Biofizyka test, test PDF / Memorizer

24  47  Download (0)

Full text

(1)

Test z biofizyki dla studentów

1/ 1.Nauka wykorzystująca do projektowania rozmaitych urządzeń technicznych zjawiska zaobserwowane w świecie istot żywych to:

[ ] Fizyka medyczna [ ] Bioortotyka [ ] Bioinżynieria

[X] Bionika

2/ Ciśnienie tętnicze krwi człowieka RR= 120mmHg/80mmHg jest:

[ ] Równe ciśnieniu atmosferycznemu w otoczeniu

[X] Wyższe od ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu

[ ] Nie ma żadnego odniesienia do ciśnienia atmosferycznego otoczenia [ ] Niższe od ciśnienia atmosferycznego w otoczeniu

3/ Odruchowe rozszerzenie naczyń krwionośnych w oddalonych, symetrycznie położonych obszarach obwodowych ciała wskutek aplikacji bodźca wodnego zimnego lub gorącego w ograniczonym miejscu, nazywamy:

[X] Odczynem Brown-Sequarda

[ ] Odruchem Dastre i Morota [ ] Prawem Webera-Fechnera [ ] Prawem du Bois Reymonda

4/ Fitoterapią nazywamy [X] Ziołolecznictwo

[ ] Usprawnienie układu narządów ruchu

[ ] Kinezyterapeutyczną metodę zwalczania nadwagi i otyłości [ ] Leczenie lub wspomaganie leczenia metodami fizykalnymi

5/ Dziedzina wiedzy, która stosuje prawa fizyki do wyjaśniania procesów zachodzących w żywym organizmie ludzkim, zajmuje się poznawaniem i badaniem procesów fizycznych na poziomie organizmu i ekosystemu, na poziomie tkankowym, komórkowych i molekularnym w odniesieniu do problemów medycyny, to:

(2)

[ ] Filozofia przyrody

[X] Biofizyk meddyczna

[ ] Fizjologia medyczna [ ] Fizyka stosowana

6/ Borowiny należą do:

[ ] Ziemi leczniczych [ ] Osadów mineralnych [ ] Abiolitów

[X] Biolitów

7/ W organizmie ludzkim liczba receptorów: [X] Zimna przeważa nad liczbą receptorów ciepła

[ ] Ciepła przeważa nad liczbą receptorów zimna [ ] Ciepła i zimna jest jednakowa

[ ] Ciepła i zimna jest różna u różnych ludzi

8/ Wydzielanie melatoniny, produkowanej przez szyszynkę, regulującej biologiczny rytm okołodobowy

[ ] jest mniejsze, gdy dzień jest krótszy

[X] Wzrasta w ciemności

[ ] Wzrasta podczas oświetlenia [ ] jest większe, gdy dzień jest dłuższy

9/ Unikanie zbyt częstego poddawania się diagnostycznemu prześwietlaniu promieniami rentgenowskimi jest:

[X] Postępowaniem racjonalnym

[ ] Objawem niedocenienia wczesnego wykrywania nowotworów i gruźlicy płuc [ ] Przejawem ignorancji

[ ] Pospolitym zabobonem

10/ Prąd stały o natężeniu terapeutycznym w czasie nieprzerwanego przepływu przez kończynę człowieka

[X] Wywiera działanie analgetyczne

[ ] Stymuluje ruchowo mięśnie szkieletowe prawidłowo unerwione [ ] Powoduje tężcowy skurcz mięśni

[ ] Stymuluje ruchowo mięśnie poprzecznie prążkowane odnerwione

(3)

następstwo pozatermicznego …. Ultradźwięków to:

[ ] Recefalomacje [ ] Libtoblacje [ ] Pseodograwitacje

[X] Kawitacje

12/ Wśród wskazań do leczenia za pomocą peloidów i kąpieli siarczano-słonych wymienia się

[ ] Miażdżycę i tętniaki [ ] Nowotwory i czynną gruźlicę

[X] Zwyrodnieniowe choroby reumatoidalne

[ ] Niewydolność krążenia i zawał mięśnia sercowego

13/ Otwartym źródłem promieniotwórczym nazywamy każde źródło: [X] Po wyjęciu go z domku ołowiowego

[ ] Którego substancja promieniotwórcza ma bezpośredni kontakt z otoczeniem

[ ] Którego substancja promieniotwórcza znajduje się w trwałej obudowie, przez którą przenika tylko promieniowanie

[ ] Którego promieniowanie jonizujące dotarło do tkanki żywej

14/ Praktyczne zastosowanie promieniowania laserowego w leczeniu nowotworów ma miejsce w metodzie zwanej

[ ] Fototerapią ultrafioletową [ ] Ekspozycją fotolityczną

[X] Terapią fotodynamiczną

[ ] Fotolizą laserową

15/ Napięcie powierzchowne i inne zjawiska powierzchowne mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowych czynności i reakcji, w które wchodzą liczne substancje w ustroju człowieka. Nie mają one znaczenia w przypadku:

[ ] Żółci

[X] Moczu wtórnego

[ ] Pankreatyny [ ] Surfaktantów

16/ Kąpiele kwasowęglowe obniżają ciśnienie tętnicze krwi człowieka dzięki działaniu CO2(bezpośreniemu i pośredniemu - acetylocholina, histamina) powodującemu:

[ ] zwolnieniu akcji serca i tętna

[ ] zwężeniu drobnych naczyń tętnicznych

[ ] rozszerzeniu dużych naczyń śródpiersia i brzucha

(4)

17/ Spójność, monochromatyczność, wysokie natężenie i ścisła kierunkowość są charakterystycznymi cechami promieniowania: [X] Laserowego [ ] Optycznego [ ] Skolimowanego [ ] Koherentnego

18/ Żywa tkanka ludzka, przez którą przepływa prąd elektryczny jest odbiornikiem:

[ ] czynno-indukcyjno-pojemnościowym

[X] czynno-indukcyjnym

[ ] czynno-pojemnościowym [ ] indukcyjno-pojemnościowym

19/ Do sterylizacji używany jest, ze względy na własności jonizujące: [X] Ultrafiolet C

[ ] Ultrafiolet A [ ] Ultrafiolet D [ ] Ultrafiolet B

20/ Do miejscowego wprowadzenia leku do organizmu wykorzystuje się prąd stały w: [X] Jontoforezie

[ ] Galwanopalpacji [ ] fotoablacji [ ] Galwanizacji

21/ Krenoterapia to leczenie za pomocą:

[ ] Wody bieżącej [ ] kąpieli w solankach [ ] okładów z peloidów

[X] kuracji pitnych

22/ Człowiek pozbawiony odzieży, w warunkach przemiany podstawowej, w suchym powietrzu o temp. 26 stopni C traci ciepło głównie przez:

[ ] kownekcję [ ] przewodzenie [ ] wyparowanie wody

(5)

[X] promieniowanie

23/ Teoria Melzacka i Walla (Gate control theory) wyjaśnia mechanizm:

Przewodzenia bólu

24/ Laser służący do cięcia tkanek charakteryzuje się:

[ ] długim okresem naświetlania i małą gęstością mocy [ ] małą gęstością mocy i naświetlaniem ciągłym [ ] krótkim czasem naświetlania i małą gęstością mocy

[X] dużą gęstością mocy i krótkim czasem naświetlania

25/ Strumień konwekcji cieplnej nad ciałem człowieka wykorzystuje do przenoszenia ciepła strugę powietrza wymuszoną:

[ ] różnicą ciśnień cząstkowych pary wodnej przy powierzchni skóry i w otaczającym powietrzu [ ] różnicą temperatur po obu stronach warstwy przewodzącej ciepło

[X] różnicą temperatur skóry i powietrza

[ ] różnicą czwartych potęg temperatur skóry i otaczających przedmiotów

26/ Przemianę 7-dehydrocholesterolu w cholekalcyferol wywołuje:

[ ] Ultrafiolet A [ ] Ultrafiolet C [ ] Ultrafiolet

[X] Ultrafiolet B

27/ Wolniejsze narastanie natężenia prądu, niż określone przez kąt graniczny – w czasie elektrostymulacji:

[X] nie wywołuje skurczu mięśnia

[ ] wywołuje rytmiczne skurcze mięśni [ ] wywołuje skurcz tężcowy mięśni [ ] wywołuje skurcze pulsujące mięśni

28/ „Mięsień poprzecznie prążkowany unerwiony prawidłowo, reaguje skurczem na bodziec elektryczny, którym jest szybka zmiana wartości prądu elektrycznego w czasie” to treść prawa: [X] du Bois Reymonda

[ ] Dtefana-Boltzmana [ ] Dastre i Morota [ ] Webera-Fechnera

(6)

30/

31/ Prądy diadynamiczne ( Bernarda) służą głównie do:

[ ] stymulacji mikcji

[ ] stymulacji mięśni gładkich

[ ] stymulacji mięśni poprzecznie prążkowanych

[X] Zwalczania bólu

32/ W Grejach (Gy) mierzymy:

[ ] moc dawki ekspozycyjnej promieniowania jonizującego

[X] dawkę pochłoniętąpromieniowania jonizującego

[ ] dawkę ekspozycyjną promieniowania jonizującego [ ] aktywność promieniotwórczą promieniowania jonizującego

33/ Czy to prawda, że „zapadający się pęcherzyk kawitacyjny może ogrzać się do temperatury 20000 K, zmienić we ciśnienie o tysiące barów i stać się źródłem fali uderzeniowej w mikroskali”?

[ ] nie, tak wysoka temperatura zwęgliłaby organizm żywy [ ] nie, takie ciśnienie rozerwałoby komórkę i tkankę

[ ] nie, fala uderzeniowa występuje tylko przy eksplozji jądrowej

[X] tak, w mikroskali to może być prawdą

34/ Strefa komfortu cieplnego to zakres temperatur, w którym człowiek:

[ ] czuje się rześko

[ ] może bezpiecznie się opalać

[ ] oświetlony jest tylko promieniowaniem widzialnym

[X] nie odczuwa ani ciepła ani zimna

35/ Promieniowanie jonizujące może doprowadzić do zmian genetycznych i upośledzenie podziałów komórkowych u osobnika napromieniowanego dawką pochłonięta:

[ ] od 2 Gy do 10 Gy [ ] powyżej 50 Gy

[X] zawsze, bez względu na wielkość dawki

[ ] od 10Gy do 50 Gy

36/ Do usuwania kamienia nazębnego stosuje się:

[ ] elektrostymulacje wysokonapięciową

[X] ultradźwięki

[ ] laser jagowo- erbowy [ ] podczerwień

(7)

37/ Prądem stałym nazywamy taki prąd, którego wartość: [X] i kierunek są stałe w czasie

[ ] ani kierunek nie muszą być stałe w czasie

[ ] nie musi być stała w czasie a kierunek musi być stały [ ] jest stała w czasie, choć kierunek nie musi być stały

38/ Bele i decybele to jednostki miary:

[X] krotnościlogarytmicznej każdej wielkości podlegającej gradacji

[ ] tylko głośności

[ ] specyficzne wyłącznie dla wielkości akustycznych [ ] tylko hałasu

39/ Nieprawdą jest, że:

[ ] diatermia krótkofalowa wykorzystuje do podgrzewania dużych stawów ciepło endogenne

[X] diatermiakrótkofalowa wykorzystuje do podgrzewania dużych stawów ciepło egzogenne

[ ] parafinoterapia wykorzystuje głownie strumień przewodzenia i promieniowania ciepła [ ] promienniki podczerwieni podgrzewają drobne stawy ciepłem egzogenny

40/ Zespól QRS w elektrokardiogramie przedstawia:

[ ] depolaryzacje przedsionków [ ] repolaryzacje przedsionków

[X] depolaryzacje komór

[ ] repolaryzacje komór

41/ Przy niskich i bardzo wysokich częstotliwościach przepływającego prądu elektrycznego - tkanki żywe charakteryzują się praktycznie tylko:

[ ] induktywnością

[X] rezystancją

[ ] kapacytacją

42/ Zwiększona wrażliwość skóry na ultrafiolet spowodowana miejscowym i ogólnym działaniem różnych substancji chemicznych leków i w przebiegu niektórych schorzeń to:

[ ] odczyn biochemiczny

[X] odczyn fototoksyczny

(8)

43/ Utrata ciepła przez organizm ludzki jest znacznie intensywniejsza w suchym powietrzu niż w wodzie o tej samej temperaturze

[X] Generalnie nieprawda

[ ] Generalnie prawda

44/ Teorie Younga - Helmholtza i Heringa wyjaśniają:

[ ] przedstawanie różnicy ciśnień pod zakrzywioną i płaską powierzchnią cieczy [ ] asymetrię ukrwienia tkanek miękkim pod wpływem działania bodźców cieplnych [ ] Mechanizm przewodzenia bólu

[X] mechnizmy widzenia barwnego

45/ Technika wykonywania, konstruowania i cyfrowego analizowania zdjęć rentgenowskich prześwietlanego człowieka to:

[ ] tomografia komputerowa rezonansu magnetycznego

[X] tomografia komputerowa rentgenowska

46/ Diatermia krótkofalowa emituje:

[ ] jonizujace promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości [ ] promieniowanie elektromagnetyczne niskiej częstotliwości

[ ] promieniowanie cieplne egzogenne

[X] niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

47/ Rezonans, interferencja i superpozycja to trzy nazwy tego samego zjawiska falowego: [X] interferencja i superpozycja - tak, rezonans nie

[ ] nie

[ ] rezonans i superpozycja - tak, interferencja - nie [ ] tak

48/ Poziom natężenia fali aksteycznej może być mierzony w:

[ ] W/m2 [ ] Fonach [ ] Sonach

[X] belach

49/ Stymulację nerwu strzałkowego dla wspomagania i reedukacji(?) chodu u chorych z hemiplegią i hemiparezą zaliczamy do:

[ ] pojemnościowej

[X] czynnościowej

(9)

50/ Skutki genetyczne promieniowania jonizującego zaliczamy do skutków: [ ] somatycznych wczesnych [ ] niestochastycznych [ ] somatycznych późnych [X] stochastycznych 51/ Melanina to nazwa:

[ ] barwnika produkowanego przez szyszynkę u człowieka

[X] pigmentu wytwarzanego w melanosomach pod wpływem UV A

[ ] substancji łagodzącej ból

52/ Prawo Stefana Boltzmana opisuje:

[ ] wielkość natężenia prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik

[X] całkowite promieniowanie ciała doskonale czarnego

[ ] teorię odśrodkowego przewodzenia impulsu

[ ] zależność natężenia bodźca działającego na człowieka od natężenia bodźca działającego wcześniej

53/ Hałas mierzymy za pomocą:

[ ] Odbieranych wrażeń słuchowych

[X] Sonometru

[ ] Audiometru

54/ Skuteczną metoda terapii fizykalnej przy zwalczaniu skoliozy pierwszego stopnia oraz nietrzymania moczu jest:

[ ] leczenie ultradźwiękami

[X] elektroterapia

[ ] Cewnikowanie

55/ Podstawową przyczyną kruszenia kamieni nerkowych w czasie litotrypsji jest: [X] Działanie fali ultradźwiękowej

[ ] kawitacja [ ] Ablacja

56/ Próg słyszalności ucha ludzkiego możemy zmierzyć za pomocą:

[ ] Linijki

(10)

[ ] Suwmiarki [ ] Poziomicy

57/ Surfaktanty to substancje powierzchniowo czynne ułatwiające:

[ ] wchłanianie w jelicie cienkim [ ] emulgujące żółć

[X] oddychanie w płucach ssaków

58/ Pole akustyczne może być wypełnione: [X] materią ciągła sprężystą

[ ] próżnią [ ] próżnia z cieczą [ ] Materią niesprężystą

59/ Aerozoloterapia ultradźwiękowa i pneumatyczna używana jest powszechnie

[ ] kruszenia kamieni żółciowych [ ] usuwania kamienia nazębnego

[ ] do zmiękczania i usuwania zrogowaciałego naskórka

[X] wziewnego podawania leków

60/ Roztwór wodny detergentu ułatwia prania gdyż jego napięcie powierzchniowe:

[ ] wyższe niż napięcie powierzchniowe wody

[ ] wyższe niż napięcie powierzchowne substancji zanieczyszczających prana rzecz

[X] niższe niż napięcie powierzchniowe wody

[ ] równe z napięciem wody

61/ Chromatoterapia jest metodą:

[ ] Wspomagającą leczenie za pomocą muzyki klasycznej

[X] Wspomagającą leczenie za pomocą barwnego światła

[ ] Wspomagającą usprawnienie układów narządu ruchu [ ] Wspomagającą leczenie za pomocą muzyki Disco polo

62/ Dorosły człowieka, sprawny ruchowo, mierzy 180 cm jest wieczorem niższy niż rankiem o ok. 2 cm:

[ ] to nieprawda, wzrost jest stały [ ] To nieprawda, wieczorem jest wyższy

(11)

[X] To prawda

63/ Fala akustyczna ulega polaryzacji:

[ ] Przez całkowite wewnętrzne odbicie [ ] Polarymetrem akustycznym

[X] Fali akustycznej nie da się spolaryzować

[ ] Polarymetrem L

64/ Dla osłony przed promieniowanie alfa, beta i gamma stosujemy osłonę …., przy czym bliżej preparatu promieniotwórczego umieszczamy:

[ ] Warstwę papieru, zaś od strony personelu warstwę metalu lekkiego

[X] Warstwę ołowiu, zaś od strony personelu warstwę ołowiu

[ ] Warstwę ołowie, zaś od strony personelu warstwę metalu lekkiego [ ] Warstwę metalu lekkiego, zaś od strony personelu warstwę ołowiu

65/ Poziom głośności mierzymy w:

[ ] Sonach, a głośność w fonach [ ] sonach, a głośność w decybelach [ ] Decybelach, a głośność w fonach

[X] fonach, a głośność w sonach

66/ Tężnie można zwalczać za pomocą:

[ ] Szczepień ochronnych [ ] Antybiotykoterapii [ ] Specyficznej surowicy

[X] Nie należy tego czynić, są bowiem pożytecznymi urządzeniami służącymi do inalacji

67/ Natężeniem fali akustycznej nazywamy:

[X] Ilość energii akustycznej przenikającej przez 1m2 w ciągu 1 sekundy

[ ] Moc akustyczną przenikającą przez 1m2 w ciągu 1 sekundy [ ] Ilość energi akustycznej przenikającej przez 1cm2 w ciągu 1 sekundy [ ] Iloczyn mocy i energii akustycznej przypadającej na 1m2 powierzchni

68/ Przy badaniu USG pokrywa się skórę okolicy badanej żelem kontaktowym, celem: [X] uniknięcia odbicia fali akustycznej

[ ] uniknięcia zjawiska podrażnienia skóry [ ] uniknięcia zjawiska kawitacji

(12)

69/ W diagnostyce rentgenowskiej, narządem krytycznym nazywamy:

[ ] Tkankę kostną

[X] narządy pochłaniające maksymalną dawkę promieniowania rtg

[ ] Narządy na które wycelowana jest ogniskowa lampy rtg [ ] Narządy widoczne w kliszy

70/ Fakt, że zauważalny przyrost bodźca działającego na organizm człowieka jest proporcjonalny do natężenia bodźca już działającego jest:

[ ] Prawdą tylko dla bodźców świetlnych [ ] Nieprawdą

[ ] Treścią prawa Stefana - Boltzmana

[X] Treścią prawa Webera-Fechnera

71/ Gradientowe pole elektromagnetyczne w aparacie diagnostycznym NMR słuzy do:

[ ] wzbudzania rezonansu jadrowego

[X] synchronizacji fazy oddzialywaniaspin-spin

[ ] warstwoego odczynu sygnalu diagnostycznego [ ] wzbudzanie rezonansu elektronowego

72/ Opornośc akustyczna osrodka moze byc wyznaczona jako: [X] iloczyn gestosci osrodka i predkosci fali akustycznej

[ ] iloraz gestosci osrodka i predkosci fali akustycznej [ ] suma gestosci osrodka i predkosci fali akustycznej [ ] roznica gestosci osrodka i predkoscifali akustycznej

73/ Przed iniekcją przemywamy skórę alkoholem:

[ ] by ja krzerwic

[X] by ja oczyscic

[ ] by ja dokladnie wyjałowić

[ ] by zmniejszyc jej napieciepowierzchniowe

74/ Za barwe dzwieku odpowiada:

[ ] amplituda [ ] faza [ ] czestotliwosc

(13)

75/ Malzowina uszna pełni role:

[X] tlumienia tonow wysokich dochodzacych do ucha z tyłu

[ ] tlumienia tonow niskich docierajacych do ucha z przodu

[ ] reflektora dzwiekowego kierujacego dzwiek do przewodu słuchowego wewnetrznego [ ] mechanicznego wzmacniacza akustycznego

76/ Astygmstyzm to:

[ ] zjawisko wady rozwojowej nerek

[X] nazwa wady wzroku u ludzi lub wady soczewek

[ ] nazwa niewytlumaczalnego powstawania ran na konczynach [ ] zjawisko nadmiernego wydluzeniakonczyn i przerostu zuchwy

77/ 1 bekerel to:

[ ] równoważnik 1 Bochenka

[ ] dawka ekspozycyjna, ktoracharakteryzuje sie narazeniem na 1 kwant w ciagu 1 sekundy [ ] dawka pochlonieta, ktoracharakteryzuje sie pochlanianiem 1 kwantu w ciagu 1 sekundy [ ] równoważnik 1 Greya

[X] aktywnosc zrodla promieniotworczego, ktory charakteryzuja się 1 rozpadem w ciagu 1sekundy

78/ Płytka nazebna posiada silne wlasciwosci adhezyjne:

[ ] powstaje wskutek dlugotrwalegoszorowania zebow pastami zawierajacymi fluoroaminy i zwiazkinieorganiczne fluoru

[ ] nalozona na szkliwo w postaci lukudlugotrwale zabiezpiecza je przed prochnica

[X] zawarte w niej drobnoustrojepowoduja przez glikolize rozpad weglowodanow, odwapnienie szliwa i prochnice

[ ] chroni szkliwo zeba przed glikoliza iulatwia dostarczanie do niego fluoru

79/ Echokardiografia jest szczegolnym badaniem : [X] USG serca i duzych naczyn

[ ] RTG serca i duzych naczyn [ ] NMR serca i duzych naczyn [ ] EKG serca i duzych naczyn

80/ Ze względu na niepożądane skutki uboczne (działanie termiczne, kawitacyjne, itp.) stosowanie ultradźwięków

[X] jest wskazane w leczeniu chorób reumatoidalnych, a przeciwwskazane w diagnostyce osteoporozy

[ ] jest dopuszczalne w medycynie jedynie do lipotrypsji [ ] jest bezwzględnie przeciwwskazane w diagnostyce płodu

(14)

81/ Wysoka czułość ucha ludzkiego umożliwia odróżnienie

[ ] dowolnie małej różnicy częstotliwości dźwięku w zakresie od 16Hz do 20kHz [ ] dowolnie małej różnicy częstotliwości dźwięku w zakresie od 16Hz do 20kHz

[X] dwu dźwięków różniących się o 6dB w paśmie powyżej 60dB

[ ] dwu dźwięków różniących się o 1Hz w paśmie powyżej 4kHz

82/ Zjawisko Dopplera wykorzystywane jest praktycznie w aparatach służących do pomiaru parametrów ruchu

[ ] treści pokarmowej przy refluksie do przełyku

[ ] moczu w moczowodach w czasie skurczów perystaltycznych

[X] krwi płynącej w naczyniach człowieka

[ ] perystaltycznego jelit u człowieka

83/ W hydroterapii działanie prawa Archimedesa wykorzystano praktycznie w

[ ] natryskach ruchomych [ ] bezpośrednim płukaniu jelit [ ] wymuszeniu zwiększonej diurezy

[X] kąpielach kinezyterapeutycznych

84/ W stałej i takiej samej temperaturze utrata ciepła przez ustrój człowieka jest [X] w wodzie ok. 250 razy większa niż w powietrzu

[ ] w powietrzu ok. 250 razy większa niż w wodzie [ ] taka sama w wodzie i w powietrzu

[ ] w powietrzu ok. 10 razy większa niż w wodzie

85/ Wielkość fizyczna wyrażająca stosunek wartości siły prostopadłej do powierzchni do wielkości tej powierzchni to

[ ] natężenie

[X] ciśnienie

[ ] gęstość mocy [ ] potencjał

86/ Kąpiele wirowe to nazwa

[ ] naprzemiennych kąpieli zimnych i gorących

[X] kąpieli wodnych w bębnach z wirnikiem

(15)

[ ] natrysków ruchomych w kabinach stałych

87/ Zimne krótkotrwałe zabiegi wodne stosowane na całe ciało

[ ] zwiększają zasadowość krwi [ ] wzmagają czynność serca i tętno [ ] zmniejszają poziom cukru we krwi

[X] powodują przejściowy wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego krwi

88/ Promieniowanie podczerwone, widzialne i ultrafioletowe sładają się na pasmo promieniowania [X] optycznego

[ ] Cieplnego [ ] świetlnego [ ] korpuskularnego

89/ Litotrypsja to

[ ] endoskopowa metoda pomostowania tętnic wieńcowych [ ] laserowa metoda usuwania guzów niezłośliwych

[X] biofizyczna metoda rozbijania kamieni moczowych, żółciowych itp

[ ] laserowa metoda operacyjna korekcji wad wzroku

90/ Teorie bioelektroniczne dowodzą,miedzy innymi, że zycie zostalo wyindukowane w materii przez:

[ ] wolne rodniki [ ] fale akustyczna

[X] promieniowanie jonizujące

[ ] światło

91/ Próg słyszalnosci dla uchaludzkiego dla roznych czestotliwosci fali akustycznej jest:

[ ] Równy

[X] Różny

[ ] zalezny od natezenia akustycznego [ ] zalezny od poziomu głośności

92/ Zjawisko towarzyszącepromieniowaniu laserowemu o gestosci mocy wiekszej niz 10 w cm ipowodujace dysocjacje i jonizacje naswietlonego obiektu wwygenerowanym silnym polu energetycznym to:

[ ] Kawitacja

[X] Fotoablacja

(16)

[ ] Demencja

93/ Elektrostymulacja wysokonapieciowa jest najskuteczniejsza w :

[ ] w zwalczaniu niepotrzebnego bolu [ ] zwalczaniu skoliozy samoistnej [ ] usprawnianiu chodu u hemaplegikow

[X] wspomaganiu leczenia ran i gojeniaobrzeków

94/ Chronaksja to najkrotszy czastrwania elektrycznego bodzca o natezeniu rownym podwojnej reobazie,przy ktorym nastepuje miminalny skurcz miesnia, jesli kształt bodzcajest:

[ ] eksponencjonalny [ ] sinusoidalny [ ] trójkątny

[X] prostokątny

95/ Reakcja rozpadu rodopsyny podwplywem padającego swiatla jest zwiazania z widzeniem:

[ ] stereoskopowym [ ] konwercyjnym

[X] skotopowym

[ ] fotopowym

96/ W regulacji strumienia świetlnegodo wnetrza galki ocznej oraz glebi ostrosci pomaga:

[ ] fotoliza chromoforu

[ ] zmiana ogniskowych soczewki [ ] konwergencja osi optycznych

[X] zmiana srednicy zrenicy

97/ Laser CO2 jest naczejsciejstosowanym w medycynie:

[ ] wysokoenergetycznym lasere mpolimeryzujacym [ ] niskoenergetycznym laserem biostymulacyjnym

[X] wysokoenergetycznym laserem chirurgicznym

[ ] niskoenergetycznym laserem koagulacyjnym

98/ Celem dziesieciokrotnego zwiększenia poziomiu natezenia dzwieku w polu akustycznym nalezy zwiekszyc liczbezrodel dzwieku o tym samym poziomie natezenia:

[X] nie nalezy zwiekszac liczby zrodel

(17)

[ ] dziesieciokrotnie [ ] dwudziestokrotnie

99/ Daltonizm to wada widzenia,polegajaca w głownej mierze na : [X] analizie barw

[ ] polaryzacji światła

[ ] konwergencji osi optycznych [ ] akomodacji oka

100/ Promieniowanie elektromagnetyczne nabywa wlasciwosci jonizujacych, poczawszy od energii kwantu rownej: [ ] 10 KeV [ ] 10 GeV [ ] 10 Mev [ ] 10 Gołębi [X] 10 eV

101/ Korzystając z prawa ciągłości przepływu można powiedzieć, że 4 krotne zmniejszenie przekroju rury powoduje:

[X] 4 krotne zwiększenie prędkości przepływu

[ ] 4 zmniejszenie prędkości przepływu [ ] 2 krotne zmniejszenie prędkości przepływu [ ] 2 krotne zwiększenie prędkości przepływu [ ] nie zmienia się prędkość przepływu

102/ zgodnie z prawem Poiseuille`a aby zwiększyć 8 krotnie natężenie przepływu zachowując niezmienione pozostałe parametry, długości rurki należy:

[ ] zmiejszyć 4 razy [ ] zwiększyć 2 razy [ ] .zwiększyć 8 razy [ ] zwiększyć 4 razy

[X] zmiejszyć 8 razy

103/ czy fala akustyczna może rozchodzić się w naczyniu w którym panuje prożnia: [X] nie

[ ] tak jeśli w materiale ściany naczynia może zachodzić zjawisko piezoelektryczne [ ] tak

(18)

[ ] w pewnych przypadkach zależnie od temperatury

104/ 2 krotne zwiększenie odległości od punktowego źródła promieniotwórczego powoduje: [X] 4krotne zmniejszenie dawki

[ ] 2 krotne zmnienjesznie dawki [ ] 2 krotne zwiększenie dawki [ ] nie ma wpływu na dawkę [ ] 4 krotne zwiększenie dawki

105/ dla wykonania zdjęcia rtg dróg oddechowych, który z wymienionych gazów najlepiej dodać do mieszanki odechowej jako środek kontrastowy:

[ ] hel [ ] argon

[X] ksenon

[ ] neon [ ] co2

106/ stęznie takie same po obu stronach błon, ile wynosi potencjał dyfuzyjny:

[ ] - RT/F [ ] RT/F [ ] -ln(10)RT/F

[X] zero `0`

[ ] ln(10)RT/F

107/ Echo od struktury w ciele pacjenta zarejestrowano po 0,1 ms, w jakiej odległości od powierchni caiała pacjenta znajduję się ta struktura:

[ ] 30,8 cm [ ] 0, 77cm [ ] 1, 54 cm

[X] 15,4 cm

[ ] 7,7 cm

108/ na produkcie podano wartość energetyczną 40kcal wartość ta wyrażona w KJ wynosi około (1 cal=4,19J)

[X] 170 Kj

[ ] 200 Kj [ ] 40 Kj [ ] 80 Kj

(19)

[ ] 120 Kj

109/ lekarz wyznaczył w rutynowym badaniu ciśnienie krwi 120 / 80 mm Hg wartość ciśnienia w hPa wynosi około: [ ] 150/98 hPa [ ] 170/122hPa [ ] 140/90 hpa [X] 160/106 hPa [ ] 170/114 hPa

110/ Które z wymienionych par jąder sa izobarami: [X] 131I i 131Xe

[ ] 125I i 131Xe [ ] 125Xe i 131Xe [ ] 131I i 125I [ ] 131I i 125Xe

111/ Wybierz poprawne uszeregowanie zakresów promieniowania elektromagnetycznego w porządku malejącej długości fali:

[X] mikrofale, podczerwień, św widzialne, nadfiolet, promieniowanie x

[ ] promieniowanie gamma, św. Widzialne, fale krotkie, prom. X [ ] promieniowanie x, nadfiolet, św. Widzialne, podczerwień, mikrofale [ ] fale dlugie, fale srednie, fale krotkie, nadfiolet, św. Widzialne [ ] prom x, podczerwień, św.widzialne, nadfiolet, mikrofale

112/ ktore z relacji wiążących czas polzaniku izotopu promieniotworzczego t1/2 ze stala rozpadu lambda jest poprawne

[ ] T1/2=2lambda

[X] T1/2= 0,693/lambda

[ ] T1/2= 1/lambda [ ] T1/2=o,5/lambda [ ] T1/2= lambda

113/ Jednostka promieniowania jonizującego jest:

[ ] J(dzul) [ ] Sv (siwert) [ ] Ci(kiur) [ ] Bq (Bekerel)

(20)

[X] Gy ( Grey)

114/ Reakcja egotermiczna przebiega w warunkach izobarycznych, czy zmiana entalpii jest : [X] zawsze ujemna

[ ] może być dodatnia [ ] zawsze dodatnia [ ] może być ujemna [ ] 0

115/ Prawo działania mas okresla:

[ ] roznice stezen substancji na blonie półprzepuszczalnej [ ] mase subst. Efektywnie wykorzystanej w reakcji chemicznej.

[X] stosunek stezen produktow i substratow w stanie równowagi termodynamicznej

[ ] potencjal dyfuzyjny w danych warunkach cisnienia i temperatury

[ ] mase transportowana przez blone przy jednostkowym gradiencie stężenia

116/ Czy odwrotna osmoza jest możliwa w żywym organizmie

[ ] tylko w warunkach izotermiczno-izobarycznych

[X] Nie

[ ] Zależy od stężeni rozpuszczalnika [ ] tylko w warunkach izotermicznych [ ] Tak

117/ osmolarnosc 0,9 % wodnego roztworu NaCl wynosi około:

[ ] 400 mosM/L

[X] 300 mosM/L

[ ] 200 mosM/L [ ] 350 mosM/L [ ] 250 mosM/L

118/ czy równanie Nersta opisujace potencjał na blonie mozna zastosowac do zywej komorki.

[ ] tylko w warunkach izotermicznych

[X] Nie

[ ] tylko przy braku osmozy [ ] Tak

(21)

119/ czy możliwa jest rownowaga Donana gdy wszystkie jony subst. Rozpuszczonej znajdujące się w roztworach mogą dyfundowac przez blone:

[ ] tak

[X] nie

[ ] zależnie od pH roztworów

[ ] gdy stosunek stezen rowny jest tzw ilorazowi donana [ ] zaleznie od współczynnika przepuszczalności blony

120/ Ktore z podanych twierdzen można uznac za sformułowanie 2 zasady termodynamiki

[ ] nie można dostarczyc ciepla do układu w warunkach zera bezwzględnego [ ] energia wewnetrzna nie zmienia się nw procesach izotermicznych

[X] rzeczywiste procesy w przyrodzie przebiegaja w sposób nieodwracalny

[ ] spontanicznie mogą przebiegac tylko reakcje egzotermiczne

[ ] nie można przeprowadzic procesu izobarycznego w procesach izotermicznych

121/ ktora z funkcji termodynamicznych najkorzystniej jest stosowana do opisu procesow fizjologicznych [ ] entalpia [ ] energia swobodna [X] entalpia swobodna [ ] entropia [ ] energia wewnętrzna

122/ fijologiczna wartość pH wynosi około:

[ ] 7,1 [ ] 7 [ ] 7,7

[X] 7,4

[ ] 7,8

123/ aby zbudowac ogniwo galwaniczne należy zastosowac

[ ] 2 elekrody wykonane z identycznego materialu [ ] 2 elektrody wykonane z roznych materiałow

[X] dobrac sklad roztworu do materialu elektrod

[ ] 1 elektroda musi być wykonana z metalu

[ ] 1 elektroda musi bys wykonana z trudno rozpuszczalnej soli metalu

(22)

[ ] dyfuzje subst w roztworze wywolana roznica cisnien [ ] dyfuzje subst. W roztworze wywolana roznica temperatur

[ ] dyfuzja subst. W roztworze wywolana roznica potencjalu elektrycznego [ ] dyfuzje subst w roztworze wywolana roznica pH

[X] dyfuzje subst. W roztworze wywolana roznica stezen

125/ Czy potencjał dyfuzyjny na blonie zalezy od temperatury:

[ ] tak

[ ] jeśli spełnione jest rownanie Nernsta [ ] dla malych gradientow stężenia

[X] nie

[ ] tylko dla Jonow jednowartościowych

126/ załozmy ze aorta jest rura sztywna. Które z poniższych twierdzen jest poprawne:

[ ] minimalne cisnienie w aorcie wynisi 0 [ ] cisnienie w aorcie jest stałe

[ ] minimalne cisnienie w aorcie zalezy od opor naczyniowego [ ] minimalne cisnienie w aorcie zalezy od objestosci wyrzutowej serca

[X] minimalne cisnienie w aorcie jest wieksze od zera

127/ ile wynosi potencjał progowy komórki w wezle zatokowo przedsionkowym:

[ ] -20 mV [ ] – 100mV [ ] nie wystepuje

[X] – 60 mV

[ ] - 40 mV

128/ Cyfrowy zapis sygnalu charakteryzuje się tym , ze informacja jest zawarta w : [X] liczbie standardowych impulsow

[ ] amplitudzie i liczbie impulsow [ ] kształcie i liczbie impulsow [ ] polaryzacji impulsu [ ] wielkości amplitudy impulsu

129/ która z wymienionych czastreczek o energii 1 MeV przebiegnie najwieksza droge w materii:

[ ] neutron [ ] deutron

(23)

[X] elektron

[ ] proton [ ] cząsteczka alfa

130/ Ktory z wymienionych narzadów wykazuje najwieksza wrazliwosc na promieniowanie jonizujące

[ ] jelito grube [ ] żołądek [ ] pluca

[ ] szpik czerwony

[X] gruczoły płciowe

131/ Ktora z wymienionych jednostek fizycznych jest jednostka natężenia pola elektrycznego:

[ ] T/metr [ ] wat/metr

[X] wolt/maetr

[ ] amper/metr [ ] C/metr

132/ jak natężenie pola magnetycznego zachowuje się w funkcji od odległości od zrodla [X] maleje liniowo z odległością

[ ] rosnie lub maleje zaleznie od osrodka [ ] maleje z kwadratem odległości [ ] jest stala

[ ] wzrasta z odległością

133/ ile razy natezenie pola magnetycznego stosowanego w magnetoterapii jest wieksze od natężenia ziemskiego pola magnetycznego:

[ ] jest mniejsze od natężenia pola ziemskiego [ ] jest około 100 razy większe

[X] jest około 1000 razy większe

[ ] jest porównywalne z ziemskim polem [ ] jest ok. 5 razy wieksze

134/ . z termodynamicznego punktu widzenia procesy zyciowe przebiegaja w warunkach

[ ] izotermicznych [ ] izobarycznych

(24)

[ ] izotermiczno-izochorycznych [ ] adiabatycznych

135/ termometr lekarski pozwala wyznaczyc temperature ciała z dokładnością:

[ ] 0,25 C

[X] 0,1 C

[ ] 0,05 C [ ] 0,2 C [ ] 0,01 C

136/ Wyznaczono pomiarowo 2 wielkości X=12,4 +- 0,4 Y=8,3 +-0,3. Bład roznicy wynosi:

[ ] 0,1 [ ] 0,3

[X] 0,7

[ ] 0,4 [ ] 0,8

Figure

Updating...

References

Related subjects :