Model odpowiedzi - maj 2017

11  Download (0)

Full text

(1)

EGZAMIN MATURALNY

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

FORMUŁA OD 2015

(„NOWA MATURA”)

JĘZYK POLSKI

POZIOM ROZSZERZONY

ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

ARKUSZ MPO-R1

(2)

Strona 2 z 11

Temat 1. Określ, jaki problem podejmuje Wolfgang Kayser w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów. Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu oceniania.

Kierunki realizacji:

 problem: groteskowość i groteska,

 groteskowość można definiować w trzech dziedzinach: procesu twórczego, dzieła i jego odbioru,

 groteskowość dotyczy różnych dziedzin sztuki,  nie każda deformacja i karykatura są groteską,

 groteskowość może być uchwytna przede wszystkim w odbiorze.

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Zdający:

1.2) […] odczytuje zawarte w odbieranych tekstach informacje zarówno jawne, jak i ukryte […]; PR 1.2) twórczo wykorzystuje wypowiedzi krytycznoliterackie i teoretycznoliterackie (np. recenzja, szkic, artykuł, esej).

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

Zdający:

1.2) określa problematykę utworu;

3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty [...];

PR 3.1) dostrzega i komentuje estetyczne wartości utworu literackiego;

4.1) wskazuje różne sposoby wyrażania wartościowań w tekstach.

III. Tworzenie wypowiedzi.

Zdający:

PP 1.1) tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony ([…] wypowiedź argumentacyjna) zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej;

1.2) przygotowuje wypowiedź (wybiera formę gatunkową i odpowiedni układ kompozycyjny, analizuje temat, wybiera formę kompozycyjną, […] dobiera właściwe słownictwo);

1.3) tworzy samodzielną wypowiedź

argumentacyjną według podstawowych zasad logiki i retoryki.

(3)

Strona 3 z 11 K RYTERIA OCEN Y WYP O WIED Z I A R G UM ENTAC Y JNEJ ( M A KSY M AL NI E 40 PUNKTÓW ) A B C D E F G H Okr lenie problemu Sformu łowanie stanowiska wobec rozwi ąza n ia prz yj ęt eg o p rze z autora tekstu Popra w no ść rz ecz ow a Za my kom p oz ycyjny Spójno ść loka lna Styl te ks tu Popra w no ść zy k owa Popra w no ść zapi su 9 Okre ślenie problem u zgodne z tekstem i pe łne 9 Stanowisko adekw atne do tekstu i pe łne 2 Brak b łę dów rzeczowych 6 Kom pozycja funkcjonalna 2 Pe łna spójno ść

wypowiedzi lub nieznac

zne zaburzenia spójn. 4 Styl stosow ny 4 Brak b łę dów lub nielicz n e błę dy niera żą ce 4 Zapis w p ni popra w ny lub nielicz n e błę dy niera żą ce 6 Okre ślenie problem u zgodne z tekstem , ale niepe łne 6 Stanowisko adekw atne do tekstu , ale niepe łne 3 Z abur ze nia funkcjonalno ści kom pozycji 1 Zn ac zn e zaburzen ia spójno ści 2 Styl cz ęś ciow o stosow ny 2 Liczne b łę dy niera żą ce lub nielicz n e b łę dy ra żą ce 2 Liczne błę dy niera żą ce lub nielicz n e błę dy ra żą ce 3 Okre ślenie pro blem u cz ęś ciow o zgodne z tekste m 3 Stanowisko częś ciow o adekwatne do tekstu 0 Brak okre ślenia problem u lub problem niezgodny z tekste m 0 Brak

stanowiska lub stanowisko

nieadekw atne do tekstu 0 Jeden b łą d lub w cej błę dów rzeczowych 0 Brak zam ys łu kom pozycyjnego 0 Wypowied ź niespójna 0 Styl niestosow n y 0 Liczne b łę dy ra żą ce 0 Liczne błę dy ra żą ce UW AG A Je śli w ka tego rii A pr aca uz yska 0 pun któw , egzam inator nie prz yz n aje pun któw w poz osta łyc h k ate go ri ach . Je śli w ka tego rii A pr aca uz yska 3 pun kty , a w k ategorii B – 0 pun kt ów , egzam inator ni e prz yz n aje punktów w p oz osta łyc h k ateg ori ach . Je śli p raca sk ład a s ię z mniej ni ż 300 s łów , e gzam inator pr zy zn aje pu nkt y tyl ko w k ate gori ach A, B i C . Pojawie nie si ę b łę du k ard yn al ne go d ysk w alifik uj e p rac ę – zd aj ący ot rzy m uje 0 p unkt ów .

(4)

Strona 4 z 11 Obja śnienia dotycz ące oceny w ypow iedz i argumentacyjn ej A. Ok re ślenie problemu. Zdaj

ący powinien zrozum

ie

ć, jaki problem podejm

uje autor w przedsta

wionym fragm

enc

ie tekstu oraz sform

uł owa ć ten problem . Okre ślenie problem u jest oceniane ze wzgl

ędu na to, czy jest

zgodne z tekste m i c zy jest pe łne . Okr lenie problemu uw a si ę zape łne , je

śli praca zawiera zarówno odtwor

zenie problem

u (np. w postaci pyta

nia), jak i jego interpretacj

ę, czyli um ieszczen ie teg o problem u w odpowiednim kontek ście. Inte rpre tacja problemu powinna by ć uzasadniona (np. wag ę problem u m oż na uzasadni ć j ego historycznym i uwarunkowaniam i lub wspó łczes nym i im plikacjam i). − niepe łne , je śli praca n ie zawiera inte

rpretacji trafnie rozpo

zn anego problem u. − cz ęś ciow o zgodne z teks tem , je śli zd aj ący n ie w pe

łni rozpoznaje problem g

łówny lub wydobywa z tekstu tylko problem

drugorz ędny. B. Sformu łow anie stanow iska z d aj ącego w obec rozw zania prz yj ętego prz ez autora te kstu. Ucze ń powinien omów i oceni ć ro zwi ązani e

zaproponowane przez autora w przedstawiony

m tek

ście. Sfor

m

owanie stanowiska zdaj

ącego wobec rozwi ązan ia przy ję tego p

rzez autora teks

tu jest o

ceniane ze wzgl

ędu na to, czy jest

ade k w atne do te ks tu i czy jest pe łne . Sformu łow anie stanowiska w obec rozw za nia pr zy teg o prz ez autora te kstu u w a si ę za : cz ęś ciow o adekw atne do tekstu , gdy zniekszta łca rozwi ązanie propono

wane przez autora.

pe

łne

, gdy zawiera ono odtworzenie rozwi

ązan

ia przy

teg

o przez autora teks

tu oraz trafne odwo

łania do innych tekstów kultury

uzasadniaj

ące stanowisko zdaj

ącego.

niepe

łne

, kiedy brak trafnego odwo

łania do innych tekstów kultury uzasadniaj

ących stanowisko zdaj

ącego. C. Popra w no ść rz eczow ą ocenia si ę na podstawie liczby b łę dów rzeczowych. Pomy łki (np. w nazwach w

łasnych lub datach) niew

pł ywaj ące n a sfor m uł owanie stanowis ka wobec rozwi ązania przyj

ętego przez autora tekstu uwa

ża si ę za usterki, a nie b łę dy rzeczowe. B łą d kardynalny to b łą d rzeczowy świadcz ący o niezn ajom oś

ci (1) tekstu kultury, do którego odwo

łuje si

ę zdaj

ący, oraz (2) kontekstu

interpretacyjnego przywo

łanego przez zdaj

ąceg o. D. Kompozycja ocen iana jes t ze wzgl ędu na funkcjonaln ość segmentacji i uporz ądkow anie te kstu zgo dnie z wybranym przez zdaj ącego gatunkiem wypowiedzi. Nale ży wzi ąć pod uwag ę, czy w tek ści e zosta ły wyodr ębnione – j ęzykowo i graficznie – cz ęś

ci pracy oraz akapity

niezb

ędne dla jasnego sfor

m uł owania stanowis ka i uzasadniaj ących je argum entów, a tak

że czy wyodr

ębnione cz ęś ci i akapity s ą l ogi cz nie i konsekwentnie uporz ąd

kowane (bez luk i zb

ędnych powtórze ń). Kom pozycja jest funkcjonalna , je śli podzia ł tekstu na segm enty (cz ęś ci ) i ich po rz ądek s ą ści śle powi ązane z porz ądkiem tre ści i realizowanym i w tek ście funkcjam i retorycznym i. Odej

ście od zasady trójdzielnej kom

pozycji nie jest b

łę de m, j eś li segm enta cja jest funkcjonalna.

(5)

Strona 5 z 11

Wag

ę zaburzenia funkcjonalno

ści ocenia egzam

inator na podstawie ca

ło

ści pracy (np. brak zako

ńczenia w p

racy, w której ucze

ń jas no rozwija swoj ą my śl, uznaje si ę za niewielkie zaburzenie, natom iast b rak ro zdziel enia inte rpre tacji prob le mu od inter preta cji roz w ią

zania lub podwa

żenie

w zako

ńczeniu wcze

śniejszych wy

wodów – za znaczne zab

urzenie). E. Spójno ść loka ln ą ocenia s ię na podstawie zgodno

ści logicznej i gram

atycznej m ię dzy kolejnym i, znajduj ący m i si ę w bezpo średnim są siedztwie zdaniam

i w akapitach. Znaczne zaburzenia sp

ójno

ści wypowiedzi to np. akapity zbudowane z sekwencji zda

ń niepowi

ązanych

ze sob

ą an

i logicznie, ani gram

atycznie (po tok lu źnych m yś li, skojarze ń). F. Styl tekstu ocenia s ię ze wzgl ędu na stosow no ść . Styl uznaje si ę za : stosow ny , je

śli zachowana jes

t zas ad a decorum (dobór środków j

ęzykowych jest celowy i adekwatny

do wybranego przez

ucznia gatunku

wypowiedzi, sytuacji egzam

inacyjnej, tem

atu i

intencji wypowiedzi oraz odm

iany pisanej j ęzyka). Dopuszcza si ę drobne, sporadyczne odst ępstwa od stosowno ści. − cz ęś ciow o s tosow ny

dotyczy wypowiedzi, w której zdaj

ący niefunkcjonalnie łą cz y r óż ne style, nie ko ntrolu je jed nolito ści stylu, np. w wypowiedzi pojawiaj ą si ę wyrazy i konstrukcje z j ęzyka potocznego, ni eoficjalnego, wtr

ęty ze stylu urz

ędowego, nadmierna

m

etaforyka. Mieszanie

żnych stylów wypowie

dzi uznaje si

ę za uzas

adn

ione, je

śli jest funkcjonalne.

niestosow n y, je śli wypowied ź zawiera np. wulgaryzm y lub m a charakter obra źliwy.

Styl wypracowania nie musi by

ć zgodny z upodobaniam i stylis tycznymi egzam inatora. G. Poprawno ść j ęzy k owa oceniana jes t z e wzg lę du na liczb ę i wa b łę dów sk ładniowych, leksykalnych, s łowotwórczych, frazeologicznych, fleksyjnych i stylistycznych. Błą d stylistyczny to konst

rukcja zgodna z norm

ą j

ęzykow

ą, ale niew

ła

ściwa w sytuacji, w której powstaje te

kst, oraz nieodpowiednia dla stylu,

w

jakim

tekst jest pisany, np. udziwniona m

et

afora, niefunkcjona

lny kolokwializm, wulgaryzm

, ni

euzasadnione powtórzenie leksyka

lne lu b sk ładniowe. B łę

dów logicznych nie uznaje si

ę za b łę dy sty lis tyczne. H. Poprawno ść za p is u ocenia si ę ze wzgl ędu na licz b łę dów ortograficznych i in terpunkcyjnych (szacowan ą odpowiednio do obj ęto ści tekstu ) ora z ich wa (b łę dy ra żą ce i niera żą ce). Za b łą d ra żą cy uznaje si ę b łą

d, który polega na naruszeniu ogólnej regu

ły ortog ra ficznej lu b interpunkcyjnej w zapisie s łów lub fraz o w ysokiej frekwencji. Ew entualne w ątpliwo śc i ro zstrzyg aj ą ustalenia Rady J ęzyka Polskiego i klasyfikacja b łę

(6)

Strona 6 z 11

Temat 2. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów. Twoja praca powinna

liczyć co najmniej 300 słów.

Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu oceniania.

• W realizacji zadania istotne jest porównywanie (najlepiej równoległe) obu tekstów. • Jeśli zdający podejmuje się interpretacji najpierw pierwszego tekstu, to interpretując

drugi tekst, powinien nawiązywać w swoim porównaniu do pierwszego tekstu.

• Krótkie, dwu- czy trzyzdaniowe porównanie na końcu wypracowania jest niewystarczające.

Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe

I. Odbiór wypowiedzi

i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Zdający:

1.1) odczytuje sens całego tekstu […];

1.4) wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane w nim środki

językowe i ich funkcje w tekście;

1.7) rozpoznaje w wypowiedzi ironię, objaśnia jej mechanizm i funkcję;

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

Zdający:

1.1) prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki;

1.2) określa problematykę utworu;

1.3) rozpoznaje konwencję literacką […]; 2.1) wskazuje zastosowane w utworze środki wyrazu artystycznego i ich funkcje […] oraz inne wyznaczniki poetyki danego utworu (z zakresu podstaw wersyfikacji, kompozycji, genologii) i określa ich funkcje;

2.4) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera

([…] sytuacja liryczna […]);

2.5) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różne);

PR 2.1) wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym);

PR 2.3) rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe […] oraz ich funkcję ideową i kompozycyjną, a także znaki tradycji […]; 3.1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa-klucze, wyznaczniki kompozycji);

3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty [...];

3.3) porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich; 3.4) odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu;

PR 3.2) przeprowadza interpretację porównawczą utworów literackich.

(7)

Strona 7 z 11 III. Tworzenie wypowiedzi.

Zdający:

1.1) tworzy dłuższy tekst pisany […] zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej;

1.2) przygotowuje wypowiedź (wybiera […] odpowiedni układ kompozycyjny, analizuje temat, wybiera formę kompozycyjną, sporządza plan wypowiedzi, dobiera właściwe słownictwo); 1.3) tworzy samodzielną wypowiedź

argumentacyjną według podstawowych zasad logiki lub retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem użyteczności

w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie).

(8)

Strona 8 z 11 K RYT ERIA OCE N Y I N TERPRET ACJI PORÓWNAWCZ EJ ( M A K S Y M AL NI E 40 PUNKT Ó W ) A B C D E F G H Koncepcja p orów n yw an ia utw oró w Uz asadnienie tez y interpretacyjnej Popra w no ść rz ecz ow a Za m ys ł kompoz ycyjny Spójno ść loka lna Styl te ks tu Popra w no ść zy k owa Popra w no ść zapi su 6 Koncepcja niesprz ec zna z ut woram i i spójna 12 Uzasadnien ie trafne , pog łę bione 2 Brak b łę dów rzeczowych 6 Kom pozycja funkcjonalna 2 Pe łna spójno ść

wypowiedzi lub nieznac

zne zaburzen ia spójno ści 4 Styl stosow ny 4 Brak b łę dów lub nielicz n e błę dy niera żą ce 4 Zapis w p ni popra w ny lub nielicz n e błę dy niera żą ce 4 Koncepcja niesprz ec zna z ut woram i i cz ęś ciow o spójna 8 Uzasadnien ie trafne , ale niepog łę bione 2 Styl cz ęś ciow o stosow ny 2 Liczne b łę dy niera żą ce lub nielicz n e b łę dy ra żą ce 2 Liczne błę dy niera żą ce lub nielicz n e błę dy ra żą ce 2 Koncepcja częś ciow o spr zec zn a z utworam i 4 Uzasadnien ie cz ęś ciow o trafne 3 Zaburzenia funkcjonalno ści kom pozycji 1 Zn ac zn e zaburzen ia spójno ści 0 Koncepcja spr zec zn a z ut woram i lub brak koncepcji 0

Brak trafnych argumentów uzasadniaj

ącyc h interpretacj ę porównawcz ą 0 Jeden b łą d lub wi ęcej b łę dów rzeczowych 0 Brak zam ys łu kom pozycyjnego 0 Wypowied ź niespójna 0 Styl niestosow n y 0 Liczne b łę dy ra żą ce 0 Liczne błę dy ra żą ce UW AG A Je śli w ka tego rii A pr aca uz yska 0 pun któw , egzam inator nie prz yz n aje pun któw w poz osta łyc h k ate go ri ach . Je śli w ka tego rii A pr aca uz yska 2 pun kty , a w ka te gori i B – 0 punktów, egzam inator nie prz yz n aje punk tów w poz osta łyc h k ate gori ach . Je śli p raca sk ład a s ię z mniej ni ż 300 s łów , e gzam inator pr zy zn aje pu nkt y tyl ko w k ate gori ach A, B i C . Pojawie nie si ę b łę du k ard yn alnego d ysk walifik uj e p rac ę – zd aj ący ot rzy m uje 0 p unk tów .

(9)

Strona 9 z 11

Obja

śnienia dotycz

ące oceny interpretacji porównaw

cz

ej

A. Koncepcja interpretacji porów

n aw cz ej jes t efektem

poszukiwania przez zdaj

ącego sensów wynikaj

ących z zestawienia tekstów i wym

aga

ustalenia pewnych obszarów por

ównania, w których szuka si

ę podobie ńs tw i/lub ró żni c mi ędzy utworam i, a nast ępnie wyci

ąga z tego wnioski.

Koncepcja jest ocen

iana ze wzgl

ędu na to, czy jest

niesprz eczna z ut w or ami i czy je st spójna . Koncepcja jest: niesprz ec zna z ut w orami , je

śli znajduje potwierdzenia

w obu tekstach, przy cz

ym porównywane obszary s ą dla teks tó w traf ne i is totne, a nie drugorz ędne. − cz ęś ciow o s p rz ec zn a z utworam i, je

śli jedynie we fragm

entach (lub

fragm

encie) znajduje potwierdzen

ie w tekstach lub porównywane

obszary s

ą dla tekstów drugorz

ędne. − ca łkow icie sp rz ecz n a z utw orami, je śli naw et w e fragmentach (lub fr agmencie ) nie z n ajduje potw ierdz enia w tekstach. Koncepcja jest: spójna , gd y wy po wied ź w sposób w ystarcz aj ący dla uzasadnienia tezy /hipotezy interpretacy jnej obejm uje i łą czy w ca ło ść sensy obu utworów. − cz ęś ciowo spójna , g dy w ypowied ź obejm uje i łą czy sensy obu utworów, ale w s posób niewy starczaj ący dla uzasadnienia tezy /hipotezy interpretacyjnej. − niespójna , gdy wy po w ied ź obejm uje sensy ka żdego t

ekstu, ale ich nie

łą czy (tzn . wypowied ź sk łada si ę z d w óch niepowi ązany ch ze sob ą interpretacji). Brak koncep cji to brak w skazania zas

ady zestawienia utworó

w.

B. Uzasadnienie interpretacji

jest o

ceniane ze wzgl

ędu na to, czy jest

trafne i czy je st pog łę bion e. Uzasadnien ie trafne zawiera wy łą czni e pow za ne z teksta mi argume nty na rz ec z odc

zytania sensów wynikaj

ących z zest aw ie ni a ut woró w . Argum enty musz ą wynika ć ze sfunk

cjonalizowanej analizy, to znaczy w

ywodzi ć si ę z f orm y lub/i tr eś ci tekstów. Uz asadnienie jest: cz ęś ciow o t rafne , je

śli w pracy – oprócz argum

entów niepowi

ązanych z tekstam

i lub/i niewynikaj

ących ze sfunkcjonalizowanej analizy –

pojawi si

ę przynajm

niej jeden argument powi

ązany z tekstami i wynikaj

ący ze sfunkcjonalizowanej analizy.

pog łę bione , j eś li znajd uje potwierdzenie ni

e tylko w tekstach, ale tak

że w kontekstach (np. biograf

icz nym , historycznoliterackim, filozoficzny m , kulturowym ). Zdaj

ący powinien cho

ć cz ęś cio w o rozwin ąć przywo

łany kontekst, aby uzasadni

ć jego pojawienie si ę. − niepog łę bione

, gdy wszystkie argum

enty s

ą sfunkcjonalizowane, ale zdaj

ący p rzywo ła ł je ty lko z teks tów al bo tylko z kontekstów. C. Popra w no ść rz eczow ą ocenia si ę na podstawie liczby b łę dów rzeczowych. Pomy łki (np. w nazwach w

łasnych lub datach) niew

pł ywaj ące n a koncepcj ę in terpr eta cyjn ą uwa ża si ę za usterki, a nie b łę dy rzeczowe. B łą d kardynalny to b łą d rzeczowy świadcz ący o niezn ajom oś

ci (1) tekstu kultury, do którego odwo

łuje si

ę zdaj

ący, oraz (2) kontekstu

interpretacyjnego przywo

łanego przez zdaj

ąceg

(10)

Strona 10 z 11 D. Kompoz ycja oceniana jest ze wzgl ędu na funkcjonalno ść segmentacji i upor dkow anie te kstu zgodnie z wybranym przez ucznia gatunkiem wypowiedzi. Nale ży wzi ąć pod uwag ę, czy w tek ści e zosta ły wyodr ębnione – j ęzykowo i graficznie – cz ęś

ci pracy oraz akapity

niezb

ędne d

la jasnego p

rzedstawienia koncep

cji interpretacyjnej i uzas

ad

niaj

ących j

ą argum

entów, a tak

że czy wyodr

ębnione cz ęś ci i ak apity s ą

logicznie oraz konsekwentnie uporz

ądkowane (bez luk i zb

ędnych powtórze ń). Kom pozycja jest fun k cjonalna , je śli podzia ł te kstu na seg m enty (cz ęś ci) i ich po rz ądek (uk ład) s ą ści śle powi ązan e z po rz ądk iem tre ści i rea lizowan ym i w tek ście funkcjam i retorycznym i. Odej ście od zas ady tró jdzielnej kom

pozycji nie jest b

łę dem , je śli segm entacja jest funkcjonalna. E. Spójno ść loka ln ą ocenia s ię na podstawie zgodno

ści logicznej i gram

atycznej m ię dzy kolejnym i, znajduj ący m i si ę w bezpo średnim są siedztwie zdaniam i w akapitach. Z naczne zabu rzenia spó jn oś ci wypowiedzi to np. akapity

zbudowane z sekwencji zda

ń niepowi

ązanych ze

sob

ą ani logicznie, ani gram

atycznie (potok lu źnych m yś li, skojarze ń). Styl uznaje si ę za : stosow ny , je śli zachow ana jes t zas ada decoru m (dobór środków j ęzy

kowych jest celowy i adekwatny d

o wybraneg

o przez u

cznia gatunku

wypowiedzi, sytuacji egzam

inacy

jnej, tem

atu i intencji w

ypowiedzi oraz odm

iany pisanej j ęzyka). Dopuszcza si ę drobne, sporadyczne odst ępstwa od stosowno ści. − cz ęś ciow o s tosow ny, dotyczy wyp owiedzi, w której zdaj ący niefunkcjonalnie łą czy ró żne s tyle, n ie ko ntrolu je jed nolito ści stylu, np. w wypowie dzi pojawiaj ą si ę wyrazy i konstrukcje z j

ęzyka potocznego, nieoficjalnego, wtr

ęty ze stylu urz

ędowego, nadmierna m

etaforyka.

Mieszan

ie ró

żnych stylów wypowie

dzi uznaje si

ę za uzas

adn

ione, je

śli jest funkcjonalne.

niestosow n y, je śli wypowied ź zawiera np. wulgaryzm y lub m a charakter obra źliwy.

Styl wypracowania nie musi by

ć zgodny z upodobaniam i stylis tycznymi egzam inatora. G. Poprawno ść j ęzy k owa oceniana jes t z e wzg lę du na liczb ę i wa b łę dów sk ładniowych, leksykalnych, s łowotwórczych, frazeologicznych, fleksyjnych i stylistycznych. Błą d stylistyczny to konst

rukcja zgodna z norm

ą j

ęzykow

ą, ale niew

ła

ściwa w sytuacji, w której powstaje te

kst, oraz nieodpowiednia dla stylu,

w

jakim

tekst jest pisany, np. udziwniona m

et

afora, niefunkcjona

lny kolokwializm, wulgaryzm

, ni

euzasadnione powtórzenie leksyka

lne lu

b

sk

ładniowe. B

łę

dów logicznych nie uznaje si

ę za b łę dy sty lis tyczne. H. Poprawno ść za p is u ocenia si ę ze wzgl ędu na licz b łę dów ortograficznych i in terpunkcyjnych (szacowan ą odpowiednio do obj ęto ści tekstu ) ora z ich wa (b łę dy ra żą ce i niera żą ce). Za b łą d ra żą cy uznaje si ę b łą

d, który polega na naruszeniu ogólnej regu

ły or to gr afi cz ne j l ub interpunkcyjnej w zapisie s łów lub fraz o w ysokiej frekwencji. Ew entualne w ątpliwo śc i ro zstrzyg aj ą ustalenia Rady J ęzyka Polskiego i klasyfikacja b łę

(11)

Strona 11 z 11

INFORMACJA O ZASADACH OCENIANIA PRAC Z JĘZYKA POLSKIEGO UCZNIÓW ZE STWIERDZONYMI DYSFUNKCJAMI

1. W pracy maturalnej z języka polskiego autorstwa ucznia, u którego stwierdzono dysleksję i dysortografię, nie należy uwzględniać w ocenie następujących błędów:

a. zmienionej kolejności liter w wyrazach,

b. wstawionych dodatkowo liter w wyrazie, opuszczonych lub przestawionych liter, c. opuszczonego początku lub końca wyrazu,

d. występowania w wyrazach głosek dźwięcznych zamiast bezdźwięcznych i odwrotnie,

e. mylenia głosek „i” i „j”, głosek nosowych z końcówką fleksyjną, np.: ę-em,

ą-om,

f. mylenia przedrostków z przyimkami, np.: pode szły; błędnego zapisywania przyimków z rzeczownikami i przysłówkami, np.: wklasie, zachwilę, napewno, g. niewłaściwego zapisu spółgłosek miękkich, np.: rosinie zamiast rośnie, skosiny

zamiast skośny,

h. pisowni niezgodnej z zasadami ortografii [od uczniów wymaga się dobrej znajomości zasad ortografii, co powoduje nadmierne do nich zaufanie i schematyczne ich stosowanie, np.: startóje bo startować, błędnej pisowni wyrazów, którymi nie rządzą zasady ortograficzne (których pisownię trzeba zapamiętać)],

i. błędnego stosowania lub niestosowania znaków interpunkcyjnych.

2. Uczeń, u którego stwierdzono dysgrafię ma prawo pisać bardzo wolno i stawiać niekształtne litery, pisać mało czytelnie i poza liniami.

Figure

Updating...

References

Related subjects :