• Nie Znaleziono Wyników

"Juristische Papyruskunde", Erwin Seidl, "Studia et documenta historiae et iuris", XV, 1949 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Juristische Papyruskunde", Erwin Seidl, "Studia et documenta historiae et iuris", XV, 1949 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

SURVEY OF LITERATURE 1 8 5 0 - 1951 245

E r w i n S e i d l , Juristische Papyruskunde (Studia et documenta historiae et iuris X V (1949) p . 319—354).

I t is t h e 10-th report of S e i d 1 containing t h e new publications from September 1939 till September 1949.

H . G e 1 z e r, Gedächtnisrede auf Ulrich Wilcken (Sonderabdruck aus dem Jahrbuch der deutschen Akademie d. Wissenschaften zu Berlin 1946—1949).

M. H o m b e r t e t C l . P r é a u x , Pierre Jouguet (Chronique d'Egypte № 50, Juillet 1950 p p . 3 6 5 - 3 8 1 ) .

G e o r g e M a n t e u f f e l , Pierre Jouguet (Journ. of Jur. Pap. IV pp. 8 - 1 8 ) .

E . W e i s s , Ein neues Werk über die juristische Papyrusforschung (Journ. of Jur. Pap. I V p p . 125—142).

R. T a u b e n s c h l a g , Survey of the Literature chiefly from 1948 till 1950 (Journ. of Jur. Pap. I V p p . 3 4 8 - 3 7 4 ) .

R. T a u b e n s c h l a g , Survey of the Papyri published chiefly from 1948 till 1950 (Journ. of Jur. Pap. I V p p . 375—388).

P O L I T I C A L L A W

V. A r a n g i o — R u i z , Intorno agli άστοί delV Egitto greco-romano (Revue internationale des droits de Vantiquité vol. I V p p . 1—20). In this article t h e a u t h o r — on the basis of a rich material under-takes to f i n d out t h e meaning of the word άστός . According to t h e author άστός w i t h o u t a n y other addition means t h e a p p a r t e n a n c e (of a m a n or woman) t o t h e Greek c o m m u n i t y of Alexandria while Άλεξανδρεύς or a m a n indicated b y giving his deme is a full-right citizen. T h e a u t h o r concludes t h a t no one t e x t even of the I I I centu-r y A. D. does show t h a t a non—Alexandcentu-rian would be called άστός . V. A r a n g i o - R u i z , Sul problema della doppia cittadinanza

nella Republica e nell'Impero Romano (Estratto dagli Scritti giuridici in onore Francesco Carnelutti, vol. I V p p . 53-77).

In this brilliant essay t h e author points out t h a t t h e option between two courts did not presuppose double citizenship. Double

Cytaty

Powiązane dokumenty

The author seeks to mark out the range of sources which he will discuss in fullest detail in all directions and outline and he sets the limits to his subject whenever it overlaps

Cycerońska mowa Pro Archia poeta po grecku: kilka uwag o nauce greki. w siedemnastowiecznej

W południowej części jamy odkryto 49 fragmentów na­ czyń kultury bogaczewskiej.. W centralnej części pagórka, pod skupiskiem fragmentów na­ czyń odkrytych

cmentarzysko kultury wielbarskiej (młodszy okres wpływów rzymskich, faza C,) Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 20 sierpnia do 2 wrześ­ nia przez

Die W erbeanzeigen für Arzneimittel wenden sich sowohl an die Frauen als auch an die M änner, unabhängig vom A lter und Besitzstand. Ents- cheidend für die

Dziekan Rady Adwokackiej w Budapeszcie (Budapesti t}gyvódi Kamara) za­ prosił przedstawicieli adwokatury polskiej na doroczne zebranie Izby Adwokackiej w dniu 7

The system identification block will use the control action results from the controller block and the measured course angle as input and then begin estimating the system’s param-

Materiał zgrom adzony rozsegregowano starannie, oddzielając wersje brulionowe ksiąg od odpisów na czysto, umożliwiając przez to łatw iejszy wgląd w przebieg