• Nie Znaleziono Wyników

Wykorzystanie kart wejść/wyjść obiektowych w pakiecie inżynierskim CPDev / PAR 2/2009 / 2009 / Archiwum / Strona główna | PAR Pomiary - Automatyka - Robotyka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykorzystanie kart wejść/wyjść obiektowych w pakiecie inżynierskim CPDev / PAR 2/2009 / 2009 / Archiwum / Strona główna | PAR Pomiary - Automatyka - Robotyka"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Pomiary Automatyka Robotyka 2/2009

9Wykorzystanie kart wejść/wyjść obiektowych

w pakiecie inżynierskim CPDevKonrad Krok Dariusz Rzońca Jan Sadolewski

CPDev

CPDev (Control Program

Develo-per) [1, 2] jest otwartym

środowi-skiem inżynierskim do programo-wania sterowników i regulatorów w języku strukturalnym ST normy IEC 61131-3 (polski odpowiednik PN-EN 61131-3) [3, 4]. Otwartość jest tu rozumiana jako możliwość dostosowania do współpracy z plat-formami sprzętowymi różnych pro-ducentów. Pierwszym wdrożeniem pakietu CPDev jest nowy sterow-nik SMC [5] opracowany wspólnie przez LUMEL S.A. z Zielonej Góry i Politechnikę Rzeszowską. Niewiel-ki rozproszony system sterowania i monitorowania oparty na sterow-niku SMC (master) zaprezentowano po raz pierwszy na targach

AUTO-MATICON 2008 (rys. 1).

W zastosowaniach laboratoryj-nych i dydaktyczlaboratoryj-nych można rów-nież wykorzystywać CPDev jako symulator lub programowany ste-rownik współpracujący z dołączo-ną do komputera PC kartą wejścia/ wyjścia (soft controller). Przykła-dem takiej karty jest NI-DAQ USB 6008 [6] produkcji National Instru-ments (rys. 2).

Karta ta jest wielofunkcyjnym urządzeniem dołą-czanym przez port USB, które udostępnia 12 konfi-gurowalnych wejść/wyjść binarnych oraz 8 wejść i 2 wyjścia analogowe. Maksymalna częstotliwość

prób-Dostępne na rynku liczne laboratoryjne karty wejść/wyjść obiektowych do

komputera PC pozwalają na akwizycję danych z różnego rodzaju obiektów.

Producenci kart zazwyczaj udostępniają własne, specjalizowane programy

do ich obsługi wraz z odpowiednimi bibliotekami. W Katedrze Informatyki

i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej stworzono oprogramowanie

pozwalające na stosowanie popularnych kart National Instruments NI-DAQ

USB 6008 za pomocą pakietu inżynierskiego CPDev przeznaczonego do

programowania sterowników zgodnie z normą IEC 61131-3. Komputer PC

może być wykorzystywany jako soft controller.

kowania wynosi jedynie 10 kS/s. Jest to wystarczające, gdyż dodat-kowe narzuty czasowe wnoszone przez interfejs USB i system Win-dows powodują, że sterownik re-alizowany wyłącznie programowo i tak nie wykorzystałby należycie zalet szybszej karty. Dużą zaletą karty NI-DAQ USB jest dostępność bibliotek dla różnych języków pro-gramowania i różnych systemów operacyjnych oraz dobra dokumen-tacja zawierająca gotowe przykła-dy. Tutaj zastosowano biblioteki dla platformy .NET [7] zawierające klasy i metody służące do konfigu-racji i komunikacji z tą kartą. Ste-rownik karty korzysta z technologii NI-DAQmx upraszczającej tworze-nie oprogramowania do akwizycji danych.

Biblioteka obsługi kart

wejścia/wyjścia

Soft controller realizowany za

po-mocą pakietu CPDev ma budowę modularną, pozwalającą na two-rzenie rozszerzeń obsługujących sprzęt różnych producentów. Aby zbudować własny moduł

(assem-bly) należy utworzyć bibliotekę dla platformy .NET

odwołującą się do dwóch modułów dostarczonych przez CPDev: CPDev.CPCom.dll oraz CPDev.Public. dll. Pierwszy udostępnia interfejs CPDev.CPCom. ICommDev, który należy zaimplementować, aby wła-sny moduł był obsługiwany przez główny komponent

soft controllera – CPCtrl. Niektóre z funkcji tego

in-terfejsu są omówione w dalszej części. Odwołanie do CPDev.Public.dll wynika z założenia, że każdy moduł Rys. 1. System sterowania mini-DCS ze

sterownikiem SMC LUMEL – targi AUTOMATICON 2008

Rys. 2. Karta wejścia/wyjścia NI-DAQ

USB 6008

Konrad Krok, mgr inż. Dariusz Rzońca, mgr inż. Jan Sadolewski – Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki

(2)

Pomiary Automatyka Robotyka 2/2009

10

musi wprowadzić do struktury CPDev.Public.Modu-leInfoData informacje o nazwie modułu, wersji, pra-wach autorskich itp. Skompilowany do postaci binar-nej moduł należy zarejestrować w soft controllerze. Można to zrealizować poprzez „ręczną” modyfikację pliku konfiguracyjnego CPDev.CPCtrl.modules.xml lub za pomocą opcji menu do zarządzania moduła-mi. Plik z nowym modułem (niekiedy kilka plików) należy umieścić w folderze, gdzie znajduje się moduł wykonywalny CPDev.CPCtrl.exe. Następnie z menu

soft controllera wybiera się opcję „Moduły Rejestruj

moduł” wskazując własny plik oraz klasę, którą nale-ży zarejestrować (musi to być klasa publiczna, a także implementować interfejs CPDev.CPCom.ICommDev). Zatwierdzona konfiguracja będzie konfiguracją do-myślną dla nowych projektów korzystających z tego sprzętu. Pewną niedoskonałością takiej rejestracji jest wybór według nazwy klasy, a nie po nazwie sprzę-tu (widocznej dopiero po rejestracji). Jest to jednak spowodowane względami bezpieczeństwa – nie są tworzone instancje wszystkich klas, jedynie tej, którą wskazał użytkownik. Inne klasy mogą bowiem oka-zać się kodem obcego pochodzenia z niepożądanym działaniem.

Interfejs CPDev.CPCom.ICommDev ma na celu ujed-nolicenie sposobu programowania kart wejścia/wyj-ścia obsługiwanych przez program CPCtrl. Funkcje wymagające implementacji przy tworzeniu własnych modułów zostały podzielone na trzy kategorie: 1. Funkcje informacyjne – udostępniające

informa-cje dla CPCtrl o wejściach i wyjściach urządzenia, np.: GetNumberBinaryInputs, GetNumberAnalo-gOutputs, o błędach napotkanych przez bibliote-kę komunikacji ze sterownikiem: GetErrorsCount, GetTextLastError, czy nazwie identyfikującej typ urządzenia sprzętowego – GetDeviceName. 2. Funkcje sterujące – zezwalające programowi

CPCtrl na manipulacje zasobami, jak np.: SetBina-ryOutput, GetAnalogInput, ClearErrorsCounter. 3. Funkcje konfiguracyjne – pozwalające na

za-pamiętywanie i odczytywanie konfiguracji pracy: SaveCurrentConfinguration, LoadSavedConfigura-tion, oraz wyświetlanie okienka konfiguracji urzą-dzenia DoConfigDialog.

Przykład – generator przebiegu

trójkątnego

W celu zademonstrowania możliwości programu CPCtrl współpracującego z kartami wejścia/wyjścia, utworzo-no programowy generator wolutworzo-nozmiennego przebiegu trójkątnego przestrajany napięciem. Schemat ideowy ge-neratora pokazano na rys. 3a, a przykładowy przebieg na rys. 3b.

Kod programu, napisany w języku ST, kompilowa-ny pakietem CPDev, podano w listingu 1. W zależno-ści od wartozależno-ści napięcia ustawionego potencjometrem (rys. 3a) następuje zmiana napięcia wyjściowego VOLT. Szybkość zmian jest proporcjonalna do ustawionego po-tencjału. Zmienne POT i VOLT przed przekazaniem do przetworników C/A muszą zostać ograniczone do prze-działu 0...5 V funkcją LIMIT( ). Diody DI0… DI3 sygnali-zują aktualny kierunek zbocza sygnału wyjściowego po-przez wędrówkę zapalającego się punktu. Przyciskiem można modyfikować sposób wyświetlania pomiędzy jednym zapalonym punktem, a jednym zgaszonym.

Rys. 3. a) Schemat ideowy generatora

przebiegu trójkątnego, b) przy-kładowy generowany przebieg

(V) (V)

a) b)

Listing 1. Kod programu kompilowany pakietem CPDev

PROGRAM PRG

VAR _ EXTERNAL (*$AUTO*) END _ VAR VAR

STEP : REAL := 0.25;

STEP2 : REAL;

LB, PSW : BOOL; END _ VAR;

IF SW AND NOT PSW THEN

DI0 := NOT DI0; DI1 := NOT DI1;

DI2 := NOT DI2; DI3 := NOT DI3; END _ IF;

PSW := SW;

POT := LIMIT(POT, 0.0, 5.0);

IF STEP > 0.0 THEN

STEP2 := STEP + POT*0.1 – 0.25;

ELSE

STEP2 := STEP – POT*0.1 + 0.25;

END _ IF

VOLT := VOLT + STEP2;

IF VOLT > 5.0 THEN STEP := NEG(STEP); ELSIF VOLT < 0.0 THEN STEP := NEG(STEP); END _ IF

VOLT := LIMIT(VOLT, 0.0, 5.0);

IF STEP > 0.0 THEN

LB := DI0; DI0 := DI1; DI1 := DI2; DI2 := DI3; DI3 := LB;

ELSE

LB := DI3; DI3 := DI2; DI2 := DI1; DI1 := DI0; DI0 := LB;

END _ IF END _ PROGRAM

(3)

Pomiary Automatyka Robotyka 2/2009

11

Zmienne globalne prezentowane są na rys. 3a w

po-staci nazw otoczonych przerywaną ramką. W lewej części znajdują się zmienne odczytywane z otoczenia – do nich trafiają informacje o stanie przełącznika i usta-wieniu potencjometru, natomiast w prawej zmienne zapisywane – ustawienie ich wartości powoduje wy-muszenie żądanego stanu na wyjściu przetworników. Zmienne są zadeklarowane jak w listingu 2:

lu późniejszego odtworzenia. Informacja o ewentual-nym niepowodzeniu operacji zapisu, przekroczeniu czasu cyklu, czy błędzie w konfiguracji karty I/O poja-wiają się w polu u dołu okna. W systemie MS Windows występują ograniczenia na czas cyklu, związane z wbu-dowanym algorytmem szeregowania zadań (nie jest to system czasu rzeczywistego i nie gwarantuje determi-nizmu czasowego). W związku z tym zaimplementowa-no w CPCtrl mechanizm automatycznego wydłużania czasu cyklu, w przypadku jego notorycznego przekra-czania (o czym użytkownik jest informowany komu-nikatem na belce statusu). Przedstawiony przykład zaimplementowano na stanowisku laboratoryjno-dy-daktycznym pokazanym na rys. 5.

Podsumowanie

Przedstawiono sposób implementacji obsługi modu-łów wejścia/wyjścia w pakiecie inżynierskim CPDev na przykładzie karty National Instruments NI-DAQ USB 6008. Opracowano stanowisko laboratoryjno-dydak-tyczne demonstrujące możliwości pakietu CPDev i spo-sób obsługi kart. Na stanowisku uruchomiono program realizujący przetwornik typu napięcie/częstotliwość, napisany w języku ST. W ramach dalszych prac plano-wana jest implementacja kart o lepszych parametrach, jak np. RT-DAC/USB I/O produkcji krakowskiej firmy Inteco, co zwiększy możliwości zastosowań, np. w me-chatronice.

Praca częściowo finansowana jako projekt rozwojowy MNiSzW nr R0205803.

Bibliografia

1. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus B., Trybus L.: Środowisko programistyczne dla

rozpro-szonych minisystemów kontrolno-pomiarowych,

Metody Informatyki Stosowanej 1/2008 (tom 13). 2. Rzońca D., Sadolewski J., Stec A., Świder Z., Trybus

B, Trybus L.: Mini-DCS System Programming in IEC

61131-3 Structured Text, Journal of Automation,

Mobi-le Robotics & Intelligent Systems, vol. 2 no. 3, 2008. 3. PN-EN 61131-3:2004 Sterowniki programowalne.

Część 3: Języki programowania. Listing 2. Deklaracje zmiennych

VAR _ GLOBAL

VOLT : REAL;

DI0 : BOOL := TRUE;

DI1 : BOOL := FALSE;

DI2 : BOOL := FALSE;

DI3 : BOOL := FALSE;

POT : REAL;

SW : BOOL; END _ VAR

Rys. 4. Konfiguracja wiązań

zmien-nych globalzmien-nych do kanałów karty I/O

Rys. 5. Stanowisko

laboratoryjno-dydaktycz-ne z kartą NI-DAQ USB 6008 i pakietem CPDev

4. Kasprzyk J.: Programowanie

sterowników przemysłowych.

WNT, Warszawa, 2006. 5. Sterownik programowalny

typu SMC. Instrukcja

progra-mowania „Szybki start”, LUMEL S.A. i Politechnika Rzeszowska, Zielona Góra/Rzeszów, 2008. 6. User Guide and Specifications

NI USB-6008/6009, National

Instruments 2008.

7. MS .NET Framework

Develo-per’s Guide

http://msdn2.mi-crosoft.com/en-US/library/ aa720433.aspx.

Odczyt i zapis zmiennych konfiguruje się w oknie

soft controllera (rys. 4). W pliku *.dcp z informacjami

od kompilatora znajduje się lista zmiennych globalnych. Należy wybrać sprzęt docelowy (tutaj kartę NI-DAQ USB 6008) i skonfigurować jego parametry za pomo-cą przycisku „Ustawienia”. Po zatwierdzeniu ustawień dokonuje się powiązania zmiennych z poszczególny-mi portaposzczególny-mi urządzenia za pomocą menu konteksto-wego lub pól wyboru znajdujących się nad tabelami zmiennych (rys. 4). Zmienna SW używa jako typu ka-nału „Zanegowany binarny”. Związane jest to z budową wewnętrzną portu binarnego w karcie i zastosowane-go normalnie otwartezastosowane-go przełącznika (rys. 3). W chwi-li, gdy przełącznik jest otwarty wyjście zwraca TRUE, zaś gdy zamknięty – FALSE. Kod programu zakłada, że przełącznik zgłasza TRUE, gdy jest aktywny, czyli od-wrotnie niż jest to zrealizowane sprzętowo. Aby temu zaradzić bez modyfikacji kodu, wprowadzono typ ka-nału „Zanegowany binarny”, który po odczycie portu przekazuje do zmiennej zanegowaną wartość. Typ ten działa analogicznie podczas zapisu zmiennej do portu binarnego.

Skonfigurowany w ten sposób przydział zmiennych do zasobów sprzętowych należy wprowadzić do soft

controllera przyciskiem „Zastosuj”, a następnie

uru-chomić program. Przydział zasobów sprzętowych wraz z konfiguracją sprzętową można zapisać do pliku w

Cytaty

Powiązane dokumenty

W najbliższych latach przedsiębiorstwa muszą być organizacjami stale prze- kształcającymi się, a więc takimi, które potrafią zarówno przewidzieć kierunek zmian, jak i też

11 Obciążenie właścicieli lokali (w tym właścicieli lokali użytkowych) obowiązkiem dokonywa- nia wpłat na fundusz remontowy spółdzielni przeznaczony na remonty

14] menedżerowie operacyjni powinni spełniać następujące zadania: – włączać menedżerów do spraw zarządzania personelem w proces kreowania strategii organizacji oraz

Przyjęto, że podczas wyznaczania podobieństwa pomiędzy obiektami będą uwzględniane nazwy opisujących je elementów oraz wartości lub zbiory elementów zagnieżdżonych, nie

Wnioski Zestawienie wskaźników opracowanych przez niezależne instytucje i ośrodki badawcze w ostatnich 2 latach, które umożliwiają porównanie osiągnięć krajów z całego świata

Stosowany jest do weryfikacji wymagań w odnie- sieniu do produkcji żywności przetworzonej oraz przygotowania produktów podstawowych, które są sprzedawane pod marką

– zwiększenia dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji głównie w sektorze MŚP przez zróżnicowanie możliwości finansowania działalności, przede

W okresie wzrostu polityzacji Komisji Europejskiej pod wpływem wzrostu kontroli jej działań przez Parlament Europejski, tworzenie agencji europejskich poprawić może

- tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, ośrodków wspierania małego biznesu, grup producenckich i marketingowych oraz zrzeszeń rołników jako nowych uczestników rynku

Rozkłady płac kobiet i mężczyzn różnią się pod względem przeciętnego poziomu płacy oraz poziomu nierówności rozkładu płac.. Wyznaczając wartość uproszczonej miary

Praktyczne wykorzystanie idei odpowiedzial- ności zbiorowej zarówno przez bolszewików, jak i  faszystów oraz odrzucenie tego pojęcia przez Arendt, ze względu na zagrożenia

Z drugiej strony, różnego typu innowacje będące często wytworem poszczególnych osób, aby stały się elementem życia społecznego, muszą być przyswojone sobie przez

Dynamiczny rozwój proregionalnej polityki gospodarczej Unii Europejskiej jest przesłanką podjęcia głębszej refleksji naukowej nad problemem regionalizacji i towarzyszących

Uwarunkowania poda˝y na rynku dzieł sztuki Mając na względzie niepowtarzalny charakter każdego dzieła sztuki, w niniejszym artykule autorka rozważy wielkość podaży dzieł

Emisja obligacji ma równie˝ pewne wady, z których najwi´ksze to: – koszty emisji, – obowiàzki informacyjne takie same dla wszystkich emitentów i pozwalajàce ujawniç o wiele

Odległe miejsce powiatu tatrzańskiego według liczby ludności, pracujących i zatrudnionych nie przekładało się na bardzo wysoką ocenę przedsiębiorczości, potencjału rozwojowego

Strategia marketingowa powinna zawierać przede wszystkim opis przyszłych działml na podstawie elementów mm'ketingu-mix: produkt usługa, cena, promocja, dystrybucja, ludzie,

stosunkowo płynna, Ryzyko strategiczne znajduje odzwierciedlenie w działal­ ności operacyjnej banku i skutki jego oddziaływania są praktycznie nie do odróżnienia od

Wnioski Termin rządzenie, do którego odnosimy się w tym artykule, koncentruje się na dwóch elementach: pierwszy mówi o tym, że niekompletność lub częściowość każdego

Pozostaje mieć nadzieję, że rozpoczęte przez władze Krakowa inicjatywy związane chociażby z przygotowaniem pierwszej strategii rozwoju kultury w mieście, czy też zmianą

In contrast to this liberal ideology of individualist causal responsibility, the view that is more likely to be found among less privileged social groups is that outcomes

Pozostałe składniki całościowego wyniku finansowego, czyli inne całkowite dochody – obejmują pozycje przychodów i kosztów (w tym korekty wynikające z przeklasyfikowania),

notowane jest zwiększające się corocznie ujemne saldo bilansu handlowego i rosnący jego udział w stosunku do wszystkich obrotów, Analizując strukturę towarową polskiego eksportu