• Nie Znaleziono Wyników

Jędrychowice, pow. Głubczyce

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jędrychowice, pow. Głubczyce"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Michał Parczewski

Jędrychowice, pow. Głubczyce

Informator Archeologiczny : badania 6, 250-251

(2)

Odkryto ślady wieży drewnianej o wymiarach w podstawie około 6, 5x 6, 5 m; ściany łączone były na z rą b , z dranic o szerokości do 0 ,5 m .Prawdopodobnie obiekt posiadał wyższą konctygnację o czym świadczyć by mogły duże ilości polepy z odciskam i bierwion wewnątrz budowli.Dach zapewne kryty s ło m ą /? / - znalezio­ no bardzo mało gwoździ. Podłoga była wykonana z dranic o szerokości 0,10 -0,15 m . Cały budynek w zniesiono na w arstade gliny grubości 10-20 cm .Glin a nie wystę­ powała pod wałem ziem nym ,którego szerokość u podstawy wynosiła 7-8 m .N ato­ m iast lico wału było obłożone gliną. Wysokość wału dochodzić mogła do 3-4 m .

Gród otoczony był niezbyt głęboką fosą / ? / , której pozostałości uchwycono od strony północnej.

W czasie eksjńoracji wydobyto kilka tysięcy skorup, koloru brunatnego i szaro - ceglastego i kości zw ierzęce. W śród ceram iki na szczególną uwagę zasługuje ozdob­ na pokrywka, której uchwyt stanowi postać kobieca.W yraźnie widoczne są szczegóły ubioru i uczesania.W ysokość zabytku ok.13 cm . Znaleziono także kilkadziesiąt przedmiotów żelaznych w tym radlice, sie rp ząbkowany, noże, św ider, gwoździe, a z

m ilitariów ^-kilkadziesiąt bełtów do kusz różnych kształtów i w ielkości, strzem ię, fragmenty ostróg z pozostałością uchwytu na kółko gwiaździste, podkowę i cały sz ereg innych przedmiotów silnie skorodowanych. Niektóre z bełtów tkwiły w bel­ kach ścian, a większość znaleziono także przy ścianach wieży, co wraz z prawie kompletnie zachowanym wyposażeniem pozwala przypuszczać, że gród napadnięto 1 spalono w początku XIV w ./ do I połJOV w . / .

Badania zakończono.

jęDRYCHOWICE. pow.Głubczyce K onserwator Zabytków Archeologicznych

w Opolu

Badania prowadził m gr Michał Parczew ski. Finansował WKZ w Opolu. Drugi sezon badań. Grodzisko średniow ieczne •

Grodzisko położone je s t na cyplu wcinającym się w dolinę rzeld T roi i jej prawobrzeżnego dopływu, w odległości około 650 m na południe od kościoła we W łodzieninie.

Podczas badań ratowniczych wyeksplorowano jeden obiekt częściowo zniszczo­ ny przez obsunięcie się krawędzi dawnej żwirowni. Z zabytków ruchomych znalezio­ nych w wypełnlsku obiektu należy wymienić: żelazne zgrzebło, nóż żelazny i szpi­ kulec żelazny, przęślik gliniany polewany, dolną część grubościennego naczynia z dużą domieszką grafitu, nieduży garnek cienkościenny, pokrywkę glinianą oraz kilkadziesiąt fragmentów naczyń glinianych.

(3)

251

-Odsłonięty obiekt o charakterze zagłębionej części chaty m ieszkalnej należy łączyć z okresem funkcjonowania grodu. Rozpatrując z punktu widzenia typologii

grodziska na planie kwadratu/, jak 1 zaw artości zabytkowej obiektu, okres

ten przypada na pełne śre<kilowlecze, prawdopodobnie XIV wiek.

KOPYTÓw, po w

.

Pruszków Instytut H istorii Kultury M aterialnej

PAN

w W arszawie

Badania prowadził d r hab.Stanisław Suchodolski •przy współudziale m gr T eresy K lersnow sklej. Finansował IHKM PAN. Pierw szy sezon badań. Osady i domniemany gródek: n eo lit,o k res rzym ­ ski, wczesne 1 późna średniow iecze.

Badania zostały podjęte na niewielkim wzgórzu na wschodniej te ra sie rzeki U traty/M row y/, w odległości około 300 m na północ od mostu na szosie W arsza- wa-Sochaczew.

Wzgórek spraw iał w rażenie gródka stożkowatego na zdjęciu lotniczym wyko­ nanym tuż po wojnie. W części wschodniej obiekt został zniszczony przez drogę prowadzącą od szosy warszaw skiej do Radzlkowa;obecnie w znacznej części ro z- orany.

Wzgórek oraz łagodnie opadające ku rze ce zbocze przecięte rowem sondażo­ wym o szerokości 1 m , długości 55 m , biegnącym w przybliżeniu po linii

zachód-2

w schód .W p artii szczytowej wykop rozszerzono o dalsze 18 m .Wyróżniono tu ślady pięciu warstw kulturow ych: 1- O rna / około 20 cm /; 2- Późnośredniow iecz­ na z ceram iką siwą, zapewno XIV -w ieczna, zachowana fragm entarycznie, niemożliwa do wydzielenia od warstwy 3; 3 - W czesnośredniowieczna z ceram iką z XLXHI w. / 0-30 cm /; 4- Z okresu wpływów rzym skich /20-40 cm /; 5 - Z okresu młod­ szego neolitu, zachowana tylko m iejscam i w postaci niewielkich zagłębień w calcu.

W części zachodniej, obiżającej się , warstwy 2-5 zanikały, a m ateriał w ystę­ pował jedynie na wtórnym złożu , w licznych wkopach o m etryce nowożytnej.

Poza ceram iką w warstwach 1-3 odkryto 0 gwoździ żelaznych, paciorek szkla­ ny, nóż, dzwoneczek brązowy, fragm ent zaw ieszki brązowej, bryłki żużla. W w a rsM e 4 znaleziono p rzęślik gliniany, w w arstw ie 5 kawałki krzem ieni ze śladami obróbki.

Mamy tu zapewne do czynienia z kolejnymi niewielkimi osadam it sytuowanymi w dogodnym m iejscu u przeprawy przez o rzekę oraz z małym g ró d k ie m /? / z

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jedną z najważniejszych jest niski poziom szkolnictwa średniego, które nie jest w stanie zapewnić dostatecznego wykształcenia kandydatom na studia wyższe; również metody

Dla tej części pierw szej trzeb a będzie zaprojektow ać nisko posadow ione, polowe, płaskie, pulpitow e i skośnie ustaw ione gabloty, n ie stanow iące silnych

W ten sposób historia Europy wydaje się niezwykle burzliwa, granice się zmieniają, państwa powstają, upadają i tworzą się no- we, lecz zawsze w obrębie odwiecznych

Emilii Plater 53 00-113 Warszawa e-mail: info_pl@checkpoint.com http://www.checkpoint.pl/index.. html

An organisational, system-wide approach can be used to make evidence-based information more readily available at the point of nursing care and clinical decision making(11)

Przed nowym wydawnictwem postawiono cel informowania lekarzy-praktyków (w formie specjalistycznych wykładów) o postępach wiedzy w naukach medycznych. na łamach

In an attempt to present a comparable sample of film titles, the sample chosen contains films categorised as comedies, or one of its subgenres, such as romantic comedy, action

w rozwoju armat gładkolufowych, projektowane czołgi T95 i „Rex”, a także eksperymentalne rodzaje pancerzy i dalmierz wykorzystujący snop silnego światła (system