• Nie Znaleziono Wyników

Afryka - test wiedzy ogólnej, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Afryka - test wiedzy ogólnej, test PDF / Memorizer"

Copied!
5
5
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Test z wiedzy ogólnej na temat Czarnego Kontynentu

1/ Najdłuższą rzeką Afryki jest:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2/ Największym jeziorem Afryki jest:

[ ] Jezioro Wiktorii [ ] Jezioro Niasa [ ] Jezioro Turkana [ ] Jezioro Tanganika

3/ Obszar rozciogający się wzdłuż południowych wybrzeży Sahary, charakteryzujący się jedną, krótką porą deszczową oraz roślinnością stepową bądź półpustynną, na której wykształcił się nomadyzm to:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4/ Niewielkie państwo, leżące w północno-wschodniej Afryce, oraz jego stolica noszą tą samą nazwę. Na terenie kraju znajduje się także najniższa depresja na kontynencie - Jezioro Assal (ok. 150 m. p.p.m.). Omawianym państwem jest:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5/ Stronami konfliktu w Sudanie, który doprowadził do podziału państwa na Sudan i Sudan Południowy, są: [ ] muzułmanie [ ] plemię Tutsi [ ] Plemię Hutu [ ] chrześcijanie [ ] buddyści [ ] analfabeci

6/ Najważniejsze plemię, żyjące w RPA to:

[ ] Zulusi [ ] Tutsi

(2)

[ ] Berberowie [ ] Masajowie

7/ System polityczny, charakteryzujący się segregacją rasową, kojarzony najczęściej z Republiką Południowej Afryki, to:

[ ] Apartheid [ ] Aparycja [ ] Rasizm [ ] System Kastowy

8/ Które z tych jezior mają pochodzenie tektoniczne? (więcej niż jedna poprawna odpowiedź)

[ ] Jezioro Wiktorii [ ] Czad [ ] Niasa [ ] Tanganika [ ] Nasera [ ] Turkana (Rudolfa)

9/ Hamada to inna nazwa:

[ ] pustyni kamienistej [ ] pustyni piaszczystej [ ] pustyni żwirowej [ ] nomadyzmu

10/ Ten chrześcijańsko-muzułmański kraj, położony jest w Afryce zachodniej. Jego stolica w ubiegłym wieku przeniesiona została z miasta portowego, do metropolii w głębi kraju. Głównymi plemionami żyjącymi na terenie państwa są Hausa i Fulanie. Państwem tym jest:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11/ W północnoafrykańskich państwach codzienny lub cotygodniowy targ nazywany jest:

[ ] suku [ ] hausa [ ] tulu [ ] erg

12/ Stolicą Republiki Południowej Afryki jest:

[ ] Pretoria [ ] Johannesburg

(3)

[ ] Kapsztad [ ] Queenstown

13/ Najwyższym szczytem Afryki jest:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

14/ Al-Kattara (133 m. p.p.m.) jest najniższą depresją którego kraju?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

15/ W wyniku budowy tamy w Asuanie i stworzeniem Jeziora Nasera, pewnemu cennemu zabytkowi groziło zalanie. Dlatego też rząd Egiptu oraz organizacja UNESCO sfinansowały przeniesienie go na wyżej położone tereny. Zabytkiem tym jest:

[ ] świątynia Abu Simbel [ ] piramida Cheopsa [ ] świątynia w Karnaku [ ] Wielki Mur Chiński

16/ Jakie ujście tworzy Nil, uchodząc do Morza Śródziemnego?

[ ] deltowe [ ] lejkowe [ ] nie tworzy ujścia [ ]

17/ Która z wymienionych rzek nie kończy swego biegu, poprzez ujście do morza lub oceanu?

[ ] Okawango [ ] Nil [ ] Zambezi [ ] Oranje 18/ Lesotho jest: [ ] enklawą [ ] eksklawą [ ] anekumeną

[ ] największym państwem Afryki

19/ W klimacie równikowym gorącym i wilgotnym wysepują głównie gleby:

[ ] czerwonoziemy [ ] czarnoziemy

(4)

[ ] bielicowe [ ] cynamonowe

20/ Cieśnina Bab al-Mandab oddziela od siebie Zatokę Adeńską oraz:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

21/ Góra Stołowa góruje nad którym z tych miast?

[ ] Kapsztad [ ] Pretoria [ ] Kair [ ] Abudża

22/ Które z tych przylądków położone są w Afryce? (więcej niż jedna poprawna odpowiedź)

[ ] Hafun [ ] Igielny [ ] Dobrej Nadziei [ ] Horn

[ ] Matapan

23/ Suche koryta rzek epizodycznych to:

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

24/ Które z tych regionów charakteryzują się dużą gęstością zaludnienia? (więcej niż jedna poprawna odpowiedź)

[ ] delta Nilu

[ ] Wielki Erg Wschodni [ ] Pustynia Kalahari

[ ] wybrzeże Zatoki Gwinejskiej [ ] obszar RPA

[ ] Wyżyna Bije [ ] Ahaggar [ ] Darfur

[ ] wybrzeże Morza Śródziemnego

25/ W jakim państwie zlokalizowany jest okręg przemysłowy Witwatersrand?

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(5)

26/ Za powstanie Pustyni Namib odpowiedzialny jest:

[ ] zimny prąd Benguelski [ ] ciepły prąd Agulhas [ ] zimny prąd Kanaryjski [ ] zimny prąd Oja-Siwo

27/ Kto jest autorem tzw. Zielonej Książeczki?

[ ] Muammar Kadafi [ ] Nelson Mandela [ ] Laurent Gbagbo [ ] Jan Heweliusz

Cytaty

Powiązane dokumenty

Mniejsza różno­ rodność wzorów mogłaby być z kolei rekompensowana większą liczbą ■cech składających się na te wzory (w tym przypadku negatywne). [...]

Przeciw staw iając się krytycznym opiniom, autorka podjęła badania nad przedrukam i z prasy warszawskiej na łamach „Gazety K ieleckiej”, starając się wykazać,

Redaktorzy naczelni Prasy Polski Ludowej : sprawozdanie

Our analysis, where we used individual-level building permit data and applied geocoding techniques to track the spatial expansion of the residential areas, showed that

PROCEEDINGS OF THE ETHICOMP* 2020 18th International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT Logroño, La Rioja, Spain June 15 – July 6 online.. Title Paradigm Shifts in

Można więc zastanowić się, dlaczego Tchorżewski domaga się pod­ jęcia wobec „Gazety Lubelskiej” aż tak drastycznych środków, skoro w uzasadnieniu podaje

Autorzy listu wyrażają radość z powodu tej publikacji, której autor „zapisał i ocenił krzywdę zadaną naszemu towarzyszowi broni [...] przez niejakiego

Incorporating the rate of change allows us to classify wave power regions that have good potential while having higher stability, sub- sequently, these can bene fit from future and

[r]

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 30/3-4, 9-16 1991.. am bicje tw órcze N

prow adził głośne obserw acje przejścia p lan e ty W enus przed tarczą słońca.. przeniósł sw oje zain teresow ania do W

R ed aktorem naczelnym „G azety W arszaw sk iej” został Józef

Po sam ow iedzy w lite ra tu rz e m usi przyjść sam ow iedza filozoficzna, a więc stw orzenie narodow ej filozofii polskiej, w sk azującej drogi rozw iązania

O dtąd cała jego działalność sk upiła się na poszukiw aniu rozw iązań kom prom i­ sow ych i zapobieżeniu nieprzygotow anem u w ybuchow i pow stania.. założył

De zuurstof die door de onderdeksel de reactor binnen stroomt moet goed gedispergeerd worden in de vloeistof.. autoclaaf te voeren, daar de afdichting dan te

propozycję pisania do „P rzegląd u Tygodniow ego”.. m usiał bulw

Nic więc dziw nego, że w szyscy potem niezależnie od późniejszych anim ozji podziw iali rzutkość, bystrość u m y słu i odw agę red ak to ra. C zystej, dokąd

Do stały ch w spółpracow ników należeli A lek sander Św ięto­ chow ski i Filip Sulim irski.. jaw y życia literackiego i naukow ego na ziem iach

Szym anow ski otaczał m łodych w spół­ pracow ników troskliw ą opieką, służąc im dzienn ik arsk im dośw iadczeniem... stało się p rak ty czn ie

S ensacyjne „N ow iny” przechodziły ew olucję od bezstronności politycznej po w spółpracę z ks.. zaczął ostro atakow ać po litykę

Twórczość jego w tej dziedzinie w yprzedziła pogłę­ bione stu d ia arch iw alne Szym ona Askenazego, a recep cja dzieł L im a­ now skiego nie m iała sobie

All in all, low values

There are three peaks present in both figures ( Fig. The first is free driving, for which there is no car-following or lane changing, therefore the TS is very low, near to zero.