• Nie Znaleziono Wyników

Dobrzejowice, st. 2, gm. Żukowice, woj. legnickie, AZP 67-18/51

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dobrzejowice, st. 2, gm. Żukowice, woj. legnickie, AZP 67-18/51"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Zenon Hendel

Dobrzejowice, st. 2, gm. Żukowice,

woj. legnickie, AZP 67-18/51

Informator Archeologiczny : badania 30, 34

(2)

EP O K A K A M IE N IA DĄBROWA, st. 11, gm. Klaj, woj. krakowskie, AZP 104-59/59

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (wczesny neolit)

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone w dniach od 17 do 30 sierpnia przez mgr Beatę Rokitowską (Krakowski Zespół do Badań Autostrad). Finansowane przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad w Warszawie. Pierw­ szy sezon badań. Założono 4 wykopy. Łącznie przebadano powierzchnię 0,5 ara.

Układ stratygraficzny był następujący: warstwa orna sięgająca do około 35 cm, warstwa ciemnobrunatna o miąższości około 20 cm, calec od głębokości około 50-55 cm. Łącznie podjęto 39 wyrobów glinianych i 7 krzemiennych. Większość znalezisk pochodziła z powierzch­ ni stanowiska lub z warstwy ornej. Na przebadanym obszarze nie stwierdzono śladów po obiektach archeologicznych.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Badania nie będą kontynuowane.

DĘBA, st. 3, gm. Poświętne, woj. piotrkowskie, AZP 73-59/17

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) cmentarzysko kultury łużyckiej (późna epoka brązu)

Badania wykopaliskowo-sondażowe przeprowadzone przez mgr. Mirosława Szukałę. Ba­ dania archeologiczne uzupełnił sondaż geomorfologiczny, wykonany przez Pawła Morosika. Finansowane przez PSOZ. Drugi sezon badań. Stanowisko położone jest na terenie poro­ śniętym lasem, częściowo niszczonym przez eksploatację piasku. Przebadano powierzchnię 258 n r pojedynczymi wykopami wokół terenu badań w sezonie 1987.

Odkryto niewielką ilość ceramiki, spalonych kości i wyrobów krzemiennych. Wszystkie materiały wystąpiły w warstwie i należały do trzech wymienionych wyżej kultur — ich chrono­ logię określono na podstawie ceramiki i materiałów pozyskanych w 1987 r. Nie natrafiono na żaden obiekt. Stanowisko należy określić jako silnie zniszczone. Formy terenowe (kopce, pagórki) występujące w obrębie i w otoczeniu stanowiska zostały definitywnie rozpoznane jako twory naturalne.

Nie przewiduje się kontynuacji badań.

DĘBIANKI, st. 3, gm. Topólka, woj. włocławskie, AZP 51-44/103

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)

osada kultury iwieńskiej/trzcinieckiej (wczesna epoka brązu)

osada kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu - wczesna epoka żelaza)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Przemysława Makarewicza (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 42,5 m2.

W wykopach nie odnotowano obiektów wziemnych. Zarejestrowano 70 fragmentów ce­ ramiki naczyniowej i 10 wyrobów krzemiennych.

Badania będą kontynuowane.

DOBRZEJOW1CE, st. 2, gm. Żukowice,

woj. legnickie, AZP 67-18/51

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)

Badania wykopaliskowe, przeprowadzone przez mgr. Zenona Hendla (Muzeum Arche- ologiczno-Historyczne w Głogowie). Finansowane przez Spółdzielnię Produkcyjną „Barbór­ ka” w Czernej. Przebadano powierzchnię 2,5 ara.

Odkryto 55 obiektów, pozyskano 4150 fragmentów naczyń glinianych, 3 naczynia całe, 17 przedmiotów kamiennych, 491 krzemieni, 13 przedmiotów kościanych i rogowych. Ce­ chy stylistyczne i technologiczne łączą materiał z osadnictwem kultury pucharów lejkowa­ tych na tym terenie.

Drążgów, st. 2,

gm. Ułęż, woj. lubelskie

patrz: środkowa i późna epoka brązu

Cytaty

Powiązane dokumenty

– porażenie prądem elektrycznym – skutki patofizjologiczne wywołane przepływem prądu elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia;.. – prąd rażeniowy –

Prowadzenie odpowiedniej polityki imigracyjnej może przyczynić się do złagodzenia skutków niedoborów siły roboczej oraz niekorzystnych tendencji demograficznych:

Celem artykułu jest przedstawienie tendencji kształtowania się współczyn- nika combined ratio oddzielnie dla zbioru wybranych zakładów ubezpieczeń na ż ycie (dział I)

Przebadano obszar 450 m?, odkrywając 20 obiektów/ w tym: jeden grób popielnicowy, 15 ciałopalnych grobów bezpopielnicowych oraz jeden czworoboczny "obiekt rowkowy"

Na głębokości około 1,2 m odsłonięto zarys kłody drew­ nianej, w której złożono zwłoki wraz z wyposażeniem: kociołek brązowy, dwa pucharki szklane, złoty wisiorek

W wykopie VI starano się ustalić poziom pierwotnego wjazdu przez sień kamienicy Trybunalska 6; wykop nie przyniósł jednak oczekiwanych wyników, albowiem pierwotny układ

latem i jesienią 1946 r., mimo masowego dopływu Żydów z Polski do Austrii, zwłaszcza po wydarzeniach kieleckich w lipcu 1946 r., ich infiltracja nie dotknęła bezpośrednio