• Nie Znaleziono Wyników

Medycyna Weterynaryjna - Summary Medycyna Wet. 65 (8), 507-510, 2009

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Medycyna Weterynaryjna - Summary Medycyna Wet. 65 (8), 507-510, 2009"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Medycyna Wet. 2009, 65 (8) 507

Artyku³ przegl¹dowy Review

Dane dotycz¹ce wirusa grypy z uwzglêdnieniem kla-syfikacji, w³aœciwoœci antygenowych i genetycznych oraz chorobotwórczoœci dla pierwotnych i wtórnych gospodarzy przedstawione zosta³y stosunkowo niedaw-no w piœmiennictwie polskojêzycznym, obejmuj¹cym istotne w tej tematyce pozycje zagraniczne (9, 12, 18). Niecelowe by³oby zatem powtarzanie tych informacji w niniejszym artykule przegl¹dowym. Uzasadniona wydaje siê natomiast ocena, na tym tle, aktualnego za-gro¿enia cz³owieka wirusami grypy, których Ÿród³em s¹ zwierzêta. Maj¹c to na wzglêdzie, postanowiono okreœ-liæ ewentualny zwi¹zek panzootii grypy drobiu i pta-ków wolno ¿yj¹cych, wywo³anej przez podtyp H5N1 wirusa grypy (18) oraz grypy œwiñ, w etiologii której bior¹ udzia³ podtypy H1N1, H3N2 i H1N2, z gryp¹ ludzi wywo³an¹ przez podtyp H1N1. Pojawi³a siê ona w kwietniu 2009 r. w Meksyku i USA (www.cdc.gov).

Grypa sezonowa a jej epidemie i pandemie

W krajach o klimacie umiarkowanym grypa pojawia siê u cz³owieka, z narastaj¹cym nasileniem, w okresie jesienno-zimowym. Przypadki zachorowañ trwaj¹ do wczesnej wiosny. Wywo³ane s¹ przez podtypy wirusa grypy A-H1N1 i A-H3N2 oraz wirus grypy typu B. Ta wystêpuj¹ca corocznie w okreœlonej porze roku

choro-ba nazwana zosta³a gryp¹ sezonow¹. Na œwiecie wywo-³uje rokrocznie od 3 do 5 milionów zachorowañ i oko³o 250 000-500 000 zejœæ œmiertelnych (www.who.int/csr/ disease/swineflu). W Polsce szczyt zachorowañ na gry-pê rejestruje siê w pierwszym kwartale roku, pomiêdzy styczniem a marcem, a liczba zachorowañ wynosi oko-³o 700 000, w tym zgonów od 50 do 250 rocznie (1). Z epidemiologicznego punktu widzenia grypa sezono-wa ró¿ni siê od epidemii i pandemii grypy ludzkiej wy-stêpowaniem tylko w okresie predysponuj¹cych do zachorowañ ch³odów, a nie w ró¿nych porach roku. W obu przypadkach objawy kliniczne s¹ identyczne, nie stanowi¹c podstawy do odró¿nienia grypy sezonowej od grypy o przebiegu charakterystycznym dla epidemii lub pandemii.

Wed³ug WHO i Centrum Zwalczania Chorób i Pre-wencji (Center for Disease Control and Prevention, CDC) (1), termin „pandemia” w stosunku do grypy jest u¿ywany do okreœlenia rozprzestrzenienia siê choroby, tak jak w przypadku epidemii, lecz po³¹czonego z poja-wieniem siê nowego szczepu ze zmian¹ antygenow¹ w jednym lub obu powierzchniowych antygenach, czyli w hemaglutyninie lub neuraminidazie, który nie wystê-powa³ wczeœniej w populacji ludzkiej i posiada zdol-noœæ transmisji od cz³owieka do cz³owieka.

Ocena zagro¿enia cz³owieka wirusami grypy

ze strony ptaków i œwiñ

EL¯BIETA SAMOREK-SALAMONOWICZ, MARIAN TRUSZCZYÑSKI, TADEUSZ WIJASZKA

Pañstwowy Instytut Weterynaryjny – Pañstwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Pu³awy

Samorek-Salamonowicz E., Truszczyñski M., Wijaszka T.

Assessment of human health endangerment by influenza viruses originating from birds and swine Summary

Influenza viruses of group A, being the etiological agent of the seasonal human influenza, as well as those causing disease in birds and also viruses of swine influenza, were characterized. The present situation world wide was presented. The avian influenza lasting since 2003, caused by H5N1, was identified in 62 countries, causing all together death or culling of 220 milions of birds. The disease is classified as an avian and not a human influenza. The virus infects humans with low frequency, the transmission from human to human is not occurring or is occurring sporadically, however the mortality is 60 per cent of the diseased persons. The influenza, which is noted at present, is a disease of humans and the causing virus H1N1 is a quadruple genetic combination of avian, human and swine virus genomic segments. Until now the coarse of the disease is mild. However the number of confirmed human cases and mortality is increasing. The disease has been diagnosed in 33 countries (data from the 14th of May 2009) and WHO has declared the fifth phase of pandemic

alert. Because of a high possibility of mutation and reasortation with avian and swine viruses continuous monitoring of influenza viruses in the animal reservoir is necessary which requires steady medical and veterinary cooperation.

(2)

Medycyna Wet. 2009, 65 (8) 508

Pierwszy szczegó³owy opis epidemii wzglêdnie pan-demii grypy pochodzi z 1580 r. Od tego czasu na œwie-cie zanotowano prawdopodobnie 31 pandemii (12), jed-nak¿e najwiêcej informacji dostarczy³y trzy pandemie maj¹ce miejsce w XX wieku. W latach 1918-1919 po-jawi³ siê nowy podtyp wirusa grypy – H1N1. Zosta³ on prawdopodobnie bezpoœrednio przeniesiony od ptaków do cz³owieka i do œwiñ, a nastêpnie zaadaptowa³ siê do nowych gospodarzy (11, 17). Wywo³a³ pandemiê zwa-n¹ hiszpank¹. Przebiega³a ona w trzech fazach; pierw-sza charakteryzowa³a siê umiarkowan¹ liczb¹ zachoro-wañ i stosunkowo nisk¹ œmiertelnoœci¹; druga fala spo-wodowa³a miliony zachorowañ i zejœæ œmiertelnych; trzecia by³a nieco ³agodniejsza. Liczba zachorowañ wynios³a oko³o 550 mln ludzi na ca³ym œwiecie, a licz-ba zejœæ œmiertelnych oko³o 50 milionów. Kolejne pan-demie wydarzy³y siê w 1957 i 1968 r. Pierwsz¹ wywo-³a³ podtyp H2N2 (Asian/57), a drug¹ podtyp H3N2 (Hong-Kong/68). Powsta³y one w wyniku reasortacji antygenowej pomiêdzy szczepami ludzkimi i ptasimi. Wirus Asian/57 spowodowa³ zgon oko³o 1 mln osób, natomiast wirus Hong-Kong/68 by³ przyczyn¹ zejœæ œmiertelnych oko³o 700 000 osób (5). W 1977 r. po-nownie ujawni³ siê szczep H1N1, wywo³uj¹c tzw. gry-pê rosyjsk¹. Wirus ten wraz z wirusem H3N2 do dzisiaj kr¹¿y wœród ludzi. Wszystkie pandemie grypy, jak rów-nie¿ wiêksze epidemie bra³y swój pocz¹tek w Azji po-³udniowo-wschodniej, a jak siê s¹dzi, ich Ÿród³em by³y zwierzêta, zw³aszcza ptaki.

Prawdopodobny scenariusz rozwoju epidemii lub pandemii jest nastêpuj¹cy: cz³owiek zaka¿a siê bezpo-œrednio lub pobezpo-œrednio od zwierz¹t. Natomiast warun-kiem rozprzestrzeniania siê tej infekcji w populacji lu-dzi do rozmiarów epidemii lub pandemii jest mo¿liwoœæ przekazywania zaka¿enia z cz³owieka na cz³owieka. Je¿eli to nie ma miejsca, to epidemia, a tym bardziej pandemia, nie rozwija siê i mamy jedynie do czynienia z pojedynczymi zachorowaniami u ludzi.

Znaczenie epidemiologiczne grypy ptasiej

Pod koniec XX i na pocz¹tku XXI wieku pojawi³y siê nowe podtypy wirusów grypy A, które z³ama³y ba-rierê gatunkow¹. W 1997 r. w Hongkongu wyizolowa-no wyizolowa-nowy podtyp wirusa, okreœlony jako H5N1, który by³ reasortantem dwóch ró¿nych szczepów kaczych i spowodowa³ wybuch epizootii na fermach drobiu. Od-notowano 18 zachorowañ u ludzi, potwierdzonych za-równo izolacj¹ wirusa, jak i badaniem serologicznym. Szeœæ osób zmar³o. ród³em infekcji we wszystkich przypadkach by³ bezpoœredni kontakt ludzi z chorymi ptakami domowymi. Dwa lata póŸniej, w 1999 r. wy-izolowano od chorych dzieci w Hongkongu ptasi wirus – H9N2, który by³ rozpowszechniony wœród drobiu. Wirus H5N1 ponownie pojawi³ siê pod koniec 2000 r. w Chinach i spowodowa³ zachorowania wœród dzieci. W 2003 r. w Holandii wyst¹pi³a grypa ptasia, której czyn-nikiem etiologicznym by³ szczep H7N7. Ubojowi pod-dano oko³o 30 mln ptaków, czyli oko³o 1/3 populacji drobiu w Holandii. Podczas tej epidemii zosta³o zaka-¿onych 89 osób. Zmar³ lekarz weterynarii opiekuj¹cy

siê ferm¹, w której wystêpowa³y przypadki chorobowe. Oprócz Holandii ptasia grypa H7N7 wyst¹pi³a równie¿ na fermach w Belgii i w Niemczech.

Ostatnia panzootia grypy ptasiej rozpoczê³a siê w po-³udniowo-wschodniej Azji w grudniu 2003 r. Z uwagi na wysokiego stopnia chorobotwórczoœæ wywo³uj¹ce-go j¹ wirusa grypy typu A-H5N1 okreœlana jest jako wysoko patogenna grypa ptasia (highly pathogenic avian influenza, HPAI). Postaæ ta stanowi przeciwieñstwo nisko patogennej grypy ptasiej (low pathogenic avian influenca, LPAI), która ma z regu³y przebieg ³agodny lub nawet bezobjawowy, poniewa¿ wywo³ana jest przez nisko patogenne szczepy wirusa. Wg dyrektywy przyjê-tej przez Uniê Europejsk¹ (2), termin „grypa ptaków” oznacza zaka¿enie drobiu lub innych ptaków wywo³a-ne przez jakikolwiek wirus grypy typu A podtypów H5 lub H7, lub z indeksem do¿ylnej zjadliwoœci wirusa (IVPI) u 6-tygodniowych kurcz¹t wynosz¹cym powy-¿ej 1,2. Natomiast wysoce patogenna grypa ptaków (HPAI) oznacza zaka¿enie drobiu lub innych ptaków wywo³ane wirusami H5 i H7, z sekwencjami koduj¹cy-mi liczne akoduj¹cy-minokwasy zasadowe w koduj¹cy-miejscu ciêcia cz¹s-teczki hemaglutyniny podobnymi do sekwencji obser-wowanych w innych wirusach HPAI, wskazuj¹cych na mo¿liwoœæ rozszczepienia cz¹steczki hemaglutyniny przez wiêkszoœæ proteaz gospodarza lub wirusami gry-py ptaków z indeksem do¿ylnej zjadliwoœci wirusa (IVPI) u 6-tygodniowych kurcz¹t wynosz¹cym powy-¿ej 1,2. Grypa ptaków o niskiej zjadliwoœci (LPAI) ozna-cza zaka¿enie drobiu lub innych ptaków wywo³ane wi-rusami grypy ptaków, których nie obejmuje powy¿sza definicja.

Zasiêg obecnej panzootii wywo³anej przez podtyp H5N1, opisanej szczegó³owo uprzednio (18), obj¹³ Azjê, Europê i Afrykê. £¹cznie jego obecnoœæ zanotowano w 62 krajach. Wirus izolowano od oko³o 150 gatunków ptaków i 10 gatunków ssaków, w tym cz³owieka (8). O rozmiarze panzootii œwiadczy te¿ liczba pad³ych lub z koniecznoœci zabitych ptaków domowych, wynosz¹-ca ponad 220 milionów sztuk. W 15 krajach wirus za-atakowa³ cz³owieka. Liczbê potwierdzonych przez WHO zachorowañ ludzi ocenia siê na 423, w tym 258 zejœæ œmiertelnych (dane z dnia 6 maja 2009 r.). WHO og³o-si³a trzeci¹ fazê pandemicznego alertu. Oznacza to, ¿e pojawi³y siê infekcje ludzi nowym, dotychczas nie wystêpuj¹cym podtypem wirusa, lecz nie wystêpuje lub wystêpuje jedynie sporadycznie przenoszenie bezpo-œrednie wirusa z cz³owieka na cz³owieka.

Wyjaœniono, dlaczego wirus H5N1 z nisk¹ czêstotli-woœci¹ zaka¿a ludzi. Aminokwasy w cz¹steczce hema-glutyniny umieszczone w pozycji 226 i 228 okreœlaj¹ specyficznoœæ gatunkow¹. Na powierzchni komórek ludzkich znajduj¹ siê receptory specyficzne dla hema-glutynin H1, H2 i H3. Hemahema-glutyniny z leucyn¹ (Leu) w pozycji 226 i seryn¹ (Ser) w pozycji 228, charaktery-styczne dla szczepów ludzkich, rozpoznaj¹ po³¹czenia pomiêdzy kwasem sialowym (SA) a galaktoz¹ (Gal), czyli strukturê SA-á-2,6-Gal receptorów ludzkich. Na-tomiast hemaglutyniny subtypów ptasich H5 i H7 nie maj¹ zdolnoœci ³¹czenia siê z tymi receptorami.

(3)

Posia-Medycyna Wet. 2009, 65 (8) 509

daj¹ one w pozycji 226 kwas glutaminowy (Gln), a w pozycji 228 glicynê (Gly) i rozpoznaj¹ struktury recep-torowe SA-á-2,3-Gal. Jednak¿e wykazano obecnoœæ struktury SA-á-2,3-Gal w dolnych partiach p³uc cz³o-wieka (15, 16, 20), co wyjaœnia przypadki bezpoœred-niego transferu wirusów grypy ptasiej do ludzi. Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e w przysz³oœci pochodz¹ce od drobiu wirusy grypy pokonaj¹ barierê gatunkow¹ i wirus nabêdzie zdolnoœæ transmisji cz³owiek–cz³owiek, co prowadzi³oby do rozwoju pandemii. Na tak¹ mo¿li-woœæ wskazuj¹ zmiany zachodz¹ce w genomie wirusa, takie jak: zwiêkszenie termostabilnoœci, wzrost patogen-noœci, wzrastaj¹ca opornoœæ na leki przeciwwirusowe oraz zmiany w œrodowisku spowodowane zwiêkszaniem liczby hodowanego drobiu, rozwojem przemys³u dro-biarskiego, globalizacj¹ handlu, nowymi technikami ho-dowli zwierz¹t oraz wzrostem mobilnoœci ludzi. Obec-nie wirus H5N1 zaka¿a i wywo³uje chorobê u ludzi z ni-sk¹ czêstotliwoœci¹, ale powoduje u nich ponad 60% zejœæ œmiertelnych. Jednak¿e mimo niespotykanego do-t¹d rozprzestrzenienia w ci¹gu ju¿ kilku lat trwaj¹cej panzootii ptasiej, nie rozwinê³a siê pandemia grypy u lu-dzi, czego siê obawiano, maj¹c na uwadze zw³aszcza pandemiê w latach 1918-1919.

Znaczenie epidemiologiczne grypy œwiñskiej

Zaka¿enia œwiñ wirusami grypy mog¹ przebiegaæ bezobjawowo lub wywo³ywaæ objawy chorobowe g³ów-nie ze strony uk³adu oddechowego, zw³aszcza wtedy, gdy zaistniej¹ sprzyjaj¹ce warunki, takie jak infekcje innymi drobnoustrojami lub niekorzystne warunki œro-dowiskowe. Œwinie uwa¿ane s¹ za potencjalnego gos-podarza poœredniego i pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê w miêdzy-gatunkowej transmisji wirusów grypy (interspecies trans-mission). Sprzyja temu dysponowanie receptorami dla szczepów wirusa grypy pochodzenia ptasiego i ludzkie-go, bowiem u œwiñ wykazano obydwa typy wi¹zañ za-równo SA-á-2,6-Gal, jak i SA-á-2,3-Gal (4, 7). Z tego powodu œwinie spe³niaj¹ rolê ogniwa poœredniego i sta-nowi¹ „naczynie mieszaj¹ce”, w którym powstaje nowy zarazek – reasortant, przewa¿nie wysoce patogenny dla ludzi (14, 21). Potwierdzono te¿ (19), ¿e œwinie s¹ wra¿-liwe na te same jak ludzkie podtypy wirusa grypy A H1N1, H3N2 i H1N2.

W wyniku wykonanej w kwietniu 2006 r. analizy ob-szernej bazy danych PubMed Meyers i wsp. (10) wyka-zali 50 przypadków grypy u ludzi, wywo³anej pocho-dz¹cymi od œwiñ wirusami grypy. By³y to zaka¿enia na skutek bezpoœredniego kontaktu z trzod¹ chlewn¹, o przebiegu zbli¿onym do grypy sezonowej. W 1976 r. w obozie wojskowym w Fort Dix, New Jersey (USA), 230 rekrutów uleg³o zaka¿eniu wirusem H1N1, œciœle spokrewnionym z wirusem grypy œwiñskiej. Przebieg choroby u 13 osób by³ ciê¿ki, a jedna osoba zmar³a (3, 6).

W kwietniu 2009 r. w USA, a najprawdopodobniej wczeœniej w Meksyku, stwierdzono u ludzi grypê wy-wo³an¹, jak ustali³o CDC (www.cdc.gov), przez szcze-py wirusa gryszcze-py typu A nale¿¹ce do podtypu H1N1. Badania laboratoryjne wykaza³y, ¿e podtyp ten jest

efek-tem rekombinacji genów pochodz¹cych ze szczepów wirusa grypy ludzi, œwiñ i ptaków (www.promedmail. org). Analiza sekwencyjna wykaza³a, ¿e jest to poczwór-ny reasortant, w którym segmenty genomu PB2 i PA pochodz¹ z wirusa ptasiego pó³nocnoamerykañskiego, segment PB1 z wirusa ludzkiego H3N2, pozosta³e geny s¹ filogenetycznie zwi¹zane ze œwiñskimi wirusami H1N1, a mianowicie segmenty HA, NP i NS pochodz¹ ze szczepów œwiñskich H1N1 obecnych od 1999 r. w USA, natomiast segmenty NA i M s¹ obecne w szcze-pach œwiñskich kr¹¿¹cych w Europie Zachodniej (13). Jednak dotychczas nie potwierdzono jednoznacznie, ¿e w omawianym przypadku ludzie nawet pierwotnie ule-gali zaka¿eniu od œwiñ ze wskazaniem na mo¿liwoœæ powstania odpowiedniego mutanta w organizmie cz³o-wieka.

Rozprzestrzenienie siê infekcji do znacz¹cych rozmia-rów ma miejsce w nastêpstwie zaka¿eñ cz³owieka od cz³owieka, co nie nastêpowa³o w przypadku uprzednio omówionej grypy ptasiej. Do chwili obecnej (14 maja 2009 r.) w Meksyku potwierdzono laboratoryjnie przez Pan-Amerykañsk¹ Organizacje Zdrowia (Pan-American Health Organization, PAHO) 2059 zachorowañ z 60 przypadkami œmiertelnymi, w USA – 3009 potwierdzo-nych zachorowañ w³¹cznie z 3 zgonami, w Kanadzie – 368, w tym jeden przypadek œmiertelny, w Kostaryce zanotowano 8 przypadków, w tym jeden zgon. Charak-teryzowana grypa zosta³a równie¿ zidentyfikowana w 30 innych krajach: Argentynie, Australii, Austrii, Bra-zylii, Chinach, Hongkongu, Danii, Finlandii, Francji, Gwatemali, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraelu, Japo-nii, Kolumbii, Kubie, Korei, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Panamie, Polsce, Portugalii, Salwado-rze, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, W³oszech, Wielkiej Brytanii. Przebieg choroby w tych krajach jest z regu³y ³agodny, jak dotychczas nie by³o przypadków œmiertel-nych. Jednak¿e nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e liczby cho-rych i zmar³ych ulegaj¹ zwiêkszeniu (www.promed-mail.org). WHO og³osi³a 5. fazê pandemicznego alertu, oznaczaj¹c¹ szerokie rozprzestrzenienie w wielu kra-jach œwiata nowego, dotychczas nie wystêpuj¹cego wi-rusa, maj¹cego zdolnoœæ do transmisji od cz³owieka do cz³owieka, co powoduje wysokie ryzyko powstania pan-demii.

Zachorowania i zejœcia œmiertelne, o których by³a mowa wy¿ej, okreœlono powszechnie, zw³aszcza w me-diach, „gryp¹ œwiñsk¹”, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e wy-wo³uj¹cy j¹ wirus H1N1 by³ przeniesiony na cz³owieka od œwiñ. Jednak¿e 1 maja 2009 r. Œwiatowa Organiza-cja Zdrowia (www.who.int/csr/resources/publications/ swineflu) uzna³a tê nazwê za niew³aœciw¹ i zaapelowa-³a, by zosta³a zaniechana oraz zast¹piona nazw¹: grypa typu A, wywo³ana przez wirus H1N1. Obecne zachoro-wania, zgodnie z cytowanym tekstem, wywo³uje bowiem dot¹d nie poznany bli¿ej szczep wzglêdnie odmiana podtypu H1N1 wirusa grypy. Nie by³ on, zdaniem eks-pertów WHO, stwierdzany u œwiñ. Dodaæ jednak nale-¿y, ¿e mimo nadrzêdnoœci stanowiska WHO wyra¿a-ne s¹ pogl¹dy, które wskazuj¹ na pojawienie siê naj-pierw wymienionej mutacji wirusa grypy podtypu H1N1

(4)

Medycyna Wet. 2009, 65 (8) 510

u œwiñ, których chów odbywa siê w fermach o olbrzy-miej, dochodz¹cej do miliona sztuk, obsadzie zwierz¹t, które zlokalizowane s¹ w Pó³nocnej Karolinie (USA) lub innych stanach, wzglêdnie w Meksyku.

Œwiatowa Organizacja Zdrowia Zwierz¹t (OIE), w na-wi¹zaniu do powy¿szego apelu WHO, równie¿ z dnia 1 maja 2009 r. (www.portalspozywczy.pl/mieso/wiamosci.oie), stwierdzi³a, ¿e „dostêpne informacje nie do-wodz¹, i¿ pojawienie siê choroby w Meksyku i Stanach Zjednoczonych poprzedzone by³o wybuchem grypy u œwiñ. W ci¹gu najbli¿szych kilku dni przeprowadzo-ne badania naukowe powinny okreœliæ, czy wirus prze-noszony z cz³owieka na cz³owieka i aktualnie wywo³u-j¹cy wy³¹cznie grypê ludzi mo¿e zaka¿aæ te¿ ró¿ne ga-tunki zwierz¹t: œwinie, drób, konie”.

OIE stwierdza równie¿, ¿e z uwagi na fakt, i¿ na tere-nach, gdzie pojawi³y siê zachorowania ludzi, nie stwier-dzono przypadków wczeœniejszych lub póŸniejszych zaka¿eñ u œwiñ, nie ma powodu wprowadzania specjal-nych œrodków zapobiegawczych w obszarze miêdzyna-rodowego handlu ¿ywymi œwiniami, wieprzowin¹ i jej produktami. Zgodnie z tym konsumpcja wieprzowiny od œwiñ z terenów, w których u ludzi wystêpuje grypa wywo³ana przez now¹ odmianê A-H1N1, równie¿ nie podlega ¿adnym restrykcjom.

Podsumowanie

Na podstawie obserwacji panzootii grypy ptasiej, wywo³anej przez wirus H5N1 wolno stwierdziæ, ¿e nie przekszta³ci³a siê ona w pandemiê okreœlan¹ jako hisz-panka ani w kolejne tego rodzaju pandemie o mniej-szym zasiêgu. Dowodz¹ tego cytowane uprzednio ma³e liczby zachorowañ i zgonów ludzi, od których infekcje i zachorowania nie przenosi³y siê na kolejne osoby. Sta-nowi zatem, jak dotychczas, przede wszystkim problem weterynaryjny, zwi¹zany z powa¿nymi stratami w pro-dukcji drobiu. Niestety, nie mo¿na wykluczyæ, czy w wy-niku du¿ej zmiennoœci wirusa grypy nie nast¹pi muta-cja szczepów ptasich, umo¿liwiaj¹ca zaka¿anie cz³owie-ka od cz³owiecz³owie-ka.

W porównaniu z powy¿szym, wystêpuj¹ca aktualnie u ludzi grypa A-H1N1 jest w zasadzie chorob¹ wy³¹cz-nie ludzi, a jak wynika z cytowanej uprzednio zapowie-dzi OIE, patogennoœæ dla œwiñ szczepów ludzkich zo-stanie w niedalekiej przysz³oœci sprawdzona. Dotych-czasowe obserwacje przemawiaj¹, ¿e mamy do czynie-nia z nowym reasortantem H1N1 o, jak dotychczas, nis-kiej dla cz³owieka patogennoœci. Nale¿y jednak pamiê-taæ, jak podaje WHO (WHO Assessing the severity of an influenza pandemic. www.who.int/csr/disease/swineflu), ¿e uprzednio ka¿dy pandemiczny wirus pocz¹tkowo wywo³ywa³ ³agodne symptomy, ponadto ten sam wirus w jednych krajach mo¿e byæ przyczyn¹ wiêkszej zacho-rowalnoœci i œmiertelnoœci ni¿ w innych. Równie¿ po-cz¹tkowa wirulencja wirusa mo¿e ulegaæ zmianom. Jak ju¿ wspomniano, trzy pandemie, które mia³y miejsce w XX wieku, przebiega³y w dwóch lub trzech fazach. W pierwszej fali zachorowañ przebieg by³ ³agodny lub umiarkowany, a po 6 miesi¹cach nastêpowa³a druga fala, z wysok¹ zachorowalnoœci¹ i œmiertelnoœci¹. W

trze-ciej fali, prawdopodobnie na skutek ni¿szej wra¿liwoœ-ci populacji, nastêpowa³o zmniejszenie liczby zachoro-wañ. W obecnej chwili uwaga naukowców jest skon-centrowana na problemie, który mo¿e powstaæ ju¿ wkrótce po zetkniêciu siê obecnego wirusa H1N1 z wi-rusem grypy sezonowej. Ich niepokój budzi równie¿ mo¿liwoœæ rozprzestrzenienia siê wirusa do tych czêœci œwiata, w których wirus grypy ptasiej H5N1 wystêpuje u ptaków. Gdyby to nast¹pi³o, scenariusz hiszpanki móg³by siê powtórzyæ. Mo¿liwe jest te¿ takie zejœcie, ¿e obecny wirus H1N1 stanie siê wirusem grypy sezo-nowej o umiarkowanej wirulencji i dlatego niezbêdne jest œcis³e monitorowanie przysz³ego rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Piœmiennictwo

1.Brydak L. B.: Grypa i jej profilaktyka. TerMedia, Poznañ 2004, 69-97. 2.Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dn. 20 grudnia 2005 r. w sprawie

wspólnoto-wych œrodków zwalczania grypy ptaków. Dziennik Urzêdowy Unii Europej-skiej L. 10/16.PL 14.1.2.

3.Goldfield M., Bartley J. D., Pizzuti W., Black H. C., Altman R., Halperin W. E.: Influenza in New Jersey in 1976: isolations of influenza A/New Jersey/76 virus at Fort Dix. J. Infect. Dis. 1977, 136 Suppl., 347-355.

4.Ito T., Couceiro J. N., Kelm S., Baum L. G., Krauss S., Castrucci M. R., Dona-telli I., Kida H., Paulson J. C., Webster R. G., Kawaoka Y.: Molecular basis for the generation in pigs of influenza A viruses with pandemic potential. J. Virol. 1998, 72, 7367-7373.

5.Kawaoka Y., Krauss S., Webster R. G.: Avian to human transmission of the PB1 gene of influenza A virus in the 1957 and 1968 pandemics. J. Virol. 1989, 63, 4603-4608.

6.Kendal A. P., Goldfield M., Noble G. R., Dowdle W. R.: Identification and preliminary antigenic analysis of swine influenza-like viruses isolated during an influenza outbreak at Fort Dix, New Jersey. J. Infect. Dis. 136 Suppl., 381-385. 7.Kuiken T., Holmes E. S., McCouley J., Rimmelzwaan G. F., Williams C. S., Grenfell B. T.: Host species barriers to influenza virus infections. Science 2006, 312, 394-397.

8.Kuiken T., Rimmelzwaan G., Van Riel D., Van Amerongen G., Baars M., Fouchier R., Osterhaus A.: Avian H5N1 influenza in cats. Science 2004, 306, 241.

9.Markowska-Daniel I., Kowalczyk A.: Mo¿liwoœci i ograniczenia profilaktyki swoistej grypy œwiñ. Medycyna Wet. 2007, 63, 891-895.

10.Myers K. P., Christopher W., Olsen W., Gray G. C.: Cases of swine influenza in humans: A review of the literature. Clin. Infect. Dis. 2007, 44, 1084-1088. 11.Nicholson K. G., Wood J. M., Ambon M.: Influenza. Lancet 2003, 362,

1733--1745.

12.Samorek-Salamonowicz E., Truszczyñski M., Kozdruñ W.: Ptasia grypa – œwia-towy problem epidemiologiczny. Kosmos 2005, 54, 321-330.

13.Sancho A. B., Teres M. O., Cuenca S. M., Val P. R., Villanueva P. S.: Human case of swine influenza A (H1N1), Aragon Spain. Eurosurveillance 2009, 14, 7, 1-2. 14.Scholtissek C., Hinshaw V. S., Olsen C. W.: Influenza in pigs and their role as the intermediate host, [w:] Nicholson K., Webster R. G., Hay A. J. (eds.): Textbook of influenza. Malden M. A.: Blackwell Science 1998, 137-145.

15.Shinya K., Ebina M., Yamada S., Ono M., Kasai N., Kawaoka Y.: Avian flu: Influenza virus receptors in the human airway. Nature 2006, 440, 435-436. 16.Stevens J., Blixt O., Tumpey T., Taubenberger J. K., Paulson J. C., Wilson I. A.:

Structure and receptor specificity of the hemagglutinin from an H5N1 influenza virus. Science 2006, 312, 404-410.

17.Taubenberger J. K., Reid A. H., Kraft A. E., Bijwaard K. E., Fanning T. G.: Initial genetic characterization of the 1918 „Spanish” influenza virus. Science 1997, 275, 1793-1796.

18.Truszczyñski M., Samorek-Salamonowicz E.: Rola dzikich ptaków wêdrownych w rozprzestrzenianiu wirusów grypy ptaków. Medycyna Wet. 2008, 64, 853-857.

19.Van Reeth K., Nicoll A.: A human case of swine influenza virus infection in Europe – implications for human health and research. Eurosurveillance 2009, 14, 7, 1-3.

20.Van Riel D., Munster V. J., De Wit E., Rimmelzwaan G. F., Fouchier R. A., Osterhaus S. D., Kuiken T.: H5N1 virus attachment do lower respiratory tract. Science 2006, 312, 399.

21.Webster R. G., Bean W. J., Gorman O. T., Chambers T. M., Kawaoka Y.: Evalu-ation and ecology of influenza A viruses. Microbiol. Rev. 1992, 56, 152-179.

Adres autora: prof. dr hab. El¿bieta Samorek-Salamonowicz, Al. Party-zantów 57, 24-100 Pu³awy; e-mail: elsam@piwet.pulawy.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Autorzy podejmujący te tematy nie- kiedy odwołują się do autentycznych audiodeskrypcji architektury opubli- kowanych w Internecie, przy czym nie analizują przytaczanych przez siebie

Obecnie widzę, jak bardzo mój umysł był wy- alienowany, skupiając się wyłącznie na tym, co przypadkowe i  skończone, podczas gdy powinien był, tak mi się wydaje, przez swoje

La siguiente carta está fechada el 24 de abril de 1905 (carta número 58) y en esta ocasión no reclama ningún ejemplar de El abuelo o la autorización para traducirla, sino que le

Una vez constatada la presencia de estrés tanto en IC como en ISSPP, hemos procedido a comparar situaciones de IC e ISSPP, aun siendo conscientes de las divergencias entre ambos

O wa- dze jedzenia, rozumianego również jako wspólne biesiadowanie, i włoskiej jedzeniocentryczności niech świadczy znakomita przewaga związków fra- zeologicznych z  zakresu

Wskazanie wyrazu twarzy postaci jako najistotniejszego nośnika jej emocji zdaje się korespondować z  wysoką, trzecią, pozycją tego czynnika w towarzyszących ocenie

Podsumowując powyższy przegląd literatury na temat przyczyn eksplicytacji, należy przede wszystkim podkreślić, że spór na temat jej powodów toczo- ny od dawna w środowisku

Najbardziej rozpoznawalną tłumaczką prozy Olgi Tokarczuk na język rosyjski jest obecnie Irina Adelgejm, polonistka, autorka publikacji nauko- wych poświęconych zjawiskom