• Nie Znaleziono Wyników

Widok Molekularna charakterystyka wpływu elementów mobilnych na zmienność genetyczną w zbożowych kulturach in vitro

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Molekularna charakterystyka wpływu elementów mobilnych na zmienność genetyczną w zbożowych kulturach in vitro"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

NR 286 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2019 e-ISSN 2657-8913

111

RENATA ORŁOWSKA PIOTR TOMASZ BEDNAREK SŁAWOMIR BANY

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — Państwowy Instytut Badawczy, Radzików

Kierownik Tematu: dr inż. Renata Orłowska Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, 05-870 Błonie, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin, tel. 22 7334538,

e-mail: r.orlowska@ihar.edu.pl

Prace zostały wykonane w ramach badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr HOR.hn.802.19.2018, Zadanie 89.

Molekularna charakterystyka wpływu elementów

mobilnych na zmienność genetyczną w zbożowych

kulturach in vitro

Molecular characterization of the impact of transposable elements on genetic variation in cereals tissue cultures

Słowa kluczowe: jęczmień, kultury tkankowe, MSTD, retrotranspozony

W roku sprawozdawczym 2018 zaplanowano do wykonania cztery tematy badawcze z następującymi celami:

— uzyskanie genomowego DNA z regenerantów jęczmienia do analiz technikami RP-HPLC, MSTD,

— oszacowanie poziomu globalnej metylacji DNA dla 80 regenerantów jęczmienia przy użyciu techniki RP-HPLC (Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography),

— wykonanie analiz MSTD na DNA regenerantów jęczmienia — uzyskanie autoradiogramów,

— uzyskanie roślin będących generatywnym potomstwem regenerantów jęczmienia. Analizy molekularne obejmowały ekstrakcję genomowego DNA z regenerantów jęczmienia (genotyp 2dh/8) uzyskanych na drodze androgenezy w kulturach pylnikowych. Wyziolowany genomowy DNA rozdzielono w 1,4% żelach agarozowych

(2)

Jęczmień

112

w celu sprawdzenia jego integralności. Ilość DNA oszacowano spektrofotometrycznie. Uzyskano DNA w odpowiedniej ilości i jakości do dalszych analiz.

Określono poziom globalnej metylacji DNA u regenerantów jęczmienia (80 roślin) uzyskanych w kulturach pylnikowych z 4 roślin donorowych (D). Analiza całkowitej metylacji cytydyny (5mdC) genomowego DNA wykonana metodą RP-HPLC wykazała, że średnio 21,31% (±0,41) cytydyny uległo metylacji. Dla poszczególnych zestawów regenerantów wyprowadzonych z 4 różnych roślin donorowych uzyskano odpowiednio: JRP72-21,50%, JRP68-21,30%, JRP69-21,22% i JRP70-20,15%. Wykazano istotne różnice (F = 133,274, p = 0,0001) między poszczególnymi zestawami regenerantów a roślinami donorowymi uzyskanymi w ubiegłym roku sprawozdawczym (Sprawozdanie PBwPR 89_2016).

Wykonano rozdziały metAFLP dla 80 regenerantów jęczmienia, oraz dla odpowiadających im roślin donorowych (4 rośliny). Rozdziały wykonano w dwóch układach enzymów restrykcyjnych — Acc65I/MseI i KpnI/MseI. Podjęte prace pozwoliły uzyskać czytelne elektroforegramy. Uzyskane obrazy w zależności od zastosowanych starterów w reakcji PCR różniły się wizualnie liczebnością fragmentów DNA. Zliczanie prążków DNA i tworzenie matryc zerojedynkowych będzie realizowane w przyszłym roku badawczym.

Regeneranty jęczmienia, pozyskane na drodze androgenezy były źródłem ziarniaków do uzyskania generatywnego potomstwa. W temacie zaplanowano uzyskanie około 90 roślin potomnych z regenerantów uzyskanych na drodze androgenezy. Aby otrzymać zaplanowane ilości roślin będących generatywnym potomstwem regenerantów wysiano ok. 10% więcej nasion, niż oczekiwane liczebności roślin potomnych. Uzyskano w sumie 90 roślin z czterech różnych regenerantów.

PODSUMOWANIE

1. Ekstrakcja DNA skutkowała odpowiednimi preparatami DNA do dalszych analiz. 2. Wykonana w temacie badawczym analiza RP-HPLC określiła poziom globalnej

metylacji DNA dla 80 regenerantów jęczmienia. Obserwowano zróżnicowanie w poziomie globalnej metylacji DNA między zestawami regenerantów pochodzącymi z różnych regenerantów.

3. Uzyskano stabilne profile prążków DNA techniką MSTD do dalszych prac.

4. Uzyskano reprezentatywną liczbę roślin będących generatywnym potomstwem regenerantów pozyskanych w poprzednim roku badań.

Cytaty

Powiązane dokumenty

A le. autor Agaj-Hana czuje się także szermierzem pewnej ideologii i czuje się patriotą pisząc o polsko-rosyjskich w al­ kach, mimo że nie waha się zestawiać

52 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono- miczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 13 lipca 2010 r.. Kolejnym kryterium,

13 Na podstawie wzoru raportu samooceny zgodnego z uchwałą nr 126/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie wytycznych do przygoto-

czytelności systemu oceniania i ustalania jego kryteriów, trafności/przypadkowości, uśredniania ocen w OKM oraz procesualnych cech ewaluacji, prowadzą do wniosku, że

O tym, że nauczyciel od dawna organizował uczenie się ucznia, świadczą choćby zasady nauczania, praca w grupach jako forma organizacyjna klasy oraz stosowane przez niego

Wzrost wypływu elektrolitów, a więc wzrost względnej wartości przewodnictwa elektrycz- nego roztworu z tkanki liściowej i korzeni siewek jęczmienia, zwłaszcza odmiany Kucyk, wraz

Szybkość działania liczników określa maksymalna dopuszczalna częstotliwość impulsów zliczanych, zaś czas ustalania się jego zawartości jest czasem upływający pomiędzy

„Organizacja jest jej kulturą; metafo- rycznie odnosi się to do organizacji jako odrębnego złożonego systemu zawiera- jącego wartości, zasady, postawy i unikalny