• Nie Znaleziono Wyników

Teoria literatury.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Teoria literatury."

Copied!
14
0
0

Pełen tekst

(1)

Teoria literatury.

Biuletyn Polonistyczny 30/2 (104), 151-163

1987

(2)

1 5 9 6 . A b r a m o w s k a 0 . : S e r i e t e m a t y c z n e . A r t y k u ł . U k o ń c z e n i e 1 9 8 7 . 1 5 9 7 . A l e k s a n d r o w i c z A . : P o e c i o p o e z j i ( p r o b l e m n i e a k a d e m i c k i e j t e o r i i p o e z j i ) . S t u d i u m . U k o ń c z e n i e 1 9 8 7 . 1 5 9 8 . B a l u c h A . : B o h a t e r w f u n k c j i p o ś r e d n i k a . A r t y k u ł . Z ł o ż o n y w r e d a k c j i . 1 5 9 9 . B a l u c h A . : D z i e c k o i ś w i a t p r z e d s t a w i o n y . K s i ę ż k a . Z ł o ż o n a w w y d a w n i c t w i e . 1 6 0 0 . B a l u c h A. : 0 d o ś w i a d c z e n i a c h i e m o c j a c h w s p ó l n e j l e k t u r y . Z o b . p o z . 4 0 . 1 6 0 1 . B a l u c h A . , C h r z ę s t o w s k a 3 . : S p o s ó b n a p o e z j ę . K s i ę ż k a p o ­ p u l a r n o n a u k o w a . Z ł o ż o n a w w y d a w n i c t w i e . 1 6 0 2 . H a r t o s z y ń s k i K . : M i t u p a d k u p o w i e ś c i . M o n o g r a f i a , U k o ń ­ c z o n a . 1 6 0 3 . L3a r t o s z y ń s k i K . : 0 i n t e g r a c j i b a d a ń n a d t z w . k o m u n i k a c j ę l i t e r a c k ę ( t o ż w j ę z . a n g i e l s k i m ) . R o z p r a w a . W d r u k u . 1 6 0 4 . 3 a r t o s z y ń s k i K . : P r o b l e m t r a d y c j i w n a u k a c h h u m a n i s t y c z ­ n y c h . Z o b . p o z . 1 6 0 6 . 1 6 0 5 . B a r t o s z y ń s k i K . : Z u m G a t t u n g s p r o b l e m d e s h i s t o r i s c h e n R o ­ m a n s . 1 6 0 6 . 3 i o l o g i c z n e i s p o ł e c z n e u w a r u n k o w a n i a k u l t u r y . R e d . 0 . K m i t a . 1 6 0 7 . B ł a ż e j e w s k i M . : 0 n i e k t ó r y c h s t e r e o t y p a c h m a r y n i s t y k i " i s t o t n e j " . Z o b . p o z . 6 4 . 1 6 0 8 . 3 ł a ż e j e w s k i M . : U w a g i o z a s t o s o w a n i u k a t e g o r i i s t e r e o t y p u w b a d a n i a c h l i t e r a c k i c h . A r t y k u ł . ;v d r u k u .

(3)

1609. B r z u c h o w s k a Z.: W a r t o ś c i z d e g r a d o w a n e . Zob. poz. 737. 1610. B u d r e w i c z T . : P r a w i d ł a s t y l u l i s t o w e g o w X I X w. Zob. poz. 15. 1611. B u d r e w i c z T . : W p o s z u k i w a n i u j ę z y k o w y c h w a r t o ś c i u t w o r u l i t e r a c k i e g o . A r t y k u ł . 1612. C i e ś l i k o w s k a T . : G r a p h o i a g r a p h o . Z a g a d n i e n i e s e n s ó w s f o r m u ł o w a n y c h d o s ł o w n i e ora z w y n i k a j ę c y c h z k o n t e k s t u . 1613. C i e ś l i k o w s k a T . : Teks t, i n t e r t e k s t , t e r t i u m datu r. W p r z y g o t o w a n i u . 1614. C i e ś l i k o w s k a T . : T e k s t i n t e r t e k s t u a l n y . T e k s t - I n t e r ­ tekst - Ko n t e k s t . A r t y k u ł . lt>15. C i e ś l i k o w s k a T. : Z b i ó r s t u d i ó w t e o r e t y c z n o l i t e r a c k i c h . W p r z y g o t o w a n i u . 1616. C i e ś l i k o w s k a T . : Z p r o b l e m ó w i n t e r t e k s t u a l n o ś c i . W p r z y ­ g o t o waniu. 1617. C i e ś l i k o w s k a T . , C i e ś l i k o w s k i S . : C o m p r e h e n s i o n , inc om- p r e h e n s i o n et d i s c o u r s indirect. Rozpraw a. 1618. C i e ś l i k o w s k a T . , C i e ś l i k o w s k i S . : G d z i e są bogi z t a m t y c h lat. P r z e ł a m y w a n i e p o g l ę d ó w h e l l e ń s k i c h i o r i e n t a l ­ nych m i ę d z y II p r z e d i II w. po C h r y s t u s i e . 1619. C z a p l e j e w i c z E. : A T y p e of R e f l e c t i o n a nd the L i t e r a r y Genre. Wstyp. Zob. poz. 1727.

1620. C z a p l e j o w i c z E . : F o r m y m y ś l e n i a o l i t e r a t u r z e . Zob. poz. 1712.

1521. C z a p l e j e w i c z E . : N o w s z e k i e r u n k i w p ols kiej i r o s y jskie j t e o r i i l i t e ra t ury. Ar t y k u ł . U k o ń c z o n y .

1622. Cza p l e j e w i c z E . : P l a t o n i e S e g i n n i n g s . Zob. poz. 1727. 1623. C z a p l e j e w i c z E . : P o e tyk a l i t e r a t u r y e m i g r a c y j n e j . Studium.

W druku.

(4)

1625. C z a p l e j e w i c z E. : T e o r i a l i t e r a t u r y na U n i w e r s y t e c i e '.,'ar- s z a w s k i m . A r t y k u ł . U k o ń c z o n y .

1626. C z a p l e j e w i c z E . : T y p r e f l e k s j i o l i t e r a t u r z e o ga t u n e k l i t e r a c k i . Artyk uł . W druku.

1627. C z a p l e j e w i c z E . : W h a t is h a p p e n i n g to c r i t i c a l a n a l y s i s ? A r t y k u ł . IV druku. 1628. C z a p l e j e w i c z E. : 17stęp. Zob. poz. 1712. 1629. C z a p l e j e w i c z E. : Z a p o m n i a n e p o e t y ki. Ar t y k u ł . W druku. 1630. C z e r m i ń s k a М.: A u t o b i o g r a f i a i p o w i eść, c z y l i p i s a r z i j e g o po s t a c i e . K s i ąż k ą. V! druku. 1631. C z e r m i ń s k a M . : P o c z y t n o ś ć pi s m a u t o b i o g r a f i c z n y c h . A r t y ­ kuł. druku.

1632. C z y n i ć świa t z r o z u m i a ł y m . Red. E. Kuźnia. druku.

1633. D a n e k D. : P r o g r a m h u m a n i s t y k i w s p ó ł c z e s n e j . Roz p r a w a . VV druku.

1634. Danek D. : Rozprawa na temat zwięzków między literaturę a psychologię.

1635. Danek D. : Słowo biblijne wobec niewyrażalności słownej. Rozprawa. W druku.

1636. Danek D. : Umysł na codzień i od święta. (Nauka o li te ra­ turze a ps y c h o l o g i a ) . Zob. poz. 1704.

1637. Dmitruk K . : Galaktyki kultury. (Publiczność literacka między żywym i zapisanym słowem). Zob. poz. 220.

1638. Dmitruk K. : Publiczność literacka i problemy kultu lite­ ratury. Studium. - 1987.

1639. Dmitruk K. : Wiedza o kulturze literackiej. Zob. poz. 1704. 1630. Dmitruk K. : Współczesne polskie koncepcje kultury. Księż­

ka. Ukończenie 1987.

1641. Dobrzyńska Т.: Katachreza "inopiae causa". Zob. poz. 1751. współczesnej teorii literatury. Studium. Ukończenie 1937.

(5)

1642. D o b r z y ń s k a T.: K u l t u r o w e u w a r u n k o w a n i a m e t a f o r y . Zob. poz. 1761. 1643. D o b r z y ń s k a T.: T w ó r c z e u ż y c i e j ę z y ka: me t a f o r a . A n t o l o g i a prac o m e t a f o r z e ze w s t ę p e m t e o r e t y c z n y m . W o p r a c o w a n i u r e d a k cyj n ym . 1644. D o b r z y ń s k a T . : W y p o w i e d ź p r z e n o ś n a w o r a t i o recta i ora- tio ob l i q u a . Zob. poz. 1764.

1645. D o b r z y ń s k a T., P s z c z o ł o w s k a L. : W i e r s z i jeg o m e l o ­ dia. Zob. poz. 1730.

1646. Du tka C z . P . : L i t e r a t u r a : b a d a c z i krytyk. W y b r a n e role p a r t n e r ó w s y m b o l i c z n e j i n t e r a k c j i p o z n a w c z e j . R o z p r a w a h a b i l i t a c y j n a . U k o ń c z e n i e 1987.

1647. Fab uł a u t w o r u l i t e r a c k i e g o . K s i ę g a r e f e r a t ó w k o n f e r e n c j i n a u k owej UMK, 1985. W druku.

1648. F i lm i t e l e w i z j a - te o ri a , k r y ty ka, p r a k tyka . Red. A. Gw óźdź . 1649. F i l m p u b l i c y s t y c z n y . Praca z b i o r o w a p o ś w i ę c o n a g e n o l o g i i f i l m o w e j . 1650. F i lm w p e r s p e k t y w i e k o m u n i k a c j i n i e w e r b a l n e j . Red. A. Hei­ ma n, A. Gwóźdź. 1651. G ł o w i ń s k i M . : G e n r e s l i t t é r a i r e s . R o z d z i a ł p o d r ę c z n i k a w j ę z y k u f r a n c us k im . 1652. G ł o w i ń s k i M . : M i t y p r z e b r a n e . T om s t u d i ó w o f u n k c j o n o w a ­ niu p i ę c i u m i t ó w w l i t e r a t u r z e XX w. Z ł o ż o n y w w y d a w n i c ­ twie. 1653. G ł o w i ń s k i M . : S t u d i a z t e o r i i l i t e r a t u r y (m.in. "0 inter- t e k s t u a l n o ś c i " , " L i t e r a t u r a w o b e c s y m b o l i " , "Czy l i t e r a ­ tura m oż e być w z o r e m mowy?") . W toku.

1654. G r a c z y k E . : C i ę g d a l s z y do c i ę g u d a l s z e g o (praca m e t o d o ­ l o g i c z n a o h i s t o r i i l i t e r a t u r y ) . Zob. poz. 69.

(6)

1555. G r a c z y k E. : W s t ę p do d o k t o r a t u (praca m e t o d o l o g i c z n a o h i s t o r i i li t er atury) . Zob. poz. 69.

1656. G r z e g o r e k L . : S e n s o r y c z n o s ć o p i s ó w l i t e r a c k i c h i p a r a l i - t e r a c k i c h . S t u d iu m . - 1990. 1657. G u t o w s k i W.: Po e t y k a w y o b r a ź n i k a t a s t r o f i c z n e j . S t u dium. U k o ń c z e n i e 1988. 1658. H e n d r y k o w s k i M . : A u t o r w filmie. Praca h a b i l i t a c y j n a . -1987. 1659. H o p f i n g e r M . : A u d i o w i z u a l n o ś ć k u l t u r y i k u l t u r a a u d i o w i - z u a l n o ś c i . Zob. poz. 1650. 1660. H o p f i n g e r M . : F il m i a n t r o p o l o g i a . A rt y k u ł . U k o ń c z o n y . 1661. In glot M. : W y z n a c z n i k i g a t u n k o w e c z y t a n k i . S t u d i u m z p o ­ g r a n i c z a l i t e r a t u r y p i ę kn e j i t e k s t ó w u ż y t k o w y c h . Zob. poz. 1550. 1662. I n t e r p r e t a c j a i re cepcja. M a t e r i a ł y s y m p o z j u m p o l s k o - - s k a n d y n a w s k i e g o w S i g t u m i e . 1663. O a j t e I.: 0 f u n k c j i p r o l o g u w d r a m a c i e g r o t e s k o w y m . A r t y ­ kuł. U k o ń c z e n i e 1987.

1664. O a j t e I.: Próba o k r e ś l e n i a s t r u k t u r y gr o t e s k i . Artyk uł.

V! o p r a c o w a n i u redak cyjn ym.

1665. D a n i o n M . : Pr oj ekt k r y t y k i f a n t a z m a t y c z n e j . O d d a n e do d r u k u . 1666. K l o c h Z . : Z a g a d n i e n i a i k o n i c z n o ś c i tekstu. S t u di um. U k o ń c z e n i e 1990. 1667. K l u s z c z y ń s k i R.'.V. : A w a n g a r d a . R o z w a ż a n i a t e o r e t y c z n e . K s i ę ż k a , V/ druku. 1668. K l u s z c z y ń s k i R . W , : U w a g i na temat t w ó r c z y c h a s p e k t ó w o d ­ b i o r u filmu. A r t y k u ł . VI druku. 1669. K o l a n k i e w i c z L . : W i e d z a o k u l t u r z e . O p r a c o w a n i e skryptu. Z ł o ż o n e v.' w y d a w n i c t w i e .

(7)

1670. K o ł a c z k o w s k a A . : S t a t u s p o s t a c i w p o e t y c k i m d r a m a c i e p o l ­ skim, c z e s k i m i s ł o w a c k i m . Praca d o k t o r s k a . U k o ń c z e n i e 1989. 1671. K o n o t a c j a . Red. 0. B a r t m i ń s k i . W druku. 1672. K o r d y s 0.: Q a d a n i a nad m i t o l o g i ę s ł o w i a ń s k ę w k o n t e k ś c i e s e m i o t y c z n y c h t e o r i i kul tur y. A r t y k u ł . 1673. K o r d y s 0.: M e t a f o r a - n e u r o s e m i o t y k a - a n t r o p o l o g i a . Zob. poz. 1751. 1674. K o r d y s J . : 0 p o d s t a w o w y c h p r o c e s a c h s y m b o l i z a c j i i s e m i o ­ t y c z n y c h m e c h a n i z m a c h kul tur y. Praca h a b i l i t a c y j n a . U k o ń ­ c z eni e 1990.

1675. K o r d y s 3.: S z k i c e z h i s t o r i i fabuł. N e u r o s e m i o t y c z n e i a n t r o p o l o g i c z n e p r z e s ł a n k i g e n e z y fabuł. Praca d ok tor ska. G o towa do druku.

1676. K o r o l k o M . : S z t u k a retor yki . P r z e w o d n i k e n c y k l o p e d y c z n y . K s i ę ż k a p o p u l a r n o n a u k o w a . W druku.

1677. K o s t k i e w i c z o w a T . : D z i e j e p oez j i w y s o k i e j w Po lsce - oda

i g a t u n k i p ok r e w n e . M o n o g r a f i a . U k o ń c z e n i e 1992. 1678. K r a j e w s k a A.: L i r y c z n e p o g r a n i c z a k o m e d i i . Ar t y k u ł . W p r z y g o t o w a n i u do druku. 1679. K r a j e w s k a A.: M a s k a k o m e d i o w a . A r t ykuł. W p r z y g o t o w a n i u do druku, 1680. K r a j e w s k a A , : Po e t y k a a b s u r d u . A r t y k u ł . P r z y g o t o w a n y do d r u k u . 1631. K r a s k o w s k a E. : P i s a r z d w u j ę z y c z n y . A r t y k u ł . O d d a n y do druku. 1682. K u b i c k a - C z e k a j B . : S o n e t u k s z t a ł t a r t y s t y c z n y . Artyk uł. Z ł o ż o n y do druku. 1683. K u l a w i k A.: Poe ty k a , P o d r ę c z n i k u n i w e r s y t e c k i . U k o ń c z e n i e 1987,

(8)

1684. L e g e ż y ń s k a A . : T ł u m a c z i j e g o k o m p e t e n c j e a u t o r s k i e . Roz- praca d o k t o r s k a . W druku. 1585. L i c h a ń s k i Z.CJ.: R e t o r y k a w Polsce. Z b i ó r s t u d i ó w nt. re t o ­ ryki i b i b l i o g r a f i a p r z e d m i o t o w a i p o d m i o t o w a . W o p r a c o w a ­ niu r e d a k c y j n y m . 1686. L i t e r a t u r a a w y o b c o w a n i e . Z b i ó r r e f e r a t ó w X X I I K o n f e r e n c j i T e o r e t y c z n o l i t e r a c k i e j . Z a m o ś ć , w r z e s i e ń 1986. Red. 3. Swięch. 1687. L u b a s - B a r t o s z y ń s k a R . : Fu n k c j a list u w t e k s t a c h o c h a r a k ­ terze p a m i ę t n i k a r s k i m . W druku. 1688. L u b a s - B a r t o s z y ń s k a R . : M i ę d z y a u t o b i o g r a f i z m e m i p ow i e ś c i ę . A r t y k u ł . G o t o w y do druku. 1689. Ł e b k o w s k a A.: " R o z m o w y z p i s a r z e m " - a n a l i z a g a t un ku. A r ­ tykuł. W p r z y g o t o w a n i u . 1690. M a c i e j e w s k i M . : " A ż e b y c i a ł o p o w r ó c i ł o w s łowo". P r ó b y i n ­ t e r p r e t a c j i k e r y g m a t y c z n e j . T o m stu diów . O d d a n y do druku. 1691. Mał e f o r m y n a r r a c y j n e . Red. W. W ó j c i k .

1692. M a r k i e w i c z H . : O d b i ó r i o d b i o r c a w p ol s k i e j nauc e o l i t e ­ raturze. Zob. poz. 70.

1693. M a r k i e w i c z H . : O t e r m i n o l o g i i g a t u n k o w e j l i t e r a t u r o z n a w ­ stwa p o l s k i e g o . Zob. poz. 1550.

1694. M a r k i e w i c z H. : N a j n o w s z a te oria b a d a ń l i t e r a c k i c h za g r a ­ nicę. W y b ó r , wstę p , k o m e n t a r z e . W o p r a c o w a n i u . 1695. M a r k i e w i c z H . : T e o r i a p o w i e ś c i w r o zw oju h i s t o r y c z n y m . M o n o g r a f i a . - 1990. 1696. M a r t u s z e w s k a A . : 3ak " r o z b i e r a ć " "tę t r z e c i ę " ? 0 b a d a ­ ni a ch l i t e r a t u r y p o p u l a r n e j . Zob. poz. 1704.

1697. M a r t u s z e w s k a A. : P r a w d o p o d o b i e ń s t w o jako k a t e g o r i a teo re- t y c z n o l i t e r a c k a . A r t yku ł. U k o ń c z o n y .

(9)

do t e o r i i r e a l i z m u i p r a w d y w l i t e r a t u r z e . Zob. poz. 1190. 1699. M a z u r A.: K a t e g o r i a p o k o l e n i a w b a d a n i a c h l i t e r a c k i c h -

p r z e g l g d z a g a d n i e ń . S t u d i u m p r o b l e m u . Z ł o ż o n e do druku. 1700. M a z u r A.: P a r n a s i s t o w s k i m o d e l s z t u k i - r e f l eksje. Sz kic

e s e i s t y c z n y . Z ł o ż o n y do druku. 1701. M e n c w e l A.: W s t ę p . Zob. poz. 1771.

1702. M i c h a ł o w s k a T . : T h e Earlier N o t i o n of "Poem" a n d g e n o l o g i - cal P r o b l e m s . A r t y k u ł .

1703. M u r a s i k P . : K s i g ż k a i k o m p u t e r . A r t y k u ł . U k o ń c z e n i e 1988. 1704. N o w e p r o b l e m y m e t o d o l o g i c z n e w s p ó ł c z e s n e g o l i t e r a t u r o ­

znawstwa. M a t e r i a ł y sesj i, W a r s z a w a 1986. Red. H. M a r k i e ­ w i cz, 0. S ł a w i ń s k i . '.V druku. 1705. N y c z R . : D e k o n s t r u k c j o n i z m w t e o r i i l i t e r a t u r y . Zob. poz. 1704. 1706. N y c z R . : M i m e s i s a i n t e r t e k s t u a l n o ś ć . 0 k l i s z y i z j a w i s ­ kach p o k r e w n y c h . A r t y k u ł . W p r z y g o t o w a n i u . 1707. N y c z R . : R e t o r y k a o b e c n o ś c i . M i m e t y c z n e s t r a t e g i e n o w o ­ c z e s n e j l i t e r a t u r y . K s i ę ż k a . IV p r z y g o t o w a n i u . 1708. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a A . : T e o r i a w y p o w i e d z i j a k o p o d s t a w a k o ­ m u n i k a c y j n e j t e o r i i d z i e ł a l i t e r a c k i e g o . Zob. poz. 1704. 1709. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a A . , P s z c z o ł o w s k a L . : P o l s k i w i e r s z w o l ­ ny. M o n o g r a f i a . 1710. P o d g ó r s k a T . : F a c e c j a - t e oria i rozwój g a t u n k u . A r t y k u ł . 1711. P o e t y k a i k o n t e k s t y s p o ł e c z n e . M a t e r i a ł y X X I k o n f e r e n c j i t e o r e t y c z n o l i t e r a c k i e j w D y m a c z e w i e . Red. CJ. S ł a w i ń s k i . 1712. P o s z u k i w a n i a t e o r e t y c z n o l i t e r a c k i e . Red. E. C z a p l e j e w i c z , E. K a s p e r s k i . Z ł o ż o n e w w y d a w n i c t w i e . 1713. P r o b l e m y i n t e r p r e t a c j i . Red. M. C z e r m i ń s k a . W druku. 1714. P r o b l e m y p o d m i o t o w o ś c i s z t u k i filmo w ej. Red. A. Hel man,

(10)

1715. P r u s s a k M. : D r a m a t po e t y c k i . Ar t y k u ł . '.V o p r a c o w a n i u . 1716. P r z y l i p i a k M. : lCategoria n a d a w c y w e w n ą t r z t e k s t o w e g o dzieła f i l m o w e g o w e w s p ó ł c z e s n y c h t e o r i a c h f i l m o w y c h . Zob. poz. 1772. 1717. P r z y l i p i a k M . : M o d e l e w y p o w i e d z i filmow ej. M o n o g r a f i a . Praca d o k t o r s k a . U k o ń c z e n i e 1987.

1718. P r z y l i p i a k M. : N a r r a t o r l i t e r a c k i - "narrator" filmowy. Zob. poz. 1714.

1719. P r z y l i p i a k M . : 0 s u b i e k t y w i z a c j i p r z e k a z u fil m o w e g o . Zob. poz. 1750.

1720. P r z y l i p i a k M . : Punkt s ł y s z e n i a . A r t y k u ł o t e c h n i k a c h su- b i e k t y w i z o w a n i a f i l m ow e j ś c i e ż k i d ź w i ę k o w e j .

1721. P r z y l i p i a k M . : S t r a t e g i e k r y t y k i film owej . Zob. poz. 164G. 1722. R a c z y ń s k i K. : P r o l e g o m e n a do p o e t y k i tzw. “ p o w i e ś c i ż e ­ g l a r s k i e j " . St u d i u m . W p r z y g o t o w a n i u . 1723. Radwan-l7ińska T. : B i b l i o l o g i c z n a e r y s t y k a (głos w s p r a w i e k r y t y k i " k s i ą ż k i w p r o c e s i e k o m u n i k a c j i s p o ł e c z n e j " ) . A r ­ tykuł. W druku. 1724. R a d w a n-'.Viriska T.: P r a c e b i b l i o l o g i c z n e Z a k ł a d u N a u k i o K s i ą ż c e (u g) . 1. Skrypt. R e d a k c j a i ws tęp. 1725. R a d w a n - W i ń s k a T . : P r o b l e m y b a d a w c z e o d b i o r u dzi e ł a k s i ą ż ­ k o w e go. Praca h a b i l i t a c y j n a . - 1988.

1726. R a t a j c z a k D . : Lire - v o i r - savoir. Zob. poz. 27.

1727. R e f l e c t i o n on L i t e r a t u r e in E a s t e r n a n d W e s t e r n C u l t u r e s . Red. E. Cza p i e j e w i c z , M. M e l a n o w i c z . W druku.

1728. R o m a n o w s k i R. : S z t u k a a k t o r s k a i jej u w a r u n k o w a n i a . Praca h a b i l i t a c y j n a . U k o ń c z e n i e 19G8.

1729. R y s i e w i c z A.: R e t o r y k a p o e z j i m i ł o s n e j . Dwa a r t y k u ł y . U- k o ń c z e n i e 1980.

(11)

1981. Rod. M. T o m a s z e w s k i . W druku.

1731. S k u b a l a n k a T . : D e p e r s o n a l i z a c j a w n i e k t ó r y c h s t y l a c h p i s a ­ nych języka p o l s k i e g o . v7 druku.

1732. S k u b a l a n k a T. : G r a m a t y k a s t y l i s t y c z n a języ ka p o l s ki ego . S y n t e z a . 1733. S k u b a l a n k a T . ; K a t e g o r i a l n e u k s z t a ł t o w a n i e t e k s t ó w p o t o c z ­ nych. 17 o p r a c o w a n i u . 1734. S k u b a l a n k a T . : K a t e g o r i a n i e o k r e ś l o n o ś c i w s t r u k t u r z e t e k s t u a r t y s t y c z n e g o . 17 o p r a c o w a n i u . 1735. S k u b a l a n k a T. : L i n g w i s t y c z n a k a t e g o r i a czasu w na r r a c j i e p i c k i e j i li r y c z n e j . '.7 druku. 1736. S k u b a l a n k a T . : S t y l i s t y c z n a a k o m o d a c j a k a t e g o r i i f l e ksy j- nej . 17 druku.

1737. S ł a w i ń s k i O.: I n t e r t e k s t u a l n o ś ć - rzut oka. S t u d i u m z z a ­ k r e s u p o e t y k i h i s t o r y c z n e j . U k o ń c z e n i e 19G7.

1738. S ł a w i ń s k i d , : L i t e r a t u r a a w y o b c o w a n i e . Zob. poz. 1686. 1739. S ł a w i ń s k i 3.: U w a g i o i n t e r p r e t a c j i ( l i t e r a t u r o z n a w c z e j ) .

Zob. p o z . 1713.

1740. S ł o w n i k t e r m i n ó w l i t e r a c k i c h . \7yd. 2, popraw, i r ozszerz. O p r ać . M. G ł o w i ń s k i , T. K o s t k i o w i c z o w a , A.* O k o p i e ń - S ł a w i ń - ska, 0. S ł a w i ń s k i . '.7 druku.

1741. S m u s z k i e w i c z A . : U z g a d n i a n i e kodu l i t e r a c k i e g o w p r o zie dla dzieci. Zob. poz. 6.

1742. S p e i n a 3.; Św ia t p r z e d s t a w i o n y l i t e r a t u r y . Ks iężk a p o p u ­ l a r n o n a u k o w a d o t y c z ą c a k a t e g o r i i a r t y s t y c z n y c h l i t e r a t u r y - realizmu , n a t u r a l i z m u , g r o t e s ki, p s y c h o l o g i z n u , mitu. Z ł o ż o n a w w y d a w n i c t w i e .

1743. S t a r z y c k i A.: M y ś l i o b a d a n i u s e m a n t y k i tek s t u l i t e r a c k i e ­ go. Zob. poz. 1550.

(12)

"possib-le w o r l d s " in l i t e r a r y studi e s. A r t y k u ł . W druku. 1745. S t a r z y c k i A.: S e m a n t y k a s y tu a c y j n a . Arty k u ł . IV o p r a c o w a ­ niu. 1746. S t a s i ń s k i P.: R e t o r y k a l i t e r a c k a w s p o ł e c z n y m k o m u n i k o w a ­ niu. Praca h a b i l i t a c y j n a . U k o ń c z e n i e 1988. 1747. S t ę p n i k K . : F i l o z o f i a m e ta fo r y. M o n o g r a f i a . Po r ecen zji. 1748. S t o f f A. : C z y s c i e n c e f i c t i o n jest g a t u n k i e m i d e o l o g i c z n i e z d e t e r m i n o w a n y m ? IV druku.

1749. S t o f f A.: W y o b c o w a n i e : e g z y s t e n c j a i poetyka. Zob. poz. 1686.

1750. S t u d i a f i l n o z n a w c z e (kolejny tom). Red. O. T r z y n a d l o w s k i . 1751. 'Studia o t ropach. I. Praca z b i o ro wa . Red. T. D o b r z y ń s k a .

V.' opracowaniu redakcyjnym.

175?. S t y l i s t y c z n a a k o m o d a c i a s y s t e m u g r a m a t y c z n e g o . Praca z b i o ­ rowa. Red. T. G k u b a l a n k a . O d d a n a do druku.

1753. S z a j n e r t D. : D o j r z a ł o ś ć a s k o ń c z o n o ś ć dzieł a - w z w i g z k u z teorię paka. Zob. poz. 49.

1754. S z a j n e r t D . : Z a g a d n i e n i e p o s t a c i l i t e r a c k i e j . R o z p r a w a h a b i l i t a c y j n a . U k o ń c z e n i e 1993.

1755. S z a r y - M a t y w i o c k a E . : 0 tr ze c h p o j ę c i a c h a n t r o p o l o g i c z n y c h : k s i g ż c o - f a b u l e - l e k t u r ze . Praca h a b i l i t a c y j n a . U k o ń c z e ­ nie 1987.

1756. S z t u k a dramatu. Praca z b i o r o w a . Red. L. Ludo r o w s k i . V/ d r u ­ ku.

1757. S z t u r c \'J. : Ironia s o k r a t e j s k a - jej o d d z i a ł y w a n i e i r e c e p ­

cja. A r t y k u ł . U k o ń c z e n i e 1967.

1758. S z t u r c W. : 0 i s t o c i e i r o n i c z n o ś c i . Art ykuł . ’V o p r a c o w a n i u . 1753a. S z t u r c IV.: P o j ę c i e " d i s s i m u l â t io" i " sim u l a t i o " w r e t o r y ­

ce r z y msk ie j o k r e s u c y c e r o ń s k i e g o . Art ykuł . W p r z y g o t o w a ­ niu .

(13)

1759. S l ó s a r s k a 3 ,: Ha r m o n i a e l e m e n t ó w i k o n i c z n y c h w m a n d a l i

jako w z ó r “osoby p e ł n e j ". A r t ykuł. U k o ń c z e n i e 1987. 1760. S l ó s a r s k a 3.: W y b r a n e z a g a d n i e n i a p o e t y k i g e n e r a t y w n e j . Studium. U k o ń c z e n i e 1987. 1761. S w i r e k A . : W p ł y w l i n g w i z m u na p o e z j ę w s p ó ł c z e s n y . A r t y k u ł . W druku. 1762. T a r n o g ó r s k a M . : M e t o d o l o g i a l i t e r a t u r y w y o b c o w a n e j . W o k ó ł " T r a n s g r e s j i " . Zob. poz. 1686. 1763. T a r n o g ó r s k a M. : Mit j a ko k a t e g o r i a w b a d a n i a c h literackich. A r t ykuł.

1764. Tekst w kon t e k ś c i e . Praca z b i o rowa .

1765. T e o r i a bada ń l i t e r a c k i c h za g r a n icę. T. II, cz. 3. Red. S. S k w a r c z y ń s k a . W druku. 1766. T o m a s i k W.: T e n d e n c j a a i n t e r t e k s t u a l n o ś ć . Referat. W p r z y g o t o w a n i u . 1767. U r b a ń s k a D . : T e c h n i k i r y t m i z a c y j n e w p o l s k i m w i e r s z u w o l ­ nym. Referat. 1768. W a k s m u n d R . : 3aśń jako g a t u n e k l i t e r a t u r y p o p u l a r n e j . M o ­ nografia. p r z y g o t o w a n i u .

1679. W e r p a c h o w s k a A.: Ret oryka . Z a rys m o n o g r a f i c z n y . U k o ń c z e ­ nie 1990.

1770. W k r ęgu t e o r i i kultur y. Praca z b i o ro wa.

1771. W p r o w a d z e n i e do w i e d z y o kult urze. Praca z b i orow a.

1772. W s p ó ł c z e s n e t e o rie filmowe. Praca zb i o r o w a . Red. A. H e i ­ ma n, T. Miczka.

1773. W y s ł o u c h 3.: L i t e r a t u r a i s z t u k i w i z u a l n e - p r o b l e m y m e ­ t o d o l o g i c z n e . A r t y k u ł . W o p r a c o w a n i u .

1774. W y s ł o u c h S. ( w s p ó ł au tor stwo) : Po etyka st o s o w a n a . Wyd. 2. 'W druku.

(14)

17 7 6 . W y s ł o u c h S . : T e c h n i k i w s p ó ł c z e s n e j p o w i e ś c i p o l i t y c z n e j . Zob. poz. 1711.

17 7 7 . Z d z i e j ó w n a uki o l i t e r a t u r z e w Polsce. Cz. II. Red. H. M a r k i e w i c z .

1778. Z i ę t e k Z . : A u t e n t y z m r o z p o z n a ń s p o ł e c z n y c h . Zob. poz. 1106.

1779. Z i e l o n k a Z . : G e o g r a f i a p i ś m i e n n i c t w a p o l s k i e g o na ślgsku. S t u d i u m z z a k r e s u s o c j o l o g i i li te r a t u r y . W p r z y g o t o w a n i u .

1780. Z i o m e k : G e nera s c r i b c n d i . (o fo rmach pros tych l i t e r a ­

t u r y pisanej) . Artyk uł.

1781. Z i o m e k 0.: R e t o r y k a opis owa. P o d r ęczn ik. U k o ń c z e n i e 1987. 1782. Ż ó ł k i e w s k i S . : S t udi a z t e o r i i i h i s t o r i i s e m i o t y k i k u l ­

tury. Ks i ę ż k a . Z ł o ż o n a w w y d a w n i c t w i e .

1783. Ż ó ł k i e w s k i S . : S y s t e m a t y z a c j a t e o r i i k u l t u r y l i t e r a ckiej . - 1990.

P o n a d t o zob. poz.: 116a, 122, 160, 251, 255, 421, 528, 550, 551, 565, 781, 794, 830, 901, 907, 1041, 1179, 1204, 1292, 1394, 1395, 1419, 1538, 1793, 1794, 1795, 1798.

Cytaty

Powiązane dokumenty

problemu wiązali autorzy z obecnością różnych form interakcji społecz­ nych, czyniących ideologiczne zdeterminowanie literatury pośrednim i

[r]

The  aim  of  this  work  is  to  assess  the  differentiation  of  geometric  features  of  parcels  in  the  immediate  neighbourhood 

The current article explores the survey’s results for seven of these countries, focusing on the following issues: teacher training; teachers’ views of their own

Jeśli sąd orzekł w sposób niebudzący wątpliwości, iż nie zacho- dzi konieczność dokonywania wykładni treści orzeczenia, a mimo to strona złożyła wniosek o wykładnię,

Rzetelna analiza ewolucjonizmu i kreacjonizmu pozwala patrzeć na nie jako na wzajemnie uzupełniający się opis świata: kreacjonizm opisuje go od strony jego ostatecznych przyczyn,

Ze względu na zakres swej pracy ten ostatni pominął całkowicie w swych rozważaniach interesującą nas część dokumentu, tę odnoszącą się do spraw

‘Part-oxidised’ soot tests – non uniform sootload In a DPF fitted to a vehicle, the soot load occurs over a range of engine conditions and regeneration occurs when a threshold