• Nie Znaleziono Wyników

Szczecin. Zamek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Szczecin. Zamek"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Eugeniusz Cnotliwy,Tadeusz

Nawrolski

Szczecin. Zamek

Informator Archeologiczny : badania 11, 252-253

(2)

Drugi sezon badań. Zamek Średniowieczny*

252

-Badania w 1977 roku stanowiły kontynuaoję »początkowanych na nowo w poprzednim sezonie systematycznych prao wykopaliskowych* /1А-1976 pod st. Krościenko/ 2 wykopy badawcze» o łącznej powierz­ chni 30 m2, zostały założone w dolnej części zamku, po wewnętrz­ nej stronie muru tarczowego*

Wykop 1/77 o wymiarach 3x2 m przylegał bezpośrednio do muru i na­ wiązywał do zeszłorocznego wykopu 11/76. Eksplorację doprowadzono

do stopy muru, posadowionego na strono opadającej skale;

Wykop 11/77 o wymiarach 12x2 m usytuowano na dolnej ścieżce tury- otyoznej, prowadzącej na szozyt Góry Zamkowej. Lokalizaoja wykopu wiązała się z koniecznością przebadani· warstw kulturowych narażo­ nych w największym stopniu na zniszczeni·* W wykopie tym odsłonię­ to między Innymi warstwę wapna, a pod nią pozostałości spalonego drewna; w niższych warstwach uohwyoono ślady po drewnlanyoh Koł­ kach, służących prawdopodobnie do mocnienia ziemi na podłożu skal­ nym, które na stoku gwałtownie się obniżało;

Wśród wydobytych zabytków wyróinió należy cynkowe, miniaturo· we Rnaaxyńko-pojennlkn 2 niebieskim barwnikiem /lazuryt/» zachowa­ ne w niewielkioh fragmentach oras gwofdii*i Z licznego materiału

ceramicznego na uwagę zasługują fragmenty naczynia z cylindrycz­ nym wylewem; Według dotychczas wypracowanych kryteriów ohronolo- gioznyob, odkryte fragmenty naczyń w większości datować można od 2 poł; XIII wieku* Tylko nleliozne ułamki można odnieść do czaeów późniejszych /XIV - XV w./*

Badania będą kontynuowane.

SZCZECIN PP Praoownie Konserwaoji

Zabyt-Zamek к ów Pracownia

Archeologiczno-Konserwatorska Oddział w Szczeoinle

Badania prowadził dr Bugenluss Cnotliwy przy współpracy mgr.Tadeusza Nawrolskiego; Finansował Wydział Kultury 1 Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Szczeoinle; Pierwszy sezon badań; Zabudowa zamku z XIII - XVI w.

Badaniami objęto NW częśó dziedzińca głównego; Już w lataoh 19**-50 odkryto relikty najstarszych budowli murowanych zamku. Wy­ kop posiadał 220 m2. Celem badań była oałkowita eksploatacja na­ warstwień pochodząoyoh z XII-XVI w;, stwierdzenie Ich powiązania

z reliktami architektonicznymi. oraz ustalenie relacji chronolo­ gicznych i funkcjonalnych. Stwierdzono, le w miejscu w którym powstała w XIV w. murowana zabudowa zanikowa zalegały przynajmniej dwa poziomy zawlerająoe dużą llośó ułamków siwaków i naozyń ka­ mionkowych;

(3)

Poziomy te można wstępnie odnieść na XIII - pocz;X!V wieku /dolny po szczegółowej analizie materiału może okazać się star­ szy/; Z Jednym z tych poziomów należy wiązać niewykończona "stud­ nię" , którą po zaniechaniu prao zasypano. V zasypisku oprooz ułam­ ków naczyń glinianych znaleziono takie fragmenty naczyń szklanyob 1 drewnianych /klepkowe 1 toozone/ a pozę tym fragmenty butów i foianki skóry. Zespół ten można datować na 2 połowę XIII 1 połowę XIV w;

Z wyższymi nawarstwieniami należy łączyć mur obronny wznie­ siony na słupach fundamentowych połączonyoh łUkaml konstrukcyj­ nymi, oraz fragment płytko fundamentowej budowli zamkowej, do któ­ rej przytykała od południa furta dla pieszych 1 brama;

Mur χ bramą wydaje się elementem starszym niż budynek; Sam budy­ nek o szerokości 10,30 m zachował się w ikonografii XVI w;

V furoie sąsiadującej z budynkiem 1 na dziedzińcu odsłonięto małe partie posadzki ceglanej wyznaczającej poziom użytkowy.

Z zachodniej strony zabudowy zamkowej odkryto mur otaczają- oy korfclółek pod wezwaniem éwiOttona; Między muren a ko4oiołen znaleziono 7 poohówków ludzkioh, jeden w trumnie drewnianej!' Poza tym odkryto tu 4lad rozebranej Już przed XVI w; murowanej krypty grobowej. Z relacji nawarstwień na wąskim przesmyku między oma­ wiany» murem a budynkiem zaułkowy« okazało się, że ten ostatni jest

znacznie młodszy; 1

Z zabytków ruchomych na uwagę zasługuje miedziana pokrywa dzbana zakończona uchwytem w postaci psa, poza tym dwie monety 1 fragmenty kabłąozka typu pomorskiego;

< Badania w tym miejscu zakońozono dochodząc do poziomów oead- niotwa wczesnoérednlowieoznego.

- 2 5 3

-SZRErtSK Mazowiecki Odrodak Badań

Woj«Ciechanowskie Naukowych Varazswa

Stanowisko Zamek - Dziedziniec

Badania prowadził mgr Marek Piotrowskifinanso­ wało Towarzystwo Miłośników Ziemi Cieohanowsklaj

1 WKZ w Cleohanowle. Trzeol sezon badań.Rodzaj stanowiska - grodzisko wczesnośredniowieczne oraz relikty zamku XIV-XVI w; Chronologia stanowiska XI-XVIII w;

Kontynuowano prace na dziedzińcu zamkowym, mające na oelu uchwycenie reliktów zabudowy grodu a także rozpoozęto badania na skłonie skarpy wzgórza zamkowego, których zamierzeniem było zlo­ kalizowanie konstrukoji obronnych gromił

Wvkop II - o wymiarach 10x10 m założony na krawędzi skarpy na płn.oa weJścia na dzledzlnlso wykazał doló nieoczekiwanie ist­ nień!· murów obronnych oraz budynku trannego /wieży?/ zamku

Cytaty

Powiązane dokumenty

Funkcje rodziny ziemiańskiej różniły się od funkcji pełnionych przez rodziny z innych warstw społecznych, a także od tych jakie pełni współczesna rodzina

Z punktu widzenia autorytetu jest to zawsze intencyjna modyfikacja myślenia czy zachowania, mimo że na poziomie odbioru już jako uznanie i posłuch może się on ujawniać

Jeśli zastosować kryteria paralelizmu politycznego oraz kultury dziennikarskiej, Krzysztof Skowroński zachował się w omawianym przypadku jak rzecznik pewnego projektu

Antyreligijne nastawienie marksizmu zaowocowało w Polsce powojen- nej, znajdującej się do roku 1989 pod rządami partii komunistycznej, wro- gim nastawieniem władz do

Acties die uit dergelijke gesprekken kunnen voortko- men zijn bijvoorbeeld: ' de huismeeste'r g~at het schoonmaakbedrijf controleren naar aanleiding van

the applied po- lice sciences comprise: police management, police sociology, police psychology, police eth- ics, theory of instruction in special police disci- plines, police

Zo werd de beroepspraktijk van afge- studeerde vrouwen onder de loep genomen, al gebeurde dit voor ingenieurs buiten Delft op een meer systematische wijze dan voor Delft zelf'

Pojawiające się odnawiane edycje ksiąg liturgicznych oraz aktualne re­ zultaty badań naukowych, a także olbrzymie zainteresowanie przygotowaną publikacją,