• Nie Znaleziono Wyników

Geneza minerałów z leukokratycznej strefy przeobrażonej okolic Jordanowa (Dolny Śląsk)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Geneza minerałów z leukokratycznej strefy przeobrażonej okolic Jordanowa (Dolny Śląsk)"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)

muje charakter gabra hom11lendowo-aktynolioowego, tworzlil'Cego si~ ez~to w waTunkach metamarf·izmu

. regionalnego. W dalszym etapie przeobratefJ. gabro . to u[ega saussurytyzaeji. Plagioklazy zasadowe

prze-ehodq w klinozOfsyt, wezuwian, rzadziej epi<iot. Tworzy 6i~ r6wni.ez C)l:igoklaz, albit 1 kwarc. Obec-nosei zeolitow nie stwierdzon-o. E)p:i<iot w wi~szej Hosei wyst~uje w postaei zylek w amfibolitach. Powstal on przy· wsp6ludz1ale zelaza, r6wnocze6nie lubtez nieco p6zniej nit klinozoisyt w gabrz~. Wy-nilka wiE:e 'l: ltego, ,:l;e ·gabro Sob6tki !podlegalo

podob-nym przeobrateniom jak o.pisane skaly leukokratycz-ne Jordanowa. W obydwu miejseaeh gl.6wnym sklad-nikiem, kt6ry bral udzial w przea'bra.zaniu .zasado-wych skal, byl wapfl. Poniewaz refleks6w tej meta-morfozy nie stwierdzono a·ni w skalach gra'nitowych, ani te:i w sjenitachotoezenia Sob6tki, musiala ona przebiegac 'przed i'Ch powstaniem. Roztwory pogra-nitowe nie mogly doprowadzic do 2Jleukokratyrowa-nia zasadowyeh skal O'kolie Sob6tki, gdyt nigame ich skutk6w w tych skalaeh nie stwierozODo. Maina

wiE:C pr.z:yjl\C, ze 'leukokratY'Zaeja ska'l Jordanowa 1 gabra Sob6tki spowodowana byla odd'Z'lalywaniem produkt6w ,pogabrowych.

SUMMARY

The present .author has <ietermined the succession in formation of mopside, zoisite, clinozoisite, grossu-lar, ehlrome~hytfrogross~ar, .vesuvian, bremolite, a~­ nolite, . pre1lnHe, pumpeEyite, deiilmlne, vermicu1ite . a.ndof . many other minerals within the. leu'Cocratic alteration zon.e at 30rdan6w near SobMka (Lower Smesia), _~tnd . demonstrates that le.ueoeratization of the roCkS a:tJordan6w took ;plaee sImultaneously with the ::sauSf;ludtf:zation o.f' the Sob6tka gablbro. The alteration of these rocks

was <iue to the

post~abbroic hydrothermal solutions enriched in CaO.

IHTERATURA

1. Ch a, t t

er

j e e N. D. - Vesuvianite~pi<i()te para-genesis

as

a product of greenschi'st of regioo.al

.metamorphism in the Western A~. Beitr. Min. Petr., 1962,

nr

8. .

2. G awe I A. - Nefry-t

z

Jordanowa na Dolny"m Sl~'ku. Prz. geol., 1957, UT 7. .

3. He f I i k W. - Zoisite flrom Jor<ian6lw near So-;b6tka (Lower Silesia). Bull. Aca<i. Pol. Sci., ser. 'geol. et geogr., 1964,

t.

XII,

or

3.

4. Heflik W. - Stud·iwn mineraiogiczno-petrogra-fiezne leuiltokraty'Cznej strefy przeobratonej okolic Jordanowa (Dolny Sl!pk). Pr. miner. PAN, 1967,

,nr 10.

5. HeUik W., Zabiflski W. - A chromian By-drogrossular from Jordan6w, Lower Silesia. Po-lland .. Mineral. Mag., ,1969, t. :11, 'nr 2818. .

6. He:l! 1 i it W. - Werrnlkulit z Jordanowa kolo So-b6tki (Dolny SIQSk). Pr. mi'ner. PAN, 1970, nr 24.

7. Smul1kowski K., TeisseYl"e H. - Regio-na,lna Geologia Polski, t. 3. Sudety (utwory przed-trzeeiorz;~dowe). 1~5'7, Krak6w.

8. T r

a u

b e H. - Die Minerale Sehlesiens. 1888,

Breslau.

PE310ME

ABTOP onpefl;eJliHJI nO'CJIe~OBaTenbHOCT.b

00pa30Ba-HKJl: ~Hon'CH~a, 'qOH3HTa, KJIHHOqOH3HTa, rpoceynspa,

XpoMOBOl'O rH,lJ;pOrpoceyJIJq)a, lBe3ymmHa, orpeJIlOJIHTa, .

aKTHHOJIHTIl, xrpeHHTa, nyMIIemm:wra, ,u;eoM'Jma,

Bep-MmtyJIHTa H IMHOI1HX ~ MHHepaJIOB

.n:ehOIq)8'1'O-BOa 30HbI H3MeHemUI B MeCTHOCTH JiloPABHYB

(HmK-. H&fI CwIe:3Jm). ,IJ;oKa3hmaeTCH, 'iTO .n:etmmKpaTH3a~

·nopo~ I1!pOHcxo,ll;HJIa OP;HOBpeMeHHO C .

COC'CIOpH'm3a-QHeti: 6JrH3JIe:m:~ ra60p-oHp;HblX noPOp; M8cmma

Co6yTKa.

3TH ~eochI npOJ«:XOp;HJIH rro~ BJIHHHHeM

nocJIerali6poHAHhIX l'H,lq>OTepMaJI&BblX pa.c'l'BOpoB,

Cytaty

Powiązane dokumenty

zauważyłam następujące ró:hnice: 1) ślady tropu z Wambierzyc są mniej- sze, niż ślady Korynichnium; 2) czwarty palec w tym śladzie jest stosun- kowo krótszy,

dotychczas rozwiązany pomimo dysponowania szcze- gółowymi materiałami geologicznymi z dużej ilości wierceń. białego spągowca). Nie ustalono dotychczas pewnie wieku

ultl'a~adowy.ch w bazalcie z Grodźca 747 skład chemicmy, wyliczone parametry lNiJggliego j normatywny skład mineralny badanej skały wska'zują, że jest to maJgma

Metoda opierająca się na określeniu składu kwasów tłuszczowych i steroli może być wykorzystywana do identyfi kacji autentyczności tłuszczów stosowanych w produkcji

We wsi Brzeźno, gm Świerże Maksym Pilisko i Aleksander Mikitiuk kochali się na zabój w pięknej Małance.. Miłość więc brali serjo i poważnie

[r]

[r]

oddanie do eksploatacji Zakładów Górniczych SIEROSZOWICE w Polkowicach, rozbudowa i modernizacja Dolnoślęskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ODRA w Oleśnicy - kontynuowana do