• Nie Znaleziono Wyników

Czym jest dziś czytanie literatury? : (ankieta)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Czym jest dziś czytanie literatury? : (ankieta)"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Tomasz Różycki

Czym jest dziś czytanie literatury? :

(ankieta)

Czytanie Literatury : łódzkie studia literaturoznawcze nr 3, 505-506

(2)

505 a n k ie ta Tomasz róż ycki

1. Czym jest dziś, w zmienionej i stale zmieniającej się sytuacji kulturo-wej i komunikacyjnej, czytanie literatury?

Myślę, że gwałtowny rozwój literatury i jej roli, rozpoczynający się z po-łową XIX wieku i sięgający lat osiemdziesiątych XX wieku dobiegł końca. Czytelnictwo (mówię tu o książkach papierowych) przestało być tak atrak-cyjne, ponieważ już nie od niego zależy pozycja społeczna, wykształcenie i status materialny, oraz nie spełnia także tak wielkiej roli rozrywkowej jak to było do tej pory. W konsekwencji pisarstwo również przestało się wiązać z pozycją społeczną, statusem materialnym i prestiżem. Pisarze przestali być gwiazdorami, o ile nie zarabiają milionów. Okres złoty powszechnej alfabetyzacji mamy za sobą, trwał on zresztą krótko i zaowocował wydźwi-gnięciem literatury niezwykle wysoko, czego wynikiem (poniekąd ryn-kowym) był cały przemysł wydawniczy, targi książki, nagrody, stypendia, rynek i system zbytu, ale także osobne studia poświęcane jej na uniwersy-tetach. Inflacja w tej dziedzinie, która była prostą konsekwencją włączenia się rynku masowego w sprawy literatury, doprowadziła do kryzysu. Praw-dziwe jest stwierdzenie, że niektóre książki publikowane dziś nie są war-te życia drzewa, z którego powstał ich papier. Nie mam pojęcia, co będzie dalej, czytelnictwo nie zginie, ale literatura przestała być już przodującą ze sztuk, przestała wyznaczać duchowe tendencje epoki, przestała nawet być masową rozrywką. Jest to w pewnym sensie powrót do czasów sprzed, czy-li do czy-literatury jako pożywienia dla eczy-lit, ale ponieważ żaden powrót nie jest całkowicie możliwy, zmiana jest oczywista i w tej chwili powszechne odczucie wychowanych i przyzwyczajonych do poprzedniego stanu rzeczy jest pesymistyczne, a status niezależnego pisarza przestaje być także spo-sobem na życie. Żeby jednak móc zobaczyć dobre strony (a takie na pewno są lub się pojawią), potrzeba dystansu możliwego za jakiś, prawdopodobnie dłuższy niż nasze życie, czas.

2. Jakim przeobrażeniom /przekształceniom /modom podlega proces lektury?

Nie bardzo wiem, jak policzyć, czy czyta się mniej – teksty na ekranie kom-putera pozostają tekstami i z pewnością liczba literek przeczytanych przez statystycznego obywatela nie zmniejsza się, a pewnie nawet zwiększa. Podobnie rzecz się może mieć z liczbą przeczytanych książek-produktów – ta liczba może się nawet zwiększać. Rzecz w tym, że literatura straciła swój wysoki przedtem status przewodnika duchowego, wyzwania arty-stycznego, intelektualnej rozrywki, egzystencjalnego medykamentu dla wątpiących i cierpiących, i statystyki niekoniecznie muszą dotyczyć warto-ściowych pod tym względem pozycji.

(3)

506 to M a s z r ó ży c k i

3. Jak nowe nośniki tekstowe wpływają na sposób czytania?

Nowe media z pewnością preferują fragment i nieskomplikowany styli-stycznie tekst, który szybko trafia do czytelnika. Mają swoje ogromne za-lety – tekst dostępny może być wszędzie dzięki internetowi, każdy może zabrać w podróż pół biblioteki dzięki czytnikom. Czytnik jednak nie zastą-pi książki pazastą-pierowej — jako przedmiotu kontemplacji, refleksji, studiów, widzianego w swojej fizycznej całości i w całości dostępnego.

S u M M A R Y

Tomasz Różycki Questionnaire

Responding to the questionnaire, Tomasz Różycki talks about the condition of lit-erature and reading in the modern world.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zmiany dostrzega się w decyzjach politycznych podjętych przez niektóre pań­ stwa europejskie, rewidujące założenia swojej polityki energetycznej oraz dążące do

W przypadku think tanków zajmujących się bezpieczeństwem zaprezentowane zostaną ośrodki, których przedstawi­ ciele zostali zaproszeni do współpracy przez Biuro

Ponadto w celach, jakie postawił mias­ tu skupił się na rozwoju rynku pracy, przyciąganiu studentów i inwestorów, co choć dla strategicznego rozwoju miasta jest bardzo ważne,

W wypadku powoływania się na konkretny rozdział z pracy jednego au- tora prosimy w bibliografii podać opis całej książki, a w tekście głównym, przy odsyłaczu nawiasowym –

Niemal natychmiast po ogłoszeniu wyników wyborów, w których Andrzej Duda zo­ stał wybrany na urząd Prezydenta, w mediach pojawiły się komentarze sugerujące, iż zwycięstwo

Ich często przywoływanymi synonimami są iść pełną parą (Na finiszu będą iść pełną parą, żeby rozprowadzić lidera), iść ostro (Tak ostro szli po tych wąskich

W trudniejszej sytuacji są gminy o charakterze rolniczym, gdyż możliwości generowania przez nic nowych środków finansowych są zdecydowanie niższe... Jednak

Celem niniejszego opracowania jest zweryfikowanie zbieżności zalet przy- pisywanych młodym oraz starszym pracownikom przez pracodawców z cechami wymaganymi od osób nowo