• Nie Znaleziono Wyników

"Oto noc płomieniem czerwona", Zygmunt Greń, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Oto noc płomieniem czerwona", Zygmunt Greń, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Hanna Filipkowska

"Oto noc płomieniem czerwona",

Zygmunt Greń, "Miesięcznik

Literacki" R.V (1970) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 13/38, 153

(2)

/ 1 1 / GREŃ Zygmunt: "Oto noc płom ieniem czerw o n a". " M ie się ­ c z n ik L i t e r a c k i " R. V: 1970 n r 2 s . 8 2 -3 5 .

Omówienie in s c e n i z a c j i- "L egionu" W yspiańskiego w r e ż y s e r i i J e r z e g o Kreczm ara i opraw ie s c e n o g r a f ic z n e j Jana K o siń sk ie g o

\j T e a tr z e im. W yspiańskiego w K atow icach . M .in . uwagi d o ty c z ą ­ ce ty c h t r e ś c i ideow ych d ram atu , k tó r e d o ty c h c z a s n ie u t r a c i ł y a k t u a l n o ś c i . Id e a w sp ó łu c z e s tn ic tw a P o l s k i w p o l i t y c z n o - k u l t u - r a l n e j w sp ó ln o c ie e u r o p e j s k i e j .

BP/38 H .F.

/ 1 1 / OTAKAR B a rto S : W yspiański w C z e c h a c h ." M ie s ię c z n ik L i­ t e r a c k i " R. V: 1970 n r 2 s . 74—89 .

In fo rm a c je o p o b y cie W yspiańskiego w P rad ze w r .1 8 9 0 i j e ­ go p ó źn iejszy m u d z ia le w k o n k u rs ie na d e k o ra c ję s a l i k o r c e r t o - wej w R ud o lfinu m . P rzed e w szystkim je d n ak k o n c e n tr u je s i ę au­ t o r na p r z e k ła d a c h tw ó rc z o ś c i W y spiańskiego w C zechach i j e j r e c e p c j i t e a t r a l n e j od r . 1908 do c h w ili o b e c n e j, a ta k ż e oma­ wia k ry ty c z n ą i t r a n s l a t o r s k ą d z i a ł a l n o ś ć p ie rw szeg o c z e sk ie g o p o p u la ry z a to r a tw ó rc z o ś c i W y sp iań sk ieg o , A dolfa C ern eg o , zwra­ c a ją c uwagę na w a rto ś ć jeg o p ra c przekład ow y ch i p rzekładów do­ konywanych p r z e z p ó ź n ie js z y c h tłu m aczy d z i e ł W ysp iań sk iego ,

Cytaty

Powiązane dokumenty

Baza obejmuje 550 czasopism z pełnymi tekstami oraz 850 czasopism ze streszczeniami zawartości z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. •

System biblioteczno-informacyjny Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach składa się z:.. ¾

zorganizowane przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego, wspólnie z Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Sekcją Bibliotek Szkół

Z inicjatywy Archidiecezji Katowickiej zostala zorgani- zowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii Wydziału Teologi- cznego Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie

Reasumując – wizja śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego opiera się na założeniu, iż książka elektroniczna w skali masowej, w krótkim czasie zrewolucjonizuje

Częścią opisową dzieła jest rozdział „Dzieje oraz opis inkunabu- łów pelplińskich”, w którym dużo uwagi poświęcono proweniencjom oraz rękopiśmiennym elementom

Zgodnie z ustaleniami Autorki, Kneipa należy uznać za polonofi- la. Otrzymujemy interesujące studium życia i twórczości osoby, dla której polskość jawi się jako kreacja

"Biblioteka otwarta.. Wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Maria Kycler, Dariusz Pawelec. odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia Biblioteki Uni-