rozumienie jest proste - pochodna funkcji opisuje tempo zmiany danej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn.. „IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki

Pochodna funkcji f w punkcie x to granica ilorazu różnicowego gdy przyrost argumentu dąży do zera (o ile granica ta istnieje)... (odwrotna własność nie jest

b) okre±l znak drugiej pochodnej-wyznaczamy przedziaªy wkl¦sªo±ci i wypukªo±ci funkcji oraz punkty przegi¦cia funkcji,. 6) zbierz otrzymane informacje o funkcji w tabeli 7)

2) zbadaj podstawowe wªasno±ci funkcji tj. parzysto±¢, nieparzysto±¢, okresowo±¢, punkty prze- ci¦cia wykresu funkcji z osiami wspóªrz¦dnych,. 3) wyznacz asymptoty

[r]

Funkcja różniczkowalna jest cia

Mówimy, że funkcja jest różniczkowalna w przedziale otwartym, jeśli posiada po- chodną skończoną w każdym punkcie tego przedziału.. Funkcja jest różniczkowalna w prze-

Jeżeli funkcja określona na przedziale 1 jest ciągła i ściśle monotoniczna, to posiada funkcję odwrotną, która też jest ciągła.. Sama zaś wartość pochodnej w tym punkcie 6

Jeśli natomiast f osiąga wartość największą na końcach przedziału, czyli mamy sytuację, którą w uproszczeniu można naszkicować jak na rysunku 3, to za punkt c przyjmiemy punkt,

Otóż prosta styczna do danej krzywej w danym punkcie tej krzywej to prosta, która przechodzi przez ten punkt, a ponadto ma kierunek zgodny z kierunkiem tej krzywej w tym punkcie,

Otóż jeśli jakiś obiekt (spadające ciało lub samochód na szosie) przebyło w określonym czasie określoną drogę, to średnia prędkość w czasie tego ruchu jest ilorazem

Na jakiej wysokości należy zrobić dziurę, aby strumień wody tryskał jak najdalej?. Jak daleko tryska

Korzystając ze wzorów na pochodną iloczynu i złożenia funkcji oraz ze znajo- mości pochodnych funkcji potęgowych wyprowadzić wzór na pochodną ilorazu.. Obliczyć pochodną

Obliczyć pochodną funkcji zmiennej x o podanym wzorze.. Chcemy zaokrąglić

[r]

Jaki powinien być stosunek średnicy dna do wysokości kadzi, aby do jej wykonania potrzeba było jak najmniej materiału. Znaleźć najmniejszą i największą wartość funkcji

Korzystając ze wzorów na pochodną iloczynu i złożenia funkcji oraz ze znajo- mości pochodnych funkcji potęgowych wyprowadzić wzór na pochodną ilorazu.. Obliczyć pochodną

Naszkicować wykres funkcji f n oraz wykres jej po-

Intuicyjne rozumienie jest proste - pochodna funkcji opisuje tempo zmiany danej (nachylenie)