• Nie Znaleziono Wyników

Ćwiczenie – 30 różnych zdań w czasie Present Simple

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ćwiczenie – 30 różnych zdań w czasie Present Simple"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Czas Present Simple

Zdania oznajmujące, pytające i przeczące.

Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników w czasie Present Simple.

1. Tom ………... (live) in Spain. 2. Susan ………... (study) English. 3. My parents ………... (like) sport. 4. ………... (you / go) to the theatre? 5. ………... (he / like) pizza?

6. My friends ………... (not / play) basketball on Fridays. 7. My dog ………... (not / like) swimming.

8. Our teacher ………... (give) us a lot of homework. 9. I ………... (not / speak) Spanish.

10. Goats ………... (eat) grass.

11. ………... (they / go) to the cinema? 12. ………... (he / work) on Sundays?

13. We ………... (visit) our grandparents every week. 14. Lisa ………... (go) to London every year.

15. ………... (Tom / write) emails to his friends. 16. Tony ………... (not / go) to school by bus. 17. I ………... (meet) my neighbour at the doctor.

(2)

18. My aunt ………... (water) her plants in the evening. 19. ………... (they / use) a new English dictionary? 20. ………... (your dog / like) bones?

21. We ………... (not / spend) our holiday in Rome. 22. John and I ………... (play) chess every evening. 23. ………... (you / go) shopping in the afternoon? 24. Giraffes ………... (not / live) in Asia.

25. My brother … (ride) his bike in summer.

26. She ………... (tidy) her room on Saturday.

27. We ………... (not / send) birthday cards to our friends. 28. My uncle ………... (buy) a lot of books.

29. ………... (you / buy) presents for Christmas? 30. Oscar ………... (not / study) Japanese.

(3)

Odpowiedzi:

1-lives, 2-studies, 3-like, 4-Do you go, 5-Does he like, 6-don’t play, 7-doesn’t like, 8-gives, 9-don’t speak, 10-eat, 11-Do they go, 12-Does he work, 13-visit, 14-goes, 15-Does Tom write, 16-doesn’t go, 17-meet, 18-waters, 19-Do they use, 20-Does your dog like, 21-don’t spend, 22-play, 23-Do you, 24-don’t live, 25-rides, 26-tidies, 27-don’t send, 28-buys, 29-Do you buy, 30-doesn’t study

Cytaty

Powiązane dokumenty

I.Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiednim czasie: Present Simple lub Continuous.. (like) going to

Korzystając z podanych słów ułóż zdania w czasie Present Continuous... Uzupełnij pytania i

Uzupełnij zdania czasownikami w czasie Past Simple lub Past Continuous.. (phone)

Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika (Present Simple lub Present Continuous), zwróć uwagę na wyrażenia, które są w zdaniach zanim wybierzesz właściwy czas

Przeczytaj tekst i uzupełnij go właściwą formą czasu Past Simple czasowników z nawiasów, do zeszytu wpisz tylko to co wstawisz w luki.

2.W zeszycie uzupełnij zdania właściwą formą czasownika z nawiasu, czyli w każdym zdaniu trzeba dodać odmieniony czasownik „to be”, a czasownik z nawiasu zamienić na

11.W zeszycie wybierz właściwą formą, czyli albo sam czasownik w czasie present simple, albo konstrukcję z will.

Zapamiętaj: W czasie Past Simple w zdaniach twierdzących stosujemy drugą formę czasowników nieregularnych.. W zdaniach przeczących stosujemy didn’t did not oraz podstawową formę