• Nie Znaleziono Wyników

Czasowniki nieregularne czasu past simple - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Czasowniki nieregularne czasu past simple - Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

KARTA PRACY

A.Choose the correct answear- wybierz poprawna odpowiedź. 1.John ………..Italy last summer.

A) has visited B) visited C) was visiting

2. I……….. an English course yesterday.

a) Are having b) Had c) Have

3. My sister ……… play the piano but now she does not. a) Use to

b) Used to c) Didn’t use to

4. We………. a new house in England last year. a) Buy

b) Was bought c) Bought

5. Did you………..the film? a) enjoy

b) enjoyed c) enjoyes

(2)

B.Complete the sentences with past simple- skompletuj odpowiednią forma gramatyczną zdania w czasie przeszłym prostym.

1. Did you ……….. a letter to your friend in Germany yesterday ? ( send) 2. I ……… TV all night. (watch).

3. We ……… shopping this afternoon.(not go)

4. She ……….at eight o’clock on Monday. (wake up) 5. He ………comuter games all day.(play)

6. Did you………your homework?(do) 7. He ………..his cat yesterday.(lost) 8. She didn’t………..his name.(know) 9. We ………a mouse in the garden.(see) 10. Last week I ……….to the cinema.(go)

Cytaty

Powiązane dokumenty

32 At the beginning of March 1897, thanking Szukiewicz for the essay devoted to him in Dziennik Krakowski, Przybyszewski attached to the letter a copy of a “new romance,” which,

W czasie Past Simple, przy tworzeniu zdań przeczących i pytań pojawia się dodatkowe słówko, operator, czasownik posiłkowy – did (czyli druga forma czasownika do).. Dobra

Poniżej znajduje się link do stron, gdzie można poćwiczyć zadawanie pytań w czasie past

Poniżej znajduje się link do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczenia czasie past

Poniżej znajdują się linki do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczące w czasie past simple.. [Wykonując zadania można samodzielnie się sprawdzić i służą

Uzupełnij zdania czasownikiem „to be” w czasie Past Simple.. Where your younger sister and her boyfriend

© 2010 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use.. www.perfect-english-grammar.com Past Perfect and

Fill in the blanks with present simple and past