• Nie Znaleziono Wyników

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Małgorzata Gromadzińska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

Biuletyn Polonistyczny 28/1-2 (95-96), 230-232

(2)

Tak kontakty międzynarodowe, jak i współpraca z oórodkami naukowymi w kraju powinny w najbliższym czasie zaowocować nie tylko w postaci indywidualnych rezultatów naukowych, lecz także w postaci planowanych na najbliższe lata spotkań i konferencji.

Opracowała Irena Urbaniakowa

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

1983/1984

I. Sprawy personalne

26 V 1984 r. na zebraniu Rady Naukowej IFP UAM dokonano wyboru dyrektora Instytutu, którym ponownie został doc* dr hab. M. Witkowski; wicedyrektorami - doc. dr hab. H. Nowak (d/s stu­ diów zaocznych), doc. dr hab. Z. Trojanowiczowa (d/s studen­ ckich) oraz doc. dr hab. S. Wysłouch (d/a naukowych).

Przyjęto na etaty naukowe następujęcych pracowników: mgr E. Grzelaków? (Zakład Języka Polskiego), mgr I. Wiedmied-Jurek (Zakład Teorii Literatury), mgr R. Okullcza-Kozaryna (Zakład Historii Literatury), mgr M. Kwiatkowskę-Ratajczak (Zakład Me­ todyki Nauczania) .

II. Sprawy studenckie

W roku akad. 1983/84 stopień magistra filologii polskiej uzyskały 104 osoby, w tym 65 studiowało trybem stacjonarnym, 39 - trybem zaocznym.

(3)

-III. Przewody doktorskie i habilitacyjne

Otwarto 3 przewody doktorskie (ukończono 2) i obroniono 1 przewód habilitacyjny.

IV« Konferencje naukowe

Pracownicy Instytutu wzięli udział w dwóch międzynarodo­ wych konferencjach naukowych: l) VII sympozjum polsko-włoskie zorganizowane w Wenecji przez Fondazione Giorgio Cini i PAN (15-17 XI 1983) poświęcone problematyce "Culture e nazione fra

Italia e Polonia dal rinascimento all illuminismoN• Referat pt. "Due sguari eul mondo islamico: di Nicolao Radziwiłł e di Piet­ ro della Valle** wygłosił A. Sajkowski; 2) "Заn Kochanowski - w czterechsetlecie śmierci". Lublin 21-25 V 1984. Referaty wygło­ sili; 3. Abramowska, "Kochanowskiego lekcja historii"; W. Rzepka i B. Walczak, "Czy Kochanowski stosował archaizmy fleksyjne?". V. Wykłady pracowników Instytutu w innych placówkach.

Doc. dr hab. E. Belcerzan wygłosił w Sztokholmie i Uppsali w 1984 r. cykl wykładów pt. "Ideologia antyczna a polska poezja powojenne"; prof, dr 3. Ziomek w roku akad. 1983/84 miał 4 wy­ kłady w Uniwersytecie śliskim.

Ponadto pracownicy Instytutu prowadzili szerokę działal­ ność odczytowy o charakterze szkoleniowym i popularyzatorskim, przede wszystkim w środowisku nauczycielskim.

VI. Staże naukowe

Mgr Christine Wimmer przebywała na stażu pod opiekę prof, dra 3. Ziomka w Zakładzie Teorii Literatury w okresie X-XI 1983 r. Mgr Bettina Mensch przebywała na stażu w Zakładzie 3ę-zyka Polskiego od 14 XI do 30 XI 1983 r.

(4)

semina-riura letnim w Zakładzie Kultury Polskiej pod opiekę prof, dra A. Sejkowskiego.

VII. Wyjazdy zagraniczne pracowników Instytutu

1. Mgr E. Kraskowska w ramach wymiany z uniwersytetem w Reading przebywała w Wielkiej Brytanii od 7 XI do 3 XII 1983 r.

2. Doc. dr hab. T. Witczak przebywał na stypendium UAM prowadząc badania własne w NRD (XII 1983) i Berlinie Zachodnim (I 1984).

Małgorzata Gromadzińska

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

1983/1984

Struktura i działalność

Dyrektor - prof, dr A. Hutnikiewicz

Zastępca dyrektora - doc. dr hab. T. Friedlówna

Zakład Historii Literatury Polskiej - kierownik; prof. A. Hutnikiewicz; docenci: dr hab. dr hab. A. Bartoszewicz, K. 3akowska, 3. Kryszak, A. Krzewińska; adiunkci: dr dr I. Bu» rzacka, Z. Dokurno, W. Gutowski, 3. Kasprzyk, 3.Z. Maciejewski, Z. Mocarska-Tycowa, 3. Skuczyński; st. asyst.: mgr mgr B. Bur» dziej, G. Halkiewicz-Sojak, D. Künstler, К. Obremski; asyst.- -stażysta: mgr T. Sądecki.

Zakład Teorii Literatury - kierownik: doc. dr Cz. Nie­ dzielski; docenci: dr hab. dr hab. 3.M. Kasjan, 3. Speina; a- diunkci: dr dr 3. Bełkot, B. Domańska, М. Заkitowicz, W.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Być może silne skupienie uwagi publicznej na tych problemach promuje również wizję społeczeństw zantagonizowanych, zarówno w wersji lewicowej (agonistyczna

W analizie procesów utowarowienia i odtowarowienia zasadnicze pytanie dotyczy jednak tego, kto z tych usług korzysta i jak kształtuje się dostęp po- szczególnych kategorii

* Tego rodzaju idee były, nawiasem mówiąc, niezwykle rozpowszechnione wśród niemieckich idealistów i romantyków, czego świadectwem jest na przy- kład Henryk von

skumulowana moc badań, korelacja między wielkością próby i wielkością efektu, analiza rozkładu wartości p. Ćwiczenie stosowania w/w metod na wybranych

Stworzenie okazji do rozwijania metod prezentowania treści naukowych oraz transformowania ich na informacje wizualne, jak również dostosowywanie prezentacji

Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metoda weryfikacji za pomocą analizy regresji wielorakiej dokonać oceny istotności i. jakości wielu predyktorów zmiennej zależnej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniu dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z Ustawą z dnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym podaniu dla potrzeb procesu rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w UAM zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.