• Nie Znaleziono Wyników

O braku wpływu skał podłoża na wiek TL glin zwałowych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "O braku wpływu skał podłoża na wiek TL glin zwałowych"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

LESZEK LINDNER, JULIA SEMIL, STANISŁAW FEDOROWICZ, IRENEUSZ J. OLSZAK Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański

O BRAKU WPLYWU SKAL

PODLOŻA

NA WIEK TL GLIN ZWALOWYCH

Otrzymane ostatnio przez autorów (3) oznaczenia wieku TL plejstoceńskich osadów podglinowych Wyżyny Małopolskiej, a zwłaszcza zaskakująco niskie daty (910

±

140 ka, 920± 150 ka) dla mułków i piasków zbiornikowych podścielających na tym obszarze glinę zwałową zlodowa-cenia Odry (starszego środkowopolskiego), skłoniły do

podjęcia próby datowania - tą samą metodą i w tym samym laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego - serii glacigenicznej wymienionego zlodowacenia, odsłaniającej się w kamieniołomie piaskowców liasowych w Rozwadach, na wschód od Opoczna (ryc. 1). Celem tego datowania

było, między innymi, sprawdzenie czy podobnie jak w przypadku uprzednio datowanych mułków i piasków zbior-nikowych tak i w przypadku młodszych osadów glacige-nicznych znaczna zawartość kwarcu, pochodzącego z niżej leżących piaskowców liasu, będzie wpływała na postarze-nie tych osadów.

SYTUACJA GEOLOGICZNA I WIEK OSADÓW W Rozwadach, w kamieniołomie chłopskim, zlokalizo-wanym na zachód od doliny Brzuśni, na eksploatowanych tam pia~kowcach liasu lub ich zwietrzelinach, odsłania się, wyjątkowo pełny pod względem zróżnicowania genetycz-nego, profil serii glacigenicznej zlodowacenia Odry o miąż­ szości do 5 m (ryc. 2 i 3).

Jak wykazały wcześniejsze prace (5, 6, 7), dolną część

wymienionej serii stanowi żółtordzawa, piaszczysta glina

Ryc. l. Szkic lokalizacyjny odsłonięcia serii glacigenicznej w Raz-wadach kolo Opoczna ' - sc1any odsłonięcia (kamieniołomu piaskowców liasowych), 2 - dna współczesnych dolin rzecznych, 3 - wychodnie

pias-kowców i mułowców liasowych

Fig. l. Location sketch oj the exposure with glacigenic sediments at Razwady near Opoczno

- exposure walls (quarry of Liassic sandstones), 2 - floors of present river valleys, 3 - outcrops of Liassic sandstones and

silt-stones

140

UKD 551.332.212:550.93 zwałowa o miąższości do 3 m (ryc. 2- 3), składająca się

głównie z mniej lub bardziej roztartego materiału piaskow-cowego z niewielką· domieszką głazików skandynawskich.

Glina ta jest wyraźnie warstwowana smugami piaszczysto--rumoszowymi o grubości do kilku centymetrów. Smugi te układają się na ogół współkształtnie do powierzchni niżej leżących piaskowców i ich zwietrzelin. Ten sam układ

wykazują większe głazy (płyty piaskowca) występujące

w tej glinie, głównie na granicy wymienionych smug piasz-czysto-rumoszowych. Pod względem genetycznym glina

Ryc. 2. Zgeneralizowany rysunek odsłonięcia serii glacigenicznej w Razwadach (wg L. Lindnera i H. Ruszczyńskiej-Szenajch - 6)

z lokalizacją ryc. 3

Lias: l - piaskowce grubopłytowe, 2 - piaskowce cienkopłyt o-we, plejstocen: 3 - zwietrzelina piaskowców, zlodowacenie Odry: 4 - glina zwałowa, żółtordzawa (aktywnego lodu), 5 - glina

zwałowa, brązowa (wytopieniowa), 6 - dolna część poziomu

gruzowo-głazowego (ablacyjnego), 7 - piaski akumulacji fluwio-glacjalnej, 8 - górna część poziomu gruzowo-głazowego

(abla-cyjnego)

Fig. 2. Genera l view oj the exposure with glacigenic serie s at Razwa-dy ( ajter L. Lindner and H. Ruszczyńska-Szenajch - 6), located

is Fig. 3

Liassic: l - thick-beddes sandstones, 2 - thin-bedded sandstones,

Pleistocene: 3 - sandstone weathering waste, Odra Glaciation:

4 - lodgement till, yellow-brown, 5 - melt-out till, brown, 6 -!ower part of debris-boulder (ablation) series, 7 - glacifluvial

sands, 8 - upper part of debris-boulder (ablation) series

Ryc. 3. Odsłonięcie serii glacigenicznej w Razwadach oraz jej wiek

TL

(2)

STĘŻENIE Cu, CTh• CK; EFEKTYWNE DAWKI ROCZNE PROMIENIOWANIA da, d11, d)

I KOSMICZNEGO - de ORAZ ICH SUMA Dr, DAWKA GEOLOGICZNA - ED ORAZ WIEK (ka) PRÓBEK OSADÓW Z SERII ·GLACIGENICZNEJ ODSŁONIĘTEJ W ROZWADACH Próbka Nr lab. Głęb. C u CTh CK da (m) Razwady l UG-592 3,8 9,30 26,96 422,08 0,067 Razwady 2 UG-593 2,4 10,79 23,06 317,94 0,063 Razdawy 3 UG-594 1,8 18,21 35,39 539,72 0,099 Razwady 4 UG-595 1,3 11,98 27,91 504,12 0,074

ta reprezentuje glinę aktywnego lodu - lodgement-till (5, 6, 7). Wiek niższej partii tej gliny (próbka l na ryc. 3 i tab.) określono metodą TL na > 206 ka (UG-592), a wiek partii wyższej (próbka 2 na ryc. 3 i ta b.) na 265 ± 39 ka (UG-593).

Środkowa część ,odsłaniającej się w Razwadach serii

glacigenicznej jest reprezentowana przez nieciągłą warstwę

o miąższości do 0,8 m (ryc. 2 3) gliny wytopieniowej -melt-out till (5, 6, 7). Glina ta odznacza się brązową barwą,

jest bezstrukturalna, ale położenie głazików (głównie skan-dynawskich) w jej obrębie jest prawie poziome. Wiek tej gliny (próbka 3 na ryc. 3 i tab.) określono metodą TL na 235 ± 38 ka (UG-594).

Obie wymienione gliny (aktywnego lodu i wytopienio-wa) objęto badaniami mineralogicznymi, które mimo różnej

genezy tych glin nie wykazały wielkich różnic w składzie

minerałów ciężkich (l). Skład ten wskazuje natomiastjedno-znacznie na piaskowce liasowe jako na główne źródło materiału budującego obie, różne genetycznie gliny zwało­

we dolnej części serii glacigenicznej zlodowacenia Odry.

Wyższą część tej serii glacigenicznej stanowi, w odsło­ nięciu Rozwady, cienka wkład_ka piasków wodnolodowco-wych, o miąższości do 0,5 m, występująca jedynie w połud­

niowej części odsłonięcia oraz poziom głazowo-gruzowy,

o miąższości l ,5-2 m (ryc. 2 i 3). Odznacza się on wybitną przewagą materiału grubego (głazowo-gruzowego) w sto-sunku do frakcji piaszczystej oraz brakiem materiału

pylasto-ilastego. W obrębie materiału grubego dominują

piaskowce liasowe przy nieznacznej ilości głazików skandy-nawskich. Powierzchnia spągowa tego poziomu, w szeregu miejscach, wyraźnie ścina niżej leżące gliny (wytopieniową

i aktywnego lodu). W wielu miejscach poziom ten odznacza

się dwudzielnością: część dolna, zbudowana z bardziej upakowanych płytek piaskowcowych i część górna,

wskazu-jąca na bardziej swobodne, grawitacyjne przemieszczanie

materiału. Cechy litologiczne tego poziomu pozwalają uznać go za osad ablacyjny, zsunięty z niezupełnie jeszcze wytopionych partii lądolodu zlodowacenia Odry na niższe,

dopiero co utworzone poziomy opisywanej serii glacige-nicznej (5, 6). Wiek wymienionego osadu ablacyjnego (próbka 4 na ryc. 3 i tab.) określono metodą TL na 267 ± 34 ka (UG-595).

DYSKUSJA

U zyskane oznaczenia wiekowe wszystkich trzech głów­

nych poziomów genetycznych serii glacigenicznej odsłonię­

tej w Razwadach dowodzą z jednej strony przynależności

tej serii do jednego epizodu glacjalnego, a z drugiej strony

potwierdzają wcześniejsze poglądy (2, 5, 6, 7) o korelowa-niu jej akumulacji z maksymalnym rozwojem lądolodu

zlodowacenia Odry na Wyżynie Małopolskiej, który okreś­

lany jest na ok. 290 000 lat BP (4).

Ponadto uzyskane oznaczenia wiekowe zdają się

roz-wiewać wątpliwości co do celowości datowania metodą TL

dll d) de Dr ED Wiek (ka)

1,316 0,751 0,14 2,274 470,0 >206,0 1,044 0,634 0,14 1,881 498,5 ± 53,0 265±39,0 1,752 1,027 0,15 3,028 711,6±113,0 235 ±38,0 1,555 0,851 0,15 2,630 703,0± 98,0 267±34,0

glin zwałowych przepełnionych materiałem z bezpośred­

niego podłoża czy otoczenia, nawet w przypadku, gdy

tym

podłożem są przedczwartorzędowe skały piaskowcowe z. dominującymi w nich ziarnami kwarcu. Jak wykazały

oznaczenia wieku TL podglinowych osadów zbiornikowych (mułków i piasków) z profilów odsłonięć w Koryciskach (910± 140 ka) czy w Dyszowie (920± 150 ka), włączone

w te osady ziarna kwarcu (z piaskowców liasowych) znacz-nie je postarzały, wskutek niecałkowitego wyzerowania tych ziarn kwarcu przed ich plejstoceńską depozycją (3).

Na-leży sądzić, że włączenie tych samych ziarn kwarcu w masę lądolodu może, w wyniku panującego tam ciśnienia, tarcia i wzajemnego rozkruszania tych ziarn, prowadzić do ich wyzerowania (8) i tym samym wiek TL datowanych osadów glacigenicznych może być równy czasowi akumulacji tych osadów.

LITERATURA

l. C h l e b o w s k i R., L i n d n e r L. - Wpływ

pod-łoża na skład minerałów ciężkich gliny zwałowej zlodo-wacenia Odry na Wyżynie Małopolskiej. Prz. Geol. 1986 nr 11.

2. L i n d n e r L. - Stratygrafia plejstocenu i paleogeo-morfologia północno-zachodniego obrzeżenia Gór Świę­ tokrzyskich. Stud. Geol. Pol. 1971 vol. 35.

3. L i n d ner L., F e d o r o w i c z S., O l s z ak I.J. -Nowe oznaczenia wieku TL (metodą gdańską)

plejsto-ceńskich osadów podglinowych północnej części Polski

Środkowej. Prz. Geol. 1987 nr 12.

4. L i n d n e r L., M a r u s z c z a k H., W oj t a n o-w i c z J. - Zasięgi i chronologia starszych nasunięć

staqialnych lądolodu środkowopolskiego (Saalian) mię­

dzy górną Wartą i Bugiem. Ibidem 1985 nr 2.

5. L i n d ner L., Rus z czyńska-S z e n aj c h

H. - Rozwady - Osady lodowcowe zlodowacenia

środkowopolskiego i ich związek z podłożem. Przew. Symp. Teren. "Czwartorzęd zachodniej części regionu

świętokrzyskiego". Wyd. Geol. 1977.

6. Lindner L., Ruszczyńska-Szenajch

H. - Zagadnienie genetycznego zróżnicowania glin

zwałowych i osadów pokrewnych. Prz. Geol. 1977 nr 8-9.

7. L i n d ner L., Rus z czyńska-S z e n aj c h H. - Changing conditions of glacial erosion and deposi-tion reflected by differentiadeposi-tion of glacial deposits at Rozwady (Świętokrźyskie Mts). Moraines and Varves (Ed. Ch. Schliichter). A.A. Balkerna Rotterdam 1979. 9. M o r o z o v G. V., S h e l k o p l y a s V. N. - TL qualities of quartz frorn glacial deposits and the possibi-lities for the detennination of geological age of glacial and limnological formations. Abstracts of a Seminar

on Field and Laberatory Methods of Research in to

Glacial Sediments. Tallin 1980.

(3)

SUMMARY

The known in literature (l, 2, 5-7), section of glacigenic sediments of the Odra Glaciation at Rozwady near Opocz-no (Figs. l - 3) was exemplified to indicate that TL age (Table) of individual genetic horizons o[ these sediments i.e. Iodgement till ( > 206 ka and 265

±

39 ka), melt-out till (235

±

38 ka) and ablation till (267

±

34 ka) supports their synchronism and reference to the maximum extent of this glaciation in Central Poland (4). In spite of considerable admixture of local material (mainly quartz) from underly-ing Liassic sandstones, the received TL data proved that TL age of glacial sediments can be considered for valuable if compared with datings of other Pleistocene sediments by the same method. Such conclusion is due to obliteration of glacially-transported material in result of its crushing under pressure o[ the ice sheet (8).

Translated by authors

PE31-0ME

Ha npiAMepe oniAcaHHOro s mtTepaType (1, 2, 5-7) pa3pe3a ne,D,HIAKOBbiX oca,a,KOB one,D,eHeHIAR O,a,epa B P03-Ba,a,ax oKono Ono4Ha (plAc. 1-3) Bb1Ka3~Ho, 4TO Tn so3pacT (Ta6n.) OT,D,eJlbHbiX reHeTIA4eCKIAX rOp1A30HTOB 3TIAX OCa,D,-KOB: lodgement till ( > 206 ka lA 265 ±39 ka), melt-aut till

(235 ±38 ka) lA ablation till (267 ±34 ka) nO,D,TBep>t<,a,aeT IAX O,D,IAHaKOBbli::1 B03paCT, a TaK>Ke CBR3b C MaKCIAMaJlbHbiM pa3BIATIAeM 3TOrO OJle,D,eHeHIAR B l..leHTpa11bH0.::1 nonbwe

(4). ,lJ.oKa3aHO TaK>Ke, 4TO MIAMO 3Ha41ATeJlbH0.::1 npiAMeCIA MeCTHOrO MaTepiAaJla (rnaBHbiM o6pa30M KBap~a) npOIACXO,D,

-R~ero IA3 HIA>Ke Jle>Ka~IAX JliAaCOBbiX nec4aHIAKOB, ,D,aTbl nony4eHHble Tn MeTO,D,OM ,D,JlR ne,D,HIAKOBbiX oca,D,KOB MO>K

-HO C41ATaTb TaK >Ke, KaK pe3yJlbTaTbl ,D,aTIApOBaHIAR 3TIAM Me-TO,D,OM ,a,pyriAX nJleiACTO~eHOBbiX OCa,D,KOB, IA3-3a RBJleHIAR 3aHyneHIAR 3Toro MaTepiAana B pe3ynbTaTe ero pa3KpyweHIAR no,a, BJliARHIAeM ,a,aBneHIAR B Macce ne,D,HIAKa (8).

~

PRAWNE

i

ORGANIZACYJNE

STEFAN KOZŁOWSKI

Państwowy Instytut Geologiczny

ZAŁOŻENIA

DO NOWE

LI

ZAC

J

I P

R

AW A GEOLOG

I

CZNEGO

W 1988 r. prowadzono w ramach CPBP 04.10.04 prace

związane z nowelizacją "prawa geologicznego". Wobec tego, że rozesłany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych projekt nowego prawa dotyczył

tylko niewielkich zmian w stosunku do obowiązującego

od i960 r., zaistniała potrzeba określenia podstawowych

spraw, jakie powinny być rozstrzygnięte w nowym prawie. Prezentowany tu materiał przedstawiono na seminarium Polskiego Towarzystwa Geologicznego w dniu 28 VI 1988 r. w Krakowie. Na podstawie ~ego referatu sformułowano

oficjalne stanowisko PTG*, domagające się nowego, kom-pleksowego ujęcia "prawa geologicznego".

CELE I ZADANIA

NOWEGO "PRAWA GEOLOGICZNEGO'' Ustawa o prawie geologicznym powstała w latach

pięćdziesiątych - formalnie została przyjęta 16 XI 1960 r. Tworzona była w zupełnie odmiennych warunkach

spo-łeczno-gospodarczych. Głównym celem powstającego

"pra-wa geologicznego" było skodyfikowanie działań

zmierza-jących do udokumentowania jak największej ilości zaso -bów surowców mineralnych niezbędnych dla odbudowy kraju.

Kodyfikowane wtedy "prawo geologiczne" stawiało

sobie na cel dwa główne problemy: organizację państwowej

służby geologicznej oraz dokumentowanie nowych, wielkich

*

Zamieszczamy je na str. 145

142

UKD [55: 34].002.23: 502.7

złóż surowców mineralnych. Z tego też względu w "prawie

geologicznym" z 1960 r. nie znalazły się takie zagadnienia, jak:

ochrona złóż,

ochrona środowiska przyrodniczego, wyczerpywanie się zasobów.

"Prawo geologiczne" dotyczyło jedynie geologii złożo­

wej. Nie formułowało postaw i etyki geologów, zwalniając

ich z problemów odpowiedzialności za swoje działanie.

Wyrosło ono z założeń surowcowego wariantu rozwoju kraju, który zakładał potrzebę możliwie największego rozwoju przemysłu wydobywczo-przetwórczego. Odegrało niewątpliwie dużą rolę w zorganizowaniu państwowej służ­ by geologicznej. Jej działalność doprowadziła do wielkich

odkryć złóż siarki, miedzi, węgli kamiennych i innych

surowców, które miały decydujące znaczenie w ukierunko-waniu naszej gospodarki i handlu zagranicznego.

Z biegiem lat zaczęły jednak narastać zjawiska negatyw-ne. "Prawo geologiczne" przez swą zbyt dużą szczegóło­

wość i formalizm doprowadziło do ogromnego zrutynizo-wania procesu poszukizrutynizo-wania i dokumentozrutynizo-wania złóż.

Spowodowało to hamowanie procesu stopniowej ewolucji

i doskonalenia prac badawczych. Z tego względu coraz

częściej ukazują się publikacje domagające się daleko idących

zmian ducha i treści "prawa geologicznego".

"Prawo geologiczne" tworzone w latach osiemdziesią­

tych dotyczy zupełnie odmiennej sytuacji gospodarczej kraju. Zgodnie z założeniami Planu przestrzennego za-gospodarowanie kraju do 2000 r., opracowanego przez

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wydaje się, że w ten sposób państwo zachęcało przedsiębiorstwa do systematycznego regulowania zobowiązań względem Skarbu Państwa, co skutkowało tym, że urzędnicy

The goal is to design a discrete recursive Gaussian filter that requires a minimum number of multiplications. The Gaussian transfer function is real and even.. To

To determine whether changes in car-following behaviour or lane changes are the main factor reducing the capacity of the fast lane(s) at sags..

Tenemos el gran placer de entregarles el cuarto tomo del anuario “Arte de Amé- rica Latina”, publicado por la Editorial Adam Marszałek y coordinado cientí- ficamente por

Spróbujemy także porównać pojęcie modelu zaproponowane przez Świdzińskiego z nie­ którymi opisami pojęcia modelu proponowanymi przez współczesną logikę i

Wzrost roli sektora usług nowo- czesnych w kraju i na Mazowszu przedstawiono na podstawie analizy liczby działających przedsiębiorstw oraz centrów usług biznesowych, których

[r]

[r]

Przepis ten ma o tyle istotne znaczenie z punktu widzenia omawianej tematyki, że wyłącza możliwość ponoszenia przez pracownika (w tym także urzędnika) odpowiedzialności wobec

Celem niniejszego artykuáu jest przedstawienie przeglądu aktualnych zagroĪeĔ w cyberĞwiecie, jak rów- nieĪ pokazanie ewentualnych strat ekonomicznych spowodowanych przez ataki DDoS

Nawrocki, Rzeczpospolita styropienna, Warszawa 1999, Wydawnictwo Książkowe IBIS, s.. Słowacki, Ksiądz Marek,

Wyniki oznaczeń 'wieku izotopowego skał norytowo-anortozytowej intruzji suwalskiej mieszczą się w granicach 134s..-1447 mln lat (tab. Wiek izochronowy uzyskany na

dług badań T. Marcinkiewicz obejmuje wyższą część liasu dolnego - synemur i lias środkowy. Zazębianie się zasięgu obydwu tych megaspor- jest według opinii tej

Wydaje się, jak to już wspomniano, że może brakowa, cechsztynu w północnej części ,bloku K'ołobrzegu. Nie jest więc jasne czy obszar zredukowanego

krystald.ezny.ch i wapiem pelityoznych z częstymi przewarSbwiietnli:a1nU ilas- tymi. N.apewnydh odcinka,ch zaznacza \Się tekstura ,gruzłow:o-falista. Z: a'barwieriie

tzw. taa'as wydmowy, i prawdopod.obruie :m8JCZIlie rMJhd się od niej wiekiem. Seria tych osadów zastoiskowych jest Odbiciem pierwszych faz zlodowa- ' cenia bałtyckiego,

W tych odsłonięciach w ystępują gliny zwałowe zlodowacenia krakowskiego oraz dwu stadia- łów zlodowacenia środkowo-polskiego: Radomki i W arty.. MATERIAŁ I METODY

Ważnym wydaje się także podkreślenie, że postawa nau- czycieli wobec dzieci niepełnosprawnych jest w opinii badanych uczniów pełnosprawnych (85%) inna aniżeli w stosunku do

Interesujące jest także zakończenie ni- niejszego tomu, dzięki któremu poznajemy Profesora zarówno jako człowieka żywo zainteresowanego ochroną tożsamości miast historycznych

przestrzeni publicznej w osi Alei Róż i Placu Centralnego w Nowej Hucie, Organizator Konkursu: Gmina Miejska Kraków, Kraków 2011.. 39 Aleja Róż – Plac Centralny [mul media], h

R ola religii chrześcijańskiej w kształtowaniu się zjednoczonej Europy i tożsamości europejskiej jest przedmiotem licznych badań, doczeka- ła się wielu komentarzy, bogata

Metoda ta — nazwana metod¹ pokryæ wielo- krotnych (Karnkowski &amp; Ozimkowski, 1998) — pozwala klasyfikowaæ lineamenty wed³ug stopnia ich czytelnoœci (procent

Już samo opracowanie strategii dotyczącej turystyki wskazuje, że władze lokalne widzą w sektorze turystycznym istotne narzędzie swojego dalszego rozwoju, a w perspektywie