• Nie Znaleziono Wyników

Piekary, pow. Kraków

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Piekary, pow. Kraków"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Władysław Morawski

Piekary, pow. Kraków

Informator Archeologiczny : badania 1, 16-17

(2)

- 16

-leaatykę późnamazolityczną, względni* dostarczą ciekawych danych do - mało zbadanego u nas - zagadnienia powiązań mezolitu z neo­ litem i przeżywania się tradycji aezolitycznych w późniejszych kulturach.

R O V O O R 0 D Łomżyński, pow. Łomża patrz Średniowiecze PI .Ziemowita

/toozolit/

P I ES A R Ï, pow. Kraków Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Katedra Arche­ ologii Polski Uniwersyte­ tu Jagiellońskiego

Badania prowadził mgr Władysław Morawski, w czasie od 17.VII. do 7. VIII., finansował - Uniwersytet Jagielloński.

Calem prac przeprowadzonych na stanowisku III w Piekarach, by­ ło uzyskanie danych o etratyg.wfii i geomorfologii tego słabo poz­ nanego odcinka doliny Wiały, oraz uzyskanie nowych materiałów arche­ ologicznych.

W trakcie badań założono pięó wykopów. W ykojyl-m usytuowane zostały na osi parowu położonego u stóp Jask. Jama. Miały cne wy­ miary 2 x 3 m, przy głębokości 4,9 - 9 m. Po z interpolowaniu dały profil o łącznej długości 19 m. Profil ten nie sięga skalnego dna. Ukazuje jednak bogatą stratygrafię osadów dna parowu, z zaznaczo­ nymi dwoma poziomami artefaktów krzemiennych. Zabytki obu poziomów

(3)

-

17

-nie są zbyt liczne, ani też -nie zawierają dobrych wyznaczników chro- nologiczao-kulturowych. Osady i ich stratygrafia są obecnie w opra­ cowaniu* Należy przypuszczać, że dostarczą szeregu danych o geomor­ fologii tej części doliny Wisły*

Wykop ▼ położony jest nad tarasem zalewowym, na zboczu wznie­ sienia w którym wydrążona jest Jask. Jama. Ukazał on osady gruzisto- lessowe i lessowe prawie pozbawione zabytków krzemiennych. Osady te zalegały bezpośrednio na powierzchniach wapieni jurajskich. Ich stosunek do utworów odkrytych w wykopach I-III, uzależniony jest od powiązania poszczególnych serii akumulacyjnych z rozwojem doliny Wisły.

Wykop IV wytyczony został na przedłużeniu skalnej półki, cią­ gnącej się od Jask. Jama. Eksploracja osadów tego wykopu odsłoniła wspomnianą półkę i dała bogaty materiał archeologiczny, przede wszystkim górnopaleolityczny o cechach oryniackich, a poza tym środkowopaleolityczny i neolityczny. Niestety znaleziska te zalegały w młodych osuwiskach stokowych, datowanych ceramiką nawet na czasy nowożytne* Byłoby więc ze wszech miar celowym przeprowadzenie badań wykopaliskowych na wyeoczyinie ponad Jask. Jama.

P O B I E L , pow. Góra Śląska Katedra Archeologii Uniwersy­ tetu Wrocławskiego

Badania prowadził mgr Zbigniew Bagniewski, finansował - Uniwer­ sytet Wrocławski.

Prace miały charakter badań systematycznych na terenie osady mezolitycznej, datowanej na okres borcalny względnie jego schyłek.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Garb Tarnobrzesko-Baranowski, odgradzający rynnę Pra-Wisły od doliny Wisły wznosi się 15—25 m nad dnem tych dolin.. Tworzy go wał o długości 14 km, przy nieznacznej

Udział celu, jakim jest utrzymanie status quo, rośnie wraz z wiekiem przedsiębiorców, podczas gdy udział celu w postaci rozwoju firmy zachowuje się dokładnie

Odsłonięta, ściana profilowa wyjaśniła przebieg nawarstwień w tej części stanowiska.W odsłoniętym profilu widzimy wyklinowywanie się kolej­ nych warstw

Może to być rezultatem różnych modeli i metod badania sto- sowanych w ocenie właściwości antybakteryjnych systemów wiążących, ale również dużej wrażli- wości

Test ten może jednak nie być wiarygodny, gdy wykonuje się go u pacjentów po operacjach żołądka i u osób przyjmujących inhibitory pom- py protonowej oraz

Успешность профессиональной деятельности преподавателей художествен- ных дисциплин во многом зависит от отбора и систематизации

The results of the author`s research concerning the influence of care time on the caregivers` level of knowledge show that the majority of respondents (52.6%) have the medium level

Na wsch6d od Drzeniowa wraz z podscielaj~cymi go utworami mulkowo-piaszczystymi lezy on znacznie wyzej (fig. Gorny poklad w~glowy nalezaloby.. Osady czwartorz~dowe