• Nie Znaleziono Wyników

Personalizacja i uwierzytelnianie w HTTP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Personalizacja i uwierzytelnianie w HTTP"

Copied!
37
0
0

Pełen tekst

(1)

T

e

c

h

n

o

lo

g

ie

In

te

rn

e

tu

P

e

rs

o

n

a

li

z

a

c

ja

i

u

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

w

H

T

T

P

A le k s a n d e r D e n is iu k d e n i s j u k @ p j a . e d u . p l P o ls k o -J a p o ´nsk a A k a d e m ia T e c h n ik K o m p u te ro w y c h W y d z ia ł In fo rm a ty k i w G d a ´nsk u u l. B rz e g i 5 5 8 0 -0 4 5 G d a ´n s k T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 1

(2)

P

e

rs

o

n

a

li

z

a

c

ja

i

u

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

w

H

T

T

P

N a jn o w s z a w e rs ja te g o d o k u m e n tu d o s t˛e p n a je s t p o d a d re s e m h t t p : / / u s e r s . p j a . e d u . p l / ~ d e n i s j u k / T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 2

(3)

P

e

rs

o

n

a

li

z

a

c

ja

tr a k to w a ´c ˙z˛ad a n ia n ie a n o n im o w o z in d y w id u a liz o w a n e p o w it a n ia u k ie ru n ko w a n e re ko m e n d a c je p rz e c h o w y w a n ie d a n y c h u ˙zy tk o w n ik a ´sl e d z e n ie s e s ji u ˙zy tk o w n ik a T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 3

(4)

M

e

to

d

y

p

e

rs

o

n

a

li

z

a

c

ji

w y ko rz y s ta n ie n a g łó w k ó w H T T P g ru b e a d re s y U R L (f a t U R L s ) c ia s te c z k a (c o o k ie s ) m e c h a n iz m „l o g o w a n ia ” u ˙zy tk o w n ik ó w p o ł ˛ac z o n y z u w ie rz y te ln ia n ie m T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 4

(5)

P

e

rs

o

n

a

li

z

a

c

ja

.

N

a

g

łó

w

k

i

H

T

T

P

F r o m a d re s e -m a il u ˙zytk o w n ik a U s e r -A g e n t id e n ty fi k a c ja k lie n ta H T T P R e f e r e r a d re s U R L s tr o n y z k tó re j u ˙zy tk o w n ik tr a fi ł n a b ie ˙z ˛ac y z a s ó b C l i e n t -I P n u m e r IP ko m p u te ra k lie n ta o g ra n ic z o n e m o ˙zliw o ´sci p e rs o n a liz a c ji; z u p e łn ie n ie n a d a je s i˛e d o u w ie rz y te ln ia n ia P a n o p ti c lic k T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 5

(6)

M

e

to

d

y

p

e

rs

o

n

a

li

z

a

c

ji

.

G

ru

b

e

a

d

re

s

y

p rz y p o ł ˛ac z e n iu k lie n t o tr z y m u je u n ik a to w y id , k tó ry s ta je s i˛e c z ˛e ´sc i ˛a a d re s u w y g l ˛ad (s e rw is y s k ra c a j ˛ac e ) z a w ie ra d a n e ko n k re tn y c h u ˙zy tk o w n ik ó w : p ro b le m y z b u fo ro w a n ie m i ro z p o w s z e c h n ie n ie m z w i˛e k s z o n e o b c i ˛a ˙zen ie s e rw e ra n ie tr w a ło ´s ´c T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 6

(7)

M

e

to

d

y

p

e

rs

o

n

a

li

z

a

c

ji

.

C

is

te

c

z

k

a

(C

o

o

k

ie

s

)

C ia s te c z k a n ie s ˛a c z ˛e ´sci ˛a d e fi n ic ji p ro to ko łu H T T P /1 .1 Is tn ie j ˛a d w a s ta n d a rd y c ia s te c z e k o ry g in a ln y, z d e fi n io w a n y p rz e z fi rm ˛e N e ts c a p e : “P e rs is te n t C lie n t S ta te : H T T P C o o k ie s ” (W e rs ja 0 , C o o k ie s V e rs io n 0 ) R F C 2 1 0 9 o ra z R F C 2 9 6 5 “H T T P S ta te M a n a g e m e n t M e c h a n is m ” (W e rs ja 1 , C o o k ie s V e rs io n 1 ) T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 7 /3

(8)

M

e

to

d

y

p

e

rs

o

n

a

li

z

a

c

ji

.

C

is

te

c

z

k

a

(C

o

o

k

ie

s

)

s e s y jn e tr w a łe d e m o : H E A D / H T T P / 1 . 1 H o s t : w w w . a l l e g r o . p l T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 8 /3

(9)

N

a

g

łó

w

k

i

C

o

o

k

ie

s

N a g łó w k i: S e t -C o o k i e (s e rw e r) C o o k i e (k lie n t) T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 9

(10)

S

e

t

-C

o

o

k

i

e

S e t -C o o k i e : n a m e = v [ ; e x p i r e s = d t ] [ ; p a t h = p t ] [ ; d o m a i n = d m ] [ ; s e c u r e ] n a m e je s t d o w o ln ˛a n a z w ˛a c ia s te c z k a u s ta la n ˛a p rz e z s e rw e r, v o k re ´sla je g o w a rt o ´s ´c n a m e = v je s t je d y n y m w y m a g a n y m e le m e n te m c ia s te c z k a p rz y k ła d : S e t -C o o k i e : u s e r = O l e k T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 1 0

(11)

e

x

p

i

r

e

s

=

d

t

d a ta w a ˙zno ´sci c ia s te c z k a fo rm a t W e e k d a y , D D -M o n -Y Y H H : M M : S S G M T p rz y k ła d : W e d n e s d a y , 2 4 -F e b -0 9 1 2 : 2 5 : 0 0 G M T g d y u p ły n ie „d a ta w a ˙zn o ´sc i” c ia s te c z k a , n ie b ˛e d z ie ju ˙z o n o a n i p rz e c h o w y w a n e d łu ˙ze j p rz e z k lie n ta , a n i p rz e s y ła n e je ´sl i s e rw e r n ie p rz e s ła ł a tr y b u tu e x p i r e s , to o z n a c z a to , ˙ze c ia s te c z ko je s t ty p u s e s y jn e g o T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 1 1

(12)

p

a

t

h

=

p

t

w a rt o ´s ´cp t a tr y b u tu p a t h p o z w a la o k re ´sli´c p re fi k s ´scie ˙zk i d o z a s o b ó w d o k tó ry c h c ia s te c z ko m a s i˛e o d n o s i´c p rz y k ła d : p a t h = / i m / i m o z n a c z a , ˙ze c ia s te c z ko o d n o s i s i˛e n p . d o / i m a g e s ja k i d o / i m / c a p t u r e . p n g / o z n a c z a , ˙ze c ia s te c z ko o d n o s i s i˛e d o w s z y s tk ic h z a s o b ó w n a s e rw e rz e T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 1 2

(13)

d

o

m

a

i

n

=

d

m

w a rt o ´s ´cd m a tr y b u tu d o m a i n o k re ´sla d o m e n ˛e , k tó re j d o ty c z y c ia s te c z ko w a rt o ´s ´c c ia s te c z k a m o ˙zn a w y s y ła ´c w y ł ˛ac z n ie d o m a s z y n d o n ie j n a le ˙z ˛ac y c h p rz y k ła d : d o m a i n = x y z . e d u . p l w y ł ˛ac z n ie s e rw e r z n a jd u j ˛ac y s i˛e w d a n e j d o m e n ie m o ˙ze w y s y ła ´c c ia s te c z ko z a tr y b u te m o d w o łu j ˛ac y m s i˛e d o n ie j je ´sli s e rw e r n ie p rz e s ła ł w a rt o ´sci a tr y b u tu d o m a i n , k lie n t p rz y jm u je , ˙ze je s t o n a ró w n a n a z w ie s e rw e ra T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 1 3

(14)

s

e

c

u

r

e

a tr y b u t s e c u r e o z n a c z a , ˙ze c ia s te c z ko m o ˙zna p rz e s y ła ´cje d y n ie p rz e z b e z p ie c z n e p o ł ˛ac z e n ie H T T P S T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 1 4

(15)

C

o

o

k

i

e

N a g łó w e k ˙z˛ad a n ia C o o k i e s łu ˙zy d o p rz e s y ła n ia d o s e rw e ra w s z y s tk ic h n ie p rz e te rm in o w a n y c h c ia s te c z e k , k tó re p a s u j ˛a d o fi lt ra : u ˙zy w a n e j ´sc ie ˙zk i d o z a s o b u , n a z w y s e rw e ra , o ra z s to s o w a n e j m e to d y p rz e s y ła n ia (H T T P /H T T P S ) W a rt o ´s ´cn a g łó w k a C o o k i e s ta n o w i (r o z d z ie lo n a ´sr e d n ik a m i) lis ta w s z y s tk ic h c ia s te c z e k s p e łn ia j ˛ac y c h p o w y ˙zsz e w y m a g a n ia i z n a jd u j ˛ac y c h s i˛e w s ta n ie p o s ia d a n ia k lie n ta C o o k i e : u s e r = O l e k ; l a s t -v i s i t = 2 0 1 3 0 5 2 3 T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 1 5

(16)

C

o

o

k

ie

s

V

e

rs

io

n

1

k a ˙zde c ia s te c z ko m o ˙ze p o s ia d a ´co p is fu n k c jo n a ln o ´sci m o ˙zl iw o ´s ´cu s u n i˛e c ia d o w o ln e g o c ia s te c z k a p rz y z a m y k a n iu a p lik a c ji k lie n ta (n a g łó w e k D i s c a r d ) te rm in w a ˙zno ´sci w y ra ˙zan y re la ty w n ie (w s e k u n d a c h ) — n o w y n a g łó w e k M a x -A g e z d o ln o ´s ´cd o fi lt ro w a n ia c ia s te c z e k ró w n ie ˙z p o p rz e z n u m e r p o rt u IP s e rw e ra d o d a tk o w e n a g łó w k i S e t -C o o k i e 2 i C o o k i e 2 n a g łó w e k C o o k i e 2 p rz e s y ła in fo rm a c je o fi lt rz e , k tó ry z o s ta ł z a s to s o w a n y d o c ia s te c z e k T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 1 6

(17)

C

ia

s

te

c

z

k

a

.

U

w

a

g

i

p ro b le m y p ra w n e p o d k ra d a n ie c ia s te c z e k < a h r e f = " # " o n c l i c k = " w i n d o w . l o c a t i o n = ' h t t p : / / x x x . c o m / ? c s = ' + e s c a p e ( d o c u m e n t . c o o k i e ) ; r e t u r n f a l s e ; " > K l i k n i j m n i e ! < / a > T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 1 7 /3 7

(18)

U

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

Z w e ry fi ko w a n ie z a d e k la ro w a n e j to ˙zsa m o ´sci o s o b y J e d n ˛a z n a jp ro s ts z y c h m e to d u w ie rz y te ln ia n ia je s t m e c h a n iz m lo g o w a n ia z w y ko rz y s ta n ie m h a s ła D w ie o fi c ja ln e m e to d y u w ie rz y te ln ia n ia H T T P (R F C 1 9 4 5 , R F C 2 6 1 6 , R F C 2 6 1 7 ): m e to d a p o d s ta w o w a /B a s ic (a n g . B a s ic A u th e n ti c a ti o n ) m e to d a s k ró tu /D ig e s t (a n g . D ig e s t A u th e n ti c a ti o n ) Z a k ła d a m y, ˙ze s e rw e r p o s ia d a (i w b e z p ie c z n y s p o s ó b p rz e c h o w u je ) d a n e u w ie rz y te ln ia j ˛ac e u ˙zy tk o w n ik ó w T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 1 8

(19)

U

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

.

Z

a

s

to

s

o

w

a

n

ie

S e rw e ry s ie c io w e w in te rn e c ie S e rw e ry s ie c io w e w in tr a n e c ie S e rw e ry p ro x y w in te rn e c ie S e rw e ry p ro x y w in tr a n e c ie T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 1 9

(20)

U

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

B

a

s

ic

L iv e h tt p h e a rd e rs h t t p s : / / i n f . u g . e d u . p l / ~ w p a w l o w s k i / l a b / T S W / H o s t : i n f . u g . e d u . p l U s e r -A g e n t : M o z i l l a / 5 . 0 ( X 1 1 ; L i n u x x 8 6 _ 6 4 ; r v : 6 0 . 0 ) A c c e p t : t e x t / h t m l , a p p l i c a t i o n / x h t m l + x m l , a p p l i c a t i o n / x m l ; q = 0 . 9 , A c c e p t -L a n g u a g e : p l , e n -U S ; q = 0 . 7 , e n ; q = 0 . 3 A c c e p t -E n c o d i n g : g z i p , d e f l a t e , b r C o o k i e : P H P S E S S I D = u 0 6 g m d q l o g 4 q i f g j n l 1 d 3 k b 4 k 6 C o n n e c t i o n : k e e p -a l i v e U p g r a d e -I n s e c u r e -R e q u e s t s : 1 T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 2 0 /3 7

(21)

U

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

B

a

s

ic

.

O

d

p

o

w

ie

d

´z

s

e

rw

e

ra

H T T P / 1 . 1 4 0 1 U n a u t h o r i z e d D a t e : M o n , 2 1 J a n 2 0 1 9 0 9 : 5 3 : 4 5 G M T S e r v e r : A p a c h e / 2 . 4 . 1 8 ( U b u n t u ) P h u s i o n _ P a s s e n g e r / 5 . 0 . 2 7 W W W -A u t h e n t i c a t e : B a s i c r e a l m = " T e c h n o l o g i e s i e c i C o n t e n t -L e n g t h : 3 8 1 K e e p -A l i v e : t i m e o u t = 5 , m a x = 9 9 C o n n e c t i o n : K e e p -A l i v e C o n t e n t -T y p e : t e x t / h t m l ; c h a r s e t = i s o -8 8 5 9 -1 T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 2 1 /3 7

(22)

U

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

B

a

s

ic

.

O

k

n

o

p

rz

e

g

l

˛ad

a

rk

i

T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 2 2 /3

(23)

U

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

B

a

s

ic

.

W

y

s

y

ła

n

ie

h

a

s

ła

G E T / ~ w i e s i e k / p j w s t k / T I N / H T T P / 1 . 1 H o s t : w w w . i p i p a n . g d a . p l U s e r -A g e n t : M o z i l l a / 5 . 0 ( X 1 1 ; U ; L i n u x i 6 8 6 ; e n -U S ; A c c e p t : t e x t / h t m l , a p p l i c a t i o n / x h t m l + x m l , a p p l i c a t i o n / x m l ; q = 0 . 9 , A c c e p t -L a n g u a g e : p l , r u ; q = 0 . 8 , e n -u s ; q = 0 . 6 , e n ; q = 0 . 4 , b e ; q = 0 . 2 A c c e p t -E n c o d i n g : g z i p , d e f l a t e A c c e p t -C h a r s e t : I S O -8 8 5 9 -1 , u t f -8 ; q = 0 . 7 , * ; q = 0 . 7 K e e p -A l i v e : 3 0 0 C o n n e c t i o n : k e e p -a l i v e A u t h o r i z a t i o n : B a s i c d G l u O l N 0 d W R u Z X Q g M T Q 4 o l e k @ m i n g u s : ~ $ b a s e 6 4 -d d G l u O l N 0 d W R u Z X Q g M T Q 4 t i n : S t u d n e t 1 4 8 o l e k @ m i n g u s : ~ $ T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 2 3 /3 7

(24)

U

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

p

o

p

ra

w

n

e

.

O

d

p

o

w

ie

d

´z

s

e

rw

e

ra

H T T P / 1 . 1 2 0 0 O K D a t e : F r i , 0 6 M a y 2 0 1 1 1 5 : 5 0 : 3 2 G M T S e r v e r : A p a c h e / 2 . 2 . 3 ( C e n t O S ) O p e n S S L / 0 . 9 . 8 o C o n t e n t -L e n g t h : 9 5 9 K e e p -A l i v e : t i m e o u t = 1 5 , m a x = 1 0 0 C o n n e c t i o n : K e e p -A l i v e C o n t e n t -T y p e : t e x t / h t m l ; c h a r s e t = U T F -8 Te c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 2 4 /3

(25)

U

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

b

a

s

ic

.

K

o

le

jn

e

z

a

p

ta

n

ia

G E T / ~ w i e s i e k / p j w s t k / T I N / T e s t E g z a m i n a c y j n y . t x t H T T P / 1 . 1 H o s t : w w w . i p i p a n . g d a . p l U s e r -A g e n t : M o z i l l a / 5 . 0 ( X 1 1 ; U ; L i n u x i 6 8 6 ; e n -U S ; A c c e p t : t e x t / h t m l , a p p l i c a t i o n / x h t m l + x m l , a p p l i c a t i o n / x m l ; q = 0 . 9 , A c c e p t -L a n g u a g e : p l , r u ; q = 0 . 8 , e n -u s ; q = 0 . 6 , e n ; q = 0 . 4 , b e ; q = 0 . 2 A c c e p t -E n c o d i n g : g z i p , d e f l a t e A c c e p t -C h a r s e t : I S O -8 8 5 9 -1 , u t f -8 ; q = 0 . 7 , * ; q = 0 . 7 K e e p -A l i v e : 3 0 0 C o n n e c t i o n : k e e p -a l i v e A u t h o r i z a t i o n : B a s i c d G l u O l N 0 d W R u Z X Q g M T Q 4 T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 2 5 /3 7

(26)

U

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

b

a

s

ic

.

U

w

a

g

i

M e to d a je s t w s p ie ra n a p rz e z w s z y s tk ie p rz e g l ˛ad a rk i Ł a tw a d o te s to w a n ia (z w y k ły te k s t) N a z w a u ˙zy tk o w n ik a i h a s ło p rz e s y ła n e s ˛a „o tw a rt y m te k s te m ” J e s t p o d a tn a n a w y k ra d a n ie h a s ła p rz e z „f a łs z y w e s e rw e ry ” (s p o o fi n g ) — n ie o fe ru je ˙za d n y c h m e c h a n iz m ó w w e ry fi k a c ji s e rw e ra M o ˙zna b e z p ie c z n ie s to s o w a ´cw p o ł ˛ac z e n iu z s z y fr o w a n ie m (S S L /T L S ) P rz e g l ˛ad a rk i tr z y m a j ˛a lo g in /h a s ło w p a m i˛e c i, b ra k m e c h a n iz m u „w y lo g o w a n ia ” u ˙zy tk o w n ik a T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 2 6 /3

(27)

U

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

D

ig

e

s

t.

˙ Z

˛ad

a

n

ie

G E T / d i r / i n d e x . h t m l H T T P / 1 . 1 H o s t : w w w . n o w h e r e . o r g T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 2 7

(28)

U

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

D

ig

e

s

t.

O

d

p

o

w

ie

d

´z

H T T P / 1 . 1 4 0 1 U n a u t h o r i z e d W W W -A u t h e n t i c a t e : D i g e s t r e a l m = " t e s t r e a l m @ h o s t . c o m " , q o p = " a u t h , a u t h -i n t " , n o n c e = " d c d 9 8 b 7 1 0 2 d d 2 f 0 e 8 b 1 1 d 0 f 6 0 0 b f b 0 c 0 9 3 " , o p a q u e = " 5 c c c 0 6 9 c 4 0 3 e b a f 9 f 0 1 7 1 e 9 5 1 7 f 4 0 e 4 1 " T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 2 8 /3

(29)

D

ig

e

s

t.

W

y

s

y

ła

n

ie

d

a

n

y

c

h

u

w

ie

rz

y

te

ln

ia

j

˛ac

y

c

h

G E T / d i r / i n d e x . h t m l H T T P / 1 . 0 H o s t : l o c a l h o s t A u t h o r i z a t i o n : D i g e s t u s e r n a m e = " M u f a s a " , r e a l m = " t e s t r e a l m @ h o s t . c o m " , n o n c e = " d c d 9 8 b 7 1 0 2 d d 2 f 0 e 8 b 1 1 d 0 f 6 0 0 b f b 0 c 0 9 3 " , u r i = " / d i r / i n d e x . h t m l " , q o p = a u t h , n c = 0 0 0 0 0 0 0 1 , c n o n c e = " 0 a 4 f 1 1 3 b " , r e s p o n s e = " 6 6 2 9 f a e 4 9 3 9 3 a 0 5 3 9 7 4 5 0 9 7 8 5 0 7 c 4 e f 1 " , o p a q u e = " 5 c c c 0 6 9 c 4 0 3 e b a f 9 f 0 1 7 1 e 9 5 1 7 f 4 0 e 4 1 " T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 2 9 /3 7

(30)

D

ig

e

s

t.

W

y

s

y

ła

n

ie

d

a

n

y

c

h

p

rz

e

z

s

e

rw

e

r

H T T P / 1 . 0 2 0 0 O K S e r v e r : H T T P d / 0 . 9 D a t e : S u n , 1 0 A p r 2 0 0 5 2 0 : 2 7 : 0 3 G M T C o n t e n t -T y p e : t e x t / h t m l C o n t e n t -L e n g t h : 7 9 8 4 A u t h e n t i c a t i o n -I n f o : n e x t n o n c e = " 4 7 3 6 4 c 2 3 4 3 2 d 2 e 1 3 1 a 5 f b 2 1 0 8 1 2 c " , r s p a u t h = " 6 4 1 b 9 2 d 2 d 8 a f 1 7 0 3 2 9 c e 3 0 8 8 3 2 a 4 d f 1 3 " c n o n c e = " 0 a 4 f 1 1 3 b " , n c = 0 0 0 0 0 0 0 1 , q o p = a u t h T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 3 0 /3

(31)

D

ig

e

s

t.

O

b

li

c

z

e

n

ia

q o p = q u a lit y o f p ro te c ti o n a u t h , a u t h -i n t a lg o ri th m M D 5 , M D 5 -s e s s n o n c e = n u m b e r u s e d o n c e c n o n c e = c lie n t-g e n e ra te d n u m b e r u s e d o n c e Te c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 3 1

(32)

D

ig

e

s

t.

O

b

li

c

z

e

n

ie

r

e

s

p

o

n

s

e

A 1 =    u se r : re al m : p as s d la M D 5 M D 5( u se r : re al m : p as s) : n on ce : cn on ce d la M D 5 -s e s s A 2 =    M et h o d : u ri d la a u t h M et h o d : u ri :M D 5( en ti ty ) d la a u t h -i n t re sp on se =    M D 5 M D 5( A 1) : n on ce : M D 5( A 2)  , je ˙ze li q o p n ie o k re ´slo n y M D 5 M D 5( A 1) : n on ce : n c : cn on ce : q op : M D 5( A 2)  T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 3 2

(33)

U

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

d

ig

e

s

t.

U

w

a

g

i

P rz e k a z y w a n y je s t s k ró t h a s ła . P o d a tn o ´s ´cn a s ła b e h a s ła — ja k k a ˙zd a m e to d a o p a rt a o h a s ła . N a s e rw e rz e m o ˙zn a p rz c h o w y w a ´cty lk o M D 5( u se rn am e : re al m : p as sw or d ) c n o n c e d o d a je o d p o rn o ´s ´cn a c h o s e n p la in te x t a ta k . n o n c e m o ˙ze z a w ie ra ´cti m e s ta m p , m o ˙ze m ie ´clis t˛e w y g e n e ro w a n c h n o n c e . O d p o rn o ´s ´c n a a ta k p o w ta rz a n ie m . W ie le o p c ji w R F C 2 6 1 7 je s t n ie o b o w i ˛az ko w y c h . W s z c z e g ó ln o ´sci, q o p m o ˙ze n ie b y ´co k re ´slo n y m . n ie w s z y s tk ie s e rw e ry /p rz e g l ˛ad a rk i o b s łu g u j ˛a a u t h -i n t . T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 3 3 /3

(34)

U

w

ie

rz

y

te

ln

ia

n

ie

d

ig

e

s

t

P o d a tn o ´s ´cn a a ta k m a n -i n -t h e -m id d le . T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 3 4 /3

(35)

P

ro

to

k

ó

ł.

H

T

T

P

S

Z a n u rz e n ie H T T P w S S L /T S L T C P T S L P o rt 8 0 p o rt 4 4 3 W s z y s tk ie ˙z ˛ad a n ia i o d p o w ie d z i H T T P s ˛a s z y fr o w a n e z a n im z o s ta n ˛a w y s ła n e d o s ie c i U w ie rz y te ln ie n ie s y m e tr y c z n e (w p ra k ty c e rz a d ko s to s o w a n e ) S z y fr o n a n ie s y m e tr y c z n e i a s y m e tr y c z n e T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 3 5

(36)

S

S

L

H

e

a

n

d

s

h

a

k

e

RN c P M S M S M S RN c RN s RN s RN s pu bl ic k ey c lien t pri v a te k ey c lien t pu bl ic k ey s e rv e r pri v a te k ey s e rv e r Client S e rv e r P h ase 1 P h ase 4 P h ase 3 P h ase 2 RN c RN c RN c RN c RN c g en e rate r a nd o m n um b e r cl ie n t_ he llo ( cr ypto in fo rm a ti o n, RN c g en e rate r a nd o m n um b e r se rver _ h e llo ( cr yp to i nfor m atio n , ) se rver ce rt if icate ( in cl . d em a n d cl ie n t ce rt if ica te ch eck se rver cer tifica te cl ie n t ce rtifica te ( in cl. ch eck cl ie n t ce rt if ica te h ash o ve r a ll pr e vi ou s m e ssa g es ( sig n ed wi th ch eck h ash a n d sig n atu re P M S g en e rate r a nd o m n um b e r p re -m aster -se cr e t e ncr yp te d w it h ca lcu late M a st e r-S ecr e t f ro m RN c P M S e nd S S L ha n dsh a ke e nd S S L ha n dsh a ke ch an g e t o e n cr ypted co n n ectio n w ith as key ) ) ) ) ch an g e t o e n cr ypted co n n ectio n w ith as key T e c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 3 6

(37)

C

e

rt

y

fi

k

a

ty

V a lid a c ja (o p c jo n a ln a ) d a ty c z y c e rt y fi k a t z o s ta ł p o d p is a n y p rz e z „g o d n y z a u fa n ia ” o rg a n c e rt y fi k a c ji (c e rt ifi c a te a u th o ri ty — C A ) p ra w d z iw o ´s ´c p o d p is u o ´sr o d k a c e rt y fi k a c ji c z y z a w a rt a w c e rt y fi k a c ie n a z w a d o m e n y o d p o w ia d a n a z w ie d o m e n y s e rw e ra P rz y k ła d y : h t t p s : / / w w w . s c p e . o r g / i n d e x . p h p / s c p e / l o g i n h t t p s : / / s s l . a l l e g r o . p l / e n t e r _ l o g i n . p h p Te c h n o lo g ie In te rn e tu – p . 3 7

Cytaty

Powiązane dokumenty

Aplikacje &gt; Personalizacja wyświetlacza &gt; Konfiguruj 2 W sekcji Ustawienia wygaszacza ekranu wybierz Włącz stan.. 3 Kliknij

The analysis of the volume and structure of tourist accommodation base in Lower Silesia has been based on statistical data derived from publications of the Central Statistical

O dnosząc się do w ypowiedzi dyskutan­ tów Wojciech Chlebda w skazał na trzy spo­ soby rozwijania problem atyki etnolingw istycz­ nej: z ukierunkowaniem na gramatykę

Jednak aby ten cel osiągnąć, należy skonfrontować odtworzony na podstawie analiz językow y obraz świata Słowian z elem entam i j ę ­ zykowego obrazu świata

The core, entry-based part of the book is preceded by an Introduction (p. 1–44), in which the author expounds her conception of Byzan- tine historical literature and characterizes

Ze względu na to, iż część produktów (a niekiedy wręcz całe marki) jest na rynku słowackim niedostępna, a niektóre słowackie sklepy działają także za granicą, nasuwa

Po pierwsze, in- stytucje mog¹ eksponowaæ indywidualnych polityków bardziej ni¿ dzia³o siê to w przesz³oœci, zaœ zmiany w systemie wyborczym (wybory bezpo- œrednie),

Досвід використання інструменту Веб 2.0 на прикладі wiki-ресурсу університету в навчальному процесі http://wiki.tntu.edu.ua

#80 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli hasło podane przez użytkownika nie zgadza się z hasłem przechowywanym w bazie danych. Oznacza to, że jeśli

– a soft diet – its consistency does not require a knife to cut, eaten with a fork or a spoon, it is necessary to chew the food before swallowing, which is why it requires

W jego ramach w roku 2008 oraz 2010 odbyły się dwie wystawy: Ekslibris przyrodniczy oraz Ekslibrisy aktorów i twórców kultury.. Autorem obu był Krzysztof Kmieć, wybitny twórca

It consists of two coupled techniques: (1) descriptor matching (DM) at the original resolution using a discrete optimization strategy to avoid getting trapped in a local minimum;

N iew ątpliw ą w artością książki Szym anow skiego jest zachw ianie aksjomatu o zm ienności jako wyróżniku postaw y życiowej i twórczej Zegadłowicza*4. Być może

Pragnę dodatkowo pod- kreślić, że ostatni rok studiów kończy się pracą dyplomową oraz egzami- nem dyplomowym (wymagającymi studiowania wielu źródeł naukowych), w związku z

Badania zależności poziomu płynnych aktywów od działalności innowacyjnej prowadzone były głównie na próbie przedsiębiorstw amerykańskich, ukazując, że przedsiębiorstwa

Badanie przeprowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje pokazuje, jak powszechne w Polsce jest korzystanie przez małe dzieci z urządzeń mobilnych, a także stara się

• Uruchamiany skrypt otrzymuje wszystkie informacje z żądania http – w tym żądany zasób oraz wszystkie nagłówki; Zasób z żądania może zawierać dane z formularza

szyfrowana przez bezpieczny serwer za pomocą publicznego klucza serwera plików (druga kopia biletu zawiera te same informacje, co kopia pierwsza, czyli informacje o bilecie oraz

serwerowi swój klucz publiczny oraz udowadnia, że faktycznie jest dysponentem tego klucza (nie może użyć cudzego klucza publicz- nego, ponieważ bez klucza prywatnego nie byłby

Myślenie w skali globalnej wydaje się nie dostrzegać wysiłków, jakie czyni Jan Paweł II na rzecz dialogu oraz zbliżenia religii świata, czego przykładem jest

Dostępne pola można również “podejrzeć” poprzez pobranie danych za pomocą metody GET (z wyłączeniem pola permission, które jest wyliczane i nie można go podać w

Wyposażeni w powyższy opis wieloznaczności kamienia w kulturze i historii rozmaitych cywilizacji, spróbujmy odczytać jego znaczenie w kulturze pamięci, przyglądając się

M elchizedek w ydaje się być ziemskim, to jest niższym, obrazem prawdziwego Jezusa Chrystusa.. W tym sensie odnoszą się też do niego wypow iedzi chrystologiczne