• Nie Znaleziono Wyników

Gródek nad Bugiem, st. 1C, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gródek nad Bugiem, st. 1C, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

J. Niedźwiedź

Gródek nad Bugiem, st. 1C, gm.

Hrubieszów, woj. zamojskie

Informator Archeologiczny : badania 27, 12

(2)

12 Neolit

G r ó d e k n a d B u g ie m , s t. 1C M u z e u m im . S ta n i s ł a w a S ta s z ic a g m . H r u b ie s z ó w , w o j. z a m o j- w H rubieszow ie

s k ie

B adania ratow nicze prowadził J. Niedźwiedź. O sada i cm entarzysko k u ltu ry pucharów lejkowatych. Neolit.

* Literatura: Sprawozdania..., s. 10-12.

G r u t a , s t. 52 M uzeum O kręgow e w G rudziądzu

g ra. lo c o , w o j. t o r u ń s k i e A Z P 3 1 -4 7 /2 1 2

B adania prowadził R. Kirkowski. O sada k u ltu ry ceram iki wstęgowej rytej. Neolit.

* Literatura: Archeologiczne badania..., s. 57-61.

H r u b ie sz ó w -P o d g ó r z e , s t . 5 M u z e u m im . S t a n i s ł a w a S ta s z ic a

gm . lo c o , w o j. z a m o jsk ie w H rubieszow ie

B adania prowadzili J. Niedźwiedź i W Panasiewicz. O sada wielokul­ turow a. K u ltu ra ceram iki wstęgowej rytej, k u ltu ra trzciniecka, kul­ tu ra prapolska. Neolit, wczesna epoka brązu, wczesne średniowiecze. * Literatura: Sprawozdania..., 8. 52-58.

H u s y n n e -K o lo n ia , s t . β M uzeum Lubelskie w L ublinie

gm . H r u b ie sz ó w , w o j. z a m o j­ s k ie

B adania ratow nicze prowadziła M. Polańska. O sada i cm entarzysko k u ltu ry pucharów lejkowatych i k u ltu ry strzyżowskiej. Neolit, wczes­ na epoka brązu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W wykopie IV zlokalizowanym w środkowej części ogrodu odkryto pozostałoś­ ci XVIII wiecznego lektorium na wolnym powietrzu, składają­ cego się pierwotnie z

Inwentarz ruchomy stanowią 2 fragmenty naczyń kultury unietyckiej oraz jedno naczynie silnie i wtórnie przepalone zapewne z okresu wpły­ wów rzymskich. Planowane są

Na podstawie form naczyń oraz obrządku pogrzebowego można ustalić chronologię tego cmentarzyska na drugą połowę IV i na początek V okre­ su epoki brązu

Im wyższa jest wartość proporcji wariancji stóp zwrotu (wyższy stosunek wpływu szoków z obszaru euro lub ze Stanów Zjednoczonych do wpływu szo- ków lokalnych), tym

Model ten wskazuje, iż wartość współczynnika przychodowości majątku obrotowego (Wrca) jest uza- leżniona od wartości: współczynnika produktywności kosztów

Zarówno ten serial, jak i inne produkcje typu docu-soap inicjują internetową aktywność młodych ludzi, za której przyczyną poszerza się sfera społeczno-me- dialnego

Finally, the author referred to the outcomes of the research of Polish scholars who were studying English legal history in the last half a century.. Keywords: England; Poland;

Numer kolejny zdjęcia Successive number of record Numer zdjęcia Number of record Data 1979 r.. Jego niewielkie płaty spotyka się też w zachodniej części oddziału