• Nie Znaleziono Wyników

Medyczne i psychologiczne problemy wieku podeszłego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Medyczne i psychologiczne problemy wieku podeszłego"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1995,4, suplement 1(2),1-6

Medyczne i psychologiczne problemy wieku

podeszłego

Medical and psychological problems in the elderly

TADEUSZ PARNOWSKI

Z/l Kliniki Psychiatrycznej IPiN w Warszawie

STRESZCZENIE. Złożoność problemów, jakie prezentuje człowiek w wieku podeszłym zmusza zarówno lekarza, jak i innych ludzi do bardzo uważnego ich analizowania i delikatnego postę­ powania. Autor zgłasza szereg postulatów doty-czqcych opieki nad osobami w wieku podeszłym.

SUMMARY. Because they are so comple.x, t/ze

problems which elderly people present require very careful analysis and attentive treatment by the phy-sician and other people as well. The author suggests several postulates concerning how to care for tlze elder/y.

Słowa kluczowe: wiek podeszly / problemy somatyczne / problemy społeczne / kontakty społeczne

Key words: old age / physica! problems / socia! problerns / socia! relations

FIZJOLOGIA WIEKU

PODESZŁEGO

Zakres problemów zdrowotnych w wieku

podeszłym defmiują cztery elementy, tworząc

szczególny rodzaj związku pomiędzy wiekiem i zdrowiem.

1. Poprawa zdrowia i jakości życia

spowodo-wała przedłużenie czasu życia i zmniejsze-nie śmiertelności w wieku podeszłym.

Po-szerzyła się wiedza o czyrmikach ryzyka chorób wieku podeszłego. Uległo poprawie rozpoznawanie rozpoczynających się w

późnym wieku chorób, jak np. choroba Alz-heimera, zespoły lękowe, choroby afektyw-ne, zespoły psychotyczne i zaburzenia

oso-bowości.

2. Przedłużył się czas życia osób z przewlekły­

mi chorobami oraz chorobami powstający­ mi przed porodem lub w okresie dzieciń­

stwa, jak np. choroba Downa lub schizofre-nia,

3. Wiedza dotycząca procesu starzenia

pozwo-liła na jego dokładniejsze opisanie jako sta-nu fizjologicznego z charakterystycznymi zmiananli biologicznymi, psychologiczny-mi, poznawczymi i behawioralnymi.

4. Współistnienie chorób somatycznych i

za-burzeń psychicznych jest częstsze w popu-lacji geriatrycznej niż w wieku średnim, np. depresja jest częstym objawem po udarze i w chorobie Parkinsona, a lęk często towa-rzyszy choronom układu pokarmowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego. Wiele stosowanych leków wpływa na na-strój i funkcje poznawcze. Szczególną

trud-ność w rozpoznawaniu, wyborze leczenia i ocenie objawów niepożądanych sprawia

współistnienie chorób somatycznych z -za-burzeniami psychicznymi, poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi oraz

obecność zmian spowodowanych wie-kiem (3, 4).

Zjawisko starzenia polega na obecności

zmian fizjologicznych. Jest to też okres zmiany postaw i reakcji na otaczający świat Starość nie jest stanem zaprogramowanym biologicznie, lecz może przebiegać odmiennie u różnych

osób. Pierwotne starzenie jest

charakterystycz-ne dla każdego człowieka i zależy od wpływu

czynników genetycznych. Wtórne starzenie

odnosi się do obecności uszkodzeń i ułomności powodowanych przez niekorzystne czynniki

Cytaty

Powiązane dokumenty

Depth-limited wave breaking occurred close to the shore due to the steepness of the beach, creating a narrow surf/swash zone ( ∼10 m wide). Fluorescent Rhodamine dye was released as

Interesujące jest to, że najbardziej chara- kterystyczne dla obrazów MR zmiany inwo- lucyjne dotyczą istoty białej mózgu, a nie istoty szarej. Sprowadzają się

It is to be noted that the practice of social egg freezing could contradict this idealized autonomy of the choice of partner, since it may send the message that only fertile

Z prawa prokuratora do udzia³u w ka¿dym stadium postêpowania nie mo¿na zatem wyprowadziæ jego legitymacji do wniesienia odwo³ania, bowiem postêpowanie administracyjne w

Przeprowadzono badania uzyskanych powłok z wykorzystaniem elektronowego mikroskopu skaningowego SEM, analizę rentgenowską EDS, spektroskopię w podczerwieni i

Wiadomo także, iż penicylina dostępna była w formie soli wapniowej penicyliny (CaPn) w postaci proszku, będącego mieszaniną CaPn i sulfonamidów, przeznaczonego

Grupa Naftogaz jest ukraiñskim narodowym koncernem naftowo-gazowym, zajmuj¹cym siê poszukiwaniem i zagospodarowaniem z³ó¿ ropy nafto- wej i gazu ziemnego, wykonywaniem

Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej są osoby, które odbywają lub pełnią: zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, terytorialną służbę wojskową,