• Nie Znaleziono Wyników

Santocko, st. 43, gm. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 44-11

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Santocko, st. 43, gm. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 44-11"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Sylwia Groblica

Santocko, st. 43, gm. Kłodawa, woj.

gorzowskie, AZP 44-11/111

Informator Archeologiczny : badania 31, 47-48

(2)

47

Rybczyzna, st. 6, gm. Rajgród, woj. łomżyńskie - patrz: młodszy okres przedrzymski – okres wpływów rzymskich

RZESZÓW, st. 54, AZP 103-76/30

osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (neolit) •

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) •

ślady osadnictwa kultury mierzanowickiej (wczesna epoka brązu) •

ślady osadnictwa kultury trzcinieckiej (starszy okres epoki brązu) •

Przedinwestycyjne, sondażowe badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 20 maja do 20 czerwca przez mgr. Piotra Miturę (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). Finansowane przez Rzeszow-ską Spółdzielnię Lokatorsko-Własnościową. Pierwszy sezon badań.

Przebadano powierzchnię 300 m2.

Odkryto pozostałości czterech obiektów z kultury ceramiki wstęgowej rytej, materiały kultury ceramiki pucharów lejkowatych oraz nieliczne zabytki kultury mierzanowickiej i trzcinieckiej.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

Wyniki badań zostaną opublikowane w „Materiałach i Sprawozdaniach RzeszowskiegoOśrodka Archeologicznego”.

Badania będą kontynuowane.

RZUCEWO, st.1, gm. Puck, woj. gdańskie, AZP 04-42/1 osada nawodna kultury rzucewskiej (neolit) •

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu i wrześniu przez mgr Danutę Król (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Finansowane przez PSOZ i Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Trzynasty sezon badań. Przebadano 120 m2.

Badaniami objęto północno-zachodnią część osady. Odsłonięto ślady zabudowy słupowej, pale-niska i jamy. Domy słupowe sytuowane były na stopniach terasowych, występujących na stoku wy-niesienia Kępy Puckiej. Ściany tworzyły wbite w warstwę piasku słupy o średnicach od 25 do 10-8 cm. Wypełniska chat zawierały duże ilości materiałów kostnych i ichtiologicznych. Poza obiektami mieszkalnymi odsłonięto paleniska i jamy. W materiałach zabytkowych występowała licznie cerami-ka, w tym: naczynia rynienkowate, puchary i amfory. Z wyrobów kamiennych znaleziono płyty szli-fierskie i siekiery kamienne.

Materiały i dokumentacja przechowywane są w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Wyniki badań opublikowane będą w czasopiśmie „Pomorania Antiqua”.

SANTOCKO st. 43, gm. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 44-11/111 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. – Sulisław, przepro-wadzone przez mgr Sylwię Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 35m².

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopaliskowych na tra-sie przebiegu linii gazociągu EC Gorzów Wlkp.- Sulisław. Stanowisko zostało rozpoznane w trakcie przeprowadzonych badań powierzchniowo-sondażowych poprzedzających inwestycję. Badany obszar zajmował wschodni skraj wyniesienia, lekko opadającego w kierunku północno-wschodnim w dolinę rzeki Marwicy. Wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi objęto obszar stanowiska wchodzący w bezpośrednią kolizję z budową gazociągu; prace wykopaliskowe przeprowadzono na odcinku 34 km 440 m – 34 km 500 m długości nitki gazociągu. Założono na omawianym terenie trzy wykopy, o łącznej powierzchni 35 m².

W wykopie nr 1/97 w trakcie eksploracji warstwy humusu zarejestrowano 5 fragmentów ceramiki kultury pucharów lejkowatych. Zarejestrowano też jeden obiekt - jamę gospodarczą(?) – nie zawierała ona materiału zabytkowego.

(3)

48

W wykopie nr 2/97 podczas eksploracji poziomu humusu zarejestrowano 2 fragmenty ceramiki kultury pucharów lejkowatych, 1 fragment polepy oraz 4 fragmenty ceramiki nowożytnej. W wykopie tym natrafiono na fragment warstwy kulturowej, poniżej której wystąpiło 8 obiektów (palenisko „oto-czone” dołkami posłupowymi, niewielkie jamy). W wykopie nr 3/97 zarejestrowano fragmentarycznie zachowaną warstwę kulturową i 1 obiekt - palenisko, bez materiału zabytkowego.

Wykopaliska potwierdziły tezę, iż w tym miejscu istniała osada ludności kultury pucharów lej-kowatych. Centrum obszaru wykorzystywanego przez ludność tejże kultury znajdowałoby się na niewielkim wyniesieniu terenu na północny-zachód od badanego obszaru. Osada ta rozciągałaby się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Marwicy.

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajdują się w Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

Prace nie będą kontynuowane.

SANTOCKO st. 45, gm. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 44-11/113 osada kultury pucharów lejkowatych (neolit)

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Gorzów Wlkp. – Sulisław, prze-prowadzone przez mgr Sylwię Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsię-biorstwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań. Przebadano powierzchnię 50 m².

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopaliskowych na tra-sie przebiegu linii gazociągu EC Gorzów Wlkp.-Sulisław. Stanowisko zostało rozpoznane w trakcie przeprowadzonych badań powierzchniowo-sondażowych poprzedzających inwestycję. Badany ob-szar obejmował wschodni skraj wyniesienia oraz terasę zalewową rzeki Marwicy. Wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi objęto obszar stanowiska wchodzący w bezpośrednią kolizję z budową gazociągu, prace wykopaliskowe prowadzono na odcinku 33 km 800 m – 33 km 850 m długości nitki gazociągu. Założono trzy niewielkie wykopy o łącznej powierzchni 50 m².

W wykopie nr 1/97 w trakcie eksploracji warstwy humusu zarejestrowano 9 fragmentów ceramiki nowożytnej. W rezultacie eksploracji warstwy kulturowej zarejestrowano 3 fragmenty ceramiki kultu-ry pucharów lejkowatych, 1 krzemienny odłupek. Poniżej warstwy kulturowej wystąpiło 13 obiektów (dołki posłupowe, jamy, zastoiska wodne), które nie zawierały materiału zabytkowego. W wykopie nr 2/97 zarejestrowano również dwie jamy, w których nie wystąpił jakikolwiek materiał zabytkowy.

Wykopaliska potwierdziły tezę, iż w tym miejscu istniała osada ludności kultury pucharów lejko-watych, w sąsiedztwie rzeki Marwicy.

Materiał zabytkowy oraz dokumentacja znajduje się w Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. Prace nie będą kontynuowane.

SANTOCKO st. 55, gm. Kłodawa, woj. gorzowskie, AZP 44-11/130 ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych (neolit) •

ślady osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego •

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Gorzów – Sulisław, przeprowa-dzone przez mgr Sylwię Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska B.S.B Zielona Góra. Pierwszy sezon badań.

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopaliskowych na tra-sie przebiegu linii gazociągu EC Gorzów Wlkp.-Sulisław. Stanowisko zostało rozpoznane w trakcie prowadzonych badań powierzchniowo-sondażowych, poprzedzających inwestycję. Badany obszar był położony na podmokłej równinie, opadającej w kierunku południowo-wschodnim w kierunku rzeki Marwicy. Wyprzedzającymi badaniami archeologicznymi objęto obszar stanowiska wchodzący w bezpośrednią kolizję z budową gazociągu, prace wykopaliskowe prowadzono na odcinku 35 km 450 m – 3 km 400 m długości nitki gazociągu. Założono na omawianym terenie dwa wykopy o łącznej powierzchni 50 m².

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze­ prowadzone w lipcu i październiku przez mgr. Finansowa­ ne przez EuRoPol

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, prze­ prowadzone we wrześniu przez mgr.. Witolda Świętosławskiego (Instytut Archeologii i Etno­

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w sierpniu przez mgr Lucynę Domańską (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego).. Finansowane przez Uniwersytet Łódzki

Prace na stanowisku przeprowadzono w ramach ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie przebiegu linii gazociągu EC Gorzów Wlkp.-Sulisław, w 1997 roku. Stanowisko

Ratownicze badania wykopaliskowe w związku z budową gazociągu tranzytowego Rosja-Niemcy, przeprowadzone w terminie od 27 października do 6 listopada przez Jerzego Maika

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 29 września do 24 października przez Tadeusza Łaszkiewicza (PKZ Poznań).. Finansowane przez

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone 22 października przez mgr Bożenę Błaszczyk (Muzeum Regionalne w Radomsku)B. Finansowane przez Muzeum Regionalne

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie autostrady A4, przeprowa- dzone od czerwca do września przez mgr Lidię Kamyczek i mgr.. Mirosława Masojcia (Instytut Archeologii i