• Nie Znaleziono Wyników

Technika polskiego krawiectwa od XIV do pierwszej połowy XIX wieku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Technika polskiego krawiectwa od XIV do pierwszej połowy XIX wieku"

Copied!
24
3
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)
(2)

Irena Turnau

TECHNIKA POLSKIEGO KRAWIECTWA

OD XIV DO PIERWSZEJ POŁOWY XIX WIEKU

1.Organizacja produkcji

Zagadnienie to zostało najlepiej opracowane w literaturze przedmiotu1. Wiąże się to z najobfitszą bazą źródłową, jaką pozostawiły księgi cechowe i inne źródła archiwalne wskazujące na zaczątki rozpadu tych potężnych organizacji i przej-ściem do produkcji manufakturowej. W materiałach tych ukazywano ważne dla organizacji produkcji zagadnienia jak nabywanie surowca, zbytu towarów i ca-łej gospodarki finansowej. Najważniejsze dla techniki zagadnienia szkolenia pracowników i asortymentu produkcji można śledzić tylko przez analizę wy-mogów dotyczących sporządzania sztuki mistrzowskiej i rzadkich procesów sądowych. Sama technika wykonania odzieży była po części oczywistością dla przygotowujących dokumenty, po części zaś stanowiła tajemnice rozwiązań kra-wieckich. Mieli je podglądać czeladnicy odbywający roczną czy nawet parolet-nią wędrówkę pracując w warsztatach polskich lub sąsiednich krajów. Zakazy przeciwzbytkowe dostarczają jedynie skąpych wzmianek co do asortymentu produkcji i typów odzieży przeznaczonej dla szerszych warstw, głównie wiej-skiej ludności. W aktach cechowych określano to jako „chłopską robotę"

Organizacja polskiego krawiectwa wpływała jednak pośrednio na rozwój techniki. Chodzi głównie o masowość występowania tego rzemiosła. W naj-wcześniejszym okresie szycie było zajęciem kobiet zaspokajających potrzeby własnej rodziny i najbliższego kręgu użytkowników. Od XIII w. pojawiają się jednak mężczyźni wyrabiający w miastach odzież o wzrastającej złożoności kroju. W następnym stuleciu rozpowszechniają się już wzorowane na ustawodawstwie ANALECTA R. IX: 2000, z. 2

(3)

202 Irena Turnau

niemieckim organizacje cechowe posiadające system szkolenia rzemieślników i obejmujące przepisami cały ich okres produkcyjny wraz z kontrolą jakości wy-robów. W dotychczasowej literaturze za mało podkreślano rozwój dwóch nurtów produkcji krawieckiej: przeznaczonego dla indywidualnego użytkowni-ka i na zbyt dla nieznanych konsumentów. Rozpowszechniona była teza, że kraw-cy cechowi pracowali niemal wyłącznie na zlecenie konkretnych klientów. Prze-konanie to utrwalały zarządzenia cechowe, będące pod wpływem ustawodaw-stwa niemieckiego, zakazujące lub znacznie ograniczające wyrób „tandety" czy-li gotowej odzieży dla uboższej ludności. W najnowszych badaniach francuskich uzyskuje się coraz obfitsze informacje o istnieniu standaryzacji w wyrobie odzie-ży j u ż w okresie późnego średniowiecza. Dotyczy to zwłaszcza krawców w więk-szych ośrodkach miejskich2.

W Anglii standaryzacja odzieży rozpoczęła się także pod koniec średniowie-cza, a masowy handel gotowymi miejskimi ubiorami rozpowszechnił je na wsi powodując znikanie regionalnych strojów ludowych. Obrotni przekupnie trudni-li się sprzedawaniem tych tanich wyrobów w X V I i X V I I w. W mniej zaawan-sowanych w tym okresie krajach niemieckich silny system kontroli cechowej mógł ograniczać w pewnym stopniu tę produkcję przeznaczoną dla masowego użytkownika. Mogła tam być jednak sytuacja podobna jak w najbardziej gospo-darczo zaawansowanym w Rzeczpospolitej - Gdańsku. Krawcy tamtejsi j u ż w X V w. pracowali w różnych specjalnościach związanych ze zmianami za-chodnioeuropejskiej mody, jak np. producentów wąskich dopasowanych noga-wic. W X V I w. rozpowszechnia się, znana i wcześniej, produkcja gotowej odzie-ży. Na tym tle istniały spory pomiędzy krawcami a tandeciarzami czyli przekup-niami tych wyrobów. Istniały rzadko przestrzegane zakazy sprzedawania przez majstrów tych wyrobów na ulicach a nie tylko we własnym warsztacie. Osobną sprawą była walka z rzemieślnikami pozacechowymi tzw. partaczami, którzy nie-mal wyłącznie trudnili się wyrobem zestandaryzowanej odzieży. Także licznie przybywający do Gdańska cudzoziemcy zaczęli zakładać większe warsztaty, gdy w przepisach cechowych przywilej Zygmunta Augusta z 1552 r. ograniczał liczbę zatrudnionych do 5 czeladników i dwóch uczniów. Były to świadectwa zaczątków ustroju kapitalistycznego i powolnego rozpadu organizacji cechowych'.

Podobne zjawisko zwiększającego się znaczenia zestandaryzowanej produk-cji odzieży na zbyt obserwuje się co najmniej od X V I w. w innych miastach da-wnej Rzeczypospolitej. Podobnie jak w Europie zachodniej standaryzacji najłat-wiej ulegał wyrób obuwia, nakryć głowy i różnych dodatków do odzieży wyra-bianych poza cechami krawieckimi. Jednakże w samych cechach istniały znacz-ne możliwości wykonywania luźnych portek i kaftanów męskich i szerokich zwykle spódnic damskich. Wrócę do tego tematu omawiając kroje ubiorów na-rodowych, szytych według mody zachodniej i kobiecych według podziału krawców

(4)

Technika polskiego krawiectwa od X I V do 1 połowy X I X wieku 203

na trzy odrębne cechy. Na razie chodzi o ukazanie znaczenia produkcji na zbyt dla nieznanego odbiorcy, tak w ramach organizacji cechowych, jak i poza nimi. Warszawa jest tu najważniejszym przykładem znacznego zwiększania się popy-tu na wyroby krawieckie w XVII i X V I I I w. Warsztaty tej specjalności są wy-mieniane jako najliczniejsze. Zarazem nie tylko one zaspokajały potrzeby coraz liczniejszych przyjezdnych klientów. Serwitoriaty były jednym z czynników os-łabiających monopol cechowy. Rzemieślnicy obsługujący dwór królewski i ju-rydyki mieli uprzywilejowaną sytuację prawną. Unikali opłat na rzecz cechu i wszelkich ograniczeń rozmiarów produkcji. Poza tym na peryferiach ówczes-nej stolicy osiedlali się czeladnicy nie mogący sprostać finansowym wymaga-niom cechowym przy zakładaniu własnego warsztatu i wreszcie rzemieślnicy żydowscy. Te dwie ostatnie grupy produkowały przede wszystkim odzież go-tową czyli „tandetę". Pod koniec X V I I I w. rzemieślnicy ci stanowili co najmniej 25% wszystkich krawców Warszawy. Liczba oficjalnie podawanych rze-mieślników wynosiła w 1792 r. - 593 a w latach 1797-98 - 699 warsztatów4.

Krawcy polscy dzielili się pod względem organizacyjnym na dwie lub trzy specjalności. Już od X V I w. zaczął się zaznaczać podział na producentów szyjących stroje wzorowane na modzie włoskiej i zachodnioeuropejskiej o bar-dziej złożonym kroju i na szyjących ubiory bliższe przekazywanym przez Węgry wzorom wschodnim i wykształcającym się stopniowo rodzimym. Jednakże w mo-dzie męskiej był to okres szybkich zmian, świadczących o dobrej sytuacji gospo-darczej naszego kraju. Krawcy polscy przystosowywali się w tym okresie do zmiennych wymogów mody. Świadczą o tym zrzędzenia Mikołaja Reja i Marci-na Bielskiego: „ W postronnych krajach, gdzie się trafi każdy Marci-naród Marci-namalować, tedy Polaka nago m a l u j ą a z nożycami, a postaw sukna przed nim: krajże sobie jako raczysz". Niektórzy nie znają nawet nazwy upragnionego stroju:" jeno

kraw-cowi poruczy, aby mu czynił jako dziś noszą [...] by dziesięć krojów na każdy ty-dzień wymyślił, tedy każdy chwalą". Marcin Bielski narzekał na brak polskich wzorów: „Hiszpany, Włochy, Niemcy, ba widzę i Hurry: a Polacy kędy są z da-wnymi Mazury?"5. Chodzi tu o podkreślenie różnorodności wymogów klientów korzystających jednak z jednolitych początkowo warsztatów krawieckich.

Podział ich na różne specjalizacje kształtował się powoli. Zależał on od wielkości miasta, liczby warsztatów krawieckich i popytu na ich wyroby. Gdy w końcu X V I lub początku XVII w. ostatecznie ukształtował się podział na męski ubiór narodowy, złożony z żupana lub dołomana i stopniowo rozpow-szechniającego się kontusza i na stroje zagraniczne, nazywane ogólnie niemiec-kimi, krawcy mogli ogłosić specjalizacje. Zarazem w tym czasie w strojach ko-biecych silniejsze stawały się wpływy przekazywanej przez Niemcy mody pa-ryskiej. Obcisłe gorsety i. rozszerzające spódnice stelaże fortugałów wymagały większych umiejętności krawieckich aniżeli luźniejsze suknie polskie, wyrabiane

(5)

204 Irena Turnau

nieraz p r z e z d o m o w e k r a w c o w e . Dlatego k r a w c y w w i ę k s z y c h m i a s t a c h zaczęli w y b i e r a ć j e d n ą z trzech s p e c j a l i z a c j i : szycia u b i o r ó w n a r o d o w y c h , z a g r a n i c z -n y c h i d a m s k i c h . N i e j e s t ł a t w e określe-nie s z c z e g ó ł o w e g o a s o r t y m e -n t u t y c h trzech t y p ó w odzieży. P o d s t a w o w y m źródłem s ą z a c h o w a n e w y m o g i co d o w y -k o n a n i a p r z e z c z e l a d n i -k ó w sztu-ki m i s t r z o w s -k i e j dla o s i ą g n i ę c i a m o ż l i w o ś c i za-ł o ż e n i a w za-ł a s n e g o w a r s z t a t u .

W y j ą t k o w o s z c z e g ó ł o w e s ą statuty c e c h o w e w a r s z a w s k i c h k r a w c ó w z a c h o -w a n e d o p i e r o dla XVIII -w. M a ł o d o k ł a d n y był statut z 1717 r. P o d a j e o n t y l k o 10 sztuk p r z e d e w s z y s t k i m u b i o r ó w kościelnych: ornatu, d a l m a t y k i , kapy, sukni i p ł a s z c z a p r a ł a c k i e g o . J e d y n i e d e k a g o ń c z a - lekkie o k r y c i e dla m ę s k i e g o stro-j u n a r o d o w e g o p o w t a r z a d a n e p o d o b n e stro-j a k w p o z n a ń s k i e stro-j k s i ę d z e k r a w i e c k i e stro-j

z X V I I w. N a k a z y w a n i e p o d a n i a w y k r o j u n a m i o t u ś w i a d c z y o w y m o g a c h co d o s t r o j ó w n i e m o d n y c h j u ż w XVIII w., co miało utrudniać czeladnikom usamodziel-nianie się z a w o d o w e . D o p i e r o wyliczenie „sztuk usarskich w statucie z 1771 r. u k a z u j e a s o r t y m e n t n o s z o n e j p o d ó w c z a s m ę s k i e j p o l s k i e j odzieży. W y m i e n i o n o s z u b ę , m u n d u r s u k i e n n y , „delię lub bekieszę", „pół b e k i e s k i " czyli j e j krótszy w a r i a n t , o p o ń c z ę , r o b d e s z a n , ż u p a n , kontusz i s p o d n i e j a k o p o d s t a w o w y k o m -plet, j a n c z a r s k i ubiór oficerski i r ó ż n e r o d z a j e liberii służby d w o r s k i e j . Z e s t a w ten o b e j m u j e m ę s k i e ubiory c y w i l n e , w o j s k o w e i l i b e r y j n e n o s z o n e p r z y n a j -m n i e j od p o ł o w y X V I I d o 1764 r. U d e r z a w z -m i a n k a o s z y c i u : „ p a r u s u k i e n e k z f r a n c u s k a dla d z i e c i " , a w i ę c p r z y g o t o w a n y c h w e d ł u g w z o r ó w z a g r a n i c z n y c h . D r u g a g r u p a k r a w c ó w w a r s z a w s k i c h n a k a z y w a ł a c z e l a d n i k o m u s z y c i e 9 sztuk. Tu u c z o n o w y k o n y w a n i a u b i o r ó w d u c h o w n y c h , które w e d ł u g statutu z 1717 r. mieli s z y ć k r a w c y polscy. K r a w c y szyli g ł ó w n i e k o m p l e t y stroju n i e m i e c k i e g o , który składał się z „sukni z w i e r z c h n i e j " czyli habitu, p ó ź n i e j surduta, p ł a s z c z a h i s z p a ń s k i e g o , a t a k ż e c z a m a r y dla prałata, m a n t o l e t u , p a l e d r o n u , s u t a n n y i stro-j ó w liturgicznych. Trzeci r o d z a stro-j k r a w c ó w w y m a g a ł w 1771 r. p r z e d s t a w i e n i a

„sztuk b i a ł o g ł o w s k i c h : „ S z n u r ó w k a , roba z materyi b o g a t e j [...] sak na r o g ó w k ę , sołtan na r o g ó w k ę , m a n t o na r o g ó w k ę , k o n t u s z w c i n a n y z p o d w ó j n y m i r ę k a w a -mi na w i e l k ą rogówkę, robron z s p ó d n i c ą i garnirowaniem, szlafrok wcinany z spód-n i c ą i k a f t a spód-n i k i e m g a r spód-n i r o w a spód-n y , kospód-ntusik z m a t e r y j i w kwiaty lub g r a d y t u r u " . W y l i c z a n o w s z y s t k i e niemal s u k n i e i okrycia d a m s k i e , n o s z o n e w p i e r w s z e j p o -ł o w i e X V I I I w.6

A s o r t y m e n t o d z i e ż y w y k o n y w a n e j p r z e z k r a w c ó w polskich był z n a c z n i e szerszy, n i ż b y w s k a z y w a ł y na to w y m o g i sztuk m i s t r z o w s k i c h . N a d ą ż a n i e za w y m o g a m i m o d y w y m a g a ł o u s t a w i c z n e g o ś l e d z e n i a n o w y c h r o z w i ą z a ń , c o o d -b y w a ł o się d r o g ą p r z e k a z y w a n i a informacji p o m i ę d z y starszymi c e c h o w y m i p o s z c z e g ó l n y c h miast i p o p r z e z w i a d o m o ś c i u z y s k a n e p o d c z a s w ę d r ó w e k cze-l a d n i k ó w . S z k o cze-l e n i e w c e c h a c h o d b y w a ł o się t r a d y c y j n i e , n a j c z ę ś c i e j t r z y cze-l e t n i m t e r m i n e m czyli s z k o l e n i e m u c z n i ó w i następnie k i l k u l e t n i ą p r a c ą w y z w o l o n y c h

(6)

Technika polskiego krawiectwa od XIV do 1 połowy XIX wieku 205 czeladników u majstrów. Zarazem trzeba sobie zdawać sprawę, że poza szczególnymi wymogami dobrze płacących klientów, praca przeciętnych majstrów krawieckich była dość zestandaryzowana. Majster brał miarę klienta i to on zwykle kroił zamówiony ubiór, podczas gdy czeladnicy go szyli a ucz-niom polecano mniej odpowiedzialne zajęcia pomocnicze gospodarskie i uczo-no ich szycia. Prasowanie gotowych strojów odbywało się pod kontrolą do-świadczonego rzemieślnika. Znacznie mniejsza staranność wykonania wymaga-na była przy produkcji odzieży przezwymaga-naczonej dla niezwymaga-nanego użytkownika. Na niej właśnie czeladnicy a nawet uczniowie uczyli się kroju, używali mniej sta-rannych ściegów. Przy tej produkcji mógł się także rozwijać podział pracy przez wykonywanie tych samych czynności przez kolejnych pracowników. W końcu X V I I I w. istniała w Warszawie manufaktura Chartona, w której sprzedawano czuje czy czujki. Były to okrycia podbite zwykle futrem z wcięciem w talii. Nie-wątpliwie produkowano je seryjnie dla nieznanych nabywców. W połowie X V I I I w. wydajność pracy warszawskich warsztatów krawieckich mogła docho-dzić do paru sztuk odzieży dziennie a więc kilkaset sztuk zestandaryzowanej odzie-ży rocznie. Tak więc sto kilkadziesiąt do dwustu warsztatów krawieckich mog-ło wykonywać w tym czasie do dwudziestu tysięcy sztuk odzieży rocznie, co mogło zaspokajać potrzeby tak, przyjezdnych jak i miejscowych nabywców7. Nie bez znaczenia mogła być pomoc kobiet z rodziny majstrów w szyciu odzie-ży. Zjawisko to istniało niewątpliwie pomimo zakazów cechowych. Trudno jed-nak określić jego rozmiary.

2. Konstrukcja i krój odzieży

Konstrukcja ta zależała głównie od szerokości a także długości tkanin, z jakich je krojono. Dopóki w użyciu było głównie krosno pionowe ciężarkowe, płat

tka-niny był dostosowany do kształtu wyrabianej z niej odzieży a więc wynosił co najwyżej od 270 cm do 3 m długości i nie przekraczał 50-60 cm szerokości. Nie-kiedy dochodziła ona do 80-90 cm. Z wyprodukowanego kawałka tkaniny moż-na było pozaszywać boki tuniki lub wierzchniego okrycia z podkrojem moż-na krótkie, szerokie rękawy i z rozcięciem szyjnym8. Na krośnie poziomym można było wykonać początkowo węższe do 60 cm tkaniny o nie tak j u ż ograniczonej długości. Wszelkie warianty kroju prostego, czy jak go określam - prostokątne-go - najlepiej ukazały Dorothy Burnham i Françoise Cousin9. Te rozwiązania krawieckie uzyskiwane z wąskich tkanin przez rozszerzające kliny i doszywanie rękawów stosowano jako jedyne na Bliskim i Dalekim Wschodzie, we wschod-niej części Europy a także na Zachodzie głównie w kroju koszul i prostych tu-nik. Jednakże po wynalezieniu szerokiego krosna poziomego szerokość droż-szych tkanin mogła sięgać powyżej 1 m. Umożliwiło to francuskiej, bur-gundzkiej, włoskiej i hiszpańskiej modzie krojenie z półkoli i kół, co wywołało

(7)

206

Irena Turnau

rewolucję w konstrukcji mocno dopasowanej lub szerokiej i fałdzistej odzieży

10

.

Odtąd nie wystarczała praktyka krawiecka polegająca na rozszerzaniu klinami

czy doszywaniu kołnierzy czy rękawów. Należało posiadać gotowe wykroje,

które pomagały do nadania pożądanego kształtu ubiorowi i zarazem jak

naj-oszczędniej zużywać drogi surowiec.

W dotychczasowej literaturze za mało podkreślano niebywale wysokie ceny

tkanin w całym omawianym tu okresie. Trudno było nawet je porównywać z

ce-nami robocizny. Krawcy szyli przeważnie z materiałów przynoszonych przez

klientów. Oszczędny krój pozwalał na zachowanie choćby niewielkich

ka-wałków droższych tkanin. Umożliwiało to urozmaicenie własnych strojów. Tę

barwność a nawet pstrokatość ukazał rysownik Kodeksu Baltazara Behema

przedstawiający pracownię krawców krakowskich z początku XVI w. Kradzież

resztek tkanin określano nazwą „szmu"

11

. W aktach cechowych dość często

po-jawiają się przysięgi krawców, którzy stwierdzają „że z powierzonego sobie

materiału nic sobie nie przywłaszczyli" tak przy krojeniu ubioru jak i jego

prze-róbkach

12

. Zarazem w licznych rachunkach odnoszących się do wykonywania

zamówionych strojów podawano wyliczenia ilości i cen powierzonych

krawco-wi tkanin, dodatków aż do guzików czy pasmanterii

1

'. Z wysokiej ceny tkanin

wynikały liczne „fałszowania" czyli zastępowania tanim płótnem

niewidocz-nych części żupanów czy damskich sukien. Łatwo sobie też wyobrazić, że

go-tową odzież czyli „tandetę" sporządzono z najtańszych, nabywanych hurtowo,

wyrobów włókienniczych.

Sytuację tę przedstawiam dla uświadomienia czytelnikom, że wykroje

kra-wieckie służyły nie tylko do nadania właściwej konstrukcji krojonej odzieży,

lecz także do wykorzystania różnych typów surowców służących do jej

sporządze-nia. W większości ksiąg krawieckich podawano szczegółowe dane co do

długoś-ci i szerokośdługoś-ci różnych tkanin, przeznaczonych na skrojenie danego ubioru.

Od-czuwa się brak danych co do zachowanych ksiąg krawieckich w Europie

środ-kowej i zachodniej w okresie późnego średniowiecza, upowszechniających

zmienne pomysły francuskiej i burgundzkiej mody. Oznacza to, że były to

wzor-ce sporządzane rękopiśmiennie i zniszczone następnie przez częste używanie.

Dopiero rozpowszechnienie się techniki drukarskiej powoduje w XVI w.

udostępnienie krawcom tych wzorców. Znacznie wzrasta przeciętność rysunków

wykrojów. Pierwsze z nich pochodzące z XIV i XV w. nie są zbyt klarowne.

Ze-stawia je katalog włoskiej wystawy z 1951 r.

14

Albumy rysunków ukazujących

postacie z różnych krajów w noszonych tam strojach zaczynają się ukazywać od

połowy XVI w. Pierwszy to Richard Breton, Recueil de diversité des habits,

Pa-ryż 1562, a dalej: Ferdinando Bertelli, Wenecja 1563, Jost Amman,

Norymber-ga 1577 (z drzeworytami Hansa Weigel'a), Abraham de Bruyn, Kolonia 1577, Jean

Jacques-Boissard, Mechlin 1581, Baitolomeo Grassi, Rzym 1585, Piętro Bertelli,

(8)

Technika polskiego krawiectwa od X I V do 1 p o ł o w y X I X wieku 207

Padwa 1589 i najsławniejszy Cesare Vecellio, kuzyn Tycjana, Wenecja 1590. Krawcy weneccy z c e c h e m istniejącym przed 1219 r. szczególnie potrzebowali tych rysunków1 5. Zestawiam te wydania z różnych k r a j ó w świadczące nie t y l k o o renesansowym zainteresowaniu w y g l ą d e m n a r o d ó w ó w c z e s n e g o świata, lecz konkretnemu zapotrzebowaniu z a w o d o w e m u , j a k k o l w i e k odczytanie kroju ubioru z ogólnego rysunku wymagało znacznych umiejętności z a w o d o w y c h .

Księgi w y k r o j ó w krawieckich z XV i XVI w. były bardziej pożyteczne dla majstrów. W Europie p o c h o d z ą one głównie z krajów o m o c n y c h organizacjach cechowych, a więc g ł ó w n i e należących do cesarstwa niemieckiego. W p r a w d z i e Janet Arnold w s p o m i n a o Merchant T a y l o r s ' C o m p a n y w Londynie, ale z XVI w. nie zachowały się żadne wykroje. Krawcy angielscy Walter Fyshe i William Jo-nes przygotowywali suknie królowej Elżbiety I z lat 1 5 5 9 - 1 6 0 31 6. Tak więc do najwcześniejszych n a l e ż ą księgi krawieckie ze środkowej Europy. N a j s t a r s z a w z m i a n k a o istnieniu księgi krawieckiej z wykrojami w Poznaniu pochodzi j u ż z 1489 r. Liczba informacji wzrasta w XVI w. począwszy od słynnej księgi Han-sa N i e d e r m a y r a z Innsbrucka z 1544 r. Inne księgi s ą d a t o w a n e ogólnie na X V I wiek, lub na lata 1568 i 1590, w sumie z terenu Austrii z a c h o w a ł o się dla tego stulecia aż pięć p o d r ę c z n i k ó w krawieckich1 7. Z terenu różnych k r a j ó w niemiec-kich, Szwajcarii i Czech zabytki te p o c h o d z ą j u ż raczej z XVII i XVIII w.1 8 Z a -bytki te s ą przeważnie zachowane tylko w rękopisach. Z n a c z n ą p r z e w a g ę udostępnienia w drukach m a j ą zabytki hiszpańskie z n a j s t a r s z ą księgą k r a w i e c k ą Juana de Alcega w y d a n ą w 1589 r. j a k o rozszerzony wariant zbioru z 1580 r. Prowincjonalny krawiec skompilował liczne wykroje, krążące po Hiszpanii. Chodziło o najczęściej przygotowywane stroje, d o s t o s o w y w a n e do z m i e n n y c h nakazów mody tego kraju, panującej w XVI w. na znacznych obszarach Europy. W Polsce panowała ona zwłaszcza na d w o r z e Z y g m u n t a Augusta. Stawiała ona krawcom znaczne w y m a g a n i a ze względu na usztywnienia d e f o r m u j ą c e sylwetki tak mężczyzn, j a k i kobiet, oraz s k o m p l i k o w a n e z d o b n i c t w o rozcięciami i w a -towaniami użytych tkanin. W ciągu następnych kilkudziesięciu lat ukazało się w Hiszpanii kilka p o d o b n y c h podręczników krawieckich j a k Diega de Freyle (Sewilla 1588), naśladownictwo Juana de Alcega napisane przez Francisco de la Rocha Burguen, w y d a n e w Walencji w 1618. N a j b a r d z i e j r o z p o w s z e c h n i o n y był

podręcznik Martina de Anduxar, Geometria y trazas pertenecientes al oficio de

satres (Madrid 1640). Zasięg tych wykrojów, podanych z przeliczeniami ilości

użytkowanych tkanin, był szeroki. Już Juan de Alcega podał w y k r o j e niektórych ubiorów narodowych krajów środkowej Europy określonych j a k o „tureckie". Martin de A n d u x a r zamieścił w y k r ó j k a f t a n a o k r e ś l a n e g o j a k o „ c a p o t e

Polaco"]9. Tak więc krawcy hiszpańscy znali odrębność ubiorów noszonych w różnych krajach europejskich i dążyli do zaspokojenia potrzeb różnych klientów.

(9)

208 Irena Turnau

W księgach austriackich wykrojów krawieckich wzmianki o węgierskich i

pol-skich ubiorach narodowych pojawiają się stosunkowo późno, dopiero w początku

XVIII w. Johann Pertinger w 1720 r. przytacza wykrój

„Pollisch-Frauen-Pôltzeï' podbity futrem, z szerokimi rękawami, szyty z sukna, adamaszku lub tafty,

od dawna noszony w Polsce, także krótkiego płaszczyka i wciętej jupki.

Podob-ne wykroje zamieścił JohanPodob-nes M. Wolfsegger w 1724 r.

20

Także czeskie księgi

krawieckie uwzględniały węgierskie i polskie warianty strojów narodowych

21

.

W końcu XVII i XVIII w. literatura przeznaczona dla zachodnioeuropejskich

krawców ogromnie się wzbogaca. Najlepsi z nich korzystająjuż z drukowanych

ksiąg wykrojów, uzupełniając je własnymi, strzeżonymi jako tajemnice

zawodo-we, notatkami i rysunkami. Wzrasta znacznie wiedza o właściwościach tkanin,

ich szerokości, długości i regułach użytkowania do kroju odpowiednich strojów.

Zarazem od drugiej połowy XVII w. w modzie zachodniej, głównie lansowanej

z Paryża, następuje standaryzacja trzyczęściowego ubioru męskiego złożonego

ze spodni do kolan, kamizelki i kaftana określanego jako habit, frak czy surdut.

Odtąd zmiany mody męskiej do końca XVIII w. dotycząjuż raczej szerokości

czy długości tych strojów i sposobów ich zdobienia, a nie zasadniczej

konstruk-cji. Księgi krawieckich wykrojów zmieniają się powoli w szczegółowe

pod-ręczniki. Najdoskonalszy z nich to dzieło François Alexandre de Garsault, o

sztu-ce krawieckiej z 1769 г., o strojach męskich, o modelowaniu strojów damskich

i dziecinnych i o szyciu bielizny z 1771 r.

22

Podręczniki te zawierają

szczegóło-we wskazówki techniczne co do kroju z różnych surowców, sposobów brania

mia-ry (przy nieznajomości jeszcze podziałki centymetrowej a tylko różnych długości

łokcia), narzędzi, ściegów i apretuiy wyrobów. Janet Arnold podaje bibliografię

innych powstających w epoce encyklopedii i innych podręczników. Korzystając

z licznie zachowanych zabytków kostiumologicznych z Wielkiej Brytanii

przed-stawiła ona w dwóch tomach krój i konstrukcję męskich i damskich ubiorów od

1560-1860 r.

2

' Jej wielkie dzieło pozwala na zrozumienie wszelkich rozwiązań

technicznych sztuki krawieckiej od drugiej połowy XVI do XIX w. w angielskim

odcieniu mody zachodniej. Zarazem badania Jane Richardson i Alfreda Kroebera

ustaliły szczegółową analizę pomiarów strojów kobiecych od 1605-1936 badając

okresowe zmiany mody w celu umożliwienia jej prognozowania

24

.

Przedstawienie europejskiego dorobku w zakresie rozwoju sztuki

krawiec-kiej miało na celu ukazanie na tym tle sytuacji w polskim rzemiośle. Należy

zda-wać sobie sprawę, że nasz majster nie mógł wiele korzystać z zagranicznego

do-robku, gdy idzie o sporządzenie męskich, ale i kobiecych strojów narodowych.

Panowały one niemal niepodzielnie w ubiorach męskich od części XVI do

nie-mal końca XVIII w. Stroje kobiece dopiero w XVII w. podlegały silniejszym

wpływom mody zachodniej. Chodzi oczywiście o szersze rzesze szlachty i

miesz-czan, gdyż dwory królewskie i część magnaterii hołdowały najczęściej modzie

(10)

Technika polskiego krawiectwa od XIV do I połowy XIX wieku 209 zagranicznej. Zachowane wykroje z ksiąg krawieckich pochodzą z terenu Wielko-polski, przede wszystkim z Poznania, przeważnie j u ż z X V I I w. Natomiast nie-słychanie interesujące świadectwo przekazywania informacji z cechu do cechu wynika z korespondencji pomiędzy krawcami Wrocławia i Bytomia zachowanej z 1567 r. Rękopis trafił do Los Angeles County Museum o f Art. Anna Berdecka odczytała trudny polski tekst kopii przysłanej przez kuratora Edwarda Maedera w 1992 г., a j a zrobiłam uwagi fachowe. Będzie on zapewne wydany w Stanach Zjednoczonych. Można jednak tu podać ogólny opis najważniejszych informacji i wykrojów. Najpierw podano dane o ilości tkanin przeznaczonych na te stroje z podkreśleniem, że sukno „ma bicz stąpione". Przysłano dziewięć wykrojów. N a ornat przeznaczano 9 miar aksamitu, na dwie dalmatyki 16 miar tegoż, na płaszcz kapłański „czo w nym kadza" (kapa) 11 miar. Inne stroje były z sukna: kapłańska szata wymagała 9 miar lundyszu, „żeński płaszcz" tyleż tej tkaniny; był to wykrój z półkola. Ubiór „ku polowaniu" wymagał cztery miary sukna machelskiego (czy-li pochodzącego z Niderlandów), był to krój wamsa z krótkimi bufiastymi spod-niami. „Formańska kythla" miała mieć długość 6 ćwierci i szyto j ą z ośmiu miar barchanu. „Kukla rajtarska" była obszernym, zachodzącym na plecy kapturem i wy-magała pół miary lundyszu, albo miarę sukna stępowanego. Ostatnia sztuka to „nastolka" czyli okrycie na siodło wykonane z czterech miar lundyszu25.

Opisany powyżej przekaz ma szczególne znaczenie. Ukazuje on jak posz-czególne cechy w kierunku ku wschodowi przekazywały nowe wykroje ubiorów. Pokrywały się one często z wymogami stosowanymi przy egzaminach czeladników na majstrów, jakkolwiek w późniejszym okresie starszyzna cecho-wa nieraz utrudniała wykonycecho-wanie sztuk mistrzowskich przez nakazycecho-wanie opracowywania niemodnych wykrojów. Przepisy przekazywane po polsku z Wroc-ławia do Bytomia dotyczyły wzornictwa zachodniej mody w jej hiszpańskim od-cieniu i miały znamiona aktualności.

Adam Glapa opublikował dane ze statutów poznańskiego cechu krawieckie-go. Krój lamki chłopskiej powtarzano od 1489 do 1747 r. Lamkę krojono z wąs-kiej tkaniny, a podkrój pachy, rękawa i rozszerzenie odzieży od pasa umożliwia-ło wieśniakom swobodę ruchów przy fizycznej pracy. Krój ten świadczy o zna-jomości rozwiązań technicznych średniowiecznego krawiectwa europejskiego.

Na lamkę przeznaczano 10 łokci czyli około 6 m wąskiej tkaniny, co pozwalało na uszycie ubioru sięgającego do kolan. Adam Glapa opublikował także suknię chłopską z X V I w. z księgi cechu krawieckiego Chwaliszewa z 1593 r. Jednak-że koszulowy czy prostokątny krój ubioru odnaleźć można tak we wschodnich, jak i zachodnich rozwiązaniach technicznych. Także wykrój kaptura znalazł się i w przekazie krawców z Wrocławia i pochodzi z ubiorów późnego średniowie-cza. Jako chłopskie okrycie wierzchnie określa Glapa okrągły płaszcz, krojony z półkola i obcisłą kamizelkę. Suknia kobieca z 1747 r. z dopasowanym gorsecikiem

(11)

2 1 0 Irena Turnau

bez r ę k a w ó w i rozszerzaną s p ó d n i c ą jest zbliżona, zdaniem tego autora, do szor-ca - sukni noszonej przez wielkopolskie chłopki2 6. Przytaczam te ustalenia, które miały d o w o d z i ć odrębności ubioru chłopskiego. Jest to j e d n a k dyskusyjne. N a z w a szorc określała generalnie dolną część odzieży, także spodnie2 7. Także inne w y k r o j e s ą oparte na niemieckich księgach krawieckich i m o g ą dotyczyć odzieży różnych stanów.

Z innych nielicznie zachowanych w księgach krawieckich wielkopolskich c e c h ó w w y m i e n i ć należy krój żupicy i kopieniaka pochodzące z miasta Wscho-wy z 1640 r. a opublikowane przez Marię Gutowską-Rychlewską. Wykrój żupicy oznaczał krótki, jeździecki ubiór męski, dopasowany, z wąskimi rękawami, za-pięciem na małe guziczki, otwarty z przodu, noszony w X V i rzadziej w XVI w. Chodziło więc o prawie nie noszony j u ż ubiór, podany może ze względu na utrud-nienie w y k o n a n i a sztuki mistrzowskiej. Natomiast kopieniak był noszonym jesz-cze w pierwszej połowie XVII w. krótkim okryciem męskim, luźnym z rozcięty-mi rękawarozcięty-mi, niewielkim kołnierzem i ozdobarozcięty-mi pasamoniczyrozcięty-mi przy zapięciu. O b a te w y k r o j e łączył typ kroju wymagający stosunkowo szerszej tkaniny, kopie-niak był k r o j o n y z p ó ł k o l a . Ś w i a d c z y ł o to w y r a ź n i e o z a c h o d n i c h w p ł y w a c h w krawiectwie i może dlatego te wzory zachowały się u majstrów ze Wschowy2 8.

N a s z c z e g ó l n ą u w a g ę zasługuje siedem w y k r o j ó w z księgi c e c h o w e j poznań-skich k r a w c ó w z XVII w. zwłaszcza w porównaniu z blisko stulecie wcześniej-szymi wzorami przekazanymi z Wrocławia do Bytomia w 1567 r. Sposób przed-stawiania kroju znacznie się różnił. Jednakże gdy szło w w y b ó r strojów to war-to zestawić „Stroy ku p o l o w a n i u " wykonany dokładnie według wskazań mody hiszpańskiej p o ł o w y XVI w. ze znacznie d ł u ż s z ą i nie p o d a j ą c ą kroju krótkich, bufiastych spodni s u k i e n k ą rajtarską. Różnice widać także w w y k r o j u deku j e d -w a b n e g o i płaszcza doktorskiego z XVII -w. -w zesta-wieniu z krojami płaszczy z 1567 r. W obu w y p a d k a c h chodziło jednak o krój z półkola szerokiego sukna czy tkaniny j e d w a b n e j . P e w n e podobieństwa widać w kroju wcześniejszej „kukli rajtarskiej" i kaptura z sukna zalecanego przez krawców poznańskich. Tu j e d n a k f u n k c j o n a l n o ś ć tego nakrycia głowy narzucała tę formę. Ogólnie

zauwa-żyć należy znaczne udoskonalenie funkcjonalności tych w y k r o j ó w poznańskich p r z e z n a c z o n y c h dla p o u c z e n i a n a w e t mniej s p r a w n y c h m a j s t r ó w . S z t u k a XII - płaszcz doktorski z sukna, krojony z półkola nie w y m a g a ł tylu objaśnień, po-dano j e d n a k długość i szerokość tkaniny i i n n ą m i a r ę przy szyciu z kamletu. Bar-dziej szczegółowe wskazówki dotyczyły deku z kitajki j e d w a b n e j szerokiej ł. 18 a wąskiej 601. (sztuka III) wraz z sukienką gończą z aksamitu albo atłasu 61. a suk-na szerokiego ł. 3. Także atłasowy czy aksamitny kabat miał był krojony z 51. a pod-s z e w k a w y m a g a ł a p o d w ó j n e j kitajki З'/г ł. Do tego krótkiego pod-stroju dłużpod-sze spodnie jeździeckie w y m a g a ł y „siedem ćwierci" ł. i określano j e d a w n y m ter-minem „ubranie". Sztuka X przedstawiająca wykrój „sukienki rajtarskiej" wymagała

(12)

Technika polskiego krawiectwa od X I V do 1 połowy X I X wieku 211

61. szerokiego sukna. Wreszcie sztuka IX określana jako kobieca „suknia z kształ-tem" czy gorsecikiem wymagała szerokiej kitajki 8 a prostej 30 ł. Z innych wy-krojów lamka chłopska powtarza ustalenia z X V I w publikowane przez Adama Glapę. Inne sztuki wymagane jako sztuki mistrzowskie powielają także wskaza-nia wrocławskie z 1567 r. „płaszcz kropi Iny, ornat, dalmatykę, suknię kapłańską" powołując się na statut z 1581 r.29

Analiza wyliczonych tu, a zachowanych w dawnej Polsce, wykrojów kra-wieckich pozwala na stwierdzenie wyraźnego ich uzależnienia od wzorów prze-kazywanych przez krawców niemieckich a także austriackich, czeskich i w ogóle środkowoeuropejskich. Brak w tych ustaleniach cechowych podstawowych częś-ci męskiego ubioru narodowego. Były one więc wyraźnie przeznaczone dla kraw-ców „niemieckich" stosujących się do mody zachodniej i „białogłowskich". Mo-że dalsza pilna kwerenda archiwalna pozwoli na odszukanie wykrojów strojów narodowych, na razie jednak ich brak. Nie oznacza to jednak, że w drukowanych podręcznikach i notatkach ksiąg cechowych nie podawano ilości tkanin przezna-czonych na wykrojenie tych ubiorów polskich'0. Przypuszczam tylko, że wyko-nanie wykroju tych ogólnie noszonych żupanów, kontuszy czy czamar nie wyma-gało powtarzania bardziej złożonych zabiegów wymagających powtarzania za-chodnich wzorców krawieckich. Nawet gdy szło o szerzej rozpowszechnioną w środkowej Europie modę płaszczyków i wciętych jupek damskich, ich wykro-je przekazały austriackie, a nie polskie księgi krawieckie31.

3. Narzędzia

Na pierwszy plan wysuwam tu narzędzie, które umożliwiało ścisłe podanie wy-miarów odzieży krojonej na użytek indywidualnego klienta. Należy podkreślić, że miarka centymetrowa wchodzi w krawiectwie w użycie dopiero w początku X I X w. wraz z powstaniem masowej konfekcji. Przez cały omawiany tu okres miary klienta brano na paskach papieru. Sztywne długości łokci z drzewa nie mogły wystarczać. Zarazem wymiary te rysowano kredą na tkaninie. Stąd licz-ne zapisy egzaminacyjlicz-ne czeladników kandydujących na majstrów przez wyko-nanie sztuki mistrzowskiej o „obliczaniu, rysowaniu, pisaniu i powiadamianiu sztuk". W ten sposób przedstawiano odpowiedni wykrój. Jednakże w krawie-ctwie zachodnim drugiej połowy X V I I w i XVIII w. obserwuje się j u ż znaczną standaryzację w przygotowaniu wykrojów przeznaczonych dla zamawiających odzież. Widać to dobrze w podstawowych podręcznikach François Alexandre de Garsault i w szczegółowych omówieniach Janet Arnold'2. Zamiast dość sche-matycznych wzorów z ksiąg krawieckich X V I i XVII w., ukazujących tylko nie-które wykonywane podówczas stroje, widać j u ż rysunki elastycznie przystoso-wujące się do zmian mody a zarazem przyjmujące zasadnicze cechy zestandary-zowanego ubioru męskiego i w pewnym stopniu także sukni kobiecych, zwłaszcza

(13)

212 Irena Turnau

noszonych na gorsetach i rogówkach. Zmiany m o d y zachodniej objawiały się głównie w o z d o b a c h , podczas gdy w polskim stroju w długości i szerokości no-szonych kontuszy i żupanów.

O ile sposoby mierzenia klientów rozwijały się w o m a w i a n y m okresie, o ty-le n a j w a ż n i e j s z y m narzędziem krawieckim u ż y w a n y m c h y b a co n a j m n i e j od epoki brązu były nożyce. B y w a ł y one najrozmaitszej wielkości, ostro zakończo-ne lub o zaokrąglonym ostrzu. Jako p o d s t a w o w e narzędzie przedstawiano j e na wszystkich pieczęciach i godłach ukazujących warsztaty krawieckie. N a pieczę-ciach u k a z y w a n o j e zwykle szeroko rozwarte, z w r ó c o n e ostrzami ku górze, oto-czone d e k o r a c j a m i z kilku gwiazdek i rozetek3 '. Były p o d s t a w o w y m narzędziem u k a z y w a n y m w e wszelkich przekazach ikonografii cechowej. W z m i a n k a o no-życach z n a j d u j e się niemal w k a ż d y m spisie ruchomości krawieckich, k t ó i y c h z różnych miast polskich zarejestrowałam w sumie kilkadziesiąt. P o c h o d z ą one w p r z e w a ż a j ą c e j liczbie z Poznania, Krakowa i Warszawy. Spisywane zwykle p o śmierci m a j s t r ó w rejestrują z w y k l e tylko część u ż y w a n y c h przez nich narzędzi. Właśnie gdy idzie o nożyce brak bardziej szczegółowych ich opisów, g d y ż było to narzędzie niezbędne i najlepiej znane. Jednak m o ż n a zestawić kilka w z m i a -nek: „2 nożiców wielkich krawieckich", „10 nożyczków krawieckich" przy „19 no-ż y c z k ó w do o w i e c " . „ N o no-ż y c e większe drugie mniejsze". Rozróno-żnia się lepsze „1 nożyczki krawieckie" przy „2 ordynaryjnych". Inne nożyce służyły do krajania sukna"34. Na ogół nożyc wymieniano tylko parę, gdyż posługiwał się nimi głównie majster i najlepszy czeladnik. Znalazłam jednak wzmiankę o ośmiu narzędziach. Figurowały one zwykle na „tablicach" czy „szyldach krawieckich". Wymieniono nawet „drąg żelazny od znaku krawieckiego w szczycie przybity tynfów 20"3 5.

Drugim z narzędzi metalowych wymienionych w opisie każdego niemal war-sztatu s ą „ ż e l a z a " lub „żelazka". Wiąże się to ze starannym rejestrowaniem droższych p r z e d m i o t ó w m e t a l o w y c h . „Żelaz krawieckich płaskich d o stępowa-nia - 3 sztuki, żelaz do p r a s o w a n i a różnych - 3, czwarte bez rękojeści". Inny rozmiar miały więc większe żelaza do wygładzania sukna po j e g o zmoczeniu, aniżeli te u ż y w a n e przy wykończaniu uszytej odzieży. Bywały one różne: „żelazo do p r a s o w a n i a sukien z r y f k ą ( m e t a l o w ą skuwką) ditto żelazo płaskie". „Żelazko do p r a s o w a n i a chust mosiężne z d u s z ą żelazną". Były to ciężkie na-rzędzia: „3 żelazka do p r a s o w a n i a w a ż ą funt 7". Przy żelazkach w y m i e n i a się wkładane do nich dusze: „9 d u s z ó w starych różnych 1 zł". „1 żelazko mosiężne do suszenia chust z d w i e m a duszami żelaznemi - zł 7". Wymieniano rzadziej dusze mosiężne. Bywały i „żelazka stalowe z duszą". Miały one różne rozmiary i kształty, w y m i e n i a n o p o d ł u ż n e i okrągłe, niektóre były bez rękojeści". Zaznaczano ich stan zużycia: „1 żelasko małe, przepalone, bez duszy". W 1788 r. w y -mieniono: „3 talerze do prasowania" czyli płaskie podkładki do wykończania frag-mentów o d z i e ż y '6. Nie należy sądzić, że krawcy wiejscy nie mieli p o d s t a w o w e g o

(14)

Technika polskiego krawiectwa od XIV do 1 połowy XIX wieku

213

wyposażenia warsztatów. Krawiec Mikołaj ze wsi Goraj w Łęczyckiem

zosta-wił: „Żelazo krawieckie ręczne, a drugie płaskie, nożicze, czerkiel, szwaicze

i wszistko czo się do krawieczkiego rzemiosła należy

37

.

W powyższym opisie wyjątkowo uwzględniono cyrkiel. Był on powszechnie

używany, ale jako narzędzie drewniane nie przedstawiał wartej zanotowania

wartości handlowej. Rzadko też wymieniano tablicę służącą do zapisywania

wy-miarów klienta czy innych notatek. Natomiast od 1557 r. wspominano o „łokciu

drzewianym" i później wymieniano kilka razy „łokieć stemplowy" czy nawet

kilka tych miar

38

. Służyły one do odmierzania tkanin, trudno było je przykładać

do figury klienta. Miały znaczenie przy wyrobie gotowej odzieży. Z innych

na-rzędzi widać w spisach „szwajcę krawiecką jako nana-rzędzie do „przebijania

dzi-urków" do guzików, określaną także jako „żelasko do do dziurków robienia".

„Kółka krawieckie" były używane do sporządzania papierowych wykrojów

odzieży

39

. Tylko dwie wzmianki dotyczą srebrnych naparstków i także

srebr-nych igielników czy igliczek jako pojemniczkach do igieł. Obszerna praca

Hel-muta Greifa ukazuje produkcję i asortyment europejskich naparstków od XIV w.

Metalowe wyroby miały wgłębienia pozwalające na przepychanie igły

40

. Może

używano także naparstków z twardego drewna, których nie warto było

wymie-niać w inwentarzach. Porównując wyposażenie paryskich warsztatów

krawiec-kich z XVIII w. w drobne narzędzia pomocnicze nie dostrzegam większych

różnic z polskimi, poza liczniej występującymi metalowymi przebijakami

41

.

Sporo przekazów źródłowych odnosi się do umeblowania warsztatów

kra-wieckich. Jest ono przedstawione także w polskiej ikonografii w Kodeksie

Balta-zara Behema z początku XVI w. i przez Daniela Chodowieckiego z ok. 1770 r.

42

W pierwszym przekazie majster bierze miarę chyba odmierzając paskami papieru,

czeladnik kroi narysowany wykrój ubioru nożycami na dużym stole, a drugi

cze-ladnik szyje siedząc na stołku. U Chodowieckiego majster bierze miarę z klienta

za pomocąpaseczka czy sznurka, na stole widać wykrój surduta, drewniany łokieć

i nożyce, a trzech czeladników szyje siedząc na skrzyni, podczas gdy terminator

podaje im jakiś zakup. Obraz tych jednoizbowych pomieszczeń produkcyjnych

jest wyraźny. Do początku XIX w. krawiectwo uprawiano w ciasnych, nieraz

na-wet mieszkalnych izbach. Produkcja wyrobów gotowych nie polepszała sytuacji

lokalowej, a raczej j ą pogarszała, gdyż wytwórcami byli uboższi rzemieślnicy.

Umeblowanie tych warsztatów było tylko odmianą wyposażenia izb

miesz-kalnych. W Poznaniu w 1580 r. wymieniono: „stół i warsztat do rzemiosła

kra-wieckiego z dwiema stołkami i skrzyneczką", w 1606 г.: „trzy wielgie stoły,

I stół okrągły, 1 stolik podługowaty, 6 zedelków zielonych", w tym były także

meble ż izby mieszkalnej

43

. W Warszawie w 1779 r. wymieniono „stary warsztat

z szufladą krzyżową nogą" wyceniony na zł 8 i „warsztat lipowy z szufladą zł

14". W 1781 r. krawiec Murtażyński miał: „1 stół krawiecki na nogach prostych,

(15)

214 Irena Turnau

sosnowych z szufladkami dwiema, do jednej zameczek, z wierzchem olszowym starym. 1 ditto z dwiema szufladami stary, 2 małe z szufladami prostymi stare". W 1785 r. krawiec Przyłuski posiadał: „2 stoły jesionowe okrągłe z klapami dwiema, z dwiema szufladami, nadpsute miejscami. 1 stół olszowy z dwiema szufladami, duży obity płótnem woskowym podartym4 4. Szczegółowe opisy ukazują więc stoły do krajania i szycia odzieży, zamykane niekiedy szuflady na drobne narzędzia i nici i zapewne tyle stołków, ilu bywało pracowników.

Ostatnim zagadnieniem jest szycie odzieży. Skrojone kawałki zszywano nić-mi sporządzonynić-mi z lnianej, konopnej, bawełnianej, jedwabnej, rzadziej wełnia-nej przędzy w zależności od typu tkaniny. Było to najbardziej czasochłonne jęcie, które powierzano uczniom i krócej szkolonym czeladnikom. Pomimo za-kazów cechowych nieraz zapewne wykonywały j e kobiety z rodziny majstrów, zwłaszcza gdy szło o szybką produkcję gotowej odzieży. Nie prowadzono badań nad stosowanymi ściegami.

Nawet szczegółowe opisy analizowanych zabytków angielskich przeprowa-dzone przez Janet Arnold d a j ą niewiele szczegółowych informacji o obszywaniu dziurek nie wyliczając najczęściej używanych ściegów4 5. N a j w i ę c e j informacji przynosi podręcznik François Alexandre de Garsault z 1769 r. z tabelą p o d a j ą c ą ściegi: za igłą, przed igłą, okrętkowy, dziergany, fastrygowy, krzyżykowy, łań-cuszkowy. Część z nich, używanych w hafciarstwie, podaje w swym podręczni-ku Marta Michałowska4 6. W rachunkach za nisko cenioną robotę krawiecką rzadko podaje się rodzaje nici. Można tu wymienić wzmiankę o niciach baweł-nianych, farbowanych i saskich4 7. W sumie stwierdzić trzeba, że wiele miejsca poświęcano w źródłach dotyczących krawiectwa trudnym do wykonania krojom odzieży, a niemal żadnej uwagi sprawie tak oczywistej, jak j e j szyciu.

4. Wykończenie odzieży i jej przeróbki

Do wykończenia uszytych j u ż ubiorów należało obszycie na okrętkę i obdzier-ganie przebitych uprzednio s z w a j c ą czy innym narzędziem dziurek i dobranie guzików, haftek, wiązań czy innych rodzajów zapięć. Obok ozdobnych guzów używano masy nabywanych hurtem guzików. Bywały one dęte, „fanżybnowej roboty" czyli srebrne, „drotowej roboty" czyli wykonane ze skręconych lub splecionych drucików4 8. Do innych „rzeczy krawieckich" używanych w war-sztatach należały wszelkie fiszbinowe czy metalowe usztywnienia gorsetów, różne typy rusztowań spódnic kobiecych od używanych w XVI i początku XVII w. fortugałów czyli rusztowań lub później wałków wszywanych w pasie do fisz-binowych, lecz także zastępczo trzcinowych rogówek w XVIII w. Jednak trud-no tu z a j m o w a ć się bardziej szczegółowo tymi kształtującymi sylwetkę modni-siów dodatkami dostarczanymi zwykle przez indywidualnych klientów. Prze-ciętne warsztaty krawieckie zawierały natomiast tańsze rodzaje pasmanterii,

(16)

Technika polskiego krawiectwa od XIV do 1 połowy XIX wieku 215 wstążek, metalowych i nicianych koronek49. Pamiętać należy, że znaczna część odzieży była podszywana tak wykwintniejszymi taftami czy kitajkami jedwab-nymi, jak zwykłym płótnem czy flanelądla ocieplenia. W tym celu używano tak-że podciepleń z waty bawełnianej przymocowanymi nieraz ściegami hafciarski-mi dla ozdoby. Osobną sprawą było podszywanie futrahafciarski-mi. Należało to do kuś-nierzy i wiele spraw sądowych dotyczyło robót kuśnierskich bezprawnie wyko-nywanych przez krawców.

W inwentarzach ruchomości tak szlachty jak i mieszczan i zamożniejszych chłopów widać wyraźnie skomplikowanie robót krawieckich i stałych przeróbek odzieży wywołanych wysokimi cenami surowców w stosunku do taniej robociz-ny. W rachunkach, poza kosztami robocizny, podawano zakupione łokcie tkanin na wierzch i podszewkę, za farbę do zmiany barwy tkaniny, za guziki, tasiemki, wszelkie obszycia pasmanteryjne i koronki50. Jeśli krawcy sami posiadali te to-wary, to klient powinien za nie dopłacić. Niekiedy tego nie podkreślano w za-mówieniu skąd wynikały niesnaski i skargi wykorzystywanych rzemieślników. Inwentarze zawierają wiele drobnych informacji pozwalających na lepsze roze-znanie w różnych sprawach związanych z krawiectwem. Tak więc niekiedy wy-raźnie zaznaczano, że odzież należało wykonać „robotą wiejską" czyli uprosz-czonym krojem i bez ozdobnych wykończeń. A to zeznanie wdowy, mieszczki krakowskiej przy sporządzaniu inwentarza ruchomości po zmarłym mężu: „Babusia wnuczkom swoim a synom moim na koszule przerabiała". W opisie strojów pozostawionych przez krakowskiego mieszczanina w 1701 r. wylicza się: „Kaftanów staroświeckich polskich, atłasem podszytych 2". Przy kontuszu sukiennym „stary galon złoty u niego i po 2 pętelki u pasa", także obszycie ga-lonem i podszycie futrem. W 1721 r. mieszczanin krakowski zostawił „kontusz sajetowy czarny nowy ze sznurkiem złotym, galon przy kołnierzu i dalej sznury alias węzły z końcami zarabianymi, szmuklerskiej roboty potrzeby mają"5 1.

W inwentarzach roi się także od informacji o modelowaniach sukien „na ro-gach i bez rogów" gdy w pierwszej połowie X V I I I w. rozpowszechniają się roz-szerzenia spódnic na rogówkach. Powodowało to także liczne przeróbki sukien rozszerzanych nieraz kilkoma wstawkami określanymi jako bryty. Przerabiano także męskie kaftany o kroju polskim na niemieckie surduty i odwrotnie jak w Krakowie w 1795 г.: „żupan sukna sajety, podszewka koloru karmazynowego z niemieckiego płaszcza przerabiany za galonkiem złotym po przodkach i koł-nierzem starym, obszyty, używany, barchanem cały podszyty". Tak więc zrezyg-nowano z karmazynowej podszewki, która pewno się podarła. Czasem oszczędzano i na podszewce: „płaszcza niebieski, flaneląpo pół podszyty, stary, zły"52. Przeróbki wywoływały nawet sprawy sądowe. W Pabianicach w 1714 r. to-czyła się „sprawa o kontusz polskiej roboty, przerobiony na spódnicę, ukradziony".

(17)

216 Irena Turnau

W Sieradzu w 1755 r. kontusz pozostawiony jako zastaw „został przez robactwo

pogryziony i w wielu miejscach rozdarty"

5

'.

Starałam się przedstawić możliwości techniczne krawców polskich, ich

na-rzędzia i warunki pracy w ciasnych izbach. Zarazem należy sobie zdawać

sprawę ze znaczenia wyglądu odzieży w dawnych wiekach. Wysokie ceny

tka-nin i licznych dodatków, obszyć, guzików sprawiały, że strój określał

przynależ-ność stanową właścicieli, ich stan majątkowy i społeczne^znaczenie. Różnymi

drogami dochodzono do sprawienia sobie strojniejszego ubioru, uzyskiwano go

za wierną służbę, kradziono, rabowano. Pozwalało to na ukrycie skromnego

po-chodzenia i społeczny awans w stanowym społeczeństwie.

PRZYPISY

1 Oto najważniejsze pozycje historii polskiego krawiectwa: W. Wojciechowska, Cech krawiecki

Starej Warszawy w XVII! wieku, Warszawa 1931 ; J. Kamiński, Z przeszłości cechu krawieckie-go w Lublinie, Lublin 1933; W. Dobrzański, Krótki zarys historii krawiectwa i ubiorów,

Gdańsk 1947; D. Tomczyk, Dzieje cechu krawieckiego w Opolu do początków XIX wieku, [w:]

Studia z dziejów rzemiosła Śląska Opolskiego przed epoką kapitalizmu, Opole 1976, s. 197—

220; S. Midzio, Z dziejów rzemiosła krawieckiego w Warszawie 1339-1980, Warszawa 1980; I. Turnau, The Tailor 's Guilds in Central Europe between the Sixteenth and Eighteenth

Centu-ries, fw:] 111. Internationales Handwerksgeschichtliches Symposium, t. 2, Veszprém 1987,

s. 2 6 1 - 2 6 6 ; tejże, Problematyka badań nad cechami krawieckimi w środkowej Europie

w XVI-XV111 wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. 50, 1989, s. 77-88;

tejże, Włókiennictwo i produkcja odzieży od XII w. do 1795 roku, [w:] Z dziejów techniki w

da-wnej Polsce, red. Bolesław Orłowski, Warszawa 1992, s. 278-332. Pozostałe pozycje

biblio-graficzne wspominają tylko krawców w monografiach z historii cechów.

2 F. Piponnier, P. Mane, Se vętir au Moyen Age, Paris 1995, s. 38-48; J.C. Alcamo, Artisans du

textile et du vęteinent de la fin du Moyen Age r Dieulefit [w:] Actes du 112 Congres natio-nal des Sociétés savantes, Lyon 1987, Paris 1989, s. 213-219.

3 M. SpufTord, The great reclosing of rural England. Petty Chapman and their Wares in the

Se-venteenth Centuiy, London 1984. M. Bogucka, Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do poło-wy XVI! wieku, Wroclaw 1956, s. 33, 256-265.

4 1. Turnau, Rzemiosła włókiennicze, odzieżowe i skórnicze w latach 1655-1795, [w:] Z dziejów

rzemiosła warszawskiego red. B. Grochulska i W. Prus, Warszawa 1983, s. 167-217, 222-243,

251-269.

5 M. Rej, Wybór pism, oprać. J. Śląski, Warszawa 1979, s. 262-264; M. Bielski, Rozmowa

no-wych proroków, dwu baranów o jednej głowie, Kraków 1889, s. 24.

6 I. Turnau, Rzemiosła, op. cit. 190-195. 7 Tamże, s. 213-214, 256.

8 M. HofTmann, Der ungenähte Rock in textilhistorischen Zusammenhang, [w:] Documenta

Tex-tilia. Festschrift fiir Sigrid Miiller-Christensen, München 1981, s 37-51 ; D.K. Burnham, Cut my Cote, Royal Ontario Museum, Toronto 1973.

9 D.K. Bumham, op. cit.; F. Cousin, Modes en version originale: coupes et décors, analyse

(18)

Technika polskiego k r a w i e c t w a od X I V d o 1 p o ł o w y X I X w i e k u 2 1 7

l'Homme, Paris 1991, s. 22-27; J.A. Goya, Probleme der Entwicklung der Schnitte Ursprung

und Werdegang der Horizontalen Schnittes im Europäischen Raum.Biharea, Muzeul Tärii

Cri-surilór Oradea, Oradea 1982, s. 7-49. 10 Piponniere, Mane, op. cit. s. 22-36.

11 I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie. skóry, broń i klejnoty oraz barwy

znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w., Warszawa 1999, s. 178.

12 Np. J. Bartyś, 1. Turnau, Materiały do historii odzieży ludowej południowo-wschodniej

Wielko-polski, Wrocław 1959, s. 73, z 1778 r.

13 Informacje te są tak liczne, że tylko powołuję się na wykaz archiwaliów w moim Ubiorze

na-rodowym w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991, s. 184-186.

14 Mostra di libri d'arte suł costume. Catalogo, Centro Internationale delie Arti e del Costume, Venezia 1951.

15 С. Vecellio, Vecellio's Renaissance Costume Book. All 500 Woodcut Illustrations from Famous

Sixteenth-Century Compendium of World Costume, New York 1977, s. 1-11; Die Gewerbe der Mode in Venedig vom 13. bis zum 18. Jarhhundert, red. Doretta Davanzo Poli, Museum

Mar-tin-Gropius-Bau, Berlin 1994, s. 13-17; S. M. Newton, The Dress of the Venetians 1495-1525, Pasold Studies in Textile History 7, London 1988, s. 127-155.

16 J. Arnold, Patterns of Fashion. The cut and construction of clothes for men and women

c. 1560-1620, London 1985 s. 2-10.

17 J. Stankovâ, Rukopisne knihy krecovskych strihu, „Ćesky Lid", t. 57, 1970, s. 2 0 3 - 2 3 4 ; L. Hampel, Zwei Linzer Schnittbücher aus dem ersten Vierte des 18. Jahrhunderts, „His-torisches Jahrbuch der Stadt Linz", Linz I960, s. 244-300; I. Petrascheck-Heim, Figurinnen

nach alten Schnittbüchern, Linz 1968; 1. Turnau, The Tailor 's Guilds, op. cit.; tejże, Problema-tyka badań nad cechami krawieckimi, op. cit. s. 77-88.

18 J. Stankovâ, op. cit.; I. Turnau, Problematyka..., op. cit.

19 Juan de Alcega, Tailor's Pattern Book 1589, Fascimile, Wstęp J.L. Nevinson, Bedford 1979. 2 0 Hampel, op. cit., s. 280-287; Analizuję te wykroje: Odzież mieszczaństwa warszawskiego w XVIII w.,

Wrocław 1967, s. 220-236. : l J. Stankovâ, op. cit., s. 203-234.

2 2 F. A. de Garsault, L'art de tailleur, Paris 1769; tegoż, L'art de la lingerie, Paris 1771. 2 3 J. Arnold, op.cit.; J. Arnold, Patterns of Fashion. English women 's dresses and their

construc-tion c. 1660-1800, London 1978; N. Tarrant, The Development of Costume. Naconstruc-tional Museum of Scotland, Edinburgh 1994; N. Waugh, The Cut of Men's Clothes 1600-1800, London 1964;

J. Arnold, A Handbook of Costume, London 1973.

24 J. Richardson and A.L. Kroeber, Three centuries of women 's dress fashions. A quantitative

ana-lysis, „Anthropological Records", t. 5, nr 2, London 1940, s. 111-152.

25 Opisywany rękopis jest własnością Los Angeles County Museum of Art i mam nadzieję, że będzie tam w całości opublikowany wraz z opisywanymi wykrojami. Tu mogłam jedynie pod-ać dane z własnych i dr Anny Berdeckiej zamówionych przez tę instytucję ustaleń. Notuję, że zachowały się także dwie inne księgi wykrojów krawców opolskich z k. XVII w. i z 1705 r. Wojewódzkie Archiwum w Opolu. Cech krawców ni. Opola sygn. 11-313/4 i II-13/2. Ta druga należała do majstra Franciszka Moyskiego. Oba zbiory należąjuż wyraźnie do krawiectwa nie-mieckiego i zasługują także na opublikowanie.

2 6 A. Glapa, Ubiory chłopskie w księgach cechowych krawców, „Lud" t. 41, 1954, s. 639-646. 2 7 I. Turnau, Słownik ubiorów, op. cit., s. 179.

2 8 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław 1968, s. 405, il. 490 i s. 403, il. 488 a. 2 9 Wykroje te opublikowałam po raz pierwszy w Ubiorze narodowym w dawnej Rzeczypospolitej,

(19)

218 Irena Turnau

30 Jednakże często należało to do tajemnic technicznych cechu i rzadko spotyka się takie

wzmian-ki np. w Aktach cechów krawców krakowswzmian-kich 1531-1821 (Wojewódzwzmian-kie Archiwum Pań-stwowe Kraków nr 3048). Niekiedy zamieszczają je także opisy inwentarzy taksowane przez majstrów cechowych.

31 L. Harnpel, op. cit., s. 280-287.

32 C.B. Kidwell, M.С. Christman, Suiting everyone: The Democratization of Clothing in Ameri-ca, Washington 1974, s. 14-33; J. Arnold, op.cit., 1978, s. 3-20; F.A. De Garsault, op. cit.; La mode et ses métiers. Du XVIIIe siede r nos jours. Musée de tu mode et du Costume. Paris

1981. Krawcy wiejscy jeszcze w X X w. nie używali marki centymetrowej tylko nici. J. Wie-lek, Strój górali łąckich, Wrocław 1999 s. 71 .

33 D. Tomczyk, Pieczęcie górnośląskich cechów rzemieślniczych z XV-XVIH w. i ich znaczenie hi-storyczne, Opole 1975.

34 A G A D , Warszawa-Ekonomiczne 1223, k. 29, z 1704 г.; A G A D , Stara Warszawa 327, k.

517-527, 1786 г.; tamże, k. 413-23, z 1785 г.; Stara Warszawa 331, k. 45-48, z 1789 r. 333, k. 213-229, z 1793 r.

35 Inwentarze mieszczańskie z lat 1528-1635 z ksiąg miejskich Poznania, red. S. Nawrocki i J.

Wis-locki, Poznań 1961, s. 424 z 1627 „dwie tablicy krawieckie": Inwentarze mieszczańskie z

wie-ku XVIII z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania, red. J. Burszta i C. Łuczak, Poznań 1962,

s. 190 z 1627, s. 323 z 1744 r.

36 Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII, op. cit. s. 125 z 1712 г.; Tamże t. 2, Poznań 1965,

s. 6 z 1760 г.; A G A D , Stara Warszawa 354, k. 192-195, z 1707 г.; Nowa Warszawa 161, k. 148 z 1742 г.; Stara Warszawa 320, k. 234 z 1760 r,; Stara Warszawa, k. 243 z 1769 г.; tamże, k. 85-88 z 1770 г.; tamże, k. 124-133 z 1770 г.; tamże, k. 199-200 z 1771 г.; tamże, k. 204 z 1771 г.; к. 277-280 z 1771 г.; tamże, к. 253-254 z 1771 г.; Stara Warszawa 322 k. 160 z 1775 г.; tamże, к. 164-169 z 1776 г.; tamże, k. 217-219 z 1777 г.; Stara Warszawa 323 к. 14-15, z 1773 г.; Stara Warszawa 324, k. 189-192 z 1781 г.; Stara Warszawa 326, k. 99-103, z 1783 г.; tamże, k. 140-154 z 1773 г.; tamże, k. 131-139 z 1783 г.; tamże, k. 225-228 z 1784 г.; tamże, k. 556-561 z 1784 г.; Stara Warszawa 327 k. 505-510 z 1786 г.; Stara Warszawa 329 k. 313-317 z 1788 г.; Stara Warszawa 330 k. 144-151, z 1789 г.; Stara Warszawa 331 k. 347-348 z 1790 г.; tamże, k. 278-317 z 1790 г.; Stara Warszawa 332, s. 1182-1192 z 1792 r. Szczegółowe to wyliczenie wskazuje na niezwykłe zagęszczenie warszawskich warsztatów krawieckich w ostatnim ćwierćwieczu X V I I I w.

37 A G A D , Łęczyckie Ziemskie 74, k. 418 z 1616 r.

38. Inwentarze mieszczańskie z lat 1528-1635, op. cit. s. 49; A G A D Stara Warszawa 327, k. 148-159 z 1785; Stara Warszawa 328, k. 32 z 1786 r.

39 A G A D Stara Warszawa 352, k. 92 z 1697 г.; Stara Warszawa 324 к. 186-188 z 1781 г.; Inwen-tarze mieszczańskie, op. cit. z 1787 r. s. 247.

40 H. Greif, Talks about thimbles. A cultural historical study, Klagenfurt 1983; A G A D Stara

War-szawa 321 к. 156-158 z 1770; tamże 327, к. 454^60 z 1786; tamże, s. 3753 z 1791 г.; tamże, 332, s. 825-842 z 1792.

41 F.A. Garsault, Tailleur d'habits, op. cit. pl. VII—VIII.

42 Kodeks Baltazara Behema I, Bibl. Jagiellońska; I. Turnau, Kultura materialna Oświecenia

w rycinach Daniela Chodowieckiego, Wroclaw 1968, ryc. 73.

43 Inwentarze mieszczańskie z lat 1528-1635, op. cit., s. 200, 341.

44 A G A D Stara Warszawa 324 k. 39-45 z 1779 г.; к. 186-188 z 1781 г.; tamże, к. 185-190 z 1785 г.;

к. 400-405 z 1785 г.

45 Arnold 1985, s. 14-32.

46 F.A. Garsault, Tailleur d'habits, pl. IX-X; L'art, de la lingerie, op.cit. pl. IV; M. Michałowska, Słownik terminologiczny włókiennictwa. Warszawa 1995, s. 271-272.

(20)

219

47 A G A D , Stara Warszawa 329, k. 1-8 z 1788 r.

48 PAN Kraków 429, k. 274 ок. 1701, k. 260 z 1701 г.; AGAD, Stara Warszawa 329, k. 1-8, z 1788 r.

44 Inwentarze mieszczańskie, op. cit. t. 2, s. 159 z 1780 г.

50 A G A D , Nowa Warszawa 109, k. 124-132 z 1784 r.

51 Biblioteka PAU Kraków 429, k. 230 z 1701 г.; 254, z 1701 г.; к. 283 z 1703 г., к. 380 z 1721 г.;

tamże, 430 zaznaczenia co do „rzeczy wiejskich" z X V I I I w.

52 Rkp. Bibl. Ossolińskich 11632'" inw. Wodzickich z 1763 г.; WAP Kraków 935 s. 47, s. 1099,

k. 1444 z 1795-1796 r.

53 A G A D , Księga miejska m. Pabianic, sprawa z 1714 г.; Księga m. Sieradza z 64 z lat

1754-1779, k. 34, sprawa z 1755 r.

The technology of clothes-making in Poland

from the 14th to the first half of the 19th century

S U M M A R Y

Most writings on clothes-making deal with organization, i.e. the economic aspect, of the trade. The majority of authors of the various written sources have taken the technology of clothes-making for granted. The present article deals with tendencies concerning the structure and cut of the new elab-orate fashions that kept arriving in Poland from southern and western Europe. Most of those required advanced clothes-making skills, and hence there was much demand for hand-written and printed books of patterns. Such patterns were also transmitted in correspondence between clothes-makers (e.g. in letters of clothes-making masters from Wrocław to Bytom, in the year 1567). The patterns were also disseminated from Wielkopolska (Great Poland) to provincial clothes-makers; the patterns were accompanied by information on the measures of clothes sewn from different fab-rics, thus allowing the clothes-makers to avoid customers'complaints, which sometimes even led to court cases.

The tools used by clothes-makers are mentioned only in inventories of moveables made after their death. Until the 19th century no gauges with scales were used; instead clothes-makers used strips of paper or string in measuring fabrics by means of wooden yardsticks. Standard sizes were adopted only in mass production aimed at unknown purchasers. The most important tools used by clothes-makers included scissors, irons for pressing the final product, metal tools for hole-making, piercers, thimbles, and needles; such tools, and also the containers used to hold them, were well accounted for in the inventories. Less attention was paid to yarn, hooks and eyes, buttons etc. As for elements used in haberdashery or whalebones for corsets, these had to be supplied by the cus-tomers themselves. Cotton wool was used for shoulder padding or for insulation, while lining was made of silk and fustian as well as ordinary kinds of cloth. On the whole, the fabrics were much more expensive than labour, and hence garments were repeatedly mended and altered, until they wore out.

(21)

220

( V O V v V

Rye. 1. Wykrój „stroju ku polowaniu" uszytego na wzorach męskiego ubioru hiszpańskiego z krótkim wamsem i szerokimi spodniami sięgającymi tylko do bioder. Miano go uszyć z

„czte-rech miar sukna mechelskiego". Z listu krawców wrocławskich do majstrów z Bytomia. Rękopis przechowywany w Los Angeles County Museum of Art USA.

(22)

Technika polskiego krawiectwa od X I V do 1 połowy X I X wieku 221

Rye. 2. Sukienka rajtarska.

Wykrój ubioru męskiego szytego według mody zachodniej znacznie dłuższego aniżeli poprzedni. Księga krawców poznańskich z XVII w. WAP Poznań, cechy nr 253, sztuka X.

(23)

222 Irena Turnau

Rye. 3. Kabat z wykrojem spodni określanych terminem „ubranie". Wykrój z księgi krawców poznańskich z X V I I w. j.w. Sztuka XI.

(24)

T e c h n i k a p o l s k i e g o k r a w i e c t w a od X I V d o 1 p o l o w y X I X w i e k u 223

Rye. 4. Suknia z kształtem czyli gorsetem także uszyta według mody zachodniej. Wykrój z księgi krawców poznańskich z XVII w. j.w. Sztuka IX.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Neizdannyye papirusy i drugiye teksty Gosudarstvennogo Ermitazha ( Unedited Papyri and Other Texts of the State Hermitage). An edition of 17 mummy-labels inv. All the photo-

Widocznie zakonnicy oliwscy po zapośredniczonej przez rycerzy zakonnych ugodzie m iędzy nim a Sam borem 85 obaw iali się stronniczości b iskupa lub duchow nych z

dowy Festiwal Organowy (Republika Czeska 2007); Londyn – Southwark Ca- thedral (Anglia 2000); Mettlach – Międzynarodowy Cykl Koncertów Organo- wych (Niemcy 2007); Miskolc –

Korczak w aspekcie swoich poglądów wobec dziecka, jego szacunku, miłości oraz tworzonego systemu wychowawczego w domach sierot, był wyrazem ówczesnego

W obowi ˛ azuj ˛ acych od paru lat lub wdraz˙anych obecnie nowych programach nauczania fizyki na kon´cu listy celów nauczania tego przedmiotu nadal znalez´c´

[r]

wycie˛te pierwotnie na uz˙ytek Unglerowskiego modlitewnika wykorzystane zostały póz´niej po- nownie, ale niestety nie udało sie˛ ich ustalic´. Warto tez˙ odnotowac´,

Jednym z podstawowych założeń kolejno wdrażanych planów gospodarczych było stworzenie infrastruktury jako niezbędnej bazy dla prawidłowego i ciągłego roz­ woju

Ze względu na walory przy­ rodnicze rejon ten jest klasyfikowany jako ob­ szar o szczególnie dużej i dużej przydatności do.. wypoczynku (Atlas środowiska

przez bierność i brak odpowiedniego reagowania re­ gresja - powrót do wcześniejszych faz rozwojowych w celu uniknięcia lęku i wrogości poja­ wiającej się w późniejszych

This resulted in the identification of nine types: type 1 – characterised by a negative net migration index and total revenue below 1,500 zlotys per capita; type 2 – characterised

Wzmacniacz prądu stałego przełączyć w tryb pomiaru ładunku przez naciśnięcie prz y cisku " Q"... Ustawić przewodzącą kulkę w odległości około 5 cm od

• Co jednak najciekawsze z punktu widzenia Polski, to fakt, że Estonia i Łotwa to kraje, które doświadczając tak głębokiego załamania gospodarczego i stojąc

przyznano przez niemieckiego uczone­ go Huberta Laudata (Die Anfaenge des Polnischen Staates, Kraków 1942), że Niemcy mijali się z prawdą, propagując teorię najazdu

Dokonując kategoryzacji ludzi na grupy, siłą rzeczy zwracamy uwagę na występujące miedzy nimi róż­ nice, które mogą istnieć naprawdę lub tylko w naszej

Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży

Also dv1 ≥ 1 to ensure some space in the back of the house and dv2 ≥ l/3 (since there is no case where the house is placed in the front of the plot it was established that

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny za czyny opisane w punktach 2-3 wymierzył obwinionemu karę łączną zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na okres trzech

Wydarzenie paschalne jest darem Chrystusa obecnego dla Jego Ciała - czyli Kościoła, który z drugiej strony właśnie rodzi się z wydarzenia paschalnego. Kościół jest

Wybrano, spośród dostęp­ nych na rynku krajow ym produktów , m ateria­ ły odpowiednie do wykonania odlewów w ne­ gatywach gipsowych i klejowych, które by

Zdawać by się więc mogło, że 60-lecie Wiel­ kiej Rewolucji Październikowej jest jeszcze jedną rocznicą, jedną z wie­ lu, z okazji której znowu odbędzie

o ochronie danych osobowych (Dz. zm.), przez Dyrektora Żłobka Gminnego w Gorzycach Wielkich (będący administratorem tych danych osobowych) i przyjmuję do wiadomości, że

Ôw Franceschini został m ianowany „podkomisarzem” (sou s-com m issaire) dlatego, że po nadaniu w e Francji Bonapartemu godności Pierw szego K onsula musiano w