• Nie Znaleziono Wyników

View of Krytyczne myślenie przede wszystkim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Krytyczne myślenie przede wszystkim"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

EWA CZERNIAWSKA1

KRYTYCZNE MYLENIE

PRZEDE WSZYSTKIM

Bardzo trudno jest polemizowa z tezami prof. Brzeziskiego, raczej naley podzikowa mu za odwag jasnego i precyzyjnego wyraenia licznych niepo-kojów formułowanych po cichu przez cz rodowiska psychologów. Pozwa-lam sobie włczy si do dyskusji z kilku powodów. Po pierwsze, jestem aktual-nie dziekanem Wydziału Psychologii UW, wydziału, który zawsze miał ambicje bycia wiodc placówk nauczania psychologii. Po drugie, przez wiele lat uczestniczyłam w pracach sdu koleeskiego Polskiego Towarzystwa Psycho-logicznego, najwikszego stowarzyszenia grupujcego psychologów w Polsce. Po trzecie, z racji zainteresowa naukowych psychologi pamici, uczenia si i nauczania, mam poczucie, e sporo wiem na temat mechanizmów tych proce-sów. W swoim tekcie ogranicz si do trzech zagadnie szczegółowych. Pierw-sze dotyczy sposobów nauczania w odniesieniu do tzw. pseudoteorii. Drugie wie si z popularyzacj rónych sposobów „usprawniania” pamici i uczenia si, pozbawionych podstaw naukowych. Trzeci odnosi si do uczenia si przez całe ycie. A wtkiem, który spaja wszystkie trzy zagadnienia, jest konieczno kształcenia krytycznego mylenia.

JAK SOBIE RADZI

Z PSEUDOTEORIAMI W NAUCZANIU?

Jeden z wanych dylematów poruszanych przez prof. Brzeziskiego dotyczy sposobu nauczania etyki zawodu. Modelowo mona wyróni dwie cieki:

PROF. DR HAB. EWA CZERNIAWSKA, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa; e-mail: czern@engram.psych.uw.edu.pl

(2)

on-line i off-line, czyli nauczanie etyki przy okazji nauczania innych

umiejt-noci lub przekazywania wiedzy oraz nauczanie etyki jako takiej. Dane na temat efektywnoci nauczania rónych umiejtnoci nie pozostawiaj wtpliwoci: lepsza jest pierwsza droga, gdy daje wiksze prawdopodobiestwo transferu na-bytych umiejtnoci na inne sytuacje. A przecie włanie o to chodzi, aby absol-went studiów psychologicznych potrafił wykorzystywa wraliwo etyczn poza sytuacjami akademickimi, w swojej pracy zawodowej, jaka by ona była... Ta prawidłowo odnosi si równie do wiedzy naukowej na temat pseudoteorii. W tym przypadku prezentuj zatem pogld nieco odmienny od reprezentowa-nego przez prof. Brzeziskiego, którego oburza ich ewentualna obecno w sy-labusach. Mianowicie uwaam, e naszym obowizkiem jest włczanie do pro-gramów nauczania na studiach psychologicznych take metod niesprawdzonych naukowo. Nie wolno nam chowa głowy w piasek i udawa, e takich propozycji nie ma, ale musimy analizowa je wspólnie ze studentami, doprowadzajc do uwiadomienia, e nie maj one podstaw naukowych i mog by szkodliwe. Zgodnie ze współczesnymi pogldami na temat uczenia si i nauczania, te ostat-nie ostat-nie polegaj na przekładaniu wiedzy z podrcznika czy umysłu nauczyciela do umysłu ucznia (studenta), ale na tym, e to sam uczcy si konstruuje wiedz w swoim umyle na podstawie dostarczanych mu danych. Jeeli wic wiemy, e okrelona „teoria” nie ma uzasadnienia naukowego, samo powiedzenie o tym studentom nie sprawi, e przyjm nasz punkt widzenia. Nawet ukazanie danych podwaajcych tak „teori” nie wystarczy. Konieczne jest prowadzenie wspól-nej krytyczwspól-nej dyskusji, pokazanie metod analiz danych, które pozwol na uwiadomienie sobie przez uczcych si, e dany pogld naley do pseudonauki. Jest to tym waniejsze, e takie „teorie” s na ogół atrakcyjne, łatwe do „zrozu-mienia”, odwołuj si do fragmentarycznej wiedzy potocznej funkcjonujcej w społeczestwie. Zatem ich wytrzebienie nie musi by łatwe, a na pewno nie zajdzie jednorazowo, poprzez przekazanie wiedzy deklaratywnej.

Za naszymi plecami musi wisie napis „Krytyczne mylenie, głupcze!” (wzorem słynnego „Gospodarka, głupcze!”). Tylko w taki sposób damy naszym studentom moliwo efektywnego stawania wobec kolejnych, „niezawodnych”, „wspaniałych”, „cudownych” recept, które bez wtpienia bd si pojawia w przyszłoci. Nie jest to zadanie łatwe, gdy nauczanie krytycznego mylenia zawsze jest trudne, ale musimy mu podoła. I musimy take sami by pokorni, pamitajc na przykład o historii medycyny, która nierzadko po wielu latach (wiekach) wykazywała, e niektóre „gusła i zabobony” wywodzce si z medy-cyny ludowej, znajduj naukowe uzasadnienie. Czasami nauka bardzo pó!no potwierdza mdro ludow, i to w sposób nieoczekiwany dla naukowców.

(3)

I jeszcze jedna uwaga: krytyczne mylenie znacznie łatwiej jest rozwija w bez-porednim kontakcie, w dyskusji grupowej, w trakcie seminariów czy wicze. Masowo studiów psychologicznych bez wtpienia utrudnia, o ile nie uniemo-liwia, skuteczn realizacj tego zadania.

PAMI" I UCZENIE SI" – LEKKIE, ŁATWE I PRZYJEMNE?

Profesor Brzeziski zwraca uwag na konsekwencje nauczania pewnych tre-ci dla przyszłej praktyki zawodowej, głównie w zakresie psychoterapii. Rze-czywicie mog by gro!ne dla klientów rónorodne praktyki, które nie uzyskały wsparcia empirycznego za pomoc rzetelnych bada naukowych. Z racji swojej specjalizacji odnios si do innych, bardzo popularnych zastosowa pseudopsy-chologii w yciu. Dotycz one usprawniania funkcjonowania poznawczego, w tym pamiciowego. Liczne publikacje „popularno-naukowe” i kursy oraz szkolenia obiecuj doskonało w zakresie funkcjonowania poznawczego dziki nowym, dotd nieznanym metodom. Wnikliwa analiza ukazuje, e albo s to me-tody bardzo dobrze znane i zweryfikowane, czyli mydlenie oczu jest w miar niegro!ne, albo te s to metody nie majce nic wspólnego z nauk. Jak bowiem inaczej okreli stwierdzenie, e uzyskamy doskonał pami poprzez wpatry-wanie si w runy celtyckie, ogldanie siebie codziennie rano nago w lustrze, picie duej iloci wody przed uczeniem si, słuchanie odpowiednich utworów muzycznych (tzw. efekt Mozarta)? Litociwie przemilczam nazwiska autorów takich zalece, którzy nie s psychologami, ale nabyli oni przekonania, e na psychologii si znaj. Podane powyej przykłady działa majcych usprawni pami s w miar niegro!ne, a niekiedy wrcz zabawne. Przyjrzyjmy si „piciu wody”. Niektórzy zalecaj, aby przed rozpoczciem uczenia si napi si wody i uzasadniaj to mdroci ludow, która wskazuje, e w trakcie intensywnej pracy naukowej „mózg (głowa) paruje”, trzeba zatem zadba o to, by zawczasu uzupełni parujc wod. Oczywicie nie zniechcam do picia wody, ma to swoje zalety, ale całkiem inne. Znajomo fizjologii wskazuje przy tym, e wiksze iloci wody nie wznosz si w naszym organizmie do głowy, tylko po-daj w całkiem innym kierunku. Podanej powyej mdroci ludowej naley przeciwstawi inn, bardzo dobrze znan, która mówi o robieniu wody z mó-zgu… Inny przykład z tego zakresu dotyczy tzw. efektu Mozarta. Szczegółowe analizy i zestawienie dostpnych danych empirycznych wskazuj, e słuchanie muzyki Mozarta moe na krótki czas lekko ponie osignicia w niektórych

(4)

rodzajach zada poznawczych, typu czasowo-przestrzennego. Dotd nie ma jed-nak dobrego i powszechnie przyjmowanego wyjanienia teoretycznego tego zja-wiska. Równoczenie przypomn, e pierwsze wyniki bada na ten temat zostały opublikowane w Nature, co wyra!nie „nobilituje” odkrycie. Od tego czasu na-stpiła inflacja publikacji, tak naukowych, jak i popularnych, które albo ukazuj słabo podstaw efektu Mozarta, albo te przypisuj mu znaczenie i zasig, któ-rego na pewno nie ma. Czy powinnimy przemilcza efekt Mozarta, mówic o u-sprawnianiu funkcjonowania poznawczego? Uwaam, e naszym obowizkiem jest dogłbna i krytyczna, wspólna ze studentami analiza dostpnych danych na ten temat i zbudowanie przez nich odpowiedniej wiedzy w ich własnych umy-słach. Naley take dawa odpór pogldom, e uczenie si dziki „nowym, no-watorskim, dotd nieznanym” metodom moe przebiega bez wysiłku po-znawczego i by bardziej skuteczne od „złego”, tradycyjnego uczenia si, któ-rego istot jest pogłbione przetwarzanie danych.

Bardziej niepokojce wydaje si to, e udało si przekona szersze grono do niektórych innych pomysłów, jak na przykład do tzw. kinezjologii edukacyjnej, nie majcej adnych podstaw naukowych, a któr zaleca si wszystkim, nawet jako sposób na wspomaganie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kil-kudniowe szkolenie ma sprawi, e uczestnicy bd potrafili diagnozowa (!) i poddawa terapii (!) właciwie wszystkich. Z przeraeniem dowiedziałam si, e ze rodków unijnych wyszkolono kilkanacie tysicy osób w województwie mazowieckim w tej wtpliwej metodzie. Oficjalne finansowanie programów daje poczucie, e maj one uzasadnienie naukowe i s sankcjonowane. Wróc do wczeniej sformułowanej myli: naszym obowizkiem jest mówienie o takich metodach i wspólne ze studentami obnaanie tego, e nie maj one rzetelnego empirycznego uzasadnienia.

Podsumowujc, mamy wiele pracy do wykonania, ale najwaniejsze jest rozwijanie krytycyzmu mylenia absolwentów studiów psychologicznych, tak by potrafili rozpozna to, co ma uzasadnienie naukowe i umieli przekona do swo-ich racji innych.

UCZENIE SI" BEZ KO#CA

Postulat uczenia si przez całe ycie od dawna wchodzi do kanonu prawd bezdyskusyjnych. Kady, nie tylko psycholog, zgadza si, e nauka i technologia zmieniaj si w bardzo szybkim tempie, tempie niespotykanym dotd w dziejach ludzkoci. Std podkrelanie koniecznoci stałego uczenia si, podnoszenia

(5)

włas-nych kwalifikacji, uzupełniania wiedza. Dotyczy to take czynwłas-nych zawodowo psychologów. O ile jednak na poziomie ogólnym wszyscy popieraj postulat uczenia si przez całe ycie, o tyle w odniesieniu do własnej sytuacji bywa to trudniejsze. „Skoro przez x lat stosowałam okrelon metod i była ona sku-teczna, to nie ma potrzeby, abym szukała nowej” – myl niektórzy, a nawet mówi głono, choby w trakcie rozpraw przed Sdem Koleeskim PTP. Wyra-aj przez to przekonanie, e fakt ukoczenia magisterskich studiów psycholo-gicznych wystarcza (powinien wystarcza) na cał drog zawodow. Tak nie jest, gdy take wiedza psychologiczna stale si zmienia i wzbogaca, a wypra-cowane nawyki zawodowe czsto bardziej przeszkadzaj, ni pomagaj. W roz-wizaniu tego problemu take podstawowa jest rola krytycznego mylenia, wy-noszonego ze studiów, oraz systemu wymuszajcego na aktywnych zawodowo psychologach cigłe dokształcanie. Rol orodków akademickich jest za dostar-czanie moliwoci dokształcania w najlepszym wydaniu. W odniesieniu do psy-chologów praktyków mam przede wszystkim na myli studia podyplomowe, ale take konsultacje czy szkolenia certyfikowane przez organizacje zawodowe. W przypadku nauczycieli akademickich wana jest stała ocena pracy nie tylko naukowej, ale i dydaktycznej, m.in. za pomoc ankiet studenckich oraz przy oka-zji oceny okresowej w postaci analizy sylabusów zaj pod ktem ich aktual-noci oraz zgodaktual-noci z prac badawcz i profilem publikacji danego nauczyciela. Dua odpowiedzialno spoczywa w tym wzgldzie na kierownikach katedr/ za-kładów (bezporednich przełoonych), dziekanach/ dyrektorach (odpowiedzial-nych za jako nauczania) oraz komisjach do spraw oceny. Wszyscy oni musz mie przekonanie co do wanoci dydaktyki oraz gotowo do bezstronnoci w wyraaniu ocen.

Panuje powszechne przekonanie, e na medycynie, psychologii i wychowy-waniu dzieci znaj si wszyscy; w potocznym mniemaniu psychologiem jest po czci właciwie kady. Takie mylenie niesie ze sob powane ryzyko, czego dowody łatwo znale!, choby przegldajc oferty szkoleniowe, skierowane „do wszystkich”, w których to ofertach wiedza i umiejtnoci psychologiczne zaj-muj poczytne miejsce, a niekiedy zajcia oferowane s przez osoby, które – w rozumieniu ustawy o zawodzie psychologa – na pewno psychologami nie s.

Jaka jest wic moja odpowied! na tytułowe pytanie tekstu prof. Brzeziskie-go? Krótka i prosta: społeczestwo potrzebuje psychologii i psychologów, którzy umiej i chc stosowa krytyczne mylenie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozpoznanie przesłanek oraz barier współdziałania w sieci innowaq'i wydaje się mieć znacznie, jako że ten specyficzny typ sieci mię­ dzyorganizacyjnych odgrywa

Student zobowiązuje się do postępowania zgodnie z treścią Ślubowania Studenta SGK oraz do przestrzegania postanowień Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów w Uczelni

Tak długo, jak liczba nie jest jednocyfrowa (jest większa niż 9), wyliczamy iloczyn cyfr liczby, który to iloczyn za każdym razem ponownie staje się liczbą, której iloczyn dalej

środowisku, gdzie ciągle mi się przypomina, że nie jestem dostatecznie sprawny i że trzeba mnie naprawić.. Nie mogę próbować nowych zachowań, gdyż jestem narażony na

Implementations of symbolic variables defining economic situations of regions Source: own elaboration based on data provided by Local Data Bank of the Central Statistical Office

niepoprawny wyraz, mo e wł czy zegar przeciwnikowi dopiero po zdj ciu swoich płytek z planszy i zapisaniu straty przez obu graczy. W trakcie gry wł czanie zegara jest obowi

Liczne wspólne dyskusje przyczyni³y siê do lepszego zrozumienia dostêpnych wyników badañ i wnios- ków ich autorów oraz sformu³owania w³asnych hipotez na temat

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku stwierdziło, że decyzja burmistrza Ciechocinka z 2 maja 2016 roku ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla

rzędzia poznawania), zrozumieć go (porównywać, walczyć ze zwątpieniem, uczyć się pewności), nauczyć się myśleć (dążyć do samodzielności w myśleniu, poznawaniu

W niektórych krajach czas przydatności wyrobu do stosowania może być krótszy, co podyktowane jest przez lokalne przepisy. Powyżej podany jest minimalny czas przydatności wyrobu

rodne formy kultury lokalnej, a kraje Trzeciego Świata stają się obiektem nowej formy imperializmu - ekspansji środków masowego przekazu (Giddens

[45] Wang Y., Qin Y., Xie Q., Zhang Y., Hu J., Li P.: Purification and characterization of plantaricin LPL-1, a novel class IIa bacteriocin produced by Lactobacillus plantarum

Tolerancja jest logicznym następstwem przyjętego stanowiska normatywnego, jeśli to stanowisko obejmuje jedno z poniższych przekonań: (1) co najmniej dwa systemy wartości

Udowodni¢, »e odejmowanie na Z nie ma elementu neutralnego i »e nie jest

Na podstawie motywów do ustawy postępowania karnego z 1928 roku ekspertyza taka była dozwolona: „Rozumie się również, że świadectwa i opinie, wydawane przez

” Naszym podstawowym celem jest komfort chorego podczas całego procesu leczenia, skuteczność tego procesu oraz łatwość stosowania naszych rozwiązań przez personel

Przedm iotem artykułu je s t prasa lokalna ukazująca się na obsza­ rze Ziemi Rybnicko-W odzisławskiej. Zgodnie z tą klasyfikacją, przedstaw iono p o szcze­

——————— 78 Tamże, p.. resortach wydatki na rzecz ziem wschodnich, a zwrotu tych sum należy żądać od komisarza jeneralnego” 82. Tego samego dnia

Na początku tylko przypuszczamy, a w finale reportażu wiemy już na pewno, że Kapuściński nie zgadza się ze swymi rozmówcami, od­ miennie ocenia rządy cesarza Etiopii,

logistycznymi w firmach usługowych nie jest procesem autonomicznym, zasklepiają- cym się w obrębie samych procesów przepływu produktów. Tak więc czynności ko- ordynacyjne w

Jeszcze jedną cechą bardzo dobrego lektora jpjo, którą wymieniają studenci, jest serdeczny, przyjazny stosunek do uczących się języka (tak napisało 7 osób: studentka ze

Przy montażu paneli laminowanych z systemem na wodnym ogrzewaniu podłogowym oprócz normy DIN 18365 należy również uwzględnić normę EN 1264-2 („Ogrzewanie podłogowe..

Przeciwstawna zasada holizmu meto- dologicznego stwierdza, że zachowania jednostek należy wyjaśniać poprzez dedukcję ich z (a) makroskopowych praw, które mają charakter sui generis