• Nie Znaleziono Wyników

Od redakcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Od redakcji"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Z aw arte w 16 t o m ie F o l i a L i n g u i s t i c a a r t y k u ł y z o s t a ł y o p r a c o ­ wane n a p o d s t a w ie m a t e r ia łó w gw arow ych z e b r a n y c h p r z e z p r a c o w n i­ ków K a te d r y H i s t o r i i j ę z y k a P o l s k i e g o i F i l o l o g i i S ł o w i a ń s k i e j U n i w e r s y t e t u Ł ó d z k ie g o w l a t a c h 1 9 8 3 -1 9 8 5 , na o b s z a r z e B e łc h a to w - s k i e g o O krqçu P r z e m y sło w e g o w ramach p rob lem u " P od staw y o c h r o n y i k s z t a ł t o w a n i a ś r o d o w is k a c z ło w ie k a z z a s to s o w a n ia m i w r e g io n a c h p rze m y sło w y ch " k ie r o w a n e g o p r z e z I n s t y t u t P o d s ta w I n ż y n i e r i i Ś r o ­ d o w isk a PAN w Z abrzu ( n r 1 0 . 2 ) . Podproblerri 1 0 . 2 . 0 5 k oord ynow any b y ł w U n i w e r s y t e c i e Ł ód zk im p r z e z d o c . d r h a b . S t a n i s ł a w a L i s z e ­ w s k i e g o .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nie wystarczy ustalenie (łatwiejsze dowodowo), że pokrzywdzonym jest osoba należąca do innej grupy rasowej czy etnicznej niż sprawca, konieczne jest stwierdzenie, że pokrzywdzony

Doktryna stoi na stanowisku, że dopuszczalne jest co do zasady rozwiązanie polegające na tym, że zastępca wójta, spełniający kryteria formalne wymagane na stanowisku sekretarza

Opowiadanie Żurakowskiej Pójdziemy w świat wpisuje się w wyróżniony przez Janinę Abramowską (1978: 125) schemat dobro- wolnej wędrówki w świat, by poznać własny kraj lub

Człowiek, który się staje, musi w sobie zawierać dynamizm, który będzie wyznaczał proces stawania się, oraz musi mieć wytyczony cel − ideały, dążenia, ku którym owo

STOSUNEK DOBRYCH OBYCZAJÓW DO ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO Na gruncie przepisów kodeksu spółek handlowych stosunek klauzuli „dobre obyczaje” do „zasad

XVII w.), red. Dał temu wyraz też w swym wotum senatorskim z drugiego sejmu 1666 r., gdzie carmen lease maiestatis postulował oddać od króla. idem, Votum Seymowe, A.D.. prowadziło go

Anali- za orzecznictwa ETPC prowadzi jednocześnie do wniosku, że w zakresie sankcji związanych z wymiarem grzywien oraz dodatkowych zobowiązań podatkowych należy uznać, że sprawy