• Nie Znaleziono Wyników

Luta, gm. Włodawa, woj. chełmskie. Stanowiska "Górki" i "Sosnowe"

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Luta, gm. Włodawa, woj. chełmskie. Stanowiska "Górki" i "Sosnowe""

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Hanna Więckowska,Maria

Chmielewska

Luta, gm. Włodawa, woj. chełmskie.

Stanowiska "Górki" i "Sosnowe"

Informator Archeologiczny : badania 9, 13-14

(2)

13

-W trakcie prac wykopaliskowych odkryto na obszarze 4 n*2 boga­ te skupienie zabytków krzemiennych środkowo-wdrmskich.

Zabytki zgromadzone są w Katedrze Archeologii Pradziejowej 1

Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Badania będą kontynuowane.

LUTA, gm.Włodawa, Zakład Epoki Kamienia

woj.chełmskie Instytutu Historii Kultury

Stanowiska "Górki" i "Sosnowe" Materialnej PAN w Warszawie

Badania prowadziły dr bab.Hanna Więckowska i dr Maria Chmielewska. Finansował IHKM PAN. Piąty sezon badań. Stanowiska piaskowe mezoli- tyczne.

S t a n o w i s k o I "Górki" / wydma/

Przebadano 124 m2 /łącznie po pięciu sezonach 459 m^/. Uayskano ok. 11.500 okazów krzemiennych, w tym 418 rdzeni i narzędzi oraz 246

drobnych ułamków kości i kilkaset różnej wielkości kamieni, całych i okru­ chów. Zabytki zalegały głównie w iluwium silnym, mniej licznie w próchnicy.

Badania miały na celu uzyskanie uzupełniających danych co do wiel­ kości stanowiska, jego granic, rozplanowania węwnętrznego, zasobności w zabytki, a także warunków przyrodniczych.

Założono system rowów sondażowych w kierunku północnym i zachod­ nim od wykopu głównego /kierunek eksploracji podyktowany jest przez pia­ ni grafię/ i stwierdzono:

1. Koncentracja zabytków w pasie południowy wschód - północny zachód wią­ że się z przebiegiem krawędzi doliny rzeki Krzemlanki i jest bardzo roz­ legła. Krańca jej nie uchwycono; ustalono jedynie ubywanie materiału w w kierunku kulminacji wydmy.

2. Południowo-wschodnia część koncentracji ma cechy mieszaniny kulturowej, podczas gdy północno-zachodnia reprezentuje najpewniej "czysty" zespół

mezolltyczny tj. młodszą fazę cyklu narwiańskiego o dość wyraźnych ce­ chach wschodnich.

Luta i należy do nielicznych? zbadanych systematycznie stanowisk me- zolitycznych w dorzeczu Bugu i do największych rozkopanych u nas obiektów

(3)

14

-tego wieku, m.in. wniesie wiele do problematyki kulturowej Polski wschod­ niej i terenów sąsiednich.

Badania stanowiska Luznano za zakończone. S t a n o w i s k o IV "Sosnowe" /wydma/

Wydma znajduje się na prawym brzegu rzeki Krzemianki, w zabagnio- nej dolinie, oddzielającej ją od pobliskiego tarasu wydmowego z licznymi stanowiskami /m .in. Luta 111 "Sosnow e"/.

Założono dwa rowy sondażowe - 34 m^; uzyskano ponad 200 okazów krzemiennych, w tym 8 rdzeni 1 narzędzi. Na niewielkiej przestrzeni wystą­ piła ceramika nowożytna. Zabytki zalegały w próchnicy 1 najliczniej - w podścielającym ją iluwium silnym, są mezolityczne.

Uchwycono jedynie kraniec obozowiska, rozciągającego się w kierun­ ku południowym i wschodnim.

Badania stanowiska Luta IV powinny być kontynuowane.

Na stanowiskach Luta 1 i Luta 111 przeprowadzono pod kierunkiem dr. Mieczysława Dąbrowskiego badania geologiczno-torfoznawcze 1 pobrano rdzenie utworów organicznych o nienaruszonej strukturze oraz próbki. Ma­ teriały te poddane zostaną analizie palinologicznej 1 makroskopowej.

Materiały przechowywane są w Zakładzie Epoki Kamienia IHKM PAN.

ŁĘG PIEKARSKI, gm.Dobra patrz

woj.konińskie okres wpływów rzymskich

Stanowisko 1

OLBRACHCICE, Katedra Archeologii

woj.leszczyńskie Uniwersytetu Wrocławskiego

Stanowisko 8

Badania prowadził mgr Jan M. Burdukiewlcz. Finansował Uniwersytet Wrocławski. Drugi sezon badań. Obozowisko kultury hambursklej, ślady mezolitu i neolitu.

Badania były kontynuacją badań sondażowych z poprzedniego roku. Z wykopu o powierzchni 157 m2 wydobyto łącznie 2700 wyrobów

Cytaty

Powiązane dokumenty

Co zaś się tyczy podejścia charakterystycznego dla współczesnego judaizmu w trak- towaniu biznesu, to Meir Tamari z Centrum Etyki Biznesu w Jerozolimie zwraca uwagę na fakt,

Te nieliczne przywołane przykłady dzieł, których los udało się odtworzyć w wyniku czasochłonnych poszukiwań archiwalnych i kwerend muzealnych, oddają chaos i

Kriegseisen, Andrzej Stanisław i Józef Andrzej Załuscy a innowiercy i „sprawa dysydencka” [Andrzej Stanisław and Józef Andrzej Załuski and the dissenters and “the cause

For instance, a bird flying into the house is a sign of the inevitable death of somebody living in this house, and old shoes in folklore tales symbolize the journey to the

Należy zaznaczyć, iż podobnie jak w przypadku Canguilhema, Wieczorkiewicz nie wskazuje na występowanie kulturowego porządku odchylenia, przez co zro­ zumiałe wydaje

Business process modeling, developing procedures Optimization/change adoption in business process models Cooperation with consulting firms Training for business

In automobile liability insurance it is assumed that the number o f damages ^ in a homogeneous portfolio is a random variable having the Poisson

5 Zob.. Interesującym ujęciem , opisującym w spółczesne relacje pom iędzy nauką a innymi elementami rzeczywistości społecznej, jest zaproponowana przez N i­